ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht10 Kommunikation, FSP080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-18
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»9 52%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- Det fanns inga direkta direktiv på självstudier. Svårt att veta vad man skulle kunna, då det inte framgick av föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- För lite undervisningstid, där det ändå mest togs upp orelevanta saker som inte kommer vara med på tentan.Mer undervisningstid med grammatik och texter!» (Cirka 20 timmar)
- Case"n vi gjorde tog mycket tid» (Cirka 20 timmar)
- Det var Case-uppgiften som tog tid. = mest krävande.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid gick åt till redovisning ang. förberedning både till presentation och opponering.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»3 18%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.68

- Några timmar har fallit bort pga. begravning och sjukdom.» (75%)
- Jag hade velat ha fler föreläsningstimmar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»4 23%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.23

- Om jag har sett dem så har jag inget minne av det» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det känns som att den här kursen bedömer vilken engelska man kunde innan snarare än vad man lärt sig under kursen, vilket inte varit speciellt mycket. Allt har i princip byggt på självstudier, skulle varit bättre med rena grammatikföreläsningar, eller föreläsningar där andra delar av kommunikationen tas upp. Casen kändes inte speciellt genomtänkta, föreläsarna borde vara mer samspelta. » (Målen är svåra att förstå)
- svårt att se hur målen har uppfyllts under kursens gång. » (Målen är svåra att förstå)
- Tentamensmomentet speglar inte kursens omfattning. Det är dock förståeligt med kursens ämne i åtanke. Om målen var endast grammatisk och argumenterande text- utveckling, hade vi suttit med dryga övningar. Kursen syftade ju egentligen till att stimulera och öka förståelsen inför regelrätt kommunikation. Det är synd att det inte finns några vettiga vis att tentera just detta. Förslag om detta kommer nedan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Oklart vad vi skulle mätas på, hur vi skulle nå målet och hur tentamen skulle testa "kommunikation" genom en enkel enkät.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra mål, men....vi måste ju få hjälp i hur vi ska uppnå målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 25%
Ja, målen verkar rimliga»8 66%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 1.83

- Genomgående problemet i kursen är de astronomiska skillnader i förkunskaper inom gruppen. I mitt fall låg ribban mycket lågt, även om jag upplever att jag fått begrepp och metoder på rätt köl och alltså utvecklats. För att närma sig frågan konstruktivt har jag dessvärre inga vettiga idéer. Att dela gruppen efter ingångs- och ambitionsnivå rör sig troligen utanför ekonomiska ramar.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Förkunskaperna och färdigheterna inom ämnet kommunikation var mycket varierande i kursen, och alla fick undervisning efter se svagaste elevernas prestationsnivå. Detta ledde i sin tur till ett växande ointresse från de som ville raffinera sina kommunikations metoder och höja sin nivå istället för att skapa en elementär förståelse för det engelska språket. Själv är jag på Chalmers för att jag är färdig med att böja verb, leka med ordklasser och debattera extrem positionerna på skalan över formell vs. informell semantik.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det fanns arbetsmoment (casen) som var bra i grunden, men fokus låg på fel saker. Tycker att fokus borde ha varit på själva presentationen, inte så mycket på om alla siffror stämde till 100%. » (Ja, målen verkar rimliga)
- På första föreläsningen fick jag en chock, för allt vi skulle hinna med.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»2 15%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»2 15%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.3

- Konstigt att ha en tenta på något vi inte jobbat speciellt mycket med, argumenterande text gjorde vi en i början, fick dålig feedback (ingen konstruktiv) på den, och sen inte jobba vidare med den. Och sen ska vi skriva en sådan text som tenta.» (I viss utsträckning)
- Svår fråga, ni får förmodligen mycket varierande svar här. Som ovan nämnt fanns det många moment i kursen, blott tre (argumenterande text, struktur samt grammatik) tenterades.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade elementär textförståelse och att tentanden korrekt kunde identifiera fel i text enligt högskoleprov maner. Dessutom skrev vi en kortare argumenterade text. Målen var för lågt ställda, examinationen testade dessa för lågt ställda mål på ett utmärkt sätt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»5 31%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.18

- Det skulle varit bättre om Calle haft alla föreläsningar och strukturerat upp det lite bättre så att man visste vad man skulle lära sig.» (Mycket liten)
- Man kan inte hafsa igenom grammtikdelen på totalt 6h...om det är det som tentan sen går ut på. Fel fokus på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Lektionstiden har inte varit givande på något sätt, dåligt innehåll..skulle hellre träna på kommunikaton skrivtligt och muntligt istället för lite sporadisk grammatik.» (Mycket liten)
- Den undervisning vi fick under lektinstid hjälpte mig inte mycket för att klara tentan samt inlämningsuppgifterna. Istället för att fokusera på "filosofiska" frågor som några lektionstimmar vigdes åt kunde vi övat mer på att skriva texter. Jag tycker också att instruktionerna inför "case studies" var väldigt diffusa.» (Ganska liten)
- Den lilla undervisning som var...» (Ganska stor)
- Jag har lagt mycket tid på att skriva denna kursutvärdering för att jag kunde skymta Bills (Wills) och Calles lidande att behöva lägga ribban på en så låg nivå. Jag står fast vid att föreläsningarna har varit mycket bra organiserade och innehållsrika, dock var vi som sagt en del teknologer som redan uppnått den nivå som stipulerades i kurs-PM.» (Ganska stor)
- jag fann föreläsningarna mycket inspirerande. Min närvaro motiverades endast av detta. Det var så pass inspirerande och nyttigt för mig, att jag skulle vilja läsa en mer ingående kurs i ämnet. Bra jobbat! Från både Calle och Will.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»5 29%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.17

- Jag har läst för lite gramatik. » (Mycket liten)
- Själv såg jag inget behov av att införskaffa ytterligare böcker, äger redan de ordböcker som krävdes.» (Mycket liten)
- EngOnline har varit bra, men det skulle ha behövts vägledning. Jag tycker att föreläsningarna ska ta upp det man ska lära sig under en kurs. Här var det mer "lär er det som finns på EngOnline".» (Ganska liten)
- EngOnline är bra,men även visas termer där behöver förklaras ytterliggare...gå igenom de svåraste avsnitten djupare på föreläsningar!» (Ganska liten)
- Case"n var bra. Eng.online var viktigt» (Ganska stor)
- Engonline var ett bra hjälpmedel.» (Ganska stor)
- ENGonline är ett mycket bra redskap. Det bästa för jag påträffat.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.29

- Känns som en helt oplanerad kurs på alla nivåer.» (Mycket dåligt)
- Bra info på Pingpong, som dessutom uppdaterades ofta.» (Ganska bra)
- PingPong har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Ingen kritik» (Mycket bra)
- Ping-Pong är tungrott, men är nog ovärderlig för större klasser som inte är så bekanta som EPI-2. Allt utdelat material högg hög kvalitet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.58

- Calle har varit bra på att vara tillgänglig för frågor. Bill däremot svarar knappt på några frågor.» (Ganska bra)
- Det var egentligen de sista veckorna man fick koll på vad vi skulle göra för tentor. Innan visste man inte vad man skulle träna på. Bara göra övningar på engonline.» (Ganska bra)
- Föreläsaren hade ett stort kontruktivt engagemang.» (Mycket bra)
- Det var en mycket lättsam och trevlig arbetsmiljö under föreläsningarna. Högt i taket.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- har inte sammarbetat så mycket.. bara med "casen" och då var det bra samarbete.» (Ganska bra)
- Trots mycket olika ambitionsnivåer så fungerade samarbetet under grupparbetet bra. De som hade över medel ambitionsnivå fick lägga mycket energi på att hjälpa de andra med att ordna upp i ekonomiska begrepp, diskutera och liknande. Nästan mata med tesked.» (Ganska bra)
- Inga problem» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»3 17%
Låg»5 29%
Lagom»6 35%
Hög»1 5%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 2.64

- Jämt över var den låg, dock så var arbetsbelastningen inför presentationerna av business case mycket hög. Som jag angav i fråga 10, så tog det mycket energi att många medstudenter inte ens förstod texten som vi skulle presentera en lösning på. Svårt att hålla motivationen uppe på studenter som inte såg något annat ljus i tunneln än tågets.» (För låg)
- Skulle gärna få ut mer av kursen.. det enda vi skulle studera hemma var engelsk grammatik och det känns inte som om det ska vara prio 1 i en kommunikationskurs, engelsk grammtaik tycker jag hör hemma i en engelskakurs. det var dock hårt arbete med "casen" men det gav mer på ekonomi och logistiknivå än på kommunikationsnivå.» (Låg)
- Som ovan skrivet, case,ett var det enda som var utmanande.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»9 52%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Denna lite för lätta kurs vägdes upp av en tung kurs i Statistik och försöksplanering.» (Lagom)
- Det har varit mycket under hela hösten» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»6 35%
Dåligt»3 17%
Godkänt»5 29%
Gott»3 17%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.29

- Jag vet faktiskt inte om jag lärt mig ngnting i denna kurs.» (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen jag läst på Chalmers. Fokuserar knappt något på det vi ska examineras i ,argumenterande text och grammatik.Istället läggs nästan 3 onsdagar på case. Casen är bra men ska man verkligen fokusera så mycket på dem när man endast väljer att ha två lektioner en gång i veckan?!» (Mycket dåligt)
- Är väldigt besviken på kursen. Har verkligen inte givit någonting. Flummiga lektioner, 2 lärare som uppenbarligen inte bestämt i förväg hur dom ska lägga upp kursen och samarbeta. Bill fungerade inte alls på lektionerna, han hade ingen förståelse för vår klass och hade taskig attityd.» (Mycket dåligt)
- De båda föreläsarna var inte synkade. Ibland undrade man om de hade samma mål med kursen!? De var kunniga men den ene av dem kommer ju inte vinna några pedagogiska pris direkt. Saknade konstruktiv feedback genomgående på alla moment som gjordes.» (Mycket dåligt)
- De båda lärarna borde vara mer samkörda. Bills sätt att hantera saker var inte alltid så uppskattade. Jag tycker dock att casen var intressanta och bör bevaras men med tydligare instruktioner, lärarna bör ge konstruktiv kritik snarare än kritik i ren form.» (Dåligt)
- Är kritisk till upplägget av kursen. Jag anser att en sån här kurs bör ligga mer utspritt över alla åren. Engelskan är väldigt viktig i arbetslivet och det är inte lätt att lära sig allt som krävs på 7 veckor. Språk är något som måste smälta in. Så mitt förslag är att man kanske ska läsa denna kursen utspritt över tex, tvåan och trean, med tex. en eller två poäng per läsperiod, så man "har det färskt" när man är klar med sina studier och ska ut i arbetslivet alt. studera master. Mitt förslag är då också att kanske jobba med en text varje vecka där eleverna får i "läxa" att läsa en en teknisk text och läsa på några glosor (ord som vi kommer ha användning för i atbetslivet, produktion, resultat, lönsamhet mm.) Lektionstiden kan man sedan använda till att diskutera texten i smågrupper (så att alla vågar prata) och använda de nya orden man lärt sig. Är också kritisk till kursens stora fokus på grammatik. Det är absolut en viktig del men då kursen heter kommunikation känns det mer som att det bör handla om pratandet och skrivandet i sig. Business-casen var egentligen bra övningar men jag är mycket kritisk till Bills sätt att hantera dessa. Han borde givit oss tydligare direktiv om vad han krävde av oss(eftersom det uppenbarligen var så mycket mer än vad vi åstadkommit)och han borde lära sig att ge konstruktiv kritik på ett sätt där man inte sågar sina elever längs fotknölarna och får dem att känna sig värdelösa.» (Godkänt)
- Kan bli väldigt bra tror jag. Vet inte hur. Men jag tror det kan bli en väldigt bra kurs. Bra ämne. Harvard casen tyckte jag är bra. Men lite för stora i förhållande till vad man lär sig. » (Godkänt)
- Jag ser att denna kursen skulle kunna givit oss som är intresserade av att förfina och utveckla vår kommunikation så mycket mer och jag noterar även att det verkar vara en stark koppling mellan ålder och var man själv placerar sig på kunnskapsskalan. Det gör den inte idag, eftersom den inte fångar de som har färdigheter som ligger över en grundnivå inom kommunikation. Det är även värt att tillägga att vi som tycket att kurden varit understimulerande inte tidigare har lärt kommunikation utan bara har ett genuint intresse av att kommunicera och att förmedla våra budskap till andra individer på ett så effektivt sätt som möjligt.» (Godkänt)
- Jag tycker att själva upplägget på kursen är bra, det är ju verkligen saker man vill lära sig! » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Calles föreläsningar är bra, det borde vara fler av dem och tydligare vad man ska lära sig. »
- Bra att ha diagnostiskt test i början av kursen, men se då till att arbeta vidare på det som eleverna har svårt för! Att ni lyssnar på elevernas åsikter i slutet verkade det som ni insett att den här kursen kunde ha gjorts lite annorlunda. Bra att ni ändå förändrat visa delar efter klagomål från elever.»
- en liten liten del av den engelska grammatiken, men inte alls på den nivån det har varit nu. Om man är intresserad av att lära sig engelsk grammatik pluggar man en engelskakurs.»
- Case"n var intressanta, fast de kräver mer tid än vi fick att arbeta med dem.»
- Kursens examinationsdelar var bra och på en nivå som utmanade tillräckligt, men inte så att man (jag) kände att det var jättesvårt.»
- Calle! Det är endast tack vare honom som jag inte väler alternativet "Mycket dåligt" som svar på fråga 13 (sammanfattande intryck av kursen)»
- Casen, fast i den senare versionen det vill säga efter förändringarna! »
- Föreläsningarna i grammatik»
- Föreläsarna Will Sullivan och Calle utgjorde ett omaka par som tillsammans bidrog med mycket bra input från helt olika världar. Denna mix är den främsta styrkan. För att förtydliga dessa tankar vänder jag på det hela: Hade kursen saknat den ena eller den andra så hade jag med all sannolikhet upplevt kursen som mycket smal och svag. Arbetet med grammatik och arg. text tog upp lagom andel av tiden. »
- Uppdelnignen mellan "god cop" / "bad cop" i denna kurs är unik. Bill fokuserar på verkligheten, effekten av bra och dålig kommunikation, med direkt återkoppling och analys. Calle har ett mer pragmatiskt närmande till ämnet och står mer för den "svenska" pedagogiken om Bill står för den "amerikanska". Men jag med flera är djupt överens om att båda roller behövs. De no-nonsense pass som Bill höll, var en mycket viktig tankeväckare för mig och något som jag saknat under tidigare kurser på både Chalmers och GU.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Casen tyckte jag fungerade dåligt. Det skulle gett mer att ha föreläsningar istället. Det tog upp tre veckors föreläsningstid och gav inte speciellt mycket. »
- Lägga mer fokus på presentationer och att man får träna på att kommunicera!»
- Oj, väldigt mycket som behöver förändras! se tidigare kommentarer. Ett förslag kan vara att man under kursens gång ska lämna in kortare texter i argumenterade texter el dylikt få den rättade eller diskutera och jämför med andra för att på så sätt få feedback.»
- hela "innehållet" i kursen»
- Det kändes som vi fokuserade på helt fel saker. Det enda vettiga var den argumenterande texten som vi skrev och den hade vi två lektioner att få hjälp med och den var övervägande för hela kursen. Jag tycker att det ska vara fler föreläsningar i veckan. Sedan hade det varit bra om vi hade fått pratat någon engelska. Det blev en väldigt dålig start med Bill och efter det så var det inte många som kände att de vill kommunicera med honom. Jag hade uppskattat om man kunde haft små grupper kanske varannan lektion och diskuterat ämnen så att man kunde få upp flyt i engelskan och inte bara fokus på grammatik.»
- Det mesta, främst öva på de saker som kommer att betygsättas. T.ex. argumentationen (skriva fler texter och få personliga tips på hur man kan förbättra sig). Fler undervisningstimmar. Kändes konstigt att ha ett graderat betyg på kursen, borde bara vara U/G. »
- Bills attityd till lärande. Han måste närma sig elevernas nivå samt engagera sig och motivera mer. Han bör även vara tydligare i sin undervisning. Oftast förstod man inte vad han ville att man skulle göra.»
- Fler lektioner, och mer fokus på hur man skriver texter olika typer av texter samt hur man ska lägga upp en redovisning på ett smart sätt»
- strukturera upp kursen bättre. Ha en bestämd kursplan redan första dagen som delas ut till eleverna. Strunta i casen, tar bara massa onödig tid och man får ingenting ut av det. »
- Upplägget (se ovan) och Bills attityd. Eller ännu bättre plocka bort honom från kursen. Calle sköter det utmärkt på egen hand. »
- Kanske bör ha lite mer skrivövningar på lektionerna, så att man får öva och förbättra sig inför den skriftliga uppsatsen. T.ex. lämna in en skriftlig uppsats om caset och få kritik på eller liknande!»
- Harvard casen. kanske minska dem på något sätt. »
- Arbeten med Case skall tas mer seriöst med obligatorisk redovisning för samtliga elever. Det skall även betygsättas. Detta till hälften innehåll och hälften muntlig kommunikation. Detta hade bidragit med den en muntlig del till det totala betyget.»
- Kommunikation för mig är nyanserna, det finstilta och hur det vi kommunicerar förstås av mottagaren. Det är viktigt att hitta en läroform där alla oavsett grundnivå kan lära och utvecklas. Detta är, som jag ser det, den viktigaste kursen hittills i vårt program. Det är därför oerhört viktigt att den fångar alla studenter där de är och tar de framåt. Syftet med kursen måste vara att alla ska utvecklas. Det finns inget som säger att de som redan behärskar det engelska språket skulle ha mindre rum för vidare utveckling än resten. Kursen måste bara utformas för att ta till vara alla.»

16. Övriga kommentarer

- Det är en viktig kurs, men jag tycker att upplägget borde förändras. »
- Detta skulle kunna vara en bra och lärorik kurs men tyvärr har den verkligen bara blivit en ångest kurs som ingen eller iaf inte jag tycker varit rolig över huvudtaget...hela kursen började med en för avancerad nivå som var för hög för de flesta av oss..»
- Jag tycker att en kommunikationskurs ska lära oss just att kommunicera.!! skrifligt och gärna mycket muntligt, t.ex presentationsteknik. Vi borde också skriva olika texter att lämna in till läraren för kommentarer så vi kan få möjlighet att förbättra vårt skrivande! Jag hade höga förväntningar på denna kursen och trodde att jag skulle lära mig jättemycket.. men hela kursen kändes mest som en basic engelskakurs.»
- Min första kurs som jag är missnöjd med.»
- Tyvärr har det varit den sämsta kursen hittils. Beror mest på dåligt upplägg och dålig kommunikation mellan föreläsarna. Samt att man inte visste vad som skulle komma på tentan förrän lång tid in på kursen. Eftersom den varit rörig så har man prioriterat bort den till förmån för statistik-kursen»
- Kort och gott. Plocka bort Bill. Sprid ut kursen på en betydligt längre period, lite mindre grammatik och ännu lite mer fokus på prat- och skrivövningar.»
- Det uppstod kraftig turbulens kring den burduse amerikanaren. Uppskattningsvis halva gruppen upplevde honom som en aggressiv och omotiverat hård föreläsare. Den andra hälften av klassen, som sällan kom till tals i dessa diskussioner, fann honom proffesionell mycket kompetent. Det talades om kulturkrock m.m. vilket mycket väl stämde men som samtidigt kan vara det vettigaste jag kommit i kontakt med under min utbildningstid. Will poängterade detta mycket väl då han beskrev att världen faktiskt ser ut som så bortom skolans portar och att det krävs attityd och hårt arbete. Detta lilla nerskalade segment av verkligheten som han bidrog med skrämde skiten ur många och resulterade i att samma personer ej kunde se nyttan i vad som egentligen tog plats. Sullivan var en mycket inspirerande föreläsare och hade han haft flera kurser hade jag uppsökt dessa, främst för att lära mig "anglosaxiskt-amerikansk" företagskultur. Om fortsatta kurser görs utan Will, eller motsvarande(hur ni nu skall lyckas finna en så pass kompetent föreläsare som inte redan har dyrare företag på sina axlar), ser jag det som ett gravt misslyckande från skolans håll. Skolan bör ha en kurs som heter Verkligheten och den bör Will köra hur han vill. Till sist vill jag lämna ett högst legitimt förslag: Introducera Workshops. Mindre grupper för muntlig kommunikation. Inled lätta samtalsämnen, som studenterna kan ha förberett, låt diskussion eller mindre presentationer genomföras och ha nån lärare som kan gå in och visa vägen då språkliga frågor växer fram. Kursen saknade muntlig kommunikation. Diskussioner över hela klassen resulterade i att bara ett fåtal elever kom till tals. Betygsatt Case-redovisning skulle kunna betygsätta den muntliga förmågan. »
- Jag skulle vara mycket intresserad av att få vara delaktig i vidare utvecklingen av denna kurs. Ni vet vem jag är. Att kommunicera är roligt, att arbeta med kommunikation är roligt och att se utveckling inom kommunikation är oerhört roligt.»


Kursutvärderingssystem från