ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Miljö och matematisk modellering, MVE345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-26 - 2011-06-12
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

17 svarande

1 (inte alls)»1 5%
0 0%
9 52%
4 23%
5 (över förväntan)»3 17%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vore roligt med ännu mer miljö och klimat.» (3)
- Jag hade ingen bild av kursen innan start.» (3)
- Visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

17 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 5%
5 29%
8 47%
5 (mycket relevant)»3 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76

- Modellering är alltid bra att kunna mer av!» (3)
- Modellering är ett viktigt verktyg för en Teknisk Matematiker, och att få in miljöaspekten är relevant för varje civilingenjör.» (4)
- Jag tycker att det är intressant att få en vetenskaplig vinkel på miljöfrågan som en motvikt/komplement till det man bombarderas med dagligen i media. » (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

17 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 11%
6 35%
6 35%
5 (Mycket bra avvägt)»3 17%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att säga då vi inte riktigt lärt oss något på lektionerna på det sättet, vi skulle ju lära oss programmen också och de fick vi användning av. » (2)
- Muntan var bra i och med att den tog upp saker från de två texterna man skulle läsa. Datatentan kanske var lite för simpel och det gäller kursen i allmänhet, hade varit roligt att gå lite djupare i själva modelleringen och ha med moment där man själv ska hitta modellen, inte få den given och skriva in den i comsol.» (3)
- Innehållsmässigt var det väl avvägt. Däremot upplevde jag två problem. Dels tog uppgifterna väldigt lång tid och dels var frågorna ställda på så sätt att det var väldigt svårt att svara om man inte lyckades få sitt program att fungera. Det känns väldigt surt att hinna göra tre fjärdedelar av ett program och sedan inte ha någonting att svara på frågan eftersom man inte hann göra det sista och avgörande steget som ger svaret på frågan. Då syns det ju inte att man gjort någonting fastän man egentligen gjort stora delar av uppgiften. Eller om man får en bugg i sitt program och egentligen tänkt rätt men missat en liten detalj och därför får helt fel svar. På en vanlig tenta kan man ju följa resonemanget i efterhand och se var det blev fel men på en sådan här tenta redovisas inte den största delen av arbetet. På uppgiften om musslorna behövdes det att man kom ihåg väldigt specifika kommandon från labben som fanns i slutskedet av programmet och som ledde till den bild som efterfrågades på tentan. Då kan man göra 95% av arbetet och sedan faller redovisningen av uppgiften på att man inte minns det där specifika kommandot och så tycker inte jag att det ska vara. » (4)
- Kanske lite för stor vikt vid COMSOL.» (4)
- Alltid svårt med en munta då man bara får en eller två chanser.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

17 svarande

<25%»4 23%
25-50%»0 0%
50-75%»1 5%
>75%»12 70%

Genomsnitt: 3.23

- Jag närvarade på de första 45min.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 7%
5 38%
5 38%
5 (mycket bra)»2 15%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var lite röriga. Det var inte så självklart hur de hörde ihop sinsemellan. » (?)
- Intressanta föreläsningar, men inte jätteviktiga för inlärningen. Bra nivå.» (3)
- Mycket prat "om" saker utan att egentligen visa/lära ut hur det funkar.» (4)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

1 (Mycket liten)»3 17%
4 23%
4 23%
3 17%
5 (Mycket stor)»3 17%

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Obefintlig.» (1 (Mycket liten))
- Tror man skulle klarat tentan nästan lika lätt utan att ha gått på föreläsningarna.» (2)

7. Var fördelningen mellan miljö och matematisk modellering bra?

17 svarande

Ja»14 93%
Nej»1 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.06

- Jag hade velat ha mer av den problematik i politiken som gör att problemet inte redan är löst. Tex hade det varit spännande om Christian pratade lite mer om det. » (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.39


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

17 svarande

Ja»0 0%
Nej»17 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

1 (För låg)»2 11%
5 29%
10 58%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Jag vet att de hade tänkt att det är dumt med obligatoriska labbar under kandidaten, men det har alla F:are och de klarar sig ju utmärkt. Så jag tycker Lite större och bättre formulerade laborationer som man ska lämna in en kortare rapport på skulle vara ett välkommet inslag i kursen.» (1 (För låg))
- Låg belastning men å andra sidan bra ihop med kandidatarbetet. Uppskattas :)» (3)
- Den var inte jättehög, men det är bra då man har rätt mycket med kandidaten och så.» (3)
- Lagom» (3)
- Den var låg, men det passade bra till kandidatarbetet.» (3)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»4 23%

Genomsnitt: 4

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»5 31%

Genomsnitt: 4.18


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

16 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
3 20%
5 33%
5 (mycket prisvärd)»7 46%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.26

- Azars bok var väldigt bra. » (?)
- Azars bok var klart värd men Matlab-boken var inte särskilt bra enligt mig.» (3)
- Den var till största delen gratis, det är ju bra.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra att boken fanns online!» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
10 58%
6 35%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kompendiet och Azar boken var bra (även om kompendiet behöver korrekturläsas!)» (3)
- Environmental var inte lika viktig som modelleringshäftet» (3)
- Modelleringskompendiet - mkt bra, nästan omöjligt att klara muntan utan då frågorna ställdes på ett sådant sätt (om det är bra eller dåligt kan ju diskuteras men...). MATLAB-boken - ganska överflödig» (3)
- Modeleringshäftet var nödvändigt för muntan. Enviromental modeling läste jag knappt.» (3)
- Igen, Azars var bra och Matlab-boken sådär.» (3)
- Bra om man bortser från EMwM.» (5 (Mycket stor))

14. Fungerar boken "Environmental Modeling with Matlab" bra som kursbok eller skulle det vara bättre att inte ha någon bok alls utan dela ut lösblad?

17 svarande

Boken funkade bra»3 21%
Lösblad»11 78%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.78

- Jag tycker INTE att man ska dela ut lösblad (tänk på miljön). Det var bra med hela boken och läsanvisningar så man visste vad man skulle fokusera på.» (Boken funkade bra)
- Läste inte boken så..» (Lösblad)
- Jag läste knappt boken, det var svårt att hitta vad som verkligen var relevant.» (Lösblad)
- Om man ska ha kvar boken tycker jag att man kanske borde göra lite mer från boken, gå igenom koncepten lite noggrannare. Eller få ut övningsuppgifter från boken.» (Vet ej)
- Kanske en annan bok hade varit bättre. Alternativt att man fick ut information relaterat till föreläsningarna. Vissa saker vi gick igenom stod t.ex. inte i boken men hade varit intressanta att läsa om.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47


Kommentarsfrågor

15. Hur fungerade upplägget med datortenta och munta som examinationsform?

- Det var svårt då det var en ny form av examination. Hade varit bättre med någon diskussion istället för munta med två, tre elever nu blev det för allvarligt så man vågade inte riktigt. Datortentan var svår då det betyder mycket att man får fram rätt resultat och misslyckas man med det så är det svårt eftersom koden inte undersöktes så noggrant.»
- Dåligt. Eftersom datorerna är instabila, COMSOL är instabilt och det är en ovan examinationsform får man mindre tid att lägga på uppgifterna än vad som är tänkt. Inlämningsuppgifter skulle vara bättre i det avseendet , och dessutom tvinga fram kontinuerligt studerande.»
- Munta som examination är lite dumt, i alla fall som upplägget var nu. De visste inte riktigt hur de skulle formulera frågorna och det var ingen diskussion utan bara "du där, vad är...?", att det sedan ska spela in på betyget - nja kanske inte optimalt. Datatentan var uppskattad, kanske lite mer instruktioner om tillvägagångssätt.»
- Det fungerade bra, även om det var lite strul på datortentan.»
- Förutom krångel under tentan så var iden med datortenta mkt bra, fixa lite stabilare system bara. Muntan hade med fördel kunna bytts ut mot en dugga, speciellt då frågorna var ganska riktade och det inte blev så mycket diskussioner. Då hade alla fått precis samma förutsättningar.»
- Det fungerade bra. Det svåra är att få ner tillräckligt mycket om sitt tllvägagångssätt på datortentan. Mycket bra att få öva sig på munta.»
- Datorerna krånglade alldeles för mycket, det borde kontrolerats innan att alla program fanns på datorerna, man ska inte behöva lägga en kvart på att logga in på en ny dator. Ingen hade koll på någonting, inga gränser eller poängfördelning stod med på tesen osv. Det var svårt att hinna visa mer än att man läst litteraturen på muntan, den borde därför bara ge G eller U.»
- Lite otryggt, men antagligen beroende på erfarenhetsbrist.»
- Ovant, men kul!»
- Det var ganska rörigt och svårt att veta vad man kunde förvänta sig. Det berodde egentligen inte på upplägget utan snarare på att båda examinationsformerna var nya för oss och att det inte fanns några gamla tentor att kolla på så att man fick en uppfattning om hur den skulle vara utformad och vad man kunde förvänta sig. Datorsalarna måste testas mycket bättre till nästa år så att de fungerar. Att alla program finns på alla datorer och att datorerna har tillräckligt med kapacitet för att klara de program som används. Tentavakter behöver vara bättre informerade om vad som gäller och examinatorer behöver bättre koll. Det är inte okej att allting krånglar när man är nervös och ska skriva tenta. Hela tentasituationen var väldigt stressande. »
- Det var bra, de olika delarna testades på det sätt som känns vettigast. Hade varit konstigt att examinera miljö/modellering på annat sätt.»
- Väl, förutom några mindre detaljer som kan fixas till: Datorerna krånglade lite. Eftersom vi inte behöver skriva kod skulle jag rekommendera någon typmall för svar på frågorna - svårt att veta exakt vad som är viktigt och vad som är oviktigt att ta upp, och vi har en timme per uppgift ATT LÖSA OCH SKRIVA OM. Mycket lite tid och därför onödigt att behöva ägna den åt att komma på precis bästa upplägget på uppgiftsrapporteringen. Muntan: Det skulle nog vara bättre om varje enskild person fick fler frågor, för annars kan man ha otur att få en fråga som man får black out under - utan att ha stor chans att rädda betyget man förtjänar. Känns som att muntan var upplagd på ett ineffektivt sätt.»
- Bra. Däremot vet jag inte hur rättvis en bedömning är baserad på det lilla man hinner prestera på muntan.»
- Likt ett illa haltande skämt.»

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

17 svarande

Ja»12 75%
Nej»4 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.25

- Att få scheman och liknande tidigare hade varit bra.» (Ja)
- Info om hur datatentan ska genomföras.» (Nej)
- Ingen som helst information om hur tentan och muntan bedöms förens efter examinationen.» (Nej)
- Lite mer info om hur examinationen betygsätts.» (Nej)
- Lösningsförslag.» (Nej)
- Både och. Det var svårt att förvänta sig vad som skulle komma på tentan och muntan mén det hade nog varit svårt att göra det annorlunda. Det blir ju bättre med åren. » (Vet ej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna var bra, hade dock varit trevligt med facit eller ett förslag till facit till varje lab.»
- Datatentan»
- Alla tre föreläsarna gjorde bra ifrån sig, och det var ett bra upplägg på så sätt.»
- Datortentan fast i stabilare form, gärna 5-timmars-tenta då det tar ganska mycket tid att skriva i Word och trixa med figurer. Chrostian Azars föreläsning. »
- Torbjörn»
- Laborationerna»
- Allt»
- Föreläsningen med Christian om det är möjligt. »
- Det mesta ,)»
- Den goda och uppmuntrande stämningen. Det kändes verkligen som om lärarna var på elevernas sida. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Titta över examinationsformen!»
- Datortentan»
- Muntan och de icke-obligatoriska labbarna (se ovan).»
- Kanske lite djupare teori i modelleringen»
- Skippa kursboken och muntan (ersätt med dugga) alternativt gör en munta med mer diskussion och mindre riktade frågor. Gärna en ren föreläsning om COMSOL, gästföreläsning?»
- Examinationen»
- Inget»
- Datatentan måste funka mycket, mycket smidigare. »
- Munta och datortentamensupplägget»
- Byta ut Matlab-boken. Kanske borde muntan bara vara U/G för att det är svårt att bedöma 3,4,5 baserat på så kort och lite slumpmässig presentation. Min personliga uppfattning är att man kunnat lägga till någon typ av inlämning som ytterligare examinering. Kanske en skriftlig artikel i miljödelen för överbetyg.»

19. Övriga kommentarer

- Det var något otydligt hur många labbar det skulle vara.»
- Bra, intressant och rolig kurs!»


Laborationerna

20. Svårighetsgrad

Hur svåra upplevde du att laborationerna var?

17 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 6%
9 56%
6 37%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.31

- Endel var svåra och hanns inte klart med under två timmar och endel var lagom svåra och lagom stora!» (3)
- De var bra, även om dom kunde ta lite längre tid än väntat. Men ofta berodde det på att man kanske inte hade alla de kunskaper i programvarorna som krävdes. Det är något som man har blivit bättre på under kursens gång.» (3)
- Varierande, vissa bitar var jättelätta och andra kluriga.» (3)
- Lagom» (3)
- Jag gjorde dem inte på utsatt labbtid och hade inte möjlighet att fråga handledarna, men det var lite svårt att se vad de frågade efter och hur man skulle göra det. Iom att jag inte varit på föreläsningarna kanske det var därför.» (4)
- Laborationerna tog väldigt lång tid. Comsol var svårt i början. Det var inte helt lätt att förstå vilka funktioner man skulle använda. » (4)
- En del var omöjliga att hinna med på 2 timmar.» (4)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i laborationerna?

17 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
4 25%
7 43%
5 (högt inlärningsvärde)»5 31%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I och med tentans utformning...» (4)
- Man lärde sig hur COMSOl fungerar och fick se lite roliga förlopp, det hjälpte definitivt inför tentan!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Jag hade aldrig testat comsol och var rätt kass på matlab så det var absolut nödvändigt att öva, bra att det inte var obligatoriskt dock.» (5 (högt inlärningsvärde))

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i laborationerna?

16 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
5 (mycket nöjd)»4 28%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nöjd» (3)
- Sökte man hjälp så fick man det!» (4)
- Lätt att få svar på frågor.» (5 (mycket nöjd))
- Bra att ni ofta var med alla tre så att man fick hjälp ganska direkt och slapp sitta och vänta. » (5 (mycket nöjd))
- Kan inte tänka mig hur det skulle kunna vara bättre. » (5 (mycket nöjd))
- Gjorde inte labben på utsatt labbtid.» (Gjorde ej labben)

23. Övrigt

24. Vad tyckte du om laborationerna som helhet?

16 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
5 31%
9 56%
5 (Mycket bra)»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- De bör formuleras bättre och ge upphov till en rapport som ska lämnas in, kanske grunda betyget på rapporterna istället för muntan och bara ha U/G på muntan.» (3)
- olika omfattande, ibland hade mer tid behövts.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.59
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från