ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Digital- och datorteknik, LEU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»16 25%
Cirka 20 timmar»13 20%
Cirka 25 timmar»16 25%
Cirka 30 timmar»8 12%
Minst 35 timmar»9 14%

Genomsnitt: 2.69

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (Högst 15 timmar)
- På grund av yttre omständigheter (bostadslös, sjukdom) har jag haft svårt att kunna lägga tillräckligt med tid på kurserna» (Högst 15 timmar)
- Vet inte riktigt» (Cirka 20 timmar)
- Jag hade nog läst mera hemma om det inte vore för att kurslitteraturen var kass(stavfel, syftningsfel, fel i uppgifter, m.m.), läraren (som medverkat i skrivandet av kurslitteraturen)är medveten om detta problem men det lät inte som att problemet kommer att åtgärdas. Denna utgåva av boken släpptes 2008, man borde därför ha rättat felen och gett en ny utgåva, det är 2010 och inget har hänt än. Detta borde åtgärdas för att inte påverka utbildningskvalitén på Chalmers. » (Cirka 25 timmar)
- kommer man efter lite så blir man tvungen att lägga ner oerhört mycket tid, det var svårt att hänga med i början då allting hade samtidigt, fixa lägenhet, ute och festa och plugga.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»3 4%
25%»2 3%
50%»4 6%
75%»12 19%
100%»41 66%

Genomsnitt: 4.38

- Enbart deltagit på laborationer.» (0%)
- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (0%)
- Fick inget av föreläsningarna. Kändes ostruktuerat. » (25%)
- På grund av att man sällan förstod vad som sades under föreläsningarna så kändes det oftast ovärt att delta, tyvärr. » (50%)
- Har läst kursen tidigare så jag har anteckningar, tycker ändå att föreläsningarna gav rätt mycket, men gick inte på alla då jag lika gärna kunde plugga själv om det var föreläsning på något jag kom ihåg sen tidigare.» (50%)
- Uteblivit på de flesta övningar» (75%)
- Var bortrest 8 skoldagar.» (75%)
- Eftersom kurslitteraturen varit som den varit, har det inte känts som att man haft mycket till val än att vara närvarande vid alla möjliga tillfällen.» (100%)
- Jag deltog på alla lektioner som fanns att tillgå» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 32%
Målen är svåra att förstå»6 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 32%

Genomsnitt: 2.58

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker att kursens mål måste vara närmare anknutet till laborationerna och tentan. Verkade som att kursens mål användes som ett schema till föreläsningarna, vilket inte är dåligt men visar att läraren kanske inte har lagt ner tillräckligt mycket tid på planeringen av kursen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lars-Erik har varit väldigt tydlig med kursplaner och vad vi ska kunna, vilket har varit jättebra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»41 80%
Nej, målen är för högt ställda»9 17%

Genomsnitt: 2.15

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Då läraren tagit ledigt sista veckan innan tentan så skyndade han på undervisningen, vilket HAR påverkat kvalitén i undervisningen. Jag vet inte hur mycket det har påverkat kvalitén på utbildningen men jag är säker på att det förhöjda tempot på föreläsningarna har haft en negativ påverkan på kursen. Jag har diskuterat detta med mina kurskamrater och responsen har varit mycket negativ mot det onödigt för höga studietempot som har blivit resulterat av att man inte planerat in några repetitionstillfällen under sista veckan. Anser att Chalmers kan väll skaffa in en vikarie om inte ordinarie lärare finns på plats.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tyckte det mesta var för högt eftersom föreläsningarna inte gav något alls och kurslitteraturen otillräcklig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Har inte tagit del av målen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»13 24%
Ja, i hög grad»32 60%
Vet ej/har inte examinerats än»5 9%

Genomsnitt: 2.73

- Tycker att man skall granska om tentan verkligen överensstämmer med kursens mål och även jämföra "svårighetsgraden" med äldre tentor. Kan inte riktigt sätta fingret på det men det var något med denna tenta som skiljde sig ganska mycket från alla gamla tentor. Det ska förekomma skillnader mellan nya och äldre tentor, men om skillnaderna är att man mäter någon annan kunskap än vad som står i kursens mål så anser jag att det är orimligt och bör därför granskas. Något helt annat som jag irriterar mig på är att jag inte fick en påminnelse att anmäla mig till tentan när man väl kunde anmäla sig till tentan. Jag tycker att det är märkvärdigt att man måste anmäla sig två veckor från det att "tenta veckan" börjar, stod inte i klartext någonstans på hemsidan när tenta veckan börja och jag antog därför att den började på måndagen då jag hade min första tenta. Vilket visade sig vara fel, men hur ska jag veta det utan att veta när första tentan är? Jag tycker att man skall kunna anmäla sig till kursens tenta redan första dagen i skolan, så slipper elever problem i framtiden, även att man skriver det på hemsidan tydligt!! Helst första sidan med en nedräknare som på nollnings kommitténs hemsida(de har nedräknaren för fester). » (I viss utsträckning)
- Tycker dock att tentan hade högre svårighetsgrad än äldre tentor vi fick träna på.» (Ja, i hög grad)
- Lite ont om tid på tentan...» (Ja, i hög grad)
- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»9 14%
Ganska liten»12 19%
Ganska stor»26 42%
Mycket stor»14 22%

Genomsnitt: 2.73

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Jag har aldrig under mina 15 år i olika skolor varit utsatt för så opedagogisk och rörig undervisning som under denna kurs.» (Mycket liten)
- Föreläsaren kan sin grej, men kan inte riktigt lära ut till nybörjare. Det verkar som att föreläsaren tror att vi har lärt oss om kursen tidigare, men det har vi inte.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit värdelösa, inte tillräckligt grundlig genomgång av nya begrepp.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har en mycket dålig struktur och uppträder förvirrat och pedagogiken är katastrofal. Jag tycker att Lars-Erik är en trevlig person men det verkar inte som han har ett genom arbetat "manus" till föreläsningarna utan det hela blir rörigt. Jag kommer inte bli förvånad om en stor andel kommer att få underkänt på kursen.» (Mycket liten)
- Det har varit lite rörigt därför att undervisningen har hela tiden varit ett steg framför där vi varit och arbetat med uppgifterna, alltså när man väl nådde uppgifterna i böckerna så var det ett ganska långt tag sedan man hade gått igenom det. Mer synkronisering mellan föreläsningar och laborationer helt enkelt.» (Ganska liten)
- Undervisningen var rent ut sagt dålig. Jag lärde mig nästan allt på egen hand och på laborationerna. Simulatortiden var okej men inte föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Har ingen aning om vilka som kursadministrationen består av och vet därmed inte om de har varit till någon nytta för min inlärningen. » (Ganska stor)
- Läroboken är tungläst, föreläsningarna rätade dock ut mina frågetecken.» (Mycket stor)
- Lars-Erik är en mycket bra lärare och samtidigt rolig. Jag hoppas vi kommer ha honom i andra kurser.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»9 14%
Ganska liten»17 27%
Ganska stor»22 36%
Mycket stor»13 21%

Genomsnitt: 2.63

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Böckerna förklarar ingenting. Om man sätter sig ner och löser i böckerna för att ta igen något man missar går inte det då det inte går att förstå det som står där om man inte redan kan kursen.» (Mycket liten)
- Endast en kursmaterial har varit till stor hjälp. Av flera kompendium samt en till bok.» (Ganska liten)
- Använde bara Arbetsboken för Digiflex och Labb-PM. Resten av materialet har jag knappt rört.» (Ganska liten)
- Påpekas ovan att det förekommer många fel i kurslitteraturen etc. Arbetsboken var ett plus, även om det förekom fel i den också. Tycker inte att pappers buntarna som ni sålde har varit speciellt prisvärda. Använde dem bara lite och det var i början av kursen.» (Ganska liten)
- Jag har på grund av yttre omständigheter inte kunnat använda kursmaterialet i den utsträckning som behövts. Kompendiet till kursen kunde dock var bättre strukturerad. Arbetsboken för digiflex var föredömlig och det kompleterande kursmaterialtet var bra.» (Ganska liten)
- Den blå läroboken använde jag i princip ingenting. Den innehåller väldigt mycket som inte är relevant och det blir förvirrande för studenten. Sen delar han ut väldigt mycket papper helt i onödan.» (Ganska liten)
- Jag var tvungen att lära mig på egen hand, tyvärr var det blå kompendiet inte så bra. Men digiflexboken var helt suverän!» (Ganska stor)
- Det jag lyckats lära mig har varit pga kurslitteraturen samt kurskamrater som tidigare läst liknande kurser.» (Ganska stor)
- Övriga kompendien och arbetsboken är jättebra.» (Mycket stor)
- Detta trots att kursens litteratur är rörig, svårtydd, svåröverblickad och opedagogisk. Svaret på frågan måste ses i ljuset av föregående frågas svar och kommentar.» (Mycket stor)
- Speciellt arbetsboken.» (Mycket stor)
- Arbetsboken bra. "Blå boken" dålig.» (Mycket stor)
- Framför allt arbetsboken har varit till mycket stor hjälp. Tycker den förklarade väldigt bra och bättre än den blå boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»8 13%
Ganska bra»23 37%
Mycket bra»28 45%

Genomsnitt: 3.26

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Jag tycker att hela Chalmers hemsida är som lutande tornet i Pisa. Hela konceptet har byggts på en rörig grund utan någon struktur eller logik. Man har flera olika platser att logga in på, men det är ju samma kod till alla platser så jag ser inte varför man inte har allt samlat till ett elev konto. Min åsikt är att de som gjort hemsidan borde gå om webbdesign kurserna från gymnasiet(om de ens har läst det). Även att kurshemsidorna ser så olika ut har lätt till några små och onödiga komplikationer, som hade kunnat undvikas om alla kurshemsidor hade haft samma struktur. En annan sak som hände under de första veckorna i kursen var att en kurskamrat till mig ladda hem fel program från digital- och datorkunskaps kurshemsida och hamna en vecka efter i kursen. Det var en äldre version av digiflex som kurskamraten hade laddat ner. Ett förslag är att röd markera de, för studenterna, aktuella länkarna. Speciellt länkarna för nedladdning av programvaror som vi behöver för laborationerna.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan fungerade bra.» (Ganska bra)
- Veckoplaneringarna passade mig utmärkt.» (Mycket bra)
- Lars-Erik lade upp information hela tiden, nästan dagliga uppdateringar, vilket var jättebra.» (Mycket bra)
- Lars-Eric var bra på att lägga ut material på kurshemsidan, men det var i princip det han var bra på. Lite hårda ord kanske men det var inte bra alls.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»26 41%
Mycket bra»20 32%
Har ej sökt hjälp»9 14%

Genomsnitt: 3.45

- När man bad om hjälp under laborationer eller övningar så fick man vänta ofta i ca 40 min, och när de väl kom fram så gav de sällan svar.» (Mycket dåliga)
- Konsultationstiden var mkt bra.» (Ganska bra)
- Har fått väldigt hastiga svar ibland, kanske för att läraren ser det som en självklarhet eller bara för att han var tvungen att hålla tempot uppe för att kunna ta en vecka ledigt innan tentan. Hur som helst så bör läraren svara så att den t.o.m. den som sitter längst bak med sprängda trumhinnor och som inte har vissa kunskaper med sig utan kom in med högskoleprovet skall kunna förstå svaret på frågan.» (Ganska bra)
- Lars-Erik tog gärna emot frågor och tog sig tid att förklara. Kanske lite för mycket i början, även om det är viktigt för att ha bra förståelse från början. Men det inkräktade till slut på tiden för senare delar då det blev något stressigt genomgånget.» (Mycket bra)
- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 37%
Mycket bra»36 58%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.56

- Har samarbetat bra med andra studenter under såväl laborationer som övriga studier.» (Mycket bra)
- Utan kurskamraternas samarbete hade förmodligen alla fått mycket sämre resultat.» (Mycket bra)
- Fast man var lite framför labbkompisens nivå så det blev kanske blev mindre givande för den person.» (Mycket bra)
- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 43%
Hög»24 41%
För hög»9 15%

Genomsnitt: 3.72

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Precis som den ska vara» (Hög)
- Tycker det har varit väldigt mycket vi skulle lära oss, men tycker även att det har varit bra. Däremot tycker jag nog att tentan blev för står då jag inte hann med allt.» (Hög)
- På gränsen till för hög. Det var väldigt mycket att göra inför laborationerna som man inte fick reda på hur man skulle göra på föreläsningarna, så man fick ta reda på det själv. Väldigt tidsdödande.» (Hög)
- Särskilt den sista labben hade en fullständigt orimlig mängd arbete som skulle genomföras inför labben.» (För hög)
- Hör ihop med att tempot varit för högt på föreläsningarna, vilket ledde till att vi gick igenom nya saker medans vi fortfarande var kvar på det vi läste förra veckan. Vilket innebar för oss studenter att föreläsningarna gick fram i ett snabbare takt en vad laborationerna gjorde. Vilket var ganska stressande. » (För hög)
- bland annat alldeles för många arbetsuppgifter inför labbarna.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 23%
Hög»35 59%
För hög»10 16%

Genomsnitt: 3.93

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Vi behöver komma igång, vilket jag hoppas att meingen var med denna första kursperiod.» (Hög)
- Pga introduktionskursen» (Hög)
- Har tagit mycket tid innan laborationerna och svårt att hinna med allt när vi samtidigt hade duggor i matematiken (Linjär Algebra). Det visade sig framför allt till Lab 4 då många inte hade gjort hemläxan till Lab 4 då vi hade dugga2 dagen innan lab4 (för min grupp, och samma dag för andra gruppen). » (Hög)
- På gränsen till för hög» (Hög)
- Utan den värdelösa introduktionskursen hade det varit bra. Den tog upp alldeles för mycket schemalagd tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»9 15%
Dåligt»6 10%
Godkänt»14 23%
Gott»18 30%
Mycket gott»13 21%

Genomsnitt: 3.33

- Den här kursen går vi den andra läsperioden» (?)
- Visste inte ens att vi läste denna kurs, ej med på schemat. Trodde den skulle läsas nästa period» (Mycket dåligt)
- Kursen var en pedagogisk härdsmälta. Något måste göras!» (Mycket dåligt)
- obegripliga föreläsningar och svåra uppgifter.» (Mycket dåligt)
- Dålig föreläsare, dåliga övningslärare.» (Mycket dåligt)
- När jag ser tillbaka på kursen har det varit stressigt p.g.a. framförallt tempot på föreläsningarna.» (Dåligt)
- Laborationerna och simulatorövningarna var bra. Men resten var mindre bra» (Dåligt)
- För högt tempo på vissa förläsningar i vissa moment, t.ex. när det skulle fyllas i tabeller och diagram var det omöjligt att hänga med och förstå vad som försigick.» (Godkänt)
- Mer sammanhängande text på tavlan.» (Godkänt)
- Det mesta var för mig helt nytt men oxå väldigt intressant.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig kurs att läsa med intressant innehåll.» (Mycket gott)
- Jätte rolig kurs! » (Mycket gott)
- Tycker alla lärarna har varit väldigt angelägna om att vi ska förstå och klara av kursen. Mycket bra.» (Mycket gott)
- Tyckte om kursen väldigt mycket.» (Mycket gott)
- labbarna var mycket roliga, höjde kursen till en ny nivå.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labrationerna.»
- Det mesta.»
- De grundläggande bitarna i hur en dator fungerar: fetch-execute, RTN etc.»
- Labbarna, Arbetsboken»
- Svårt att se något i skuggan av min irritation över allt dåligt.»
- Lars-Erik! »
- Allt»
- Labbarna bör bevaras som de är, gjorde det enkelt att förstå hur teorin fungerade.»
- Inget»
- Laborationerna är väldigt nyttiga för lärandet och även övningstiderna mycket bra.»
- Laborationerna»
- Inget»
- Laborationstillfällen, Simulatorövningar och speciellt Konsultationstid. Med hjälp av dessa har det blivit mycket lättare att förstå sig på Digital och Datorteknik.»
- Föreläsningar.»
- Labbarna.»
- LEA»
- Sättet som föreläsningarna går till och föreläsarens inställning till att man ställen frågor under föreläsningen.»
- Arbetsboken till digiflexprossecorn. Den är bra och pedagogisk. Utan den skulla jag garanterat varit underkänd.»
- Allt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lugnare tempo på föreläsningarna när man gör gemensamma övningar.»
- Inte så mkt.»
- Föreläsningarna bör vara systematiska och välordnade med tydliga rubriker och en genomtänkt, förberedd och väl genomarbetad struktur och ordning. »
- Undervisningen måste synkas mer till labbarna så att man gått igenom det som man skall kunna i god tid innan labben.»
- Inget»
- Samspelet mellan laborationer och föreläsningarna, som nämnt ovan så var det ett visst glapp emellan föreläsningar och övningsuppgifterna vi gjorde. Man arbetade hela tiden bakom det man gick igenom på föreläsningarna, svårt att koppla ihop det hela helt enkelt.»
- Hemsidan, tenta anmälningen, studietempot.»
- Allt»
- Att inte hela tiden säga hur lätt det är. Tror många har lurat sig på hur lätt det skulle vara och det var många bekymrade miner efter tentan. För min egen del känns det som att jag kan få allt från U-4, beroende på hur hård rättningen av tentan kommer vara. Kursen är väl inte den svåraste kanske, men att tiden säga att den är lätt och sen får vi en svårare tenta än de vi övat på (tycker jag och andra med mig) var jobbigt.»
- Upplägg och pedagogik på föreläsningarna.»
- allt»
- Kurslitteraturen (Blå boken) var inte särkilt hjälpsam över huvud taget. Det som man faktiskt ville läsa om stod sällan med. Jag hade i princip ingen nytta av den blåa boken. Arbetsboken (digiFlex) var däremot mycket användbar.»
- Bättre struktur på föreläsningar, bättre handledare som faktiskt hjälper en att förstå vad man ska kunna och hjälper en.»
- Det var lite jobbig med alla kopplingssladdar som var halvsönder, men det kan bli svårt att göra någonting åt det.»
- Föreläsningarna»
- när han ska peka på något på tavlan så brukar han använda hårdrock/satans tecken, finns folk som tar såna tecken på allvar.»
- Gå gärna igenom flyttal något grundligare»
- Den äldre laborationsansvarige mannen som har svårigheter med att tala samt inte hjälper en med det man frågar om. Eventuellt bara går iväg innan man förstått.»
- Vet inte, fick ett bra intryck av hela kursen.»
- Föreläsningsupplägget. Det är rörigt och anteckningarna man får med sig är till ingen nytta då Lars Erik skriver på fem tavlor samtidigt och ändrar och skriver över och håller på. Jag blev irreterad många gånger och kände att jag skulle kunna göra det dubbelt så bra.»
- inget.»

16. Övriga kommentarer

- Lars-Eric har varit jättebra och engagerad, tycker jag!»
- Någon med övergripande ansvar för undervisningens kvalitet borde närvara vid fyra-fem föreläsningar.»
- Till sist tycker jag att ni borde ändra lite på utvärderingssidan så att man får en större textbox att skriva sina komentarer i, det är svårt att få en överblick av det man skriver när textboxen är så liten.»
- Den här kursen går vi den andra läsperioden. Tror det har gått fram nu :)»
- Det största problemet har varit luften i föreläsningssalarna som inte haft önskvärd kvalite. Det uppstod ofta ett "Slut på syre" tillstånd där de var svårt att upprätthålla koncentrationen.»
- Annars mycket bra kurs. Tycker det är mycket bra av lärarna att svara frågor med frågor så man får tänka till och försöka hitta svaret själv. Lars-Erik är jättebra. Tycker han är riktigt rolig och bra.»
- Mycket rolig kurs och bra lärare samt roliga labbar !»


Kursutvärderingssystem från