ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk2: KTK111 Kemi för ingenjörer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»9 45%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»3 15%
100%»14 73%

Genomsnitt: 4.63

- undervisningens omfång och kvalité kan diskuteras» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 50%
Målen är svåra att förstå»6 30%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 1.8

- Examinatorn har inte delat ut några kursmål - dåligt!» (Jag har inte sett/läst målen)
- otroligt när läraren i näst sista veckan av kursen säger att tentan kommer att handla om föreläsningarna!» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»5 41%
I viss utsträckning»6 50%
Ja, i hög grad»1 8%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Tentan var alldeles för svår.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.6

- undervisningen har inte motsvarat mina förväntningar jag hade innan kursens början» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit till föga hjälp. Föreläsaren har inte haft någon struktur överhuvudtaget. Föreläsningarna har inte följt kurslitteraturen. Föreläsaren har ett antal gånger ställt in föreläsningar. Detta har meddelats studenterna morgonen samma dag eller tio minuter innan föreläsning. » (Mycket liten)
- föreläsningarna har varit luddiga och saknat tydlig struktur om vad man ska kunna och inte kunna, eftersom allt inom kemin bara verkar vara hypoteser enligt läraren, "man vet alltså inte att det är såhär, men det kan vara så" citat magnus. alternativt "det kan vara så men kan även vara på något annat sätt" så har det varit otroligt svårt att veta vad som är rätt och fel.» (Ganska liten)
- föreläsningarna hängde inte ihop med literaturen vilket försvårade inlärningen» (Ganska liten)
- röriga och flummiga förläsningar. dåligt kursupplägg.» (Ganska liten)
- Har man inte varit på lektonerna så har man ingen som helst chans att klara tentan. Det vi lärde oss var överkurs som läraren inte hade litteratur till... » (Ganska stor)
- Främst då undervisningen inte tar upp/följer kurslitteraren var detta nödvändigt för att klara tentan. Illa av läraren att inte ha samma upplägg på den litteratur som delats ut med föreläsningarna» (Ganska stor)
- Hela kursen har i princip byggt på undervisningen» (Mycket stor)
- Eftersom inte boken var på samma nivå som undervisningen + inte täckte alla delar av kursen var undervisningen det ända stället att hämta information från. Även om jag tyckte att undervisningen var dåligt disponerad mellan de olika områdena.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»7 35%
Ganska liten»9 45%
Ganska stor»4 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- det är viktigt att ni förstår hur irrelevant kurslitteraturen har varit gentemot vad som tentan behandlade. man kunde knappt få någon vägledning alls från boken.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har varit för enkel jämfört med det som tagits upp på de föreläsningar vi haft. Dessutom har vi tilldelats uppgifter i en äldre version av boken, vilket försvårat än mer. Och om uppgifterna hade stämt överens har vi inte tillgivits något facit till övningarna i boken trots att detta varit utlovat av föreläsaren. » (Mycket liten)
- En ny bok måste hittas som kursinehållet ska vara det samma.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har inte motsvarat undervisningarnas innehåll. När jag har fått uppgifter att göra i kurslitteraturen har vi fått fel "nr" som motsvarar äldre versioner av boken. Vi har även inte delgivits facit för alla uppgifter vi fått, trots att föreläsaren lovade detta i början av terminen» (Ganska liten)
- föreläsningarna hängde inte ihop med literaturen vilket försvårade inlärningen» (Ganska liten)
- Ej kopplat till undervisning i så hög grad som önskat.» (Ganska liten)
- Helt idiotiskt att ha en bok som bara innefattar grunderna till kursen. Hur ska man kunna tenta om den om man inte kan läsa in kursen på egen hand?!!» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var mycket bra bok att läsa. Dock inget som läraren tog upp och vi fick fel uppgifter att lösa (fick för föregående upplaga, vilket påpekades till läraren. Det tog då veckor innan vi fick nya uppgifter och vi fick aldrig rätt facit utdelat varpå svar endast fanns till hälften utav de rekommenrade uppgifterna)» (Ganska liten)
- Det var svårt då föreläsningarna och det vi förväntades kunna inför tntan inte alls följde vad som stod i kurslitteraturen. det som sagts på lektionerna gick alltså inte att läsa in efteråt i kurslitteraturen vilket känns lite fel.» (Ganska liten)
- Det har varit dåligt med slides till föreläsningsanteckningarna. Det hade varit mycket behövligt eftersom de sakerna vi lärde oss var överkurs och stod inte i boken... » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»13 65%
Ganska dåligt»5 25%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 1.5

- Vi har inte haft tillgång till en uppdaterad kurshemsida, vi har fått besked från föreläsaren via mail. Mailkontakten har varit begränsad då han endast svarat på vissa mail.Han hör av sig om ex inställda föreläsningar samma morgon som föreläsningarna sker.» (Mycket dåligt)
- inte en siffra rätt! vi fick aldrig ett facit som stämmde överens med den sista upplagan av boken, ingen kurshemsida fanns att tillgå heller. de saker som vi skulle ha på tentan, dvs olika mekanismer, fanns inte ett tal att göra om i hela boken och det var 10p av 60 på tentan! vi fick be om uppgifter och fick TOTALT 11 st. ett skämt, hur ska man kunna skiten efter 11 försök? detta är en klassisk nötnings uppgift. sen självklart på tentan kom upplägget på mekansimerna i former som vi aldrig sett innan.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen hemsida» (Mycket dåligt)
- Fick fel uppg och fel facit det går inte att ha det så, lärarna måste ha koll på vilken litteratur de sagt att studenterna ska använda, och där med använda samma! PP-presentationer fick vi i tid vilket var bra.» (Mycket dåligt)
- Inga utdelade kursmål. Ingen fungerande kurshemsida, fel uppgifter/inget facit. Inga facit till utdelade tentor/duggor....» (Mycket dåligt)
- Webbsidan användes inte alls utan all information skickades ut via mail.» (Mycket dåligt)
- Vannsinnigt dåligt skött kurs! En föreläsrare som jämnt kom med dåliga ursäkter för förseningar och uteblivna föreläsningar. mycket dåligt. » (Mycket dåligt)
- fanns ingen hemsida under kursens gång. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan funkade inte. Det tog lång tid innan vi fick schema över föreläsningarna. Läraren skickade ut materialet till våra mail-adresser istället.» (Ganska dåligt)
- En väl fungerande kurshemsida vore önskvärt» (Ganska dåligt)
- det fanns ingen webbsida, vilket jag saknade. men magnus skickade visserligen ut allt per mail.» (Ganska dåligt)
- Kursen hade ingen hemsida, utan vi höll kontakten via mail. Det har fungerat ganska bra, förutom när det gäller inställda föreläsningar. De powerpointpresentationerna som vi fått har varit till ganska bra hjälp.» (Ganska dåligt)
- Vi hade inte tillgång till någon hemsida, däremot mailade magnus slides etc till oss. Dock utan rubrik så det var svårt att hitta bland mailen.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»5 25%
Ganska dåliga»8 40%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»2 10%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Vi har inte fått någon schemalagd tid där möjlighet till handledning funnits och under föreläsningarna har det fungerar ganska dåligt. » (Mycket dåliga)
- Med untantag för labbhandledarna som var mycket bra på svara på frågor.» (Mycket dåliga)
- Inga räknestugor där man kan ställa frågor och be om hjälp. Som nämnt tidigare: dålig kontakt via mail» (Ganska dåliga)
- Hade velat ha tid med hjälplärare så man kan sitta och lösa uppgifter och få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Fanns inga övningstillfällen, och mailade man frågor tog det antingen väldigt lång tid att få ett svar eller så fick man inget svar alls. Införande av övningstillfällen är att rekommendera. » (Ganska dåliga)
- Inga tillfällen till att ställa frågor eller liknande såsom övningstillfälle. Endast under föreläsningstillfällen. Dock var handledarna hjälpsamma om hjälp behövdes!» (Ganska dåliga)
- Övningstillfällen mkt önskvärt» (Ganska bra)
- Eftersom vi inte var så många i klassen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 10%
Lagom»10 52%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.15

- De första fem veckorna av undervisning gick till att gå igenom en tillsynes liten del av kursen, vilket gjorde oss elever stressade att hinna igenom resten innan tentan» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»13 68%
Hög»5 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»7 35%
Dåligt»8 40%
Godkänt»4 20%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Innan den här kursen påbörjades hade jag höga förväntningar, eftersom jag är intresserad och vill lära mig mer inom kemi. Men föreläsaren har visat föga intresse och engagemang gentemot studenterna. Under ett tillfälle skulle vi ta "ledigt", eftersom han ansåg att vi behövde en "paus" från kursen. Två veckor senare ställs ytterligare två föreläsningar innan utan någon vikarie. Veckan innan tentan tas det väsentligaste i kursen upp, Dåligt upplägg! Jag tycker att man bör utgå mer från kursmålen, vilket man inte gjort den här gången. Gällande den dugga som vi hade, så har vi fortfarande inte fått våra resultat trots att detta varit utlovat. Det hade varit till fördel om vi fått våra resultat innan tentamen, istället för att gick man dit i viss ovisshet. Men föreläsaren har skjutit på detta under kursens gång. När duggan genomfördes satt alla studenter i en trång sal på Vasa, vilket var väldigt irriterande och försvårade koncentrationsförmågan. » (Mycket dåligt)
- mycket flummig kurs, man vet knappt vad man ska lära sig.» (Dåligt)
- Man kan inte ha en lärare som ser ner på eleverna, är så ostrukturerad!» (Dåligt)
- Främst pga dålig administration kring kursen. Inställda och ändrade föreläsningstillfällen utan information. Mail som skickats ut samma morgon, endast någon timme innan föreläsningsstart om att det är inställt. Dessutom höll inte examinatorn sitt ord gällande material och information som skulle mailas ut till klassen, detta pga att han var trött/behövde vila m.m. Enligt min mening oacceptabelt!!! Vi skulle fått tillbaka resultat på duggan en vecka efter skrivtillfälle. Något vi ej fick tillbaka innan kursen slutade...» (Dåligt)
- JAg är mycket besviken på denna kurs. Detta är en kurs som ska ge goda grundläggande kunskaper för kommnade kurser. Kursen gick delvis mycket sakta fram och jag känner att man absolut skulle kunna berört något mer område. Att lägga 4 veckor på att rita resonansstrukturer är ett totalt slöseri med tid. » (Dåligt)
- Bättre koppling till litteratur och tydligare information, gamla tentor ect» (Godkänt)
- Vi fick aldrig ut några lösningar på rekommenderade uppgifter även att vi ständigt önskade dessa vilket gjorde att man inte såg någon menng med att lösa dessa uppgifter för att man aldrig visste om m an gjorde rätt. Jag förstår inte meningen med att ens ge ut uppgifter i så fall.» (Godkänt)
- Magnus kunde vara lite svävande och det kändes inte alltid som om han hade koll på saker och ting. Det var tydligt att labhandledarna gjorde detta för att de var tvungna och inte för att de ville, deras inställning redan från början var att vi var idioter och det märktes. Vår handledare läste inte igenom vår labrapport ordentligt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars som höll i fundamentals-delen.»
- Laborationen och dess handledare, mycket spännande och lärorikt»
- Ingenting! det skulle vara den första föreläsaren som hade introduktionen på kursen.»
- Labben»
- Lars var ett trevligt inslag och även labhandledarna åsa och jesper. Magnus duktig föreläsare men gärna mer struktur på föreläsningarna och läsanvisningarna»
- kursboken var bra, men den överensstämde inte med det vi gick igenom. så hitta en ny bok eller börja gå igenom det som står i boken.»
- Laborationstillfället »
- Boken är bra men då behöver man nått kompletterande material så man kan läsa sig till resten av kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Slides till det som inte står i boken!!!!!!»
- eventuellt labben»
- Byte av föreläsare till någon som visar mer "intresse" för sitt arbete och som ger den hjälp och respons som vi elever behöver och förväntas få»
- allt! byt lärare och ge tydligare instruktioner. byt bok! ta en som behandlar vad som är viktigt enligt kursmålen.»
- En hemsida tack! föreläsningar som bygger på litteraturen. lösningar till rekomenderade uppgifter. rättade duggor till innan tentan.»
- bör strukturera examen mer efter kursliteraturen och inte utefter föreläsningarna.»
- Allt annat.»
- Koppa till boken!»
- tydligare med vad man ska kunna - strukturera upp det mer. Tentan var onödigt svår, gå igenom mer på lektionerna om det förväntas att vi ska kunna det på den nivån. »
- Upplägget av kursen i stort, en websida där väsentligt kursmaterial finns att tillgå är behövligt, en bok som har lika hög nivå som föreläsningarna och där studenten tilldelats korrekta övningsuppgifter inför varje vecka, en föreläsare som visar att denne vill lära ut och som har ett intresse för detta. Denna gång var det inga som var utsedda representanter för utvärdering, vilket hade varit till nytta under kursens gång. »
- En strukturerad lärare som vet vad som ska ingå i kursen, vet vilka uppg som är bra att göra, som är hjälpsam och medveten om att vi inte läst så mycket kemi innan och inte kan lika mycket som kemisterna, allt är inte lika självklart för oss som för dem.»
- Administrationen och kursupplägg...»
- Skaffa en mer motiverad föreläsare som inte är så upptagen av sin forskning!»
- Labhandledarnas engagemang.»
- Magnus ska bort, han har inget intresse av att vara där. Vi fick övningsuppgifterna som berörde v 3,5-7 i slutet av vecka 7 detta tycker jag är totalt oacceptabelt. Övningsuppgifterna för de första veckorna stämde inte överens med vad som kom på duggan respektive tentan, antar att han inte brytt sig om att uppdatera övningarna sedan de byte rekommenderad upplaga. Han lovade att vi skulle få vårt dugga resultat flera veckor innan tentan, vilket vi fortfarande inte har fått. Han var mycket otydlig med vilka hjälpmedel som fick användas under tentan, vilket gjorde att alla studenter inte fick skriva under samma förutsättningar. Labben vi gjorde var bra men låg totalt fel i kursen. Vi hade inte gått igenom något av de som labben berörde när vi gjorde labben. Vi gick igenom det som de krävds för att bli godkänd på labben mellan 8-10 och labben skulle lämnas in kl 12 samma dag. Kan inte vara mer än mycket besviken.»

16. Övriga kommentarer

- detta är nog den värsta kursen jag läst på Chalmers, den är helt enkelt ett skämt med en lärare som knappast vill undervisa. jag kommer fortsätta att ligga på till denna kurs förändras avsevärt vad gäller upplägg och kurslitteratur. detta är skandal. den allmänna uppfattningen har varit att kursen är dålig. systematiska slarvfel i hans egengjorda facit har försvårat inlärningen. Vi hade inte ens någon kursutvärderade på kursen! jag skulle uppskatta om ni hörde av er till alla oss som läst kursen och berättar vad som ska förbättras till nästa år. Jag hoppas jag klargjort allas vår besvikelse och räknar med improvements!»
- Oengagerad lärare. Fick fel uppgifter till boken att räkna eftersom han inte orkat kolla i den nya upplagan och sett förändringarna utan gett oss samma som förra året, vilket också betydde att det facit vi fick inte stämde. Fick heller aldrig nått som stämde. Fick nya uppgifter till de två sista kapitlena(en tredjedel av kursen) en! vecka innan tentan. Väldigt luddigt att veta vad man skulle veta inför tentan. Nästan allt byggde på information från föreläsningarna vilket man inte kunde läsa sig till i boken. Måste tydliggöra detta mer i början av kursen. Om man missade en viktig föreläsning(vilket man inte visste innan) hade det kunnat vara väldigt svårt att klara kursen. En kurs väldigt olik våra andra kurser på I och kanske därför väldigt svår att ta till sig. Vi är kanske bortskämda med fungerande administration. »
- Hel ok kurs men kan göras ännu roligare»
- allmänt flummigt och slappt. mycket av det vi gick igenom kändes orelevant »
- Är i stort ganska missnöjd med kursen. Kemi har varit intressantare och roligare än det här. »
- En labb som är relaterad till kursen bättre är att rekommendera »
- Duggan bör inte vara så stor del av kursen, det gör det svårt att tenta upp om man misslyckades på den.»
- Känns tråkigt att man ska få ut så lite av en kurs. Även om man inte läser Kemi kan man fortfarande ha ett stort kemi intresse.»


Kursutvärderingssystem från