ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioreaktionsteknik, KKR090, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 76%
Kontaktperson: Claes Niklasson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»3 13%
Bra»12 52%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 3.95

2. Kön

22 svarande

Man»6 27%
Kvinna»16 72%

Genomsnitt: 1.72


Din egen arbetsinsats

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3. Hur många timmar lade du i genomsnitt på kursen?

23 svarande

Upp till 15 timmar/vecka»4 17%
15-20 timmar/vecka»2 8%
20-25 timmar/vecka»5 21%
25-30 timmar/vecka»7 30%
Mer än 30 timmar/vecka»5 21%

Genomsnitt: 3.3

4. Hur har du prioriterat kursen i läsperioden

23 svarande

Högst»17 73%
Mellan»6 26%
Lägst»0 0%

Genomsnitt: 1.26

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 21%
100%»18 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och Måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen

6. Hur begripliga är kursens mål?


,, Genomföra och analysera material- och värmebalanser för kemiska/biotekniska system och celler
,, Utföra och analysera beräkningar rörande kemiska/biotekniska reaktorer.
,, Analysera och implementera olika odlingstekniker ur ett biotekniskt ingenjörsperspektiv.
,, Beskriva och tillämpa grunder för masstransport kopplat med mikrobiella system-biokemiska reaktioner.
,, Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem
,, Utföra och analysera matematisk modellering på såväl mikroskopisk (cellmetabolism) som makroskopisk (reaktordimensionering) nivå.
,, Utföra och planera experiment i bioreaktorer med god laborativ praxis.
,, Kritiskt granska experimentella resultat och slutsatser

23 svarande

Jag har inte sett / läst målen tidigare»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 56%

Genomsnitt: 3.47

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

8. Är det något(några) av målen som inte alls är uppfyllt (stöd för inlärning av målet/kompetens saknas)

NOTERA: Markera de mål som ni anser inte uppnåtts


(Målen är förkortade se ovan för fullständig text)

23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Genomföra och analysera material- och värmebalanser»0 0%
Utföra och analyserakemiska/biotekniska reaktorer»0 0%
Analysera och implementera olika odlingstekniker»0 0%
Beskriva och tillämpa grunder för masstransport»0 0%
Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem»0 0%
Utföra och analysera matematiska modeller»1 4%
Utföra och planera experiment i bioreaktorer»1 4%
Kritiskt granska exp. resultat/slutsatser»1 4%

9. Testade tentamen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, i hög grad»14 60%
Vet ej, har inte tenterat än»7 30%

Genomsnitt: 3.21

- Jag mådde inte bra de tentan gick och behövde lämna salen, men vad jag såg av uppgifterna verkade de rimliga.» (Vet ej, har inte tenterat än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för ditt lärande?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»4 17%
Mycket stor»15 65%

Genomsnitt: 3.47

- Ingen har köpt kursboken vad jag vet. alla går enbart på föreläsningar så vi lär oss allt därifrån.» (Mycket stor)
- Vi fick hand outs till varje föreläsning, jättebra tycker jag. Däremot är bilderna väldigt små och av dålig kvalitet så det var väldigt svårt att tyda dem i efterhand.» (Mycket stor)
- Eftersom att det knappt finns något annat undervisningsmaterial.» (Mycket stor)
- Med tanke på att jag inte haft nån lärobok har jag varit mycket beroende av föreläsningarna. Detta är negativt de gånger man missar en föreläsning.» (Mycket stor)

11. Vad har varit bra och vad kan förbättras med föreläsningarna

- Lite tydligare mål med föreläsningen, lite väl stressigt»
- Har varit svårt att hänga med eftersom att det varit så mycket projekt vilket gått ut över att man inte förstått så mycket på föreläsningarna.»
- exemplen har varit bra. slidesen man har fått har inte innehållt relevant info. »
- Mycket bra föreläsningar, intressanta och en bra blandning av teori och exempel. Skulle kunna må bra av att ha en snabb koll på fem minuter av vad som gicks igenom på förra föreläsningen. Ett problem som dök upp var om man missade en föreläsning. Eftersom tempot är så högt så kan det vara så att det är en hel del av kursen man missar.»
- Jättebra med mycket genomgångar på tavlan och inte bara slides. Bättre tidsplanering hade varit bra, då många exempel gjordes halvdant pga tidsbrist.»
- Claes är en väldigt duktig föreläsare. Det var bra att vi gick igenom många uppgifter. »
- Det mesta har varit mycket bra.»
- Bra: Claes gick igenom mycket på tavlan och man fick då skriva själv. Detta var något som gjorde att jag lärde mig bättre. Dessutom gick Claes igenom många exempeluppgifter, vilka man sedan kunde titta på när man själv skulle räkna. Mindre bra: Jag kan faktiskt inte komma på något.»
- Bra med blandning av teori och räkneuppgifter.»
- Bra att få "slidesen"! Du kan vara mer strukturerad när du skriver på tavlan, men du är en väldigt bra föreläsare!»
- mycket bra med de utskrivna och utdelade powerpoint-slids"en, underlättar antecknandet mycket.»
- Uppmuntra klassen mer att ställa frågor. Vi är en ovanligt och onödigt tyst klass, vilket jag själv blir lidande för, då inte kulturen att ställa "dumma" frågor är tydlig. Mycket räkneexempel är bra! »

12. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för ditt lärande?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»17 73%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 3.08

- Vi har haft för få räkneövningar! Speciellt i början. Jag tror Julia var sjuk i början - det kändes som att vi inte kom in i räkningen alls då.» (Ganska liten)
- Man måste ju få exempel någonstans ifrån.» (Ganska stor)
- Vi har bara haft två stycken så det är egentligen svårt att säga hur mycket de gav. Claes exempelgenomgångar på föreläsningarna gav mig mer.» (Ganska stor)
- Julia är bra!» (Ganska stor)
- det skulle inte skada att ha en eller två till, helst på densitersförendringar som jag tyckte var svårast.» (Ganska stor)
- Bra med inlämningsuppg, där lärde man sig helhetsbegreppen!» (Ganska stor)
- Det är alltid bra med räkneövnigar.» (Mycket stor)

13. Vad har varit bra och vad kan förbättras med räkneövningarna

- Vi kunde ha flera räkneövningar. De kunde börja tidigare.»
- Det hade varit bra om vi hade haft fler.»
- Bra att det finns inscannade lösningsförslag på kurshemsidan!»
- Tydligare svar på frågor.»
- Julia har varit ganska tydlig, men skulle kunna gå igenom lite mer teori kort som bakgrund till övningarna.»

14. Till hur stor hjälp har simuleringsövningarna varit för ditt lärande?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»14 60%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.34

15. Vad har varit bra och vad kan förbättras med simuleringsuppgifterna?

- Har tagit alldeles för lång tid att få hjälp.»
- Både Calle och Julia var pedagogiska. Tyvärr fanns det inte tillräcklig med tid för att ställa frågor och få svar.»
- Bra tanke bakom projektet men matlab borde inte användas, i alla fall inte i så många olika fall då programmeringen tar tid som man inte lär sig något på.»
- Mer fokus på förståelse, mindre på att skriva matlabprogram. Kanske få programen givna?»
- Det är ibland svårt att förstå vad det är man ska göra så lite småtips om hur man ska skriva koden skulle inte vara fel.»
- Flera personer som hjälper oss, det var väldigt långa väntetider. »
- Det var länge sen vi lärde oss matlab och mycket ab tiden gick åt att påminna sig om de olika funktionerna i programmet istället för att tänka på hur de biologiska processerna skulle beskrivas. »
- Tycker att sista uppgiften (simulerings uppgift D) kan förbättras, kändes rätt otydlig och gav inte så mycket.»
- Bra tillämpning av det vi lärt oss på föreläsningarna.»
- Hade varit bra att få feed-back innan tentan.»
- Simuleringsuppgiften hade säkerligen varit mer lärorik om större chans till hjälp fanns. I nuläget var det för många som ville fråga om hjälp, och hjälpandet tog väldigt lång tid, så inte många han få hjälp. Det var dessutom svårt att jobba med projektet utan handledare, då vi över lag har svårt med matlab. Uppgiften var dessutom lite väl stor.»
- Vi borde verkligen lära oss Matlab ordentligt, men detta är något som jag tror majoriteten av Bt-studenterna inte har gjort, och sen bävar inför tex en enkel plot. Därför blir simuleringen större, svårare och "läskigare" än vad den egentligen är. Själva simuleringen var väldigt bra för inlärningen. Bra att få jobba själv med detta.»
- Svårt att hinna få hjälp ibland.»

16. Till hur stor hjälp har labintro, laborationen och labseminarierna varit för ditt lärande?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.78

17. Vad har varit bra och vad kan förbättras med labben.

- Man ser praktiskt hur det kan vara»
- Utrustningen var dålig och fungerade ej, vissa komponenter fick våran grupp byta ut två gånger.. Kanske dags att investera i fungerande saker?»
- Utrustningen börjar bli gammal. Det kändes som om pO2 mätarna inte fungerade bra och det blev även strul med kylningen (inflödet av vatten funkade inte riktigt)»
- Labben är bra och intressant, dag två tar lång tid och det skulle kunna planeras någon liten uppgift man kan arbeta med mellan provtagningarna. Seminariet ligger dock ganska sent och det är svårt att ta till sig nya saker en vecka innan tentan.»
- Labseminariet borde vara tidigare. Det är stressigt att ha det i läsvecka sju. »
- Det känns inte som att varken simuleringsuppgifterna eller labben relaterade speciellt mycket till övriga kursen. Jag hade gärna sett en tydligare koppling.»
- Labbseminariumet kändes inte givande som det var utformat nu. Och dumt att det ligger lv 7. Korta ned tiden och gör mer strukturerade uppgifter. Mycket tid gick åt att ex tolka data från kemostat. Vad sägs om att ge strukturerad mall att fylla i värden i under labb?»
- Labintron var helt onödig. Laborationshandledningen saknare instruktioner för genomförande av laben, vilket hade uppskattats. »
- Var väldigt långa dagar»
- i seminariet skulle det vara bra med lite mer information om vissa formler, tex hur man rknar ut konc biomassa ur OD som vi inte har en aning om hur man ska räkna ut. Vilket gör att vi måste fråga calle och hela alltet drar ut på tiden.»
- Laborationen var mycket lärorik och gav en god insikt i olika odlingsprocesser.»
- Det finns ingen labmanual, och det är svårt att höra vad labhandledaren säger pga oväsendet från reaktorerna plus att han inte samlade oss för att ge intruktioner - detta gjorde att laborationen blev förvirrande och ibland gjorde man fel för att man hörde fel eller helt missade en instruktion. Genomgången på labben kring vad vi gör och varför kunde också ha varit tydligare och framförallt återkoppla till labintrot.»

18. Till hur stor hjälp har kursboken "Bioreaction Engineering Principles" varit för ditt lärande?

21 svarande

Mycket liten»21 100%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1

19. Till hur stor hjälp har övningshäftets teorigenomgångar och övningsuppgifter varit för ditt lärande?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»4 17%
Mycket stor»12 52%

Genomsnitt: 3.21

- Teorin i häftet är inte lika genomgående som föreläsningarna, uppgifterna är dock bra men det är också ofta en stor skillnad på de som de går igenom och uppgifterna som är rekommenderade.» (Ganska liten)
- Jag köpte aldrig boken utan använde bara häftet. Det mesta lärde jag mig dock via föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Köpte inte kursboken, kändes som jag klarade mig bra ändå.» (Ganska liten)
- Jag borde läst dem mer, och då hade de varit mer betydande för mig.» (Ganska liten)
- Vi har fått ut några teorihäften som varit jättebra, plus att det står lite teori i övningshäftet. Däremot är det vissa delar (t.ex. masstransport) där det saknas vilket jag tycker är synd.» (Mycket stor)
- du skulle kunna ta bort kusr boken helt och hållet och istället öka instruktionerna i övningshäfftet, för jag kollade i boken engång men i häftet flera.» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»12 52%

Genomsnitt: 3.47

- Lösningsförslagen borde förbättras, skrivas med tydligare handstil.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 21%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.43

- Det är bra att man kan fråga på lektionerna, men då kursen är ganska svår skulle man behöva lite mer konsultationstid tidigare i läsperioden.» (Ganska dåliga)
- Bra att man kan fråga på föreläsningarna, men skulle vara bra med fler tillfällen då man bara kan sitta och räkna och det finns en lärare där som man kan fråga, alternativt att det fanns bättre lösningsförslag.» (Ganska dåliga)
- Det hade gärna fått vara lite konsultationstillfällen eller övningar under hela läsperioden där det finns möjlighet att svara frågor. » (Ganska dåliga)
- Det är en svår kurs och det skulle verkligen behövas räknestugor med en handledare (möjligen ha som i försöksplaneringen med före detta studenter som läst kursen?) där man har möjlighet till hjälp på uppgifterna. Genomgångarna på föreläsningarna är mycket bra men det behövs att man kan få hjälp när man räknar också. » (Ganska bra)
- Claes har varit mycket hjälpsam och ägnat tid till oss under konsultationerna och även när de dragit över tiden. Det uppskattar jag verkligen!» (Mycket bra)
- Man kan alltid komma förbi Claes kontor och alla tre (Julia, Calle och Claes) svarar snabbt på mail.» (Mycket bra)
- Claes tar sig alltid tid när man kommer och frågar om hjälp, vilket uppskattas av oss elever.» (Mycket bra)

22. Hur väl balanserat är förhållandet mellan föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och lab?

23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Väl avägt»6 26%
För många föreläsningar»0 0%
För många övningar»0 0%
För många inlämningsuppgifter»4 17%
För många simuleringsuppgifter»7 30%
För många laborationer och labseminarier»4 17%
För få föreläsningar»0 0%
För få övningar»12 52%
För få inlämningsuppgifter»0 0%
För få simuleringsuppgifter»0 0%
För få laborationer och labseminarier»0 0%

- Inte för mycket av något specifikt, bara jättemycket när man lägger ihop allt med sen andra kursen också under perioden.» ()
- Labseminariet var tidskrävande och gav inte mycket.» (För många simuleringsuppgifter, För många laborationer och labseminarier)
- Som sagt, det behövs räknestugor.» (För få övningar)
- Det fungerade eftersom vi bara hade en tenta denna perioden, men en kurs ska inte utökas pga att läraren vet om att klassen bara har en tenta.» (För många inlämningsuppgifter)
- Inlämningsuppgifterna är bra men då det kommer frågor på tentan som man har övat på med dessa hade det varit bra att få feed-back innan tentan. Jag är medveten om att Calle hade mycket och göra men tycker att ni bör planera annorlunda nästa år så att han hinner.» (För många laborationer och labseminarier)
- Det var nog bra "antal" av allt, men saker har ju en tendens att krocka. Tex inlämningar och labbtimmar+labrapport i den parallella kursen. Det är väl dock så det måste vara, är jag rädd.» (Väl avägt)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 34%
Hög»10 43%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 3.86

- Jag hann inte räkna några övningsuppgifter pga många långa labkvällar och inlämningsuppgifterna tog mycket tid.» (Hög)
- men när vi iprinsip bara har en kurs att plugga på blir det inte så farligt.» (Hög)
- Blev en hel del att göra den här läsperioden, med alla projekt och inlämningar i denna kurs i kombination med liknande i den parallella kursen.» (Hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 30%
Hög»10 43%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 3.95

- Högt tempo under hela perioden. Vi fick ofta höra att vi "har ju bara en tenta" som en förmildrande omständighet. Det kunde vara irriterande eftersom vi kände att det var mycket att göra hela tiden oavsett hur många tentor det var i lv 8.» (Hög)
- Totalt i läsperioden så var det schemalagt 8-19 varje dag tre veckor i sträck, det är slitigt att komma hem vid halv åtta varje dag och dessutom ha inlämnings, projekt och arbeten att göra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 17%
Gott»11 47%
Mycket gott»7 30%

Genomsnitt: 4.04

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt är bra, bara att det är för högt tempo. »
- inlämningsuppgifterna och räkneövningar»
- Allt, mycket bra.»
- Det generella upplägget»
- Claes och Julia är jätteduktiga! Labben var rolig och gav förståelse.»
- Bra föreläsningar med bra utdelat material.»
- De väl strukturerade föreläsningarna. »
- Inlämningarna lär man sig mycket på.»
- Claes är en duktig föreläsare!»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- simuleringsuppgifterna bör försvinna eller förminskas»
- Lägg till räknestugor.»
- Christers föreläsning var inte särskilt nödvändig, man gick inte därifrån och kände att man fått med sig något nytt»
- Labbseminariet borde flyttas till tidigare vecka och fler teorihäften hade uppskattats.»
- Fler övningstillfällen.»
- Laborationen bör ej ske i samma sal som någon annan labb, då detta skedde och endast ledde till trängsel och störande moment.»
- Ge oss fler matlab-filer / se till att vi förstår matlab tillräckligt väl och hjälp dem som ligger efter för att de fastnat i koden.»
- Ta fram bättre kursmaterial. För mig som inte kunde närvara på alla föreläsningar var det svårt att ta igen missade sådana då dagens kursbok endast var hänvisad som överkurs. Hitta en bättre kursbok som överensstämmer med kursinnehåll.»
- Simuleringsuppgiften »

29. Övriga kommentarer

- Bra kurs, att man får se kopplingen till bioteknik i allmänhet är en bra motivation.»
- Mycket bra kurs som binder samman i princip allt vi läst tidigare under utbildningen»


Kursutvärderingssystem från