ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Solidmodellering, fk H11, PPU041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»3 37%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Arbetade mycket på fritiden för att jag fann det intressant!» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»8 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 87%

Genomsnitt: 3.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»6 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 2.87

- Var i princip inga genomgångar men man klara sig bra utan ändå.» (Mycket liten)
- Liten p.g.a mycket eget arbete» (Ganska liten)
- Sven har gjort ett toppenjobb!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 50%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.62

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%

Genomsnitt: 3.75


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Sven är väldigt hjälpsam och ställer upp om studenterna behöver extrahjälp utanför föreläsningstid - toppenbra!» (Mycket bra)
- Väldigt bra! Sven tillbringade många övertidstimmar med att hjälpa klassen!» (Mycket bra)
- Superbra med en så engagerad lärare! Fast man tycker samtidigt att Sven inte borde vara kvar så länge om kvällarna..» (Mycket bra)
- Över förväntan bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

- Svårt att dela upp arbetet så att alla ska kunna arbeta individuellt utan att behöva vänta in andra i gruppen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 12%
Hög»3 37%
För hög»4 50%

Genomsnitt: 4.37

- För hög - tre kurser med grupparbeten i varje var långt ifrån optimalt. Dock var den här kursen minst krävande av de tre.» (För hög)
- (Men läste också 3 kurser).» (För hög)
- Eftersom jag läste 3 kurser, vilket var mitt eget val.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 12%
Gott»2 25%
Mycket gott»5 62%

Genomsnitt: 4.5

- Rolig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven! Sådant engagemang önskar man från varje lärare! »
- Projektet»
- Att den vinnande modellen skrivs ut "på riktigt". Är en enorm boost för att jobba.»
- Lärarens engagemang!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försöka få in mera Free style modeling annars mycket bra kurs innehåll!»
- Leksaksbilen var en kul produkt att göra, men det finns kanske andra saker som är lättare att dela upp i olika delar för grupparbete.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- Igen: Verkligen superbra lärare! :)»
- Credd till läraren som la ner så mycket av sin egen tid på kursen!»


Kursutvärderingssystem från