ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Förbränningsmotorteknik, SJO166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-06
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»5 33%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 2.8

- mkt hemarbete» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66

- bra med mkt föreläsning som tar upp praktiska problem» (100%)
- Inte riktigt men 90% iaf» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 73%

Genomsnitt: 3.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- önskade faktiskt en mer omfattande tenta. Denna var väldigt "smal".» (I viss utsträckning)
- Mats J har i sedvanlig ordning gjort en bra tenta som griper över hela kursen och testar elevens kunskaper väl.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.33

- Bästa läraren på skolan!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.66

- kurslitteratur har inte varit till användning för mig, endast formelsamlingar» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Lite problem med ping pong i början av kursen» (Ganska bra)
- LÄraren är MKT bra på att organisera kursen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.93

- Det är det alltid med Mats» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»7 46%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.73

- Väldigt mkt inlämningar» (För hög)
- En skriftlig rapport varje vecka är på tok för mycket» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»8 53%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.66

- krävde hög prestation kursen igenom..» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»12 80%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 4.06

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken. »
- Studiebesöken»
- Studiebesöken till Siemens.»
- labb, studiebesök»
- Kursens omfattning, dvs vad som ingår i kursen. »
- Rapportering av gästföreläsningar och studiebesök.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer varierad gästföreläsning.»
- Mindre obligatoriska inlämmningsuppgifter.»
- ha bara wärtsilä gästföreläsn.»
- Mindre antal rapporter att lämna in under kursens gång. »

16. Övriga kommentarer

- För det mesta går det bra att hänga med men ofta svävas det iväg lite väl mycket under uträkningarna på föreläsningarna. En massa nya beteckningar som man inte fått förklarat för sig vad de står för gör att man får svårt att hänga med ibland. Annars har kursen varit bra och lärorik.»
- En mycket intressant och givande kurs. Knyter samman många andra kurser (kemi, termodynamik, verkstadskurs, sjöpraktik och liknande)»


Kursutvärderingssystem från