ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Nautiska instrument FB7, SJO502

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»8 72%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Inte en minut mer än lektionstid...» (Högst 15 timmar)
- den låg dåligt placerad i slutet av terminen med de större tentorna, det var ju ganska basic så den kunde legat tidigare på terminen» (Högst 15 timmar)
- mindre, bara varit på de föreläsningar som var.. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 9%
75%»1 9%
100%»9 81%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 2.45

- Jag brukar lära mig det vi har gått igenom, målen brukar inte vara särskilt tydliga ändå» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Onödigt med en tenta i denna kurs. Bättre med 3 obligatoriska föreläsningar (eller hur många det nu va...)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det som gåtts igenom på lektionen borde ju följa målen och det har kännts rimligt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Se ovan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.18

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»7 87%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- kursen var så kort o vi fick allt mtrl på lektionerna, kursadministration o webbsida var jag aldrig i kontakt med» (?)
- Papper utdelade på lektionstid» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.9

- Men vad jag uppfattat så har de varit goda» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 4.09

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 18%
Lagom»7 63%
Hög»2 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det var ju en liten kurs men eftersom den låg samtidigt som större tentor, så hann man precis läsa in den» (Lagom)
- Kändes inte bra att bara slängas in i en ny kurs innan alla sjömanskaps tentor, inte schysst mot läraren heller!!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»5 45%
Hög»3 27%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.54

- hade varit bra om den låg tidigare på terminen» (Hög)
- För många tentor samtidigt! sprid ut dem mer över veckorna. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 54%
Gott»4 36%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.54

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- claes som lärare och hur han la upp kursen med mer fokus på det som används idag istället för på gammla grejer»
- kursens omfattning och storlek»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kan inte komma på något»
- Inför obligatoriska föreläsningar (Vi ska ju ändå bara ha "kännedom om"... ...och inget av det vi lär oss är ju sånt man snabbt måste kunna ur huvet, som tex sjövägsreglerna, det är ju bara sånt som kan vara bra att veta och som man kan prata med framtida kollegor om)»
- Tidpunkten! Vi hade kunnat ha den här kursen tillsammans med de andra 1 poängarna, Tidvatten och Meteorologi. I stället för att BÖRJA en ny kurs veckan innan tenta och terminsslut.»
- när den går på terminen»
- Nautiska instrument-kursen bör ligga mycket tidigare i utbildningen. Det är nog många med mig som inte alls hade speciellt bra koll på vad en "logg" var eller hur radar"n fungerade när begreppen dök upp i de övriga kurserna. När vi hade denna kursen sist hade man hört nästan alla begrepp och redan skaffat sig en egen och ibland felaktig bild av hur det fungerar. Sparar nog en del tid i andra kurser om alla begrepp och funktioner redan är utredda.»
- Det skulle vara bra med utdelade föreläsningsanteckningar och annat material så att man kan läsa ikapp även om man missar föreläsningar,»
- att kursen bör vara en av dem första som man läser i period ett, inte i slutet av period två!»

16. Övriga kommentarer

- inga»
- Claes föreläsningar var jätte bra och tydliga. Han tog upp det viktigaste och begränsade sig så att det motsvarade mängden poäng som kursen ger. »
- Bra kurs och intressanta ämnen.»


Kursutvärderingssystem från