ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-3 09/10 Matematik, LMA033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-10 - 2010-04-13
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

LÄRANDEMÅLEN

* förstå hur matematik byggs upp genom definitioner och satser samt ha kunskap om matematisk bevisteknik, använda de elementära funktionerna och deras viktigaste egenskaper samt färdighet i beräkning av derivator och integraler.

* ha en djup förståelse för samspelet mellan en funktions derivata och dess graf samt förståelse för vilka kvalitativa slutsatser som kan dras med hjälp av en funktions graf.

* använda grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser och determinanter.

* ha färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, räkning med geometriska vektorer speciellt med tillämpningar på linjer och plan, matriskalkyl, beräkning av determinater och att använda minsta kvadratmetoden.

1. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 41%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 16%

Genomsnitt: 2.29

- Man förstår dem efter att man läst kursen p.g.a termonologin.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- men är väldigt många» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 66%
Nej, målen är för högt ställda»8 33%

Genomsnitt: 2.33

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»13 46%
Ja, i hög grad»11 39%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.46

- Tentan i del B var tydligt uppdelad i två delar, med kursen innehöll fler delar.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.32

- Att använda första timmen på veckans första föreläsning med att gå igenom en uppgift från FÖRRA veckan som någon sorts repetition tycker jag är meningslöst. Gå vidare istället, och låt de få som inte förstått be om hjälp.» (Mycket liten)
- En lite mer engagerad lärare vore bra. » (Ganska liten)
- Föreläsaren saknar tyvärr engagemang och verkar inte vilja undervisa.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bättre disposition av lektionstiden hade underlättat.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- tycker inte att undervisningen tillfört extra exempel utöver kurslitteraturen» (Ganska stor)
- Det är svårt att förstå böckerna på egen hand. Borde vara fler lärarledda övningar.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.83

- Använde inte förklaringarna i boken men övningsuppgifterna.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen höll låg standard. Den är krånglig, ostrukturerad och opedagogisk. Jag förstår inte heller varför den inledande delen, del A och del B inte kunde rymts i en och samma bok, istället för två? Den första boken som behandlade inledningsdelen och del A gav ett mycket oseriöst intryck då man fick köpa den ur bakluckan på någons bil på parkeringen, utan kvitto, samt att sidorna efter en tid började falla ur. Mycket dåligt.» (Ganska liten)
- Men första boken var inte till ganska liten hjälp» (Ganska stor)
- Matteboken som användes till Matematik intro samt Matematik del A kunde varit bättre. Boken saknade bra och konkreta förklaringar. Boken gick dessutom sönder efter kort tids användning. Mateboken vi hade i Matematik del B var däremot mycket bra!» (Ganska stor)
- Boken rätt oinspirerande.» (Ganska stor)
- Håkan Blomqvists böcker är väldigt bra. Boken vi använde under tidigare matte delarna var väldigt opedagogiska, och allmänt missnöje om den var ett faktum. » (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»9 29%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.7

- Kurhemsidag mycket dåligt!» (Mycket dåligt)
- Kurs-PM med rekommenderade kapitel och uppgifter ska finnas tillgängligt vid kursstart, ej fyllas på efter hand för varje vecka. Extentor med slarviga facit och även felaktiga facit är skitdåligt.» (Ganska dåligt)
- Svårt och krångligt att få tag i gamla tentor.» (Ganska dåligt)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»14 45%
Hög»13 41%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.54

- Arbetsbelastningen var lagom, men motsvarade dessvärre inte examinationens svårighetsnivå, vilket gör det hela förvirrande - vad är det jag ska läsa på? Gamla tentor, kurslitteratur, eller något annat?» (Lagom)
- just denna sista delen var extra svår...» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»9 29%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.22

- Möjligheten att ställa frågor fanns men ej att få svaren förklarade på ett bra sätt. » (Mycket dåliga)
- skulle behövas mer tillfällen till hjälp» (Ganska dåliga)
- Utöver ett lektionstillfälle i veckan fanns inga möjligheter till hjälp. Läraren har inte heller nämnt var han har sitt kontor, så att man på övrig tid kan besöka honom med eventuella frågor.» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

9. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»14 45%
Hög»14 45%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- Återigen, lagom belastning, men de belastade uppgifterna motsvarade sedan inte examinationens svårighetsgrad.» (Lagom)


Önskade åtgärder

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurshemsidan med fd. tentor mm.»
- Håkan Blomqvists Böcker!»
- Ingen kommentar.»
- Övningstillfällena!»
- Kurslitteratur»
- Att det ges en genomgång av minst en gammal tenta av läraren.»
- Litteraturen till kurs B har varit bra och pedagogisk och lätt att följa med i.»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstimmar»
- det vore bra om det kunde vara några fler lärare/övningsledare med på övningstillfällena så att man hade fler personer att fråga om hjälp. Vissa delar av undervisningen gick väldigt fort fram, då var det svårt att hänga med.»
- mer motiverade examinator»
- Boken vi använda under Matematik del A och den tidigare mattens borde bytas till något annat»
- Föreläsningarnas upplägg»
- Kanske försöka ha mer pedagogiska föreläsningar. Även har det känts att den enkla gymnasie matten gåtts igenom väldigt grundligt medan det nya svåra har gåtts väldigt fort igenom. Även den första boken var ganska svår att förstå och i del två fans det väldigt några övnings tal. Där dem flesta var väldigt svåra. »
- Ändra svaren på gamla tentor så att dom blir lättare att förstå.»
- Tycker man borde ha någon form av prov eller dugga i halvtid för att veta hur man ligger till.»
- fler förklarande exempel, inte bara de som finns i boken»
- Matte SI eller liknande. Gärna ett till övningstillfälle i veckan, och inte sluta med övningar innan tenta. Gärna lägga in en extra mot tentan eller ha en frågestund.»
- En föreläsare som tycker om att undervisa. Dessutom känns mycket av det vi läser väldigt orelevant för vår utbildning. Jag har inget emot matematik, men det är lite mer motiverande att läsa det jag tror att jag faktiskt kan ha någon slags nytta av i mott liv. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mycket. Kurslitteraturen, undervisningen, examinationen. Så gott som hela kursen bör genomgå någon sorts förändring eftersom den lämnar mycket att önska. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- De hade inte skadat med en föreläsare som varit lite mer engagerad. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Att läraren engagerar sig i vårat lärande. Litteraturen för de två första kursdelarna har inte varit tillräckligt pedagogisk. Läraren skulle kunna gå mer efter boken och tex göra exempel från boken och även göra precis som i boken, detta har varit en brist hos läraren.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ändra pedagogiken.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ett större engegemang hos läraren. SI skulle vara bra att införa.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mer inspirerande undervisning. Mer genomtänkta föreläsningar och disposition av tiden. Ränkeövningarna bör innehålla mer genomgångar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

12. Övriga kommentarer

- för alla tre delkurserna. Tack.»
- Kanske att man skulle lägga in en dugga efter ca 4 veckor för att få med sådant som man lär sig i början av perioden. Känns som en dugga ger bättre möjlighet till bättre resultat på tentan, som kommer senare.»
- tycker inte den här kursen var speciellt bra hanterad, uppmuntrar inte mig till att vilja räkna matte»
- Jag förstrår inte riktigt varför vi måste lära oss all den matematiken som är med. Jag vet inte om vi kanske kommer använda det senare. Men om vi inte kommer göra det känns det väldigt onödigt.»
- Föreläsningarna går ibland oroväckande snabbt, pedagogiken är låg och examinationerna alldeles för svåra för kursinnehållet. Jag hoppas också att kurslitteraturen kan göras om på ett sådant sätt att den blir mer pedagogisk och slås samman till en enda bok för alla tre delkurserna. Tack.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från