ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik B för M2 2007, MTT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-27
Antal svar: 91
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

90 svarande

Högst 10 timmar»16 17%
Cirka 15 timmar»22 24%
Cirka 20 timmar»28 31%
Cirka 25 timmar»13 14%
Cirka 30 timmar»5 5%
Minst 35 timmar»6 6%

Genomsnitt: 2.85

- Kursen är ju för tråkig! svårt att lägga ner mycket tid när materialet och föreläsarna inte kommer med något intressant över huvud taget!» (Högst 10 timmar)
- Parallellkursen, Maskinelement, slukade mycket tid och lämnade litet över till denna.» (Högst 10 timmar)
- Har inta haft någon tid alls då konstruktionsövningarna i maskinelement med rapportskrivning och dugga tagit alla tid. » (Högst 10 timmar)
- Mycket lite tid över pga Maskinelementkursen» (Högst 10 timmar)
- Maksinelementen tog upp så mkt fritid» (Högst 10 timmar)
- föreläsningar och schemalagda övningar» (Högst 10 timmar)
- Maskinelementkursen tar för mycket tid. Hinner aldrig räkna någon materialteknik » (Cirka 15 timmar)
- Tyvärr tog maskinelementen väldigt stor del av tiden.» (Cirka 15 timmar)
- maskinelement TAR så mkt tid att det inte blir mer över» (Cirka 15 timmar)
- nästan all tid gick åt till maskinelementkursen» (Cirka 15 timmar)
- Lektioner+övningar... mer hanns tyvärr inte med pga maskinelement-inlämningarna» (Cirka 20 timmar)
- Maskinelementen har tagit en stor del av tiden man behövt lägga på materialtekniken.» (Cirka 20 timmar)
- Hade ganske mycket att läsa de sista dagarna inför tentaveckan.» (Cirka 20 timmar)
- Det var inte lika mycket att läsa i den här kursen som i A-kursen, men det gick lättare att läsa.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

90 svarande

0%»3 3%
25%»5 5%
50%»6 6%
75%»22 24%
100%»54 60%

Genomsnitt: 4.32

- Jag lär mig väldigt lite genom att lyssna och har därför läst i boken istället.» (0%)
- dom är alldeles för tråkiga! Mats måste bli bättre på att föreläsa om framtida elever ska kunna lära sig något, plastföreläsningarna var väldigt sega, gubben låg ju på 3 ord i minuten!» (25%)
- Snarare 85%, var sjuk en vecka..» (75%)
- föreningsaktiv» (75%)
- Föreläsningarna har hållit väldigt bra kvalitet i det här ämnet, och man fick ut mycket av att gå på dem. Man fick en bra sammanfattning att titta till i då man läste i böckerna. Det är alltid bra när ni pratar och skriver på tavlan samtidigt för då hinner man skriva och man förstår också bättre. När ni har overheadföreläsningar och man ska försöka hinna skriva samtidigt blir det väldigt stressigt och man hör inte riktigt allt som sägs. Och om man inte skriver och bara ska lyssna blir man lätt väldigt ofokuserad och trött. Det bästa är alltså när ni skriver och pratar.» (100%)
- har nog gått på alla utom 2-3» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

90 svarande

0%»6 6%
25%»7 7%
50%»6 6%
75%»24 26%
100%»47 52%

Genomsnitt: 4.1

- En dålig övningsledare som gjorde fel hela tiden fick mig att stanna hemma.» (25%)
- Plastövningarna kändes ganska meningslösa med tanke på att övningsledarna bara skrev av facit. Det dröjde till sista övningen innan vi hittade en övningsledare som var bra. På korrosionsdelen var däreomot övningarna jättebra, lärde mig mer på dem än på föreläsningarna» (50%)
- vissa fick prioriteras bort för maskinelement» (75%)
- -""-» (75%)
- Mycket bra övningar, dock skiljde dom sig mycket från tentan» (100%)
- Det kändes naturligt att gå på dem i samband med föreläsningarna för att få lite mer inblick.» (100%)
- Mycket bra att ha övningar där övn.ledaren diskuterar lösningarna och räknar exempel på tavlan.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

90 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 27%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 42%

Genomsnitt: 2.84

- Bra mål för polymer-delen men kunde finnas liknande för korrosion» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- och sen vet jag inte om alla föreläsningsanteckningarna representerade målen så bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De var bra att kolla på då man pluggade inför tentan, det var strukturerade och tydliga. Man kunde pricka av efterhand som man kunde det som stod på punkterna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»66 91%
Nej, målen är för högt ställda»6 8%

Genomsnitt: 2.08

- Har läst plaster och korrosion innan...lätt kurs...» (?)
- fast inte till mina förkunskaper då jag var sjukskriven under materialteknik A. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker att det var alldeles för mycket Kemi för att vara en Maskinkurs. Känns som att vissa inslag framför allt i plast delen borde vara betydligt mer översiktliga än de var, och mer tyngd på Maskinspecifika tillämpningar som tex konstruktionsdelen» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

76 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»30 39%
Ja, i hög grad»44 57%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.59

- Tror att det hade varit bättre med färre räkneuppgifter, tyder ju inte så mycket på att man förstått utan att man förstår formlerna. Svårt att hinna med alla uppgifter på tentan. Jag tycker att det fanns många fler moment som jag hade viljat bli examinerad på som jag trodde utgjorde en viktig del av kursen.» (I viss utsträckning)
- ibland testar uppgifterna inte kunskapen om ämnet, det verkar som den görs svårare på andra sätt för att krångla till den.» (I viss utsträckning)
- För få delar på korrosionen, 10p på polarisationsdiagram var inte snällt.» (I viss utsträckning)
- Väldigt likartade frågor på både plast- och korrosionsdel. Smalt område av frågor. » (I viss utsträckning)
- Varför ge tentamenstal på något som varken står i boken eller vi gått igenom på föreläsning???!!! Idealelastiskt gummi! Man blir bara trött på sånt.» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt specifika frågor så om man inte kunde precis allt kunde man ändå 0 poäng på uppgiften med lite otur. Allmännare frågor känns bättre, tex vilka problem som kan uppkomma vid salthaltiga miljöer istället för att fråga huruvida en specifik legering klarar av höga salthalter.» (I viss utsträckning)
- tyckte inte att tentafrågorna överensstämde så bra med det som det var fokus på på föreläsningarna. » (I viss utsträckning)
- man vart missledd med att vissa saker togs upp snabbt utan antecknngar på föreläsningarna men examinerades som om vi skullle kunna detaljet (munstycket tex)» (I viss utsträckning)
- Vissa saker på tentan låg lite utanför det som undervisningen och böckerna tagit upp» (I viss utsträckning)
- Kraven på oss är för stora på tentan, vore kanske bättre att sänka kraven lite... vi går visserligen på chalmers men det är nog inte så många som blir sugna på materialteknik efter dom här två kurserna...» (Ja, i hög grad)
- Det var varierade frågor på kursens olika moment. Jag tycker att det mesta fanns med.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker att det var ont om tid på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Det är ju många mindre uppgifter så jag tycker de lyckades bra med det.» (Ja, i hög grad)
- svår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»17 18%
Ganska stor»48 53%
Mycket stor»20 22%

Genomsnitt: 2.92

- Ej deltagit i stor utsträckning.» (Mycket liten)
- Mikael pratar så tyst att man somnar» (Ganska liten)
- pga att jag inte deltagit» (Ganska liten)
- Det kändes som om räkneövningarna i plasten var mycket viktigare än föreläsningarna om man ser till uppgifterna på tentamen.» (Ganska stor)
- korrosionsdelen var bra. plasten kunde det ha varit lite högre tempo på.» (Ganska stor)
- Mycket stor på korrosionsdelen, ganska på plast» (Ganska stor)
- Haft mkt nytta av anteckningar från förelläsningarna.» (Ganska stor)
- Bra förklaringar & bra som sammanfattande text, underlättar mycket!» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

89 svarande

1 Inte bra»3 3%
8 8%
3 OK»40 44%
34 38%
5 Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 3.31

- Mer praktiska exempel.» (2)
- mikael rigdahl var ganska långsam» (2)
- Mikael är sjukt långsam. Hans föreläsningar hade kunnat klaras av på 45min stycket om han hade snabbat på lite. Alternativt hade han ju kunnat räkna ett par tal den andra halvan.» (3 OK)
- Polymerföreläsningarna var lite luddiga, lite svåra att förstå.» (3 OK)
- Samtliga föreläsare behöver bli bättre på pedagogik.» (3 OK)
- Plast delen var mindre givande, kanske lite mer tempo så man hinner med allt?» (3 OK)
- blandat. Antal Boldizar var en positiv överraskning. Mikael kan otroligt mycket men jag tappade fokus då och då under föreläsningarna. Mats var helt ok.» (3 OK)
- Lite dåligt tempo och flyt i plastdelen» (3 OK)
- Föreläsningsanteckningarna man tar med sig från korrosiondelen känns svåra att läsa i efterhand pga konstig svenska» (3 OK)
- Korrosionsdelen kunde gärna varat längre då polymerdelen gick långsamt i början och vi ibland slutade långt innan föreläsningstimmen var slut.» (4)
- Merparten av föreläsningarna var bra. Dock kunde några av Mikaels vara lite sega, beroende på att han pratar ganska tyst och inte skriver ner så mycket på tavlan.» (4)
- Lite för många diagram på en gång ibland under polarisationsdelen, blev lite rörigt men annars mycket bra!» (4)
- Bra tempo och bra föreläsningsanteckningar. Men föreläsningarna med typ bara OH-bilder är värdelösa. ger knappt något alls.» (4)
- jag och andra jag pratade med tyckte det saknades en del grundläggande förklaringar i början av korrosionsdelen, det gicks inte igenom grundläggande begrepp tillräckligt» (4)
- Mikael pratar lite tyst» (4)
- Mats var bra!» (4)
- lite sämre under polymerdelen» (4)
- Mats del bra. Mikael och Antal verkar inte ha pratat med varandra om kursen för de gick igenom samma saker på kanske 2 föreläsningar» (5 Mycket bra)
- Mycket strukturerade och kunniga föreläsare» (5 Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

88 svarande

Totalt:

Mycket liten»7 7%
Ganska liten»9 10%
Ganska stor»44 50%
Mycket stor»28 31%

Genomsnitt: 3.05

Fördelat på olika grupper:

ML 11, Magnus Hörnquist / Mia Sjöqvist: (33 st)
Mycket liten5 15%
Ganska liten6 18%
Ganska stor14 42%
Mycket stor8 24%

Genomsnitt: 2.75

- Me gillade inte att vi ställde frågor.det kändes som om deras svaga punkter skulle avslöjas om vi ställer många frågor.Mia använde sofistikerade mobbningar när vi ställde frågor.» (Ganska liten)
- Magnus Hörnquist är nog den bästa övningsledare jag haft. Resonerar o förklarar sig igenom problemen på ett utmärkt sätt, så att man verkligen förstår allt.» (Ganska stor)
- Mycket stor på korrosionsdelen, inte särskilt mycket på plastdelen» (Ganska stor)
- Under plastdelen av kursen gick jag till ML12, Martin Strååt.» (Ganska stor)
- Lärde mig exeptionellt mycket här, framförallt när det gällde metaller. Diffunderar Magnus kunskap in?» (Mycket stor)
- Magnus och Johanna helt klart de bästa övningsledarna.» (Mycket stor)

ML 12, Krste Cvetkovski / Martin Strååt: (10 st)
Mycket liten1 10%
Ganska liten2 20%
Ganska stor4 40%
Mycket stor3 30%

Genomsnitt: 2.9

- Kassa övningar» (Ganska liten)
- Krste Cvetkovski och Johanna Nockert - bättre övningsledare finns inte!» (Mycket stor)

ML13, Stefan Olovsjö: (18 st)
Mycket liten1 5%
Ganska liten0 0%
Ganska stor9 50%
Mycket stor8 44%

Genomsnitt: 3.33

- Helt okej övningsledare.» (Mycket liten)
- bra att övningsledare manar till eftertanke och delatagande i lösning av de uppgifter som löses på tavlan» (Ganska stor)
- En otroligt bra övningsledare som engagerar sina elever att lära sig mer om ämnet. Behåll!!!» (Mycket stor)
- Är inte säker på namnet, men Stefan låter bekant. Liten kille med glasögon iaf =) Han var väldigt duktig och pedagogisk.» (Mycket stor)
- Mycket pedagogiskt & relevanta frågor» (Mycket stor)
- Sjukt trevlig kille som ställer upp o hjälper till =)» (Mycket stor)

ML 14, Martin Schilke / Henrik Persson: (11 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 9%
Ganska stor9 81%
Mycket stor1 9%

Genomsnitt: 3

- Henrik Persson var jättebra men Martin Schilke rent av dålig. » (Ganska stor)
- Henrik är den bästa övningsledare jag haft, alla ämnen» (Ganska stor)
- även johanna nockert» (Ganska stor)

ML 15, Johanna Nockert: (16 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor8 50%
Mycket stor8 50%

Genomsnitt: 3.5

- Man fick lära sig att räkna på uppgifter och få lite djupare förståelse.» (Ganska stor)
- hon var bra» (Ganska stor)
- Övningsledaren var väldigt pedagogisk och tydlig.Jag lärde mig jättemycket av hennes övningar.» (Ganska stor)
- Duktig!» (Ganska stor)
- Väldigt bra övningsledare har Johanna varit. Mycket hjälpsam och duktig på att lära ut.» (Mycket stor)
- Jättebra övningsledare!» (Mycket stor)
- har även gått till magnus och mia ett antal gånger!! (ML11)» (Mycket stor)
- Jag tror att övningarna gör väldigt stor skillnad, och kompetensen på övningsledarna är väldigt blandad. Rusning uppstår till övningstillfällena för att alla vill lära sig något, och de som hinner först lär sig mest. Känns lite som ett orättvist system. Bättre kvalitet på övningsledarna! Johanna var dock jättebra!» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om övningarna?

85 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»3 3%
2 2%
3 OK»23 27%
36 42%
5 Mycket bra»21 24%

Genomsnitt: 3.82

Fördelat på olika grupper:

ML 11, Magnus Hörnquist / Mia Sjöqvist: (33 st)
1 Inte Bra2 6%
21 3%
3 OK13 39%
48 24%
5 Mycket bra9 27%

Genomsnitt: 3.63

- En massa små fel som är ganska irriterande.» (2)
- väldigt bra på korrosionen, lite under medel för övningar i allmänhet på plastdelen» (4)
- Under plastdelen av kursen gick jag till ML12, Martin Strååt.» (4)
- Mycket bra övningsledare. » (5 Mycket bra)
- Hur bra som helst, lyssnar och förklarar på ett utomordentligt pedagogiskt vis. Magnus for president!... Mia for first lady!» (5 Mycket bra)
- Magnus var otroligt duktig, och grym på att lära ut! har haft myclet positiva erfarenheter från hans övningar i både del A ock B. Mia var en duktig ersättare när vi nådde fram till plastbiten i kuresen.» (5 Mycket bra)

ML 12, Krste Cvetkovski / Martin Strååt: (7 st)
1 Inte Bra1 14%
20 0%
3 OK2 28%
43 42%
5 Mycket bra1 14%

Genomsnitt: 3.42

- martin hade bra upplägg och utlärningsteknik, och anpassade sina övningar hela tiden.» (4)
- Övningarna gick lite väl långsamt ibland.» (4)

ML13, Stefan Olovsjö: (17 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK4 23%
410 58%
5 Mycket bra3 17%

Genomsnitt: 3.94

- mkt bra under korrosion, mindre bra under polymerdel» (3 OK)
- stefan var mycket bättre än första kursen» (4)
- mycket bättre än i a-kursen» (4)
- väldigt bra på korrosionsdelen, ganska bra på plast delen» (4)

ML 14, Martin Schilke / Henrik Persson: (8 st)
1 Inte Bra0 0%
21 12%
3 OK2 25%
44 50%
5 Mycket bra1 12%

Genomsnitt: 3.62

ML 15, Johanna Nockert: (20 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK2 10%
411 55%
5 Mycket bra7 35%

Genomsnitt: 4.25

- Johannna är tydlig och duktig.» (?)
- Hon är väldigt tydlig på sina övningar och vill att vi också ska tänka efter lite innan hon förklarar hur det verkligen är, mycket pedagogisk. Under polymerdelen var jag hos Mia Sjöqvist. Hon skrev verkligen upp allt på tavlan så att det var lätt att gå tillbaka och kolla i anteckningarna och veta exakt hur man skulle lösa uppgifterna. Någon gång var jag ML12, (då i korrosions- och polymerdelen), men det var ett stort misstag för de övningarna var inte alls strukturerade och man fick knappt ut någonting av övningen.» (4)
- gäller även här för ML11-duon» (4)
- Ett ämne där man kunde gå till vilken hemsida som hellst och ändå få en vettig övning. Det var inte fallet i maskinelementen.» (4)

11. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»14 15%
Ganska stor»57 64%
Mycket stor»14 15%

Genomsnitt: 2.91

- Korrosionslabben var usel. I princip fick man bara titta på delar som korroderat, något som inte ger särskilt mycket.» (Mycket liten)
- Dumt system och för få platser. "Testen" var onödiga.» (Ganska liten)
- Oftast för mycket att ta in på för kort tid. Lika lång tid men färre moment hade varit mer givande för min del. » (Ganska liten)
- Martin som vi hade under plastlabben var suverän! Pedagogisk och man kunde ställa frågor och få bra svar. Däremot var polarisationsdiagram- labben usel, instrumenten slutade fungera och handledaren kunde inte svara på frågor..» (Ganska stor)
- Det var bra att man fick lite verklighetsanknytning för att veta vad som händer i vekrligheten.» (Ganska stor)
- Mycket att ta in väl på labben men oerhört bra att repetera för att få förståelsen.» (Ganska stor)
- Ganaska lärorika men samtidigt rätt långsamt tempo och känns onödigt att de ska vara obligatoriska då många gjort liknande eller "häftigare" på gymnasiet. » (Ganska stor)
- bra att ni satt lite press på labbarna. Dvs att man måst kunna lite när man kom dit. Det gav därför mycket mer att vara på labbarna.» (Ganska stor)
- Bra att se lite med egna ögon» (Ganska stor)
- Det var bra att få se nått i praktiken och få kompletterande material att läsa» (Ganska stor)
- Bra labborationer, framförallt den i plast gav en bra förståelse, lite kort tid dock!» (Ganska stor)
- som vanligt lite stressade, skulle velat ha bättre anteckningar från dem men man hann inte!» (Ganska stor)
- tog väldigt lång tid att genomföra, men har varit bra för förståelsen» (Mycket stor)
- Alla labbarna var väldigt bra. Det ger mycket att få se och känna på de saker man läser om.» (Mycket stor)
- det var här jag lärde mig bäst» (Mycket stor)
- mycket bra labbar! mycket lärorika» (Mycket stor)

12. Vad tyckte du om lab. Korrosionstyper?

88 svarande

1 Inte bra»2 2%
1 1%
3 OK»38 43%
34 38%
5 Mycket bra»13 14%

Genomsnitt: 3.62

- Stressigt» (3 OK)
- fick lite gjort på förhållandevis lång tid. Projektor redovisning kunde jag lika gärna varit utan, hade nog lärt mig mer av att bara lyssna på handledaren.» (3 OK)
- rast!?» (3 OK)
- Kul att se riktiga angrepp, och kul med diabilder, visste knappt att det fanns längre :p» (4)
- Bra man lärde sig mycket. Känns som om det är lite myvket man ska hinna med bara och man får ingen rast på 4 timmar. » (4)
- Bra och nyttigt. Bra lärare.» (4)
- Lite stressig» (4)
- det är synd bara att labbarna på chalmers är snäppet "löjligare" än på gymnasiet, finns det ingen möjlighet att lära sig saker ´,mha lab utan att experitmenten i princip hade kunnat göras i mitt kök? » (4)
- var dålit med lab på engelska när man knappt kan korrtyperna på svenka.» (4)
- Bland det bästa i kurslitteraturen var faktiskt labhandledningen till korrosionslabben!» (4)
- Kul att man fick klura lite på problemen i grupp. » (4)
- Bra överblick över korrosionstyperna!» (5 Mycket bra)
- Rolig och lärorik, väldigt kul att korrodera spik!» (5 Mycket bra)

13. Vad tyckte du om lab. Polarisationsdiagram?

88 svarande

1 Inte bra»10 11%
16 18%
3 OK»36 40%
21 23%
5 Mycket bra»5 5%

Genomsnitt: 2.94

- Han som hade den var ju redigt hattig! Dålig utrustning och ont om tid gjorde att inlärningen fick stryka på foten.» (1 Inte bra)
- När vi gjorde den drog vi över tiden med 45 minuter vilket gjorde att jag missade ett mycket viktigt tåg ... tycker att man som övningsledare skall ha en bättre planering. » (1 Inte bra)
- Lärde mig inget.» (1 Inte bra)
- Stressig, dålig utrustning, dåligt genomgått om diagram innan=> svårt att förstå=> tar lång tid» (1 Inte bra)
- utrustningen kass» (2)
- Den var alldeles för stressig och apparaterna krånglade. Man fick inte ut så mycket av den på grund av det. Hade nog varit bättre om varje grupp gjorde en del och sedan förklarade för de andra. Då skulle man i alla fall kunna en del bra, och få lära sig om de andra.» (2)
- Stressigt!» (2)
- Mycket utrustning som inte fungerade och dylikt» (2)
- Kändes väldigt stressig och då blev det svårt att lära sig och ta in allt.» (2)
- Alldeles för stressigt, trots att man fick mkt handledarhjälp drog man över en 45 minuter, ett 6h pass hade faktiskt varit bra för då hade man kanske haft tid att förstå vad man gjorde» (2)
- Krånglig o gav kanske skiftande resultat, hade inget hum om vad som va "normala värden" och liknande.» (2)
- Martin Shcilke var inte så bra på att förklara så man förstår. Ibland dumförklarar han även studenter. Inte kul.» (3 OK)
- Stressigt och röriga handledare. Gav tyvärr inte så mycket som jag hoppats på.» (3 OK)
- Den var ok men tog alldeles för lång tid. Ingen rast och ändå var man inte färdig fören halv sex på kvällen. » (3 OK)
- Aningen inkompetent handledare, tyvärr, men upplägget var bra och tack vare materialet lärde jag mig mkt iaf.» (3 OK)
- Ej fullt fungerande maskin, men teorin var givande-» (3 OK)
- Dödligt tråkig, men någorlunda lärorik.» (3 OK)
- Lärorik men ganska långsam, mycket väntande på att polarisationsdiagrammen ska ritas upp. » (3 OK)
- Lite luddigare lab. Svårare att veta vad man skulle kunna. Ett tips en extra föreläsning om polarisationsdiagramen. » (3 OK)
- Lite virrig och svår att förstå» (3 OK)
- Betyget dras ner pga stressigt med lite för mycket att göra. Kanske inte behöva mer än hälften av de avläsningarna....?!?» (3 OK)
- lite enformig» (3 OK)
- Se för fan till att tala om att plåtbitarna har olika area innan labben är klar» (3 OK)
- Lite svår att hinna med! Annars var den lärorik.» (4)
- Jag har ganska dålig diciplin så obligatoriska labrationer är bra för att komma i fas» (4)
- Lite stressig» (4)
- hadde behövt mer tid» (4)
- gav mycket mer förståelse för polarisationsdiagram» (5 Mycket bra)

14. Vad tyckte du om lab. Polymerers struktur och egenskaper?

89 svarande

1 Inte bra»4 4%
5 5%
3 OK»38 42%
28 31%
5 Mycket bra»14 15%

Genomsnitt: 3.48

- Den sämsta handledaren jag någonsin skådat. Hon kunde knappt prata engelska och när jag läste i literaturen insågs det att hon inte gav korrekt information. Riktigt dåligt.» (1 Inte bra)
- Tyckte inte att den gav något. » (1 Inte bra)
- väldigt ostrukturerad» (2)
- Lite stressig» (3 OK)
- Kul att se sakerna i verkligheten» (3 OK)
- Bra att få se baskunskaper i verkligheten» (3 OK)
- något enkel och kort annars bra» (3 OK)
- Köpte ej boken,, medförde att jag inte läste » (3 OK)
- Det var kul att se hur olika polymerer uppför sig i olika miljöer. Man fick mer förståelse för olika polymerernas egenskaper.» (4)
- Bra lärare och man vågade ställa frågor. Mycket ny kunskap.» (4)
- Kändes bra för förståelsen.» (4)
- Bra labborationer, framförallt den i plast gav en bra förståelse, lite kort tid dock!» (4)
- samma här, mer anteckninar men tiden var bra.» (4)
- Lättarbetad laboration som ändå gav mycket!» (4)
- Bra, kul, lärorik.» (5 Mycket bra)
- Mycket lärrorik, lagom svårighetsnivå och kändes bra att få se plasterna eftersom detta inte är något man direkt tänker på till vardags. » (5 Mycket bra)
- Åtminstone en varm ugn som väckte lite intresse! skoj! labben var i övrigt intressant.» (5 Mycket bra)
- Roligt att se saker i praktiken, bra minnesstöd» (5 Mycket bra)
- rolig!» (5 Mycket bra)
- lärorik och ett högt tempo, inte hälften så segt som de andra två labbarna, vilket gör att man väljer att ta åt sig istället för att sova på labben...» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»13 14%
Ganska stor»52 58%
Mycket stor»20 22%

Genomsnitt: 2.98

- Köpte ej boken,, medförde att jag inte läste någonting, föreläsningen räckte till..» (?)
- Callister är jättesvår att läsa i. » (Ganska liten)
- Callister är väldigt svårläst och kompendierna med övningarna ger inget eftersom i facit står det "see callister", eller se kompendie. Lite mindre "ju" och "inses lätt" hade också kunnat strykas. Massa fel i facit på de tentor som var upplagda. Väldigt dåligt. Känns som om kompendierna med övningarna bara är förvirrande eftersom man aldrig får några självklara svar. » (Ganska liten)
- Plastboken är inte nödviädig. Summera upp målen i ett kompendium.» (Ganska liten)
- Utdelat mtrl och det som följde med kompendiet var bra, men framförallt anteckningar från föreläsningar. Plastboken går tyvärr in bland de sämsta köpen av kurslitteratur. Tråkig bok, som oftast saknade det jag letade efter. Mycket dåligt register i boken!!» (Ganska liten)
- Plastboken beskriver inte varför utan bara att det är så. Måste gå in mer på grunden varför plaster uppför sig som de gör. Tex intra/intermolekylära krafter. Ett mycket bra kompendie är det som jag hade på Kemi - förklarar grundligt mycket bättre...titta gärna på det. annars kontakta mig!» (Ganska liten)
- jag blev så trött varje gång jag försökte läsa boken» (Ganska liten)
- Plastboken är inte värd sitt pris. Hade lika gärna kunnat låta bli att köpa den» (Ganska stor)
- Det var bra att läsa samtidigt som man kollade i anteckningarna så att man visste vad man skulle lära sig.» (Ganska stor)
- Ett fel är dock att tentafacit och övningsuppgifter hänvisar till Callister och kompendiesidor som inte finns. Gör riktiga lösningar. För få gamla tentor upplagda på kurshemsidan.» (Ganska stor)
- Korrosionskompendiet var koncist medan Callister har förmågan att "ordbajsa".» (Ganska stor)
- kändes som att plastboken var överflödig. allt som kom på tentan stog i callister och i de lösa häften vi fått ut.» (Ganska stor)
- Skulle önskat en "mjukstart" på gymnasiekeminivå, men det är kanske upp till var och en att repetera sånt. Frågan är när i så fall.» (Ganska stor)
- Callister,plastbok, korrosionshäfte och ett par till kompletterande häften blir rätt mycket. Hade varit skönt om det fanns en eller två böcker som fungerade så att man slapp ha så många häftade pappersbuntar.» (Ganska stor)
- trist att det inte finns något index i plastboken, känns lite oproffsigt till en annars bra bok.» (Ganska stor)
- när det är så många sidor man ska läsa måste man solla vad man bara läser och vad man ska kunna detaljerna på men det var ibland svårt att veta vad som var viktigast.» (Ganska stor)
- Plastboken är undermålig. Språket i boken är under all kritik, syftningsfel förekommer på flera ställen i boken och den slutar ofta tvärt i en förklaring istället för att fördjupa läsaren i en förklaring.» (Ganska stor)
- dock det behöves mer tid för läsning.. » (Mycket stor)
- Riktigt bra litteratur» (Mycket stor)

16. Vad tyckte du om kompendiet Materialteknik - Korrosion

88 svarande

1 Inte bra»2 2%
12 13%
3 OK»33 37%
30 34%
5 Mycket bra»11 12%

Genomsnitt: 3.4

- vet ej - köpte inte» (?)
- Svårläst, lite otydligt. Kändes 100 år gammalt.» (2)
- Lite för kompakt på sina ställen. Hade varit bra med lite utförligare förklaringar då det är den enda litteraturen för det området.» (2)
- Krånglig förklaring av t.ex. jämviktspotential» (2)
- svårläst med mycket nya begrepp som inte förklaras så väl» (2)
- Oxå svårta att förstå början emellanåt trots mina kunskaper i kemi sen tidigar...längre och mer ingående förklaringar om polaristationsdiagram och mer exempel. resten var ok» (2)
- Lite väl kortfattat» (3 OK)
- lite väl kompakt.. mer exempel/lösningsgångar efterfrågas» (3 OK)
- Bitvis styltigt och överakademiskt skrivet, men innehöll mycket bra information.» (3 OK)
- kompendiet är ojämnt skrivet och allmänt oproffsigt» (3 OK)
- Lite väl koncentrerat faktamässigt, raka motsatsen till Callister» (3 OK)
- Knappt läst i det» (3 OK)
- Jag vet inte varför, men kompendiet var fruktansvärt tråkigt att läsa i. Ändock bra korrelation till kursen och täcker mycket.» (3 OK)
- tungt men innehållsrikt... läste inte såvärst mycket egentlgien» (3 OK)
- Lite väl kompakt och svårtydbar text.» (3 OK)
- Det var lättläst och man fick en bra förståelse om korrosion. » (4)
- Bra. Kunde dock vara mer enhetligt och sammanhängande.» (4)
- Var svårt att "komma in i" men sedan var det bra! » (4)
- väldigt koncist, det märks att det är flera olika författare. Det finns ett par begrepp som knappt utreds men som alla fortsätter använda. Det står mycket bra i den med!» (4)
- svår att läsa men bra att slå upp saker i!» (4)
- Står mycket bra om än ganska seg läsning» (5 Mycket bra)
- Kortfattat, lättsmält, pedagogiskt» (5 Mycket bra)
- Lättförstårligt och enkelt att läsa, pedagogiskt och bra» (5 Mycket bra)
- Konkret sammanfattning med all adekvat information.» (5 Mycket bra)

17. Vad tyckte du om boken av Callister, Polymeravsnittet?

78 svarande

1 Inte bra»6 7%
13 16%
3 OK»37 47%
18 23%
5 Mycket bra»4 5%

Genomsnitt: 3.01

- Har ej öppnat callister under denna kurs. Finns det ett Svenskt alternativ väljer jag det! Mycket bättre än under Material A då det var en salig blandning av Engelska och Svenska. » (?)
- ej använt den, använde polymerkompendie från förra året» (?)
- Har inte öppnat Callister» (?)
- läste ej» (?)
- vet ej, anväde inte den» (?)
- Läste aldrig ur den» (?)
- ej läst» (?)
- läste det ej.» (?)
- Det var för mycket hopp i böckerna plus att det var jättesvårt att förstå, det slutade med att man skippade att läsa i callister!» (1 Inte bra)
- Inte särskilt bra när kursmaterialet säger något och föreläsaren och övningsledaren något annat.» (1 Inte bra)
- Onödigt dravel.» (1 Inte bra)
- Jag tycker Callister är svår att förstå, mycket text och lite innehåll » (2)
- läst knappt, alltför stökig» (2)
- Fungerade, men 2 års sedan gamla plastkompendiet var många gånger bättre.» (2)
- Bra bilder och mycket bra info men har förmågan att "ordbajsa"» (3 OK)
- boken hade nog en svensk författare kunnat korta ner till något i storlek med korrosionshäftet. kan i och för sig tänka mig att det inte finns någon vettig ersättare. helt ok bok men inte mer. typsik amerikansk med mycket text.» (3 OK)
- Lite väl mycket text. Ett medel mellan Callister och Korrosionshäftet hade varit bra» (3 OK)
- alltid svårare på engelska...återigen kolla kompendiet från kemi!» (3 OK)
- Läste det inte» (3 OK)
- Pratig bok med mycket "mellansnack".» (3 OK)
- Callister är vekligen en bra bok, och man förstår lätt. Det var lite jobbigt med engelskan ibörjan, men man kom lätt in i det. Det är kompakt text men relevant, inte en massa trams.» (4)
- Callister är bra, men det blev rörigt med läshänvisningarna, lite här och lite där, svårt att få överblick och veta vad som var vad och motsvarade de svenska begreppen i Plastboken» (4)
- Boken förklarar bra och har tydliga och hjälpande bilder.» (5 Mycket bra)
- Bra bilder och exempel. svårt språk och svårt att översätta vissa ord till den svenska kursen, men i överlag riktigt bra. » (5 Mycket bra)

18. Vad tyckte du om boken Plaster, materialval och materialdata?

78 svarande

1 Inte bra»12 15%
11 14%
3 OK»37 47%
14 17%
5 Mycket bra»4 5%

Genomsnitt: 2.83

- Köpte den aldrig. Klart överprisad i mina ögon.» (?)
- Köpte inte.» (?)
- läste ej» (?)
- vet ej, köpte inte den» (?)
- Läste aldrig ur den» (?)
- ej läst» (?)
- köpte inte den, behövdes inte.» (?)
- Använde aldrig den eftersom jag fick reda på försent att den användes i kursen.» (1 Inte bra)
- Tillför inte mycket nytt som inte sagts på föreläsningarna» (1 Inte bra)
- BEDRÖVLIG och ålderdomlig svenska! Förnya» (1 Inte bra)
- köpte den icke» (1 Inte bra)
- Plastboken går tyvärr in bland de sämsta köpen av kurslitteratur. Tråkig bok, som oftast saknade det jag letade efter. Mycket dåligt register i boken!!» (1 Inte bra)
- för 400kr förväntar jag mig mer, tyvärr» (1 Inte bra)
- Plastboken kändes dåligt uppdaterad, register saknades etc.» (1 Inte bra)
- Varför finns inget vettigt index!? Helt omöjligt att hitta något specifikt i den om man t.ex. vill kolla upp en plast eller en egenskap. Så länge man bara läste utsatta kapitel var den dock bra.» (2)
- Gamla kompendiet var mkt mer lättläst» (2)
- Ganska jobbig att läsa. Långa stycken och MYCKET text! Samtidigt så känndes det som det som va viktigt sas på föreläsningarna...» (2)
- Inte anpassad till undervisningen, men visst.» (2)
- Jättetråkig!» (3 OK)
- Alla böckerna har vart bra tillsammans. Dock saknar jag några av overheadbilderna vi gick igenom på olika diagram, gällande huvudtransition bla. i plasterboken.» (3 OK)
- Vissa delar är väldigt svår text.» (3 OK)
- Det blev aldrig av att jag köpte den.» (3 OK)
- Hade inte råd att köpa denna bok men har bläddrat i den» (3 OK)
- Jättejobbigt språk! Om den reviderats kunde det väl gjorts ordentlligt, den är väldigt formell och stel. Vilken modern författare skriver "gängse" i varannan mening? Jobbig att läsa.» (3 OK)
- Hade boken men läste den inte» (3 OK)
- DYR» (3 OK)
- Att en nyligen uppdaterad bok refererar till Östtyskland(ca s.62) är rent ut sagt pinsamt, i övrigt helt OK» (3 OK)
- hyfsad» (3 OK)
- ögnat igenom endast» (3 OK)
- Borde innefattat gummin.» (3 OK)
- Den bok jag har använt mest under kursen» (4)
- Den var lättförståelig och man fick en bra överblick. Det gick lätt att läsa den.» (4)
- Bra. Lättläst och bra översikt. » (4)
- bra bok men saknar index! väldigt irriterande nätr man vill kolla upp specifika saker man undrar över.» (4)
- Bra som framtida referensbok» (4)
- Dock väldigt dåligt att ni använder er av denna kursbok officiellt men ändå hänvisar så pass mycket till äldre kurslitteratur. Både övningar och i det kompendie man betalat för nere i cremona. Uppdatering!!!!» (5 Mycket bra)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

89 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 7%
Ganska bra»50 56%
Mycket bra»30 33%

Genomsnitt: 3.21

- Man bör skriva mer på första sidan när man lägger ut saker.» (Mycket dåligt)
- Jag saknar riktigt facit till uppgifterna!!!! JAG HATAR NÄR DET STÅR se kompendiet s.91, bara det att det inte finns nått sådant kompendie!!! Hemsidan fungerade bra.» (Ganska dåligt)
- LÄGG UT TENTA RESULTAT OCH LÖSNINGAR PÅ HEMSIDAN!!» (Ganska dåligt)
- Tycker att kursportalen borde utnyttjas mera, framför allt för att lägga ut tentaresultat och lösningar. Vet fortfarande inte var Mtrl A lösningarna sattes upp..» (Ganska dåligt)
- det vore bra om material kunde läggas upp på kurssidan så tidigt som möjligt.. exempelvis att läsanvisningarna skulle finnas tillgängliga redan INNAN kursstart. » (Ganska bra)
- Det kunde varit bra med fler utdelade tentor.» (Ganska bra)
- Ingen riktig uppfattning, således roligtvis bra.» (Ganska bra)
- de olika häftena var mycket mystiska och lösningarna hänvisade till sidor som inte fanns» (Ganska bra)
- Allt var upplagt i tid osv däremot hade kanske ett par extra gamla tentor inte skadat så det hade varit lättare att öva.» (Ganska bra)
- vore bra om ni la ut oh-bilder innan föreläsningen så man vet...» (Ganska bra)
- Övningsuppgifterna var okej, men facit var bedrövligt. Tråkigt när man betalat pengar för det. » (Ganska bra)
- Kan ibland tycka att det är svårt att finna läsanvisningar» (Ganska bra)
- det verkar som allt jag behövt funnits på hemsidan när jag behövt det.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

89 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»32 35%
Mycket bra»29 32%
Har ej sökt hjälp»24 26%

Genomsnitt: 3.8

- lättast att fråga om säker under övningarna, i ML 11 har båda ledarna varit mycket tillmötesgående.» (Ganska bra)
- Svårt att veta var man egentligen skulle hitta folk men när man väl fick tag på någon var alla mycket hjäpsamma.» (Ganska bra)
- Det fanns alltid någon att fråga då man behövde det.» (Mycket bra)
- De få frågetecken jag hade inför tentan rätades ut på superbt vis under sista övningen och sista föreläsningen. Övriga under periodens gång. Kanon!» (Mycket bra)
- Har bara bett om hjälp ett par gånger men har alltid fått mycket bra hjälp.» (Mycket bra)
- Helt ok i övningsgruppen. Samt at man kunde gå till övningsledare på kontorstid och fråga.» (Mycket bra)
- Inte en aning.» (Har ej sökt hjälp)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 15%
Mycket bra»69 77%
Har ej sökt samarbete»5 5%

Genomsnitt: 3.87

- Vi brukar alltid sitta och lösa uppgifterna tillsammans och det underlättar. Vi diskuterar uppgifterna tillsammans och om vi fastnar så reder vi oftast ut det.» (Mycket bra)
- I denna kursen måste man ha kamrater att studera och diskturea med.» (Mycket bra)

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

90 svarande

För låg»1 1%
Låg»7 7%
Lagom»68 75%
Hög»12 13%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.07

- i och med att den gick parallellt med masinelement, som var en väldigt tidskrävande kurs, så var det bra att materialen inte var emr tidskrävande.» (Låg)
- om man inte hade maskinelement vid sidan av med massa mer...» (Lagom)
- Lagom egentligen men man hann inte med» (Lagom)
- kursen var ganska human men när den ligger paralellt med maskinelement så blir det jobbigt iaf» (Lagom)
- Kursen tog lagom mycket tid men känns som det hade varit ännu mer lärorikt att läsa mer om olika fenomen än att lära sig vilka legeringar som är syratåliga då detta inte alltid följer ett mönster och pga detta kommer man ändå behöva kolla upp det varje gång.» (Lagom)
- Ha inte med fler moment tack...» (Lagom)
- Något för omfattande, fanns inte möjlighet att gå in i detalj på saker och ting, bara en övergripande förståelse.» (Hög)
- lite dum fråga, det är chalmers vem förväntar sig annat än hög belastning?» (Hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

90 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»23 25%
Hög»37 41%
För hög»28 31%

Genomsnitt: 4.01

- föruton all tillvekning några dar innan tentan.» (Lagom)
- Parallellkursen i Maskinelement tog upp väldigt mycket tid.» (Hög)
- Det var två ganska krävande kurser som gick samtidigt.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog mycket kraft.» (Hög)
- maskinelement inlämningarna har tagit för mycket tid. Precis som Mats varnade för. Man kan nog inte varna nästa års elever för mycket om det.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna har varit tidskrävande.» (Hög)
- Maskinelement går in och tar mkt tid, speciellt under den första halvan. Detta gör att MtrlB prioriteras bort ett par veckor som man sedan lätt slarvar med att läsa ikapp. Så länge ni accepterar att Maskinelementen får stå i fokus kanske det skulle vara bra med en dugga efter korrosionsavsnittet för att man verkligen skulle ta tag i den delen?» (Hög)
- Maskinelementen!» (Hög)
- maskinelement alabama» (Hög)
- Mycket arbete med projektupprifter i maskinelement parallellt.» (Hög)
- Inte pga av materialkursen utan konstruktionsuppgifterna i maskinelement» (Hög)
- Maskinelement tog för mycket av vår tid» (För hög)
- Maskinelement... vad skall man säga» (För hög)
- Maskinelementuppgifterna har tagit på tok för lång tid. Vissa har hållit på heltid med bara dem!» (För hög)
- Jag fick släppa maskinelement ganska tidigt. Alla jag pratat med tycker dte har varit för mycket den här perioden. Men det beror mest på att arbetsbelastningen i maskinelement är helt galet hög» (För hög)
- materialtekninken fick komma lite i efterhand pga konstruktionsuppgifterna i maskinelement» (För hög)
- Projektarbetet i maskinelement har tagit mycket tid som men skulle behövt till egna studier i materialteknik.» (För hög)
- Som sades åt oss redan i läsperiodens början så skulle maskinelement-kursen komma att ta väldigt mycket tid.» (För hög)
- Maskinelementkursen är ifs mycket lärorik men den är på tok för stor! Borde va en 15 hp kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

90 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 4%
Godkänt»37 41%
Gott»39 43%
Mycket gott»9 10%

Genomsnitt: 3.56

- Som sagt, känns som för mycket Kemi.. Borde vara mycket större fokus på Maskinspecifika frågeställningar, framför allt i plastdelen, men det var även en del för många kemiska formler i Korrosionsdelen.» (Dåligt)
- Tycker dock det är svårt att få in alla info som man ska läsa. Känns som om det är lite detaljfrågor på tentorna och när det är så mycket att läsa har man mest övergripande koll. » (Godkänt)
- Bättre, roligare och mer kunskapsgivande än Material A.» (Godkänt)
- Bra kurs, polarisationslabben bör utgå eller göras om!» (Godkänt)
- lite ojämn.» (Godkänt)
- Det var två intressanta områden som vi lärde oss om.» (Gott)
- Jag har lärt mig väldigt mycket intresant.» (Gott)
- Inte överdrivet mycket att hålla koll på, pedagogiskt genomgånget och relevanta övningar/labbar.» (Gott)
- Som sagt, mycket gloslisteliknande kunskap som kommer glömmas bort inom ett par månader. Man har fått en stor förståelse kommer sitta kvar men jag tycker det borde handla ännu mer om övergripande förståelse.» (Gott)
- tycker att material har varit ett intressantare ämne än jag trodde! mycket positivt!» (Gott)
- jag tyckt kursen var intresssant och jag ville lära mig, men tentan var för myket räka konstiga saker på plaster, jag skulle föredaragit att plasternas del var mer alläm!» (Gott)
- Inget att klaga på mer än de i mitt fall inkompetenta laborationshandledarna under lab 2 och 3» (Mycket gott)
- Mycket roligare än A-kursen» (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Korrosionskompendiet, labbar och uppläggen av föreläsningar och övningar»
- Laborationerna »
- Laborationerna»
- övningsgrupperna»
- Labbarna och Stefan Olovsjö.»
- Plast och korrosionslabben, polarisationslabben kändes alltför oseriös för att vara bra»
- Laborationerna.»
- Labbar är alltid kul»
- labben om polarisationsdiagram»
- Plasterboken kvar.»
- Korrosionshäftet. Laborationerna.»
- Korrosionskompendiet och kompendiet med övningarna, mkt bra facit!»
- Labbarna!»
- labbarna»
- Laborationer, upplägg på övningar.»
- Magnus Hörnquist. Ha ett par färre övningsledare och ge Magnus en större sal och högre lön så kommer alla klara kursen.»
- Magnus Hörnquist. värkligen duktig på att lära ut! »
- test innan labbarna, eftersom man började "bearbeta kursmaterialet.." tidigare än vad man annars hade gjort. gjorde också att man förstod labben bättre eftersom man faktiskt hade läst lab-pm ordentligt. »
- Att vara tydligt på vad som skall läsa/kunna tidigt i kursen»
- Laborationerna»
- laboration 1 och 3. Och övningsledare Magnus, han är jättebra»
- labbarna»
- lab och övning och föreläsare»
- labbarna i korrosion och polarisationsdiagram»
- Labbarna var bra och givande, bra att man tvingas läsa på, men det är jobbigt att vara nervös för om man klarar testet eller inte»
- polarisationslabben.»
- Laborationer av någon typ. Även om man kanske se på att förändra dem lite så bör de definitivt vara kvar!!»
- Johanna nockert :)»
- lab. Korrosionstyper»
- mycke laborationer»
- Labbar och räkneövningar.»
- Plast labben, all verklighets rellevant information på föreläsningarna»
- Henrik Persson»
- Övningarna och övningsledarna som är väldigt bra.»
- Mats Norell»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta fram ett kompendium till polymerdelen (liknande korrosionskompendiet)»
- Jag tycker att tentamen ska ta upp fler moment från kursen. Sen borde frågorna vara bätre anpassade till den tid man hade på sig. Det är oerhört trist när tiden blir begränsande.»
- Det hade varit bra med en dugga.»
- duggor...vore trevligt»
- Förbättra lab 2 med polarisationsdiagrammen.»
- Föreläsningarna och övningarna.»
- Övningsledare som är bra på både korrosion och polymerer»
- Fördelningen mellan korrosion och polymerer. Polarisation och polarisationsdiagram kunde gärna fått lite mer utrymme.»
- Maskinelementkursen borde kortas ner i tid. Jag känner att Materialteknikens inlärningstid har blivit för kort och kommer resultera i dålig djupinlärning»
- Mer struktur på övningarna och att alla ledare håller samma standard, annars blir det så att alla går till samma sal och det blir kaos. Mer tid på polarisationslabben.»
- gärna fler labbar, dessa har varit mycket givande»
- Kompendiernas facit Tentornas facit Lite förklarande text till uppifter är aldrig fel»
- Bort med Callister helt och längre/bättre.»
- Riktigt facit!!! Lite längre laborationer så man hinner göra alla moment riktigt. Alternativt färre moment.»
- Kompetentare handledare och kanske ett billigare alternativ till svensk kursliteratur i pol. material, såsom det utmärkta kompendiet som fanns förr.»
- KURSLITTERATUR»
- allt material borde läsas igenom och korrigeras plastboken känns onödig»
- ingen plastbok kanske»
- Förbättra föreläsningarna i plast-delen»
- Kurslitteratur! Det vore bra med FÅ böcker där MYCKET ingår, inte tvärt om som nu. Böcker är dyra.»
- Magnus H"s lön! Han förtjänar något extra!»
- Korrosionshäftet»
- Mindre Kemi, mer Maskin»
- Polaristationslabben kunde nog kortas ner till färre diagram»
- Ny kurslitteratur i plastdelen, fast det är dock ett plus att boken var på svenska.»
- tillverkingsteckniken kan inte examinersas på detaljer!!»
- bort med plastboken. Och hitta på någon bättre labb i past»
- plastlitteraturen...»
- Hänvisningar till kurslitteratur i kompendiet, övningsledare med mera. Våga använda plastboken eller byt kurslitteratur. Det håller väl inte riktigt att inte orka ändra i litteratur som vi förväntas köpa.»
- Om en tenta främst är uppbyggd av räkneuppgifter borde sådana gås igenom på föreläsningarna. Inte en enda uppgift visades på tavlan. Tanken med att övningsledarna ska klara av den biten håller inte, eftersom de håller mycket ojämn kvalitet och saknar pedagogisk erfarenhet. Föreläsaren borde visa ett exempel på tavlan på varje avsnitt och övningsledarna stå för resten. »
- Ha inte med så omfattande följdfrågor på tentamen. Tråkigt att vara så osäker på följade frågor för att man var osäker på en första fråga (polarisationsdiagram!) Jämnare kvalitet (även bättre) på övningsledarna. Fler övningstentamen att öva på innan tenta!!!»
- Tappade lite intresset för plaster på föreläsningarna. Lite mer tempo och glädje så blir plaster kul!»
- Högre tempo på plastföreläsningarna!!!»
- Polarisationslab- gå igenom mer på föreläsningen och speeda på labben/gör labben kortare, det var många som hade huvudvärk och svor på att aldrig mer läsa material efter den labben»
- Det dåliga upplägget på föreläsningarna. Allt kändes huller om buller och det kändes som att man efter föreläsningen kunde mindre än innan.»
- plastföreläsningarna. Sega och tråkiga.»
- Skippa plastboken och utöka det gamla kompendiet som fanns för 2 år sedan och inför det på nytt.»

27. Övriga kommentarer

- Bland dom roligare kurserna jag läst hittills. Det tackar man för»
- Jag tycker att tentan och lösningarna borde läggas upp på hemsidan»
- fler lösningsgångar visade, kanske inte på föreläsning men som föreläsningsanteckningar på kurssidan. mer enhetlig struktur på kursen, dvs inte en korrosionskurs och en polymerkurs... eller två små kurser.. »
- Inför gärna en eller två duggor med möjlighet till extra poäng till tentan. Inte just för poängens skull utan för att få studenterna att sätta fart med kursen lite tidigare. Det skulle förvisso öka den totala arbetsbelastningen, men jag tror man vinner på det i det långa loppet.»
- I övrigt bra och intressant kurs.»
- Tack för en bra kurs!»
- Jag tycker inte det är riktigt ok när man ska lära sig gummitemperaturer utantill till tentan. Det känns lite 1800-tal.»
- God Jul och Gott Nytt år!»
- Detta gäller främst A kursen men antagligen B kursen också. Att man inte får tillgång till ett facit vid granskningen eller att man måste klaga på rättningen när man ser tentan för första gången eller aldrig. Det är helt orimligt för uppenbarligen vet jag inte det rätta svaret på de frågor jag har svarat fel på och hur skall jag då rimligen kunna se hur nära rätt jag är eller vad det egentligen vad för svar ni ville ha. Det är tyvärr så att studenter inte fortsätter att plugga på ett ämne efter att man har tentat av det så jag kan ju knappas mer när jag granskar än när jag gjorde tentan så då blir det väldigt svårt för mig att se eventuella brister i rättningen!!!»
- Skulle gärna vilja se duggor eller liknade»
- sammantaget en bra och lärorik kurs!»
- Det är fortfarande lite kostigt att först läsa metaller i 3 veckor o sen plaster i fyra.»


Kursutvärderingssystem från