ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 LMU081 - Konstruktion, grundkurs, LMU081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»5 15%
Cirka 20 timmar»4 12%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»11 33%
Minst 35 timmar»7 21%

Genomsnitt: 3.33

- Arbetet var mycket uppdelat då det krockade med andra belastningar i övriga kurser. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 12%
75%»9 28%
100%»19 59%

Genomsnitt: 4.46

- Närmare 85%» (75%)
- Annars är man rätt körd» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 53%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 80%
Nej, målen är för högt ställda»5 19%

Genomsnitt: 2.19

- På gränsen till höga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga mål är dock en tung och svår kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt omfattande» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är alltför omfattande, och framförallt tar konstruktionsuppgiften fruktansvärt mycket tid ifrån enskild räkning. Detta känns orimligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 23%
Ja, i hög grad»21 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.83

- Kursens kugg-procent bör väl tala för sig självt, antingen bör kursen ses över eller tentan göras enklare.» (Ja, i hög grad)
- Något lång tenta, jag räknade precis igenom alla uppgifter men det var många jag talade med efteråt som inte hade hunnit. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.15

- Det går så oerhört sakta på föreläsningarna att det är omöjligt att koncentrera sig. Det ställs alldeles för många dumma frågor från Designingenjörerna som äter onödigt mycket tid från föreläsningarna. Sen så verkar Kjell ha otroligt svårt att förstå de frågor som ställs för det läggs alldeles för mycket kraft på att förklara självklara saker men att svara på den riktiga frågan verkar vara omöjligt.» (Mycket liten)
- Det går så långsamt att man lätt tappar fokus. Lite mer engagemang från föreläsaren skulle inte skada. Gärna lite mer enkla och grundläggande uppgifter, de som finns idag gör inte skäl för benämningen.» (Ganska stor)
- Skulle önska att det fanns övningstillfällen där man fick sitta och räkna själv och hade möjlighet att få hjälp och ställa sin frågor.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»12 38%

Genomsnitt: 3.25

- Boken kan vara inkonsekvent i vissa sammanhang då den endast tar upp utvalda exempel som man inte kan applicera i det sammanhang som önskas. Mycket otydlig hur man skall använda vissa av formlerna i avsnittet axlar och lager.» (Ganska liten)
- Berodde mycket på att jag missade två veckors föreläsningar.» (Ganska stor)
- Åhörarkopior och utdelat material skulle behöva ses över, de känns ostrukturerade.» (Ganska stor)
- Boken är riktigt bra!» (Mycket stor)
- Eftersom man behöver det mesta av kursmaterialet i form av formler och lagerdata så är ju kurslitteraturen ovärderlig. Dessutom är övningsboken mycket bra med lösningar och hänvisningar till sidor i de böcker man får använda på tentan. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»7 22%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»11 35%

Genomsnitt: 2.93

- Materialet som delas ut bör även finnas på kurshemsidan. » (?)
- Materialet som delas ut är mycket bra men det är värdelöst att man inte kommer åt det på kurshemsidan. Det är inte grundskolan, man ska inte tvinga studenter att gå på föreläsningarna. Att lägga upp pdf:er på kurshemsidan med allt material(som ju redan finns på datorn) är både enklare och mer miljövänligt än att trycka ut oändligt många pappersbuntar. Det är pinsamt att man på en teknisk högskola inte kan använda sig av hemsidan för att dela med sig av teknik. Att skylla på att studenter inte tar sitt ansvar om materialet finns på internet är ingen ursäkt då det är vårt ansvar helt och hållet att sköta oss!» (Mycket dåligt)
- Eftersom i princip ingenting läggs ut på kurshemsidan är det omöjligt att ta igen om man missar en lektion.» (Mycket dåligt)
- Inget material har lagts ut med motivationen att då kommer ingen på föreläsarens föreläsningar. Jag önskar till nästa år att efter föreläsningarna har hållts så kan väl åtminstone viktiga powerpoint-presentationer ligga på kurshemsidans utdelade material. Dessa är av hög kvalitet.» (Mycket dåligt)
- Det vore bra om allt utdelat material kunde läggas på hemsidan. Det lär knappast påverka närvaron på föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Man borde ha tillgång till utdelat material även på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Att inte lägga upp materialet på sidan gör inte att man går på fler föreläsningar, däremot ger det extrajobb att kopiera materialet från klasskamrater om man varit sjuk eller missat någon föreläsning. » (Ganska dåligt)
- Inga sega worddokument, allt som pdf!» (Ganska dåligt)
- Mer kunde legat uppe. Tex uppgiften och andra viktiga papper» (Ganska dåligt)
- Kanske inte vore så dumt att lägga ut föreläsningsmaterialet på kurshemsidan. Även om tanken är god så finns det tillfällen där en extra kopia om ett kompendie t.ex. tappas bort.» (Ganska bra)
- Det skulle vara bra om större del av kursmaterialet låg på kurshemsidan om man inte har möjlighet att vara närvarande på föreläsningar» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»17 51%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.45

- Skulle önska att det fanns övningstillfällen där man fick sitta och räkna själv och hade möjlighet att få hjälp och ställa sin frågor. Det är svårt att få tillfälle att fråga när man alltid är i helklass och föreläsningar.» (Mycket dåliga)
- NÅgon slags räknestuga hade varit bra att ha i den här kursen» (Ganska dåliga)
- Kjell lägger tid på att svara på frågor och gör det så gott han kan. Men då det är många elever som behöver hjälp i sina projekt och det går otroligt sakta att svara på våra frågor så blir möjligheterna att få svar små. Man får vänta bra länge för att komma intill och ställa en ja/nej- fråga och när man väl gör det så kommer ett långt utlägg trots att det som sagt bara är ett kort ord som krävs.» (Ganska dåliga)
- Det hade varit bättre med fler tillfällen för frågor, kanske i mindre klasser eller under särskilda tillfällen. » (Ganska bra)
- kjell är mycket bra på att ta sig tid för sina studenter tycker jag.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»24 75%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.81

- Projektet löste sig finfint och kommunikationen fungerar fint. Många funderingar löses genom att man frågar personen bredvid istället för att förstöra föreläsningarna genom att fråga Kjell, en teknik de på Designprogrammet tydligen inte verkar vilja anamma.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 21%
Hög»18 54%
För hög»8 24%

Genomsnitt: 4.03

- Som det skall vara» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften äter för mycket värdefull tid i förhållande till vad den ger. Slopa den helt och lägg in en halvtidsdugga istället.» (Hög)
- Belastningen tillsammans med parallella kursen har varit så hög att det inte funnits möjlighet att ligga i fas med räkneuppgifterna. Vilket leder till att man inte gånger med på föreläsning mm» (För hög)
- På tok för hög belastning, i synnerhet då kursen kördes parallellt med ett stort projekt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»8 24%
Hög»13 39%
För hög»11 33%

Genomsnitt: 4.03

- Vi på design hade så hög belastning att jag inte hann börja räkna på övningsuppgifterna i konstruktionen förrän strax innan tentaveckan...» (För hög)
- Projekten i konstruktion och kvalitetsstyrning var mycket tidskrävande. Har inte funnits så mycket tid över till att plugga inför prov. Därför har tentaplugg förskjutits till tentaveckan då projekten var över» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»13 39%
Gott»9 27%
Mycket gott»9 27%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen är för svår, samt att konstruktionsuppgiften tar för mycket tid.» (Dåligt)
- Man måste byta taktik om man gång på gång frågar: "Är ni med?" och aldrig får något svar» (Godkänt)
- Viktigt ämne för blivande konstruktörer, men kursen känns rutinmässig och trött. » (Godkänt)
- Svår kurs men tydliga föreläsningar och anvisningar till kurslitteratur och uppgifter. » (Godkänt)
- Kursen är mycket intressant och känns väldigt viktig! » (Gott)
- Tycker Kjell är bra, för han har tålamod att förklara. » (Gott)
- Kjell är en mycket bra lärare. Organiserad, strukturerad och metodisk. Grundlig i sitt sätt att lära ut. Mer Kjell åt folket!» (Mycket gott)
- Absolut en av de bästa kurserna hittills!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Kjells engagemang och hjälpsamhet»
- Boken, Kjell.»
- Kurslitteratur och material.»
- Kjells riktigt bra föreläsningar.»
- Upplägget. Jag tycker att kursen funkar bra som den är. »
- God struktur»
- Konstruktionsuppgiften, som gav en god insikt i de två viktiga delarna axlar och lager. Även de utdelade tentorna med väldigt bra lösningsgångar bör bevaras, då detta hjälpte till i inlärningsfasen.»
- Mycket bra kursinnehåll. »
- Konstruktionsuppgiften.»
- Att det delades ut enklare inledande uppgifter. Det har det inte varit förut och det uppskattas mycket då uppgifterna i boken är väldigt svåra till att börja med.»
- Inlämningsuppgiften och lektionen med vägledning till konstruktionsuppgiften..»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räknestuga behövs verkligen. Jag tror också det är bättre om läraren skriver mer på tavlan än visar overhead. Det skapar ett mer aktivt deltagande från eleven. Man måste hänga med på ett annat sätt.»
- Mindre tidskrävande konstruktionsuppgift»
- Bort med konstruktionsuppgiften, den stjäl tid från övningsuppgifterna. Räknestugor/övningstillfällen redan från läsvecka 1 el 2 (en föreläsning blir inte en räkneövning bara för att man kallar den det). Fräschare material. »
- Borde lägga datumet för sista inlämning av arbetet tidigare så att man får lite tid på att ändra eventuell retur. Man borde även ha övningstillfällen där man själv får räkna.»
- Kurshemsidan är till för att användas! Dela på Design och maskin klasserna hade varit väldigt bra om det gick, eller bara ha någon hjälplärare som kan assistera Kjell.»
- Slopa konstruktionsuppgiften och se över målen.»
- Flytta inlämningen av arbetet en vecka tidigare, så att vi får mer än en dag på oss att fixa returen. Som det var nu hann man knappt plugga till tentan.»
- Jag som designingenjör kände mig inte helt förberedd för en konstruktionskurs på den här nivån. Det kändes inte som en grundkurs, utan en fortsättningskurs! »
- Inlämning och påbörjande av konstruktionsuppgiften någon vecka tidigare,»
- Använd kurshemsidan! Lägg upp material och anvisningar. Tempot på föreläsningarna får gärna vara lite högre. »
- Tycker man borde ha en mindre föreläsning och minst en räkneövning i vanlig sal med genomgång och sedan eget räknande!!»
- Material på hemsidan. Mer tid att hinna rätta till konstruktionsuppgiften, dvs något tidigare datum för första inlämning alternativt att tidigt inlämnade uppgifter också rättas tidigare. »
- Jag föreslår att man har ytterligare en konstruktionsuppgift, som täcker fjädrar och förband. Arbetsbelastningen kommer att öka lite men det är det värt eftersom man lär sig oerhört mycket av en sådan uppgift.»
- Övningslektioner där man kan få räkna själv.»

16. Övriga kommentarer

- Tycket att Kjell är en av de bättre föreläsare vi haft. Han kan svara på de flesta frågor och är väldigt noggrann och pedagogisk.»
- Gäller även flera andra kurser: En föreläsare ska inte bara vara kunnig inom sitt område, utan även visa engagemang och intresse för undervisningen. Det ska inte märkas att det är hundrade gången en kurs går. Vi vill se lite glöd, bara för att vi är Lindholmare betyder det inte att vi nöjer oss med vad som helst.»
- Bra och intressant kurs som sköts på ett mindre bra sätt»
- Överlag bra kurs!»
- Rolig konstruktionsuppgift. Mer sånt!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från