ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp4åk2: IKA096 Informationssystem

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-28
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»16 31%
Cirka 20 timmar»13 25%
Cirka 25 timmar»16 31%
Cirka 30 timmar»4 7%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.27

- Väldigt få föreläsningar i denna kurs, men av de vi hade var de flesta mycket bra. » (Högst 15 timmar)
- Arbetsbelastningen är löjligt låg. Trots att det i kursens start påstås att detta skall vara en "jobbigare kurs som vi inte kan bolla med vänsterhanden". » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»4 7%
50%»9 17%
75%»17 33%
100%»21 41%

Genomsnitt: 4.07

- Inspelade föreläsningar gör att endast gästföreläsningar blir nödvändiga.» (25%)
- Personligen har jag svårt för att lyssna när power pointsen är outförliga och inte kopplas samman till det föreläsaren pratar om så föreläsningarna gav mig inte så mycket och därför gick jag inte på alla.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 56%
Målen är svåra att förstå»6 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 14%

Genomsnitt: 1.9

- Dessa mål framkom inte i något PM som i andra kurser.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag såg målen på den första föreläsningen men kommer inte ihåg dem.» (Målen är svåra att förstå)
- Kanske lite väl flummigt formulerat mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag läste målen inför tentan men när jag väl skulle skriva tentan kändes det som att jag hade läst fel kursmål. Det kan bero på att de var väldigt generella och otydliga och att det ingick mycket mer saker i kursen som inte togs upp i målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Det lilla som står i målen i alla fall.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Nej, några tydliga mål finns inte.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»14 35%
I viss utsträckning»18 45%
Ja, i hög grad»6 15%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 1.9

- Totalt värdelös tenta i avseende på vad kursen innehåller, så synd att förstöra en av de bästa kurserna på vi har haft med en tenta som inte är det minsta rättvis. » (Nej, inte alls)
- Det var många ord som man inte förstod, så då förstod man inte ensfrågan.» (Nej, inte alls)
- Examinationen innehöll i stor utstäckning obekanta moment som inte tydligt hanterats i kursen. Tycker att detta var det sämsta med hela kursen.» (Nej, inte alls)
- Väldigt tvetydlig tenta och jag är osäker om det finns rätta svar. En tenta med rekomenderade svar nästa år är att rekomendera.» (Nej, inte alls)
- Tentan är något av det sämsta jag sett i tentaväg. Examinator har haft någon typ av vision om att vi skall lära oss saker även på tentan och att tentan skall spegla verkliga situationer. Detta misslyckas dock fatalt och det hela blir i det närmaste löjligt. Luddiga, oklara formuleringar gör att det blir oklart vad det egentligen är som efterfrågas. Jag köper att man vill formulera en tentamen som kräver flexibla, genomtänkta svar - detta är dock inte ett exempel på en sådan tenta. » (Nej, inte alls)
- Anser inte att tentan som gavs var rättvis då halva klassen sett största delen av tentan innan. Förklaring: Innan kursen slut gav Magnusson ut en påhittad tenta och meddelade "tentan kommer vara lik denna men den har aldrig gjorts fört så det finns inga gamla tentor att tillgå". Jag lägger står tillit till föreläsare och letade därför inte. Sedan på tentamensdagen visar det sig att 1/2 av klassen hittat en tenta inklusive lösning som han gav på Handels fast på engelska. De som sett denna hade svaren på 75% av tentan, en fördel som halva klassen inte hade. De av oss som inte heller hade sett tentan kunde därför inte de termer som Magnusson aldrig nämnt på föreläsning, dvs begreppen "cash to cash", Shared Service samt HR-fabrik. Jag som inte sett tentafrågorna hade även problem att förstå vissa frågor då de va klumpigt översatta från engelska. Ett ex: Var personen CIOn i fråga 2 marknadsföringschef på en restaurang eller marknadsföringschef på ditt företag som du sedan träffade på en restaurang. Detta kan ha trasslat till svaren för många. Jag hoppas att ni ser tydligt på tentaresultaten att det finns fakta för mina påståenden och tar det i beaktning när ni rättar tentorna.» (Nej, inte alls)
- Det spelade ingen roll hur mycket man pluggat innan tentan för frågorna var formulerade på ett så konstigt sätt att man inte förstod vad de frågade efter.» (Nej, inte alls)
- Eximinationen var inte i linje med det som sagts på lektionerna eller vad som var huvudpunkter i kurslitteraturen. Rycktet i klassen efter tentamen lät så här "Var det bara jag som fick fel tenta?" » (Nej, inte alls)
- Jag skulle säga att max 40% av tentan testade det som vi lagt vikt på på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Det var dåligt med förberedelsematerial, endast en övningstentamen som kändes mycket mer allmän än tentan vi fick » (I viss utsträckning)
- Tentan hade dålig koppling till resten av undervisningen.» (I viss utsträckning)
- Tentamen hade inte fokus på det relevanta delarna i kursen » (I viss utsträckning)
- Fokus på tentamen var annorlunda än hur jag har upplevt kursen. Tentan krävde en betydligt djupare faktakunskap än hur jag tycker resonemang och teori har varit i både kurslitteratur och föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- En alltför stor del av tentamen bestod av frågor som inte direkt och nästan inte heller indirekt hade behandlats under kursen. Detta leder till att man får improvisera och "hitta på" ett svar, när man egentligen förväntar sig att svaret på en tentamen ska vara mer faktabaserat och sakligt.» (I viss utsträckning)
- Fast frågorna om framförallt shared services och CPM samt delvis web2.0 var väldig snäva och på områden som vi inte pratat speciellt mycket om eller stod så mycket om i boken. Till skillnad från tentan vi hade fått att öva på där alla frågor var på stora områden från kursen. Dessutom var i fråga 1 svårt att förstå vad som frågades efter. Övriga frågor var dock bra och man fick bra möjlighet att verkligen visa om man hade förstått eller ej. Dessutom måste examinatorerna tänka på att det idag är mycket lättare att sprida och få tag på gamla tentor (med svar) än tidigare. Detta innebar för oss att en del av klassen fått en tenta med likande frågor mejlat och en annan del hade inte fått det...» (Ja, i hög grad)

6. Påverkades motivationen i din grupp av att caset endast bedömdes med U/G?

34 svarande

1 - Mycket negativ»3 8%
1 2%
3 - inte alls»27 79%
1 2%
5 - Mycket positiv»2 5%

Genomsnitt: 2.94

- det gjorde den ju inte» (?)
- Fel» (?)
- Caset bedömdes med poäng.. ?!» (?)
- Vi hade poäng?» (?)
- Caset bedömdes med 40 p av 100 alltså INTE U/G. Den bedömning som var med 40% av kursen kändes relevant.» (?)
- Det bedömdes inte bara med U/G. Motivation fanns eftersom 40 poäng av 100 totalt i kursen stod på spel.» (?)
- N/A - Case bedömdes med 0-40 poäng.» (?)
- denna fråga stämmer ju inte. Caset påverkade ju 40% av betyget.» (?)
- Det bedömdes enligt vanlig betygsgradering.» (?)
- gammal fråga?» (?)
- Nu bedömdes ju caset med 0-40 poäng. Mycket bra att man förändrat detta från tidigare år.» (?)
- Upplever att gruppen kände stor motivation map caset. Bonuspoängen som man fick med sig till tentan var en stor motivationshöjare.» (?)
- Den här frågan är felaktig eftersom detta inte gäller för vårat år, U/G gäller inte längre.» (1 - Mycket negativ)
- Caset bedömdes inte med U/G men om det hade varit så är jag ganska säker på att min motivation hade varit lägre eftersom det känns som om man inte får betalt för sitt arbete.» (1 - Mycket negativ)
- Man fick ju ändå poäng till tentan.» (3 - inte alls)
- (3 - inte alls)
- Det gjorde det ju inte, vi fick ju poäng till tentan. Vilket är mycket motiverande och i princip det samma som att caset betygsätts. » (3 - inte alls)
- Det gjorde det ju inte.» (3 - inte alls)
- Visste inte ens hur caset skulle bedömas förutom att det var 40 poäng» (3 - inte alls)
- Denna fråga är felställd, vårt case betygssattes med poäng.» (3 - inte alls)
- Vi fick poäng på caset, ej U/G» (3 - inte alls)
- U/G var förra året. » (3 - inte alls)
- Caset bedömdes praktiskt sett inte med U/G då det var en poängskala från 0-40.» (3 - inte alls)
- Det gjorde det inte» (3 - inte alls)
- Det gjorde det inte alls, man kunde ju få 40 poäng!» (3 - inte alls)
- Det debömdes inte med U/G!» (3 - inte alls)
- Eftersom man ändå samlade på sig poäng som i slutändan är avgörande för betyget så påverkades inte motivationen negativt.» (3 - inte alls)
- Man tar ansvar för att lära sig och då gör man ett bra case oavsett om det bara är G/U.» (3 - inte alls)
- Ändrat iår, caset var betygsatt och gav poäng i kursen. » (3 - inte alls)
- Vi bedömdes inte endast med U/G.» (3 - inte alls)
- Hm, det gjorde det ju inte...» (3 - inte alls)
- Va?» (5 - Mycket positiv)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»6 11%
Ganska liten»15 29%
Ganska stor»22 43%
Mycket stor»8 15%

Genomsnitt: 2.62

- Intresant men dålig koppling mellan case, föreläsninger och litteraur.» (Mycket liten)
- dåliga föresläsningar med mycket orelevant innehåll.» (Mycket liten)
- Som sagt så gick jag inte på alla föreläsningar eftersom de inte gav mig något. » (Mycket liten)
- Föreläsaren hade en tendens till att sväva ut lite mkt.» (Mycket liten)
- Svårt att få grepp om innehållet på föreläsningarna även om det har varit intressant att lyssna» (Ganska liten)
- Föreläsningsserien har ett konstigt upplägg. Det övergripande syftet med kursen förefaller vara yta, yta, yta. Det viktiga är inte att vi lär oss något om ett viktigt och intressant ämne, utan att vi lär oss att låtsas att vi kan det. Detta är ett snedställt fokus och sänker kvaliteten på undervisningen rejält.» (Ganska liten)
- hade jättesvårt att veta vad det var meningen att jag verkligen skulle lära mig.» (Ganska liten)
- Johan borde se över sina power points, en effektiv pp kan inte innehålla så mycket text, speciellt inte när johan pratar om andra saker än det som står på pp. Effekten av så mycket text blir att man antingen läser texten på pp eller lyssnar på johan, men eftersom de båda ger olika information blir det svårt att ta in något överhuvudtaget.» (Ganska liten)
- Undervisningen hr varit på en hög nivå och det har ibland varit svårt att förstå alla förkortningar.» (Ganska stor)
- Det jag deltog i var bra.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna med Johan har varit jättebra och intressanta, de fick en verkligen att börja tänka och fundera. Alla teoriområden täcktes inte in lika bra men föreläsningarna gav ett väldigt bra sätt att tänka i affärssystems frågor tror jag.» (Ganska stor)
- Det är väldigt bra att ljudupptagningar laddas upp på kurshemsidan. Johan är en bra föreläsare, men i början av kursen kunde hans tvångsmässiga talproblem bli störande och distraherande.» (Ganska stor)
- Slidesen är sådär, svårt att uthämta något från dem men inspelningarna är mycket hjälpsamma. Johan vet vad han pratar om! » (Mycket stor)
- Bra föreläsare som visste vad de pratade om!» (Mycket stor)
- Väldigt dålig planering och ordning på föreläsningarna. Man måste veta vad ett affärssystem och skillnaden mellan olika standarder innan man går in på djupet. Hur SOA fungerar lärde vi oss mot slutet och att ERP inte var ett affärssystem fick vi reda på bara dagar före tentan.» (Mycket stor)

8. Hur är ditt sammantagna intryck av gästerna från företag?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 16%
Ganska bra»35 70%
Mycket bra»6 12%

Genomsnitt: 2.92

- Det har kännts som att gästerna inte bidragit med något till kursen.» (Ganska dåligt)
- Synd att alla inte kom. Fast två från SYSteam kanske gjorde att det blev lite väl reklam för företaget och att de upprepade informationen om företagen. » (Ganska bra)
- Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta på alla gästföreläsningar, men de jag var på var bra.» (Ganska bra)
- Gästföreläsarna var helt klart de bästa och intressantaste föreläsningarna.» (Ganska bra)
- De kändes förberedda och seriösa.» (Ganska bra)
- Föreläsningen om komplexitet kändes lite onödig, då föreläsaren under halva föreläsningen gick igenom definitionen av ordet "komplexitet". Det enda som kändes givande var den förändringsmodell han gick igenom i slutet. Däremot var SYSteam:s föreläsning väldigt bra.» (Ganska bra)
- Utmärkt, här lärde man sig massor.» (Mycket bra)
- Gästföreläsningarna var bra. De gav en praktisk inblick. » (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»19 37%
Ganska stor»21 41%
Mycket stor»9 17%

Genomsnitt: 2.72

- Outförliga power points. Kurslitteraturen trodde jag däremot skulle vara till större hjälp inför tentan men det var inte många frågor som kunde besvaras med stöd av kurslitteraturen. » (Mycket liten)
- Artiklarna är bra och ger en bred bild av den debatt som förs i ämnet. Kursboken är inte direkt en students våta dröm. Den är skriven på ett sätt och med ett språk som gör den oerhört besvärlig och jobbig att läsa. Tio rader långa meningar, omfattade användning av parenteser och en mycket låg språklig nivå gör läsningen besvärlig och boken svårförstådd. Ofta är det väldigt svårt att förstå vad det texten egentligen försöker förmedla till läsaren. Genom att slå upp de artiklar som texten hänvisar till kan kunskapen på ett betydligt enklare vis inhämtas. Detta faktum gör att boken i det närmaste känns onödig. Kursboken verkar utgå från att göra ämnet så svårtförståeligt som möjligt, något som naturligtvis är ett felvänt fokus. Texten är dessutom mycket inkonsekvent i hur information förmedlas och inte sällan försvinner ämnet som diskuteras i en utsvävande sidodiskussion. Kursboken saknar i mångt och mycket substans och förfaller som mycket annat i denna kurs mest handla om yta. Litteratur från förlaget "Studentlitteratur" brukar i vanliga fall hålla hög standard, denna bok är dock ett undantag. » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var den sämsta någonsin. Boken är skriven på ett lekmannamässigt sätt och upplevs således oseriös. » (Ganska liten)
- Intresant men dålig koppling mellan case, föreläsninger och litteraur.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen täckte inte riktigt kursens innehåll. Huvudboken Affärssystem var dessutom väldigt slarvigt skriven. Korrekturläs!» (Ganska liten)
- Gillade inte boken. Det kändes som man tagit den färdiga texten, lagt in den i Word och högerklickat på varje ord och valt den "svåraste" synonymen. Även om man förstår orden blir texten tung att läsa och det blir svårt att motivera sig att plöja igenom den. Jag lyckades inte med det iaf.» (Ganska liten)
- boken kändes inte relevant för tentan, dock för kursmålen» (Ganska liten)
- Boken var bra innehållsmässigt men det finns stora brister i språket och den innehåller lite för mycket stycken som talar om vad som kommer att beskrivas i stycket innan ett stycke börjar, lite för mycket onödig text med andra ord. Dessutom hade boken blivit tydligare med ett bättre register och fler underrubriker (speciellt i avsnittet som beskriver vad som är viktigt vid implementering). Artiklarna var kändes mycket relevanta för kursen och det var bra att diskutera dem i grupp. » (Ganska stor)
- Boken va sådär men artiklarna och seminarierna var mycket bra.» (Ganska stor)
- Trodde jag tills tentan dök upp. Kontentan av artiklarna var bra och boken var bra, men det kändes som att det var mycket upp till oss själva att ta reda på saker och mycket av det som sas på föreläsningar stod inte i boken. » (Ganska stor)
- Boken håller tyvärr något bristande kvalitét. Känns obearbetat och svagt språklig.» (Ganska stor)
- Ganska ofta kändes det som om litteraturen var för generell och inte så tydlig men den gav iallafall en bra introduktion till ämnet.» (Ganska stor)
- Boken var väldigt dålig skriven, bland annat med avseende på pedagogik och språk. Vissa delar var för dåligt strukturerade, vilket gjorde det svårare att ta till sig innehållet, ex. när författaren ska förklara en sex stegs-modell, men inte strukturerar stegen, utan texten nämner bara tre steg och resten rinner ut i sanden. Det enda sättet att ta till sig boken var att skriva en sammanfattning av det viktiga, där man tvingas sålla bort alla onödiga stycken och man sitter och analyserar texten för att förstå vad författaren egentligen vill säga. Det kändes onödigt att köpa artikelkompendiet, endast för artikeln om Esterline, då resten av artiklarna fanns på kurshemsidan.» (Ganska stor)
- Materialet i kompendiet var bra. Kursboken var dock dålig på många sätt. I texten finns många och långa parenteser inlagda överallt samtidigt som meningarna är löjligt långa. Talspråk och krångliga ord och uttryck blandas friskt, vilket är ganska irriterande. Dessutom har boken en ologiskt upplägg och ordningen på avsnitten känns ogenomtänkt. På flera ställen saknas ord i meningar. Fattar inte hur boken kan vara i andra upplagan med så många fel.» (Ganska stor)
- Innehållet i kursmaterialet var bra, dock måste jag påpeka att boken Affärssystem är mycket slarvigt skriven. En ny och korrekturläst upplaga hade underlättat inlärningen.» (Ganska stor)
- tyvärr hade ju det tryckta kursmaterialet inte särsklit stor betydelse vid tentatillfället vilket gärna hade fått framföras så att jag inte hade lusläst det innan tentan och ändå inte kunna svara på mycket.» (Mycket stor)
- Bra bok men man hade ingen glädje av den på tentan.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 31%
Mycket bra»32 62%

Genomsnitt: 3.5

- Kurshemsidan uppdaterade regelbundet med nyheter vilket är mycket bra. Utdelat material funkade också bra. Däremot borde informationen om hur många poäng caset skulle ge, antal poäng som krävdes på tentan resp. caset för G meddelats redan i börja av kursen.» (Ganska bra)
- Fantastiskt bra att allt material finns att redan från början! » (Mycket bra)
- Fint med ljudfiler på hemsidan!» (Mycket bra)
- Bra jobbat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bäst nånsin.» (Mycket bra)
- Här borde andra kurser ta efter! Ständiga uppdateringar på kurshemsidan och alla filer uppe redan vid kurs-start. Mycket bra.» (Mycket bra)
- Har inte varit några problem alls» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»5 9%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»14 27%
Mycket bra»25 49%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.33

- Uppträder hotfullt vid frågor» (Mycket dåliga)
- Vi fick dåliga, korta, dryga svar på mejl och handledning av case saknades.» (Mycket dåliga)
- Att vi inte hade någon handledning under caset tycker jag var extremt dåligt. När man kommer ut i riktiga arbetslivit kommer man inte heller ha någon "handledning" men i de projektgrupper man ingår kommer alltid någon med mer erfarenhet ingå. Det kändes som att få en käftsmäll när man väl fick kritiken på caset. Jag förstod till fullo den kritik vi fick på vårt case men blev väldigt besviken på att man inte hade haft möjlighet att få höra detta tidigare för att kunna göra förbättringar. I början av kursen var det en del som bad om "tydligare beskrivningar för caset" varpå föreläsaren sa att "det är ett väldigt fritt case, det går i princip inte att göra fel, ni lägger upp det som ni vill". » (Mycket dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor via mejl är mycket god, antagligen bland de bästa på Chalmers - snabba svar. Svaren som ges har dock in många fall varit direkt otrevliga och förlöjligat den som ställt frågan. Jag har hört flera fall av detta från många olika studenter. Att svara "Vad tror du?" på en fråga från en undrande student är inte speciellt proffsigt. Frågor som ställs i samband med föreläsningar får dock bra svar. Svaren som ges har dock in många fall varit direkt otrevliga och förlöjligat den som ställt frågan. Jag har hört flera fall av detta från många olika studenter. Att svara "Vad tror du?" på en fråga från en undrande student är inte speciellt proffsigt. Frågor som ställs i samband med föreläsningar får dock bra svar. » (Ganska dåliga)
- Vi i våran casegrupp upplevde det som väldigt negativt att man inte kunde få någon feedback på caset förrän det lämnats in. Det skulle vara bra med handledning på vägen.» (Ganska dåliga)
- Det var bra att man kunde mail:a föreläsaren och få ett snabbt svar. Däremot upplever jag och flera andra att Johan kan ge mindre trevliga svar tillbaka, ex. om han anser att frågan är dum, vilket inte känns professionellt. Dessutom har Johan under kursens gång tydliggjort att han favoriserar elever som visar framfötterna och att detta kan komma att påverka betyget. Man ska som elev när man mail:ar läraren inte behöva vara orolig för att han tar sig illa vid och att man därmed försämrar sitt eget eller gruppens omdöme.» (Ganska dåliga)
- Hade kanske varit bra med lite mer feedback på caset under arbetets gång. Nu fick ju de flesta bra poäng ändå, så det kanske inte behövs.» (Ganska bra)
- Dock fick vi veta i efterhand att det var fritt fram att söka hjälp under casets gång. » (Mycket bra)
- Imponerande med 24 h mailjour 7 dagar i veckan :)» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 21%
Mycket bra»38 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- Min casegrupp lämnade mycket att önska...» (Ganska bra)
- Vi hade samarbetssvårigheter då vi jobbade med ettor. Dessa har inte läst Verksamhetsutveckling vilket var viktigt för att klara caset. Dock var det något som det inte informerades om.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 9%
Lagom»37 72%
Hög»8 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.01

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»29 56%
Hög»15 29%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.33

- Tycker att man ska byta ut materialtekniken mot hållfastighetsläran denna period.» (Låg)
- Fast i början av läsperioden var den låg. » (Lagom)
- Lättades dock upp av vårtemin och påsklov» (Hög)
- Optioner och Matematik kräver en del tid...» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Dåligt»8 15%
Godkänt»12 23%
Gott»18 35%
Mycket gott»10 19%

Genomsnitt: 3.47

- Denna kurs är viktig för oss som läser I. Vi ska genom denna kurs få grundläggande kunskap om affärssystem och hur de används och påverkar våra organisationer. Med detta klargjort är det oerhört irriterande att kursen som den ser ut idag håller en mycket låg standard och inte klarar att leverera det som utlovas. Den första intrycket är gott, men mycket snart inser man som student att det enda denna kurs handlar om är yta! Detta fokus lyser igenom i de flesta moment som behandlas i kursen, case"t undantaget. Att fokus ligger på just yta och inget annat syns i de praktiska momenten. Här pratas det mycket om hur spännande och fantastisk bra det vi kommer få göra och prova på är, men när det kommer till kritan visar sig påståendena sakna substans. Också sättet på vilket undervisningen bedrivs verkar i mångt och mycket ha som största fokus, inte att på det mest lättförståeliga vis förmedla kunskap, utan få ämnet att framstå som det coolaste som någonsin har existerat. Att examinator vill förmedla en god bild av sitt ämne är naturligtvis förståeligt, men när yta blir det viktigaste har man nog kommit in få ett villospår. Ämnet affärssystem är som klargjort både viktigt och intressant varför det blir extra frustrerande att kursen kastas bort på detta nonchalanta sätt. » (Mycket dåligt)
- Innehållet var flummigt och diffust. Frågorna på tentan hade jag aldrig sett tidigare, och då hade jag pluggat ganska mycket. Kom bara en eller två frågor relaterade till boken, resten vet jag inte var dom kom ifrån.» (Dåligt)
- Föreläsaren ändrade godkändgränsen flera gånger. Senaste gången på själva tentan där det stod att 30 poäng krävdes för godkänt (tidigare 20 poäng och innan det ännu lägre). Det framkom även att delar av tentan använts tidigare år och denna tes har stora delar av klassen fått ta del av men långt ifrån alla. Hur svårt är det att göra en ny tenta? Sådant får ju bara inte ske. » (Dåligt)
- Tentan stod inte i förhållande till vad vi gått igenom!» (Godkänt)
- Känner inte att man fick utlopp för sinakunskaper på tentan.» (Gott)
- Nödvändig bra kurs.» (Gott)
- Det är en mkt spännande kurs - hade önskat att vi kunnat läsa mer i ämnet och kommit närmare in på Web 2.0 och marknadsförinsaspekter.» (Gott)
- Tentan var inte bra. Svårtolkade frågor och det kändes som att man hade fått fel tenta. Jag har inte hört någon som tyckte att de kunde svara på frågorna. Tentan testade inte det vi hade lärt oss i kursen. Eller så gjorde den det men man förstod inte vad det frågades på.» (Gott)
- En intressant kurs med hängiven/-na examinatorer.» (Gott)
- Jag ycker inte att tentan speglade kursens fokus alls. Att ta med två frågor som handlar om saker vi enbart snuddat vid tycker jag inte är rätt (Web 2.0 samt HR till ny fabrik). Tentan var inte alls lik den tidigare tenta som låg ute (där det var rätt fokus) enligt mig och många fler.» (Mycket gott)
- Kul att få arbeta på ett annat sätt utan rätt eller fel svar. Att få tillämpa det man tidigare lärt sig.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- johan»
- Möjliga poäng från case til tentan.»
- Boken var bra!»
- Johan och kursen i allmänhet»
- Liknande case. Det var en annorlunda, spännande utmaning.»
- Johan Magnusson, mycket bra lärare»
- Bra med ett så stort case men kanske byta case? »
- "Labbarna" var ett bra och roligt sätt att få en lite förståelse av hur ett affärssystem verkligen ser ut för dem som tidigare inte arbetat i något liknande system.»
- Johan the man»
- Johan Magnusson är duktig, företagsföreläsningarna gav en bra input. Artikelseminariet var bra.»
- Laborationerna, artiklar, föreläsare»
- Bra föreläsare och ett utvecklande och roligt case. Bra laborationer som hjälpte för inlärning.»
- Caset, seminarierna och Johan Magnusson»
- Upplägget på case"t är mycket bra. Skönt och nyttigt att få tolka och tänka fritt.»
- Att caset står för 40 % av betyget. Johan som föreläsare, mycket uppskattad. Den omfattande feedbacken på caset och presentation. Andra föreläsare borde ta efter!»
- Case-upplägget var jättebra och bör definitivt bevaras, men det var väldigt dåligt av föreläsaren att inte tillhandahålla tillräckligt många case-beskrivningar så att hälften av klassen saknade informationen som caset grundades på.»
- Caset var väldigt lärorikt och roligt att göra.»
- Johan är en jättebra och engagerande föreläsare. Man kommer verkligen ihåg vad han säger.»
- Litteraturseminarium :)»
- Den snabba mailkorrespondensen, labbar, ljudinspelade föreläsningar och case.»
- Inriktningen på anställbarhet och tillämpning.»
- Boken och Johan.»
- Caset och dess upplägg. Att i grupper få lösa det på bästa sättet enligt sig själva. Att få agera konsulter var väldigt kul och givande. »
- Engagemanget från de ansvariga. Labbarna var bra med, de gav en bra inblick i komplexiteten med IS.»
- Johan»
- Att jobba med caset»
- Gästföreläsaren från SYSteam. Uppladdningen av ljudupptagningar. Feedback:en på case:t var väldigt bra.»
- Johan Magnusson och Jonas. Det utökade antalet poäng på caset.»
- Föreläsningarna var överlag mycket bra, inte minst Johans egna. Vidare var artiklarna givande och caset bra för inlärningen.»
- Innehållet i kursen för det var intressant»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byte av lärare och kursbok. Går inte ha en lärare som själv skriver boken. Blir ingen källkritik och bara ensidig info.»
- Tydligare förklaring av skillnad mellan olika strukturer. Och vad som är strukturer respektive system.»
- Tentaupplägg och konkretare föreläsningar, för mycket diskussion som driver bort från ämnet.»
- Tentan och slidsen»
- Tydligare frågor på tentan och reviderad bok. Stavningsfel och mycket störande meningsbyggnadsfel boken igenom!!»
- Upplägget på tentan, så att den avspeglar kursens fokus på rätt sätt.»
- Se till så tentan ligger påen bättre nivå.»
- Tidigare info om vilka moment som är obligatoriska, antal poäng som krävs för G och likande. Gärna redan i kurs-PM. "Föreläsningen" som presenterade caset lite mer bör hållas den första veckan så att man kan komma igång. »
- plocka bort komplexitetsföreläsingen med gästföreläsaren eller be honom ändra sitt innehåll så att det passar att ligga sent i kursen.»
- Ordningen på hur allt togs upp. Så här bör LP1 se ut. FL: Vad är ett affärssystem? Vilka system finns? Hur fungerar dem? Vad är ERP, SOA, EAI, CRM, SCM osv. LAB: Garp-laben, den var lätt men man försod verkligen vad ett affärssystem var när man gjorde den. Sälja flaskor med vatten labben kan ni ta bort.»
- Mer betoning på vad som är viktigt, lite mer vägledning eller uppmuntran till vägledning i caset för attundvika missförstånd.»
- Förtydliga lite vad det är man skall lära sig under kursen direkt, kanske som en överblick.»
- Två saker: 1) Kursboken bör verkligen bytas ut. Den är av undermålig kvalitet och fungerar dåligt som ett läroverktyg. 2) De praktiska momenten i kursen. Dessa moment kan sammanfattas på följande vis, mycket snack och lite hockey. Återigen verkar själva syftet med momenten vara yta och inget annat. Dessa moment, speciellt ERP- sim skulle potentiellt kunna vara mycket lärorika och ge stor kunskap åt studenterna. Nu städas de undan på en timme bara för att man skall kunna säga att man gjort dem. Detta kan verkligen förbättras och kommer i samband med byta av kurslitteratur och ett skiftat fokus leda till att kvaliteten på denna kurs drastiskt kan höjas.»
- Eventuellt utöka kompendiet då HBR arrtiklarna är läsvärda. Boken höll något låg klass.»
- Examinationen var helt felfokuserad. Under åtta läsveckor fokuserar föreläsaren på precis allt utom det som kom på tentan. Därtill är det rent löjligt att examinatorn inte skriver ut vilken typ av management som trebokstavsförkortningen syftar till på tentamen.»
- Bestämma innan hur mycket poäng man får på case och hur mycket man måste ha på tentan för att bli godkänd.»
- Fler seminariumbaserade tillfällen där man slipper katederundervisning inför 100 pers.»
- Kopplingen mellan litteratur, case, föreläsingar och tenta bör förbättras.»
- Dättre föreläsningar tidig i kursen så man fårstår vad det handlar om. De 4-5 första veckorja gick man dit och undrade vad kursen handlade om!»
- Handledningstillfälle till case och tydligare målbeskrivning för case men också tydligare målbeskrivning för hela kursen. Bättre slides som stöd till föreläsningar, inte lika mycket utsvävande på föreläsningarna.»
- Tentan, alla ska skriva den på samma villkor. Antingen ska alla ha tillgång till frågorna eller ingen.»
- De block (Complexity, Market o.s.v.) som kursen är uppdelad i för tillfället är för dåligt avgränsade och i varje block upprepas i stort sett samma saker. Ta gärna fram en tydlig visuell översiktsbild av vad studenterna ska lära sig (som i kursen Industriell Verksamhetsutveckling) och gör blocken mer specialisera och avgränsade.»
- tentans frågor var konstiga med tanke på det tryckta kursmaterialet. inga fler sådana tentor!»
- Tentan ska göras om.»
- Att tentan på ett bättre sätt speglar kursen. Stor del av tentan var sånt som var sagt inte var speciellt relevant för vår kurs vilket gav alla en chock på tentamensdagen. »
- Gillade som sagt inte boken.»
- Bättre tentamen. Det var det värsta jag har sett under dessa 2 år. Den testade ingenting som vi hade lärt oss. Utan var enbart kopierad från en gammal GU-tenta och behandlade saker som inte var relevanta i kursen.»
- Bättre power-points som gör det lättare att hänga med på lektionerna. Handledning till caset bör lägas till.»
- Kursboken.»
- Kursboken. Vissa av gästföreläsarna var ganska tråkiga att lyssna på.»
- Ny version av boken Affärssystem hade jag redan nämnt. Det allra viktigaste anser jag dock är att tentan bör spegla kursinnehållet bättre än den gjorde i år. Jag, och flera andra, blev ganska överaskade av ett par av frågorna som kändes ganska "flummiga". Jag har för mig att det var första och sista frågan på tentan. (bland annat togs shared service upp, ett begrepp som vi knappt pratat om alls) Ytterligare ett påpekande angående tentan rör formuleringarna på frågorna. Johan kanske har någon pedagogisk poäng med att skriva dem i konversationsform, men jag tycker att frågorna kunde göras mer tydliga och specifika genom att inte skrivas som samtal. Detta är dock en detalj och en tenta som speglar kursens innehåll bättre är viktigare.»
- Tentan borde spegla det som gjorts på lektionerna och som finns med i kurslitteraturen...»

18. Övriga kommentarer

- Tentan speglade inte vad kursen hade handlat om. Exempelvis Shared services hade aldrig nämnts varken i kurslitteratur, slides eller föreläsningar.»
- Förutom tentan en mycket intressant och spännande kurs som känns mycket relevant för denna utbildning.»
- Examinator är en duktig föreläsare dock så förstördes helhetsintrycket på kursen av den dåliga tentamen. »
- Tentan stod inte i förhållande till vad vi gått igenom!»
- Mycket rolig kurs!»
- Boken är otroligt konstigt skriven. Den är uppdelad i olika stycken där ett styckesbyte inte innebär att nytt sammanhand tas upp. Ibland fortsätter nästan meningen i nya stycket och ibland bytes samtalsämnet. Det var väldigt svår att bli vän med boken. Ni måste få in en handledning av caseet. »
- En av de bättre kurser jag läst under mina två år. »
- Tack för en trevlig kurs!»
- Bra tanke med att lära i:are hur informationssystem och affärssystem är uppbyggda, men tentamen återspeglade inte på ett adekvat sätt.»
- Jättebra med blandningen case, föreläsningar och labbar.»
- Tentamen följde ej kurslitteraturen, glappet kändes väl stort.»
- Vissa av frågorna på tentan var otydligt formulerade. »
- tentans utformning sänkte hela kursen!»
- I kursenkäten måste det vara fler frågor om examinationen (tentan), det gäller även materialtekniken.»
- Tentan gav oss inte möjligheten att visa vad vi lärt oss i kursen vilket var dåligt. Bör nästa år undvika att säga att saker inte ingår och är relevanta då de faktiskt verkade vara det på tentan. »
- Jag såg inte riktigt vad för roll Jonas hade under kursen. Han presenterades som likvärdigt ansvarig och satt på föreläsningarna, men föreläste endast väldigt kort och ansvarade för SAP-laborationerna. Alltså hade han en mindre roll än en vanlig handledare har under en mattekurs.»
- Kul att vi fick så mycket bra feedback på arbetet och presentationen!»
- Vissa frågor på tentan speglade inte alls kursen och det som gåtts igenom på lektionerna eller boken»


Kursutvärderingssystem från