ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-3 Matematisk analys, TMV170

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-19
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»14 42%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»6 18%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»5 15%
50%»5 15%
75%»2 6%
100%»20 60%

Genomsnitt: 4.06

- Enda undervisningen som missades var pga. sjukdom. » (75%)
- Gått på i stort sett alla föreläsningar och övningstillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 75%

Genomsnitt: 2.72

- Tydligare i den mån att man kan få reda på när jag skulle vilja räkna ut integraler i framtiden.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Målen är rimliga förutsatt att den parallella kursen håller ungefär samma nivå.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»8 24%
Ja, i hög grad»23 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.72

- Märkte att man kunde bli godkänd endast genom att svara på frågor i stilen "lös begynnelsevärdet", då det var 4 av dem, 6p vardera för 3 av dem, och 8p för den fjärde.» (Nej, inte alls)
- Tentan innehöll uppgifter från alla delar i kursen, MEN var mycket svårare än alla de tidigare tentorna samt uppgifterna i boken. Speciellt uppgift 1-4 hade mycket högre nivå än tidigare, vilket förstör för en om man känner att man pluggat tillräckligt för att nå en trea eller fyra. Nivån bör vara motsvarande de tidigare tentorna så man slipper dessa överraskningar.» (I viss utsträckning)
- Dock var tentan svårare än de tentor vi hade fått öva på.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»11 33%
Mycket stor»13 39%

Genomsnitt: 2.96

- Pluggat annan kurs» (Mycket liten)
- Vissa föreläsningar har gått lite för fort. Det hade varit bra med fler korta sammanfattningar efter varje genomgånget moment och fler korta introduktioner före varje moment. » (Ganska stor)
- Speciellt räkneövningarna. De var mycket bra!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna hjälpte väldigt mycket för förståelsen.» (Mycket stor)
- Bra förklarat på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Tycker att Johan förklarar på ett väldigt bra sätt så det gav mig mycket » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»13 39%
Mycket stor»9 27%

Genomsnitt: 2.81

- Pluggat annan kurs» (Mycket liten)
- Jag har använt mig av en annan bok för att lära mig kursen bättre.» (Ganska liten)
- Boken är bra med många tydliga exempel och bra övningar. » (Ganska stor)
- Det som var nyttigt för mig var bara uppgifterna.» (Ganska stor)
- Inga direkta klagomål på boken.» (Mycket stor)
- Bra bok (men tung).» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»14 42%

Genomsnitt: 3.15

- Kunde inte hitta övningstentor för de senaste åren på webbsidan.» (Mycket dåligt)
- Inga tentor på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Vill ha gamla tentor på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Kunde haft tentorna uppe på sidan.» (Ganska bra)
- Redan innan kursen startade var det klart vilka veckor vi skulle gå igenom vad, samt vilka uppgifter som hörde därtill.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»13 39%
Har ej sökt hjälp»8 24%

Genomsnitt: 3.81

- Svårt att få ett grupprum i nc under övnignarna, bara ett fåtal som var bokade för våra övningar» (Ganska dåliga)
- Bra handledare, dock ofta så hade de förmycket att göra när man skulle ställa frågor. Hade gärna sett en extra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»22 66%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 71%
Hög»6 18%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.18

- Svårbedömt för min del då jag (självorsakat) halkade efter i början.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»25 75%
Hög»5 15%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.24


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»6 18%
Gott»17 51%
Mycket gott»8 24%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- johan har bast!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna bör vara som de var, inlämning av matlab-uppgifter»
- Läraren, Johan är en väldigt bra lärare. Förklarar väldigt bra och gör att intresset för matematiken blir väldigt hög.»
- Johan»
- Johan»
- Demo föreläsningarna»
- Kursen var bra»
- Övningstillfällen i NC med bra hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ha en föreläsning om matlab»
- Lägg upp övningstentorna på nätet! De gamla (2+ år) som finns att hämta visade inte vad man kunde vänta sig då det var en annan lärare som gjort dem.»
- Tenta i samma nivå som de tidigare, inte högre!»
- Gamla tentor borde kunnas nå via studentportal och därmed inte endast vid ett föreläsningstillfälle.»
- gamla tentor borde läggas på hemsidan »
- Det var lite få grupprum bokade för övningarna, samt att det är difust vilket grupprum som är vilket då grupprummens nummerbrickor har flyttats runt. Är väll egentligen inte kursens fel, men det påverkar ändå kursen. »
- ingenting»
- Se till så att övningstentor läggs upp på kurshemsidan.»
- Boka fler grupprum till övningarna»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt nöjd med innehållet i kursen, mindre nöjd med min egna insatts.»
- Väldigt trevlig kurs, matematik är roligt.»
- nej»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från