ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik V11, LMT205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»3 33%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- Mer mot slutet, men borde ha lagt ner mer tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.55

- Var bortrest i början av läsperioden. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 88%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 2.88

- Jag anser att våran tentamen var snäppet svårare än de vi fick öva på...» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»6 66%

Genomsnitt: 3.55

- Det var skönt också att vi var en så pass liten grupp på föreläsningarna (ca 30 pers). Det gjorde det lättare att ställa frågor och så vidare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»8 88%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Använde mig av räkneuppgifterna, men texten i boken var onödigt krånglig. » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har jag knappt använt, men informationen som finns på kurshemsidan har varit mycket användbar.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%

Genomsnitt: 3.88

- Allt fans utdelat från början, och inga oklarheter om någonting» (Mycket bra)
- Ofta uppdaterad.» (Mycket bra)
- Jättebra med så många lösta uppgifter på kurshemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Skulle varit skönt med något övningstillfälle med lärare.» (Ganska dåliga)
- På och efter föreläsningarna fanns det möjlighet att ställa frågor, vilket var fullt tillräckligt» (Mycket bra)
- Frågor blev väl mottagna under föreläsningen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Broprojektet som var ett grupparbete var inte så bra ur sammarbetessynpunkt, vissa gjorde mer än andra.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»5 55%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Men att ha med ett broprojekt där både modell, ritningar och konceptförslag ska tas fram och inte ens poängsätta det känns lite knepigt. Det tog ändå väldigt lång tid.» (Lagom)
- Broprojektet och andra kurser tog mycket tid i från studerandet på själva mekaniken, då räknandet inte hade någon dedline förutom tentan. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 11%
Hög»5 55%
För hög»3 33%

Genomsnitt: 4.22

- Dålig spridning på de intensiva perioderna. » (För hög)
- Dock inte pga mekaniken. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 33%
Mycket gott»6 66%

Genomsnitt: 4.66

- Konsulten från arkitektur (?) som skulle hjälpa till med broprojektet hade konsultationen efter att alla var klara med sitt projekt, och verkade inte vara helt införstådd med vad vi hade för undervisning i ämnet. Orimligt att begära kunskaper om material och hållfastet/dimensionering på brobygget när vi inte har haft någon undervisning i det. » (Gott)
- Bra föreläsare! Såhär bör alla föreläsare vara! Lite konstigt med brobygget, bra att den introducerades i början av kursen! Men hade gärna sett att bron utgjorde en liten del av kursens poäng!» (Mycket gott)
- Sune Olsson var en fantastisk pedagog som var duktig på att förklara. Dessutom spred han glädje genom sitt goda humör.» (Mycket gott)
- Väldigt bra strukturerat och planerat. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sune! :)»
- Lektionernas upplägg tycker jag har fungerat bra. Ömsom föreläsning, ömsom räkneexempel och ömsom tid att räkna själv. Kurshemsidan har annars varit till stor stor hjälp, och skall ha mycket beröm för sitt digra utbud sv lösningar och övningstentor.»
- Sune!»
- bygga bro, sune olsson»
- Sune är mycket bra, pedagogisk. Broprojektet får tummen upp! Roligt att få respons från dels Sune (mekaniskt) och dels broarkitekten. Riktigt bra att kursen har två duggor, det gör att man tvingas hänga med hela tiden. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Poäng på brobygget»
- Brouppgiften har varit rolig och givande, men eventuellt lite vagt uppstyrd. Tidigare handledning skulle vara till storhjälp. Troligen redan i första skissfaserna.»
- Schemalagda räkneövningar kunde vara bra. Handledning för broprojektet bör ske tidigare. Viktigt att handledaren vid handledning inte bara ger negativ kritik. »
- Det där broprojektet borde ses över. Man kanske kunde få någon schemalagd tid för att arbeta med det. Tidigarelägga handläggningen för broprojektet så att ändringar är möjliga att hinna med att göra.»
- fler övningslektioner?»
- Man kanske skulle kunna ha fler lektionstillfällen då vi får räkna självständigt och be om hjälp? »

16. Övriga kommentarer

- Känns som om föreläsaren verkligen bryr sig om studenterna och vill att de ska lära sig, förstå och klara tentan. »
- Sune är jättebra! :)»


Kursutvärderingssystem från