ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V VMT031 Hydrologi och hydrogeologi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-28 - 2008-06-06
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
beskriva det hydrologiska kretsloppet och deltagande hydrologiska processer och förstå den fysikaliska innebörden av processerna.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 75%
Mycket bra»6 25%

Genomsnitt: 3.25

- Jag tycker att allt varit klart och tydligt vad gäller kursmålen.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
beskriva grundläggande hydrogeologiska förhållanden i jord
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»8 33%

Genomsnitt: 3.25

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

utvärdera och modellera lokala grundvattenrelaterade frågeställningar
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»11 45%

Genomsnitt: 3.41

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
ta fram/beräkna för samhällsbyggandet relevanta värden på nederbörd, avrinning etc. inklusive deras variation.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.41

5. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 41%

Genomsnitt: 3.12

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»17 70%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.79

- Tentan tycker jag hade lagom svårighetsgrad och frågorna var i stort sett som jag förväntade mig. Dock kändes tentan för lång, några uppgifter(t. ex den med tid-area-metoden) var ju ganska långa. Jag tyckte att jag hade ont om tid, jag hann inte besvara alla frågor. Detta känns lite tråkigt eftersom jag, efter att ha läst igenom alla frågor, kände att jag hade haft en chans på alla frågor om jag haft mer tid.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 3.08

- Har haft bristande närvaro p.g.a. andra kurser.» (Ganska liten)
- Rapporten gav mig mest» (Ganska liten)
- Hade varit bra att ha några fler räkneövning, gärna någon där man fick räkna själv. Borde även ha gått igenom brunnsdimensionering mer.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare Intressanta gästföreläsare!» (Mycket stor)
- Jag har haft stor nytta av att gå på föreläsningarna eftersom det var ibland var svårt att ta till sig kunskapen från kursmaterialet, se nedan.» (Mycket stor)

9. TIll hur stor hjälp har arbetet med projektarbetet varit för ditt lärande?

- Liten»
- Projektarbetet har varit till ganska stor hjälp. Dock tycker jag att det kunde ha varit lite tydligare över vad som skulle vara med i rapporten. Vidare tycker jag att plottar inte borde räknas med i maxantalet sidor som skulle lämnas in.»
- Mycket bra, man tvingas ta tag i allt direkt istället för att vänta tills det närmar sig tentan.»
- Ganska stor»
- Stor, har varit ett bra inslag i kursen. Bra att få testa teorin genom applicering på ett verkligt fall. Detta har även gett bättre förståelse inför tentan. Bra att projektuppgiften tar vid tidigt i kursen så att man kommer igång i tid med att räkna. Bra också att projektuppgiftens olika steg hänger samman med vad som gås igenom på föreläsningarna. »
- Studiebesöket till Varnum var bra och intressant, och gav större förståelse för kursen. Det var bra med delinlämmningar och uppföljningar på projektarbetet. Hade dock varit bra med tydligare mål och riktlinjer för uppgiften.»
- Mycket stor»
- Det var bra. Det gjorde att man blev mer insatt i uppgiften.»
- Stor hjälp»
- Stort, bra att kunna tillämpa de olika utvärderingsmetoderna på ett specifikt projekt. Hur de olika delarna hänger ihop blir mer tydligt då.»
- Mycket stor. Det var i och med den som alla bitar föll på plats.»
- Mycket, egentligen det ända jag lärt mig något på. Men santidigt är uppgiften väldigt luddig, och inga direkta direktiv finns att få.»
- Väldigt bra»
- Hyfsat stor. På en skala 1-10 har det varit 6.»
- Mycket stor som alltid med projektarbeten. Det är dessa man lär sig mest på.»
- Ganska liten»
- stor hjälp»
- Det är alltid bra med ett projektarbete så att man får möjlighet att sätta sina kunskaper i ett sammanhang.»
- Projektarbetet gav ett bra exempel på hur man jobbar som konslut inom området. Uppgiften var relevant även inför tentan.»
- det har varit till stor hjälp, dock delades arbetsuppgifterna upp i gruppen vilket medförde att alla inte deltog på alla delar»

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»14 58%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.87

- Utdelat kursmaterial har varit bra. Litteraturen har dock varit svår att hitta i och förstå. är inte speciellt tydligt förklarat vad formlerna står för och hur de olika modellerna fungerar.» (Ganska liten)
- Tycker inte att kurslitteraturen har varit bra! Om man ska börja med boken är den väldigt oinspirerande. Den är svårläst och det är svårt att se var nya avsnitt bröjar, och texten upplevs väldigt "blarrig". Borde kunna skrivas om på ett bättre sätt (även om jag är medveten om att det skulle kräva mycket tid). När det gäller pärmen tycker jag att det hade varit mycket bättre om det här gick att sammanställa på något bättre sätt. Att bara kopiera ut massa utdrag ur andra skrifter är inte så bra. Hade varit bra om man kunde sammanställa även detta i en och samma bok. Slutligen hade det varit VÄLDIGT bra om det hade funnits någon form av exempelsamling, som det finns i många andra kurser, där alla räkneuppgifter och lösningar finns samlade. Nu fick man leta upp dem på kurshemsidan, och det var svårt att veta om man fått med allt, och det saknades även lösningar på ett flertal uppgifter.» (Ganska liten)
- Provpumpningsboken var mycket bra, häftet med de olika kapitlen var mindre bra eftersom det var "spretigt" och svårt att orientera sig i dem (en innehållsförteckning och sålla bort onödiga avsnitt hade gjort det lättare att ta till sig materialet)» (Ganska liten)
- Böckerna har varit bra. Dock har det känts en aning osammanhängande med så mycket olika material från olika böcker. Hade också önskat att det som handlar om enhetshydrografen hade varit mer lättförståeligt.» (Ganska stor)
- Bra, ev lite rörigt kompendiet men över lag väldigt bra» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.5

- Ibland tog det lite tid innan vissa dokument lades ut tex lin-log och log-log papper.» (Ganska bra)
- Föreläsningsmaterial har inte lagts upp alla gånger vilket sas i början.» (Ganska bra)
- Alla föreläsningar bör läggas ut på nätet. » (Ganska bra)
- Bra att man har chansen att skriva ut det som föreläsningen handlar om innan, kunde dock gällt allt material» (Mycket bra)
- bra uppdaterad kurshemsida.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 16%
Lagom»17 70%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Under första hälften av kursen var det svårt att komma igång med räknandet, se nedan. Att projektuppgiften hade delinlämningar var bra.» (Låg)
- Delinlämningarna och slutinlämningen av projektarbete var väldigt bra planerade tidsmässigt så att det inte krockade med någon annan kurs så mycket. » (Lagom)
- Ibland kändes det som att projektuppgiften fick lida av kandidatarbetet som skulle skrivas vid samma tidpunkt. För min del vore det bättre om kursen gick i lp3 istället för lp4.» (Hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.62

- Väldigt svårt att ha fyra olika föreläsare och övingsledare som inte har NÅGON koll på varandras ämne. Har man en fråga om ett ämne är det inte säkert man kan få svar om inte denna föreläsare skulle råka vara på övningen.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få precisa svar av Åsa, annars bra!» (Ganska bra)
- Har varit otroligt lätt att få hjälp när man behöver den. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Kanske kunde några räkneövningar med självaktivitet vara bra, speciellt nära inpå tentan. » (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Mina kamrater i projektarbetesgruppen var inte jättemotiverade att göra rapporten vilket medförde en del försovningar etc. » (Ganska bra)
- Är i allmänhet nöjd. Men i vårt grupparbete var det bara tre av fyra som tillförde något. Den fjärde var bara närvarande vid två tillfällen.» (Ganska bra)
- Det var flera grupparbeten samtidigt (för mig i alla fall: Denna kurs, kandidatarbete och english for engineers). Det gjorde det lite svårt att hinna med alla projekt med olika grupper.» (Mycket bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 50%
Hög»10 41%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.58

- Det dåliga med rapporten har varit att det är ytterliggare en rapport att skriva utöver kandidatarbetet. Det är bra att projektuppgiften inte varit alltför omfattande.» (Lagom)
- Hög på slutet i samband med kandidatarbetsinlämningen.» (Lagom)
- Det blev lite mycket med tanke på att kandidatarbetet och rapporten i detta ämne skulle in vid samma tillfälle» (Lagom)
- Jag läste hydro, kandidat och engelska. Alla tre innefattade projektuppgifter som skulle lämnas in ungefär vid samma tidpunkt. Då blev det mycket tid i datorsal. Vore bättre om man delade upp dessa på terminen.» (Hög)
- Kandidatarbete!» (Hög)
- Läste 125%...» (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studieresan, räkneövningarna, lättheten att få hjälp.»
- Projektuppgiften»
- Fältdagen.»
- Upplägget med föreläsningar och projektuppgift»
- projektuppgiften»
- Projektdagen!! Den var jättebra!! »
- Projektuppgiften»
- Projektet Varnum, kanske utöka statistikdelen och lägga in mer om flöden. »
- Projektuppgiften»
- Projektarbetet. Men tydligare direktiv och bättre hjälp.»
- Projektarbetet och fältdagen»
- Projektarbete samt studieresa»
- Fältdagen i Varnum och speciellt maten vi fick där, det var VÄRLDENS GODASTE MAT!!!!»
- Kursen var bra som den var!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre föreläsningar och fler räkneövningar. Det läggs lite för mycket tid på att föreläsa teori. Det hade givit mer att ha räkneövningar och kanske dra lite teori bakom övningarna samtidigt. Det är väldigt långa föreläsningsblock. De är på 4 timmar vilket är väldigt länge att sitta och lyssna.»
- En övning på brunnsdim. hade inte skadat»
- Projektets utformning. Många delar är bra, men det känns inte som att den helt och hållet speglar kursen.»
- -Färre uppgifter på tentan alt. kortare uppgifter »
- *Bättre kurslitteratur. Det hade iaf gjort att jag hade läst mer i litteraturen! *En exempelsamling med samlade räkneuppgifter och lösningar. *Föreläsningarna (akviferanalysen) kunde blivit lite mer fokuserade på det vi skulle göra. Inte så mycket härledningar av formler t.ex.»
- Verklighetsförankra materialet tidigare i kursen.»
- Gör ett häfte där räkneuppgifterna är samlade och ge tips på vad man borde räkna från vecka till vecka. Det gör att man kommer igång tidigare med räknandet, jag började inte räkna förrän en vecka innan tentan (och då blev det mest tentor) eftersom det var krångligt att hitta uppgifter att räkna. »
- Fler räkneövningar tidigare under kursen. »
-
- Tydligare information om vad projektarbetet skall innehålla. Vissa saker var väldigt luddiga, tveksamheter uppstod om det skulle ingå eller inte i själva projektarbetet.»
- Lite tydligare med hur rapporten ska utformas.»
- kurslitteraturen»
- Tentan var tidskrävande, jag hann inte med allt som jag hade velat-även fast jag inte fastnade på något speciellt!»
- NN har inte riktigt förmågan att engagera mig som student. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- Mycket bra och rolig kurs. Kommer att läsa grundläggning senare på V och denna kurs har hjälpt mig att förstå hur grundvattnet rör sig i marken.»
- Tiden för att skriva tentan var för kort!!! Hann inte med att svara på alla uppgifter ordentligt. Av alla som skrev tentan var det nog bara EN som gick innan tiden var slut eller nästan slut! Tycker inte att tidsbrist ska vara en faktor till att det inte går bra på tentan!»
- PÅ de svar där uppnådda lärandemål har fått dåliga betyg beror det mer på studenten än kursen och dess föreläsare.»


Kursutvärderingssystem från