ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 12/13 ASB157 Stadslandskapet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-30
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»29 87%

Genomsnitt: 4.81

- la lagom tid på projektet. skönt att inte behöva sitta till kl 21.00 sju dagar i veckan hela projektet» (Cirka 30 timmar)
- första veckorna som en vanlig arbetsvecka, skönt. dde sista snarare 60-70 h i veckan» (Minst 35 timmar)
- 8 h/dag de första veckorna, för att som alltid göra 12- 14 timmarspass i slutet» (Minst 35 timmar)
- Tror ganska precist 35 h per vecka. Mindre i början och mer i slutetm» (Minst 35 timmar)
- Har varit på Chalmers mellan 08.00 och 17.00 varje dag, minst. Lustigt att det inte finns svarsalternativ över 35 timmar, vi är många som arbetar betydligt mer med kursen än så.» (Minst 35 timmar)
- Den här frågan saknar lite verklighetsförankring. det har lagts ner långt över 35h, men långt ifrån de 70-80h/ vecka som lades under Byggnaden som system» (Minst 35 timmar)
- men nog mycket mer» (Minst 35 timmar)
- Har varit på skolan varje dag genom hela kursen. Trots att det blev lite halvsena kvällar på slutet har det inte känts stressigt.» (Minst 35 timmar)
- Detta är inte GU, ingen lägger ner enbart 20 timmar per vecka. Sista hälften av kursen, alltså från att filmerna var klara, arbetade jag och min grupp minst 60-70 timmar per vecka. Sista två veckorna 80-90 timmar per vecka (nej, jag överdriver inte: 10 till 17 timmar per dag under 13 av 14 dagar)» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 24%
100%»25 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 33%

Genomsnitt: 3.15

- Bra med öppna inlämningskrav för egentolkning. Men tydliga inlämningskrav ställer högre krav på vad man ska uppnå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är eventuellt lite många mål för att det ska vara tydligt och lätt att ta till sig. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Egentligen har jag inte läst målen så noga, men det känns som att det viktigaste har kommunicerats.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- missade en föreläsning av misstag, trodde vi hade eget arbete =(» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»30 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- fast som sagt diffusa» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det har varit mycket att göra men ändå väldigt rimlig nivå!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Som några pratade om på kursutväderingen skulle det dock kunna stå att det är ok att fördjupa sig inom något specifikt område. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker att målen är högt ställda i förhållande till den undervisning vi fick ta del av i kursen. Känns också som att vår handledare inte var införstådd i kursens syften och mål. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»17 53%
Ja, i hög grad»12 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.46

- (?)
- Som alltid är det många parametrar som spelar in i en redivisning och då "glöms" viss "kontroll" bort.» (I viss utsträckning)
- Skulle kunna vara tydligare och gå in på fler specifika kvaliteter/svagheter. » (I viss utsträckning)
- Kritiktillfället kändes som ett antiklimax där fokus handlade mer om hur konceptet skulle kunna uppfyllas än om de stadsrum som vi hade försökt skapa. Tråkigt. Detta verkar dock inte gälla alla kritikgrupper. (jag var i mixgrupp 1)» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»20 60%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.87

- skulle vara bra med mer föreläsningar» (Ganska liten)
- Undervisningen får mest ses som inspiration. Uppfattar inte att jag lärt mig några "rätt och fel" men jag kan däremot argumentera för olika lösningar och metoder.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är för enkla och allmänna. Det var inget nytt, vi har hört allt innan, och det är på en simplifierad gymnasienivå. Hade hoppats på mer.» (Ganska liten)
- Undervisningen gav genrella grepp om stadsplanering och olika möjligheter. Dock tycker jag att bara teorin i denna kunskap lätt hade kunnat vara 8 veckor. Projektarbete på 2 1/2 vecka kan sällan göras så skarpt som man vill ändå.» (Ganska stor)
- Det man har lärt sig har varit från föreläsningar och handledare samt kurslitt. Lite utrymme för att experimentera och utveckla saker själva.» (Ganska stor)
- Stor i samband med föreläsningar, liten i samband med det egna arbetet. » (Ganska stor)
- Handledare (Jannika) var bra och vägledande, vissa föreläsningar/föreläsare var bättre och gick ner på djupet mer än andra. » (Ganska stor)
- Det har varit intressant med internationella referenser men för lite fokus på social hållbarhet.» (Ganska stor)
- Inspirationsföreläsningarna har varit bra!» (Mycket stor)
- Handledningen har gett väldigt mycket under denna kurs.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»11 33%
Ganska stor»13 39%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.66

- Har varit dålig på att läsa allt material som vi fått.» (Ganska liten)
- Mer i form av inspiration och exempel.» (Ganska liten)
- Det beror på vad man avser kursmaterial. Fanns det något och hur kommunicerades det? Vi använde biblioteket vid ett tillfälle.» (Ganska liten)
- Väldigt bra material!» (Ganska stor)
- Kompendiet gav en del nya aspekter på hållbarhet» (Ganska stor)
- För simpel och journalistisk. » (Ganska stor)
- Ytterligare rekommenderad litteraratur hade varit bra!» (Mycket stor)
- Relevant till stor del. En del texter handlade om mer generella stadsplaneringsidéer som inte berörde just vår projektområde.» (Mycket stor)
- Mer teori är önskvärt i denna kurs och inte lika mycket projekt. » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen har varit intressant ur flera perspektiv, och jag har helt klart lärt mig mycket av det jag läst, men jag vet inte om det faktiskt påverkade mitt projekt i slutändan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»15 45%
Mycket bra»16 48%

Genomsnitt: 3.39

- Den delade resursen räckte inte på långa vägar till. 80gb för en hel årskurs är alldeles för lite. Bedrövlig inställning från IT-ansvarige, "bra-att-ha-material ska inte sparas". Mycket tid gick förlorad i arbete med alternativa lagringsformer. » (Mycket dåligt)
- mycket har inte lagts ut på hemsidan utan bara skickats ut via mail» (Ganska dåligt)
- Tråkigt att viss mejl komme rut sent på nätterna...» (Ganska bra)
- Tycker det var sämre i Mikas moment. Lite oklart med vad som förväntades och dåligt att inte skolan tog på sig plotter kostnaderna. » (Ganska bra)
- Den första delen, när vi var indelade i workshops, och studerade olika strukturer, topografin, bebyggelsen, grönområden osv, borde det ha varit obligatorisk inlämning på kurshemsidan så att alla lättare kunde få tillgång till materialet för fortsatt arbete.» (Ganska bra)
- Jättebra att vi får semenariekompendiet. Bra mix av texter. » (Mycket bra)
- Bra och organiserat, typiskt Matts Heil.» (Mycket bra)
- Klona Matts och låt han sköta allt på A.» (Mycket bra)
- Guldstjärna. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»13 39%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.39

- Det fanns möjlighet till att ställa frågor, men svaren kändes inte alltid så hjälpsamma. » (Ganska dåliga)
- Vår handledare var svår att nå. En gång dök handledaren inte upp enligt schemat, utan kom på eftermiddagen.» (Ganska bra)
- Handledaren blev tyvärr sjuk så vi bad om handledning på annat håll under en period men fick ingen ingående kritik eftersom den nya handledaren inte hade tid att sätta sig in i arbetet med kort varsel.» (Ganska bra)
- Vår handledare var borta under långa perionder i början, det var synd. » (Ganska bra)
- Bra tillgång på handledningstid samt mittkritik och slutrepertion var mkt bra.» (Mycket bra)
- Frekvensen på handledartid har varit väldigt bra detta projekt.» (Mycket bra)
- Jannika kommunicerade tydligt att vi kunde höra av oss om det var något vi undrade men vi var ganska självgående.» (Mycket bra)
- Bra handledare» (Mycket bra)
- Anna Törnqvist är en mycket engagerad handledare, och då hon sagt att vi kunde maila frågor när som helst så har har hjälpen aldrig känts långt borta. Däremot var det väldigt svårt att få någon hjälp eller styrning under analysveckan då vi hade en ersättare. Vi blev lovade handledning, men fick 5 minuter totalt...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»27 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Fungerade faktiskt ganska dåligt då en person hoppade in ganska sent och arbetsfördelningen blev ojämn. Jag tycker att man kanske någon gång borde få handledning eller liknande i hur ett fungerande grupparbete kan se ut. Känns inte som att den frågan någonsin tas upp, men faktum är att många grupparbeten jag deltagit i slutat med att en person får ta väldigt mycket ansvar, medan andra"glidit" med lite. » (Ganska dåligt)
- Sämre i de stora grupperna i research delen.» (Mycket bra)
- Angående formandet av grupper: Det var några dagar som vi hade på oss att sätta ihop grupper, kanske bättre att detta sker första dagen. Vi hade några i ritsalen som "blev över" och då var inte många kvar i ritsalen, lite olustigt. » (Mycket bra)
- Bra grupp! Vi var två stycken, vilket medför både för och nackdelar. Det är en bra stämning av att dela med sig av kunskap i hela årskursen.» (Mycket bra)
- Hamnade för första gången i en välfungerande grupp. Underbart.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»21 63%
Hög»9 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Det blir vad man gör det till. Svårt att känna samma direkta stress som i föregående kurs, Byggnaden som system. Där fanns extremt tydliga inlämningskrav. I Stadslandskapet har vi till stor del själva fått författa inlämningskraven och det har varit en positiv frihet att få forma projektet själv men samtidigt en stress i att inte veta om man producerar "rätt" material.» (Lagom)
- På en bra nivå, där man själv kunde bestämma svårighets- och utmaningsgrad. BRA!» (Lagom)
- Ett av mina egna mål med kursen var att ta mig igenom projektet utan att må dåligt av negativ stress. Strukturen på kursen var sådan att jag genom hela projektet kände att jag hade allt under kontroll. Det var mycket jobb, men jag behövde inte åsidosätta resten av mitt liv och offra min hälsa för projektets skull.» (Lagom)
- Eller hade varit lagom om samarbetet fungerat bättre. » (Lagom)
- Första kursen på tre år som inte innefattade ångest. Fantastiskt.» (Hög)
- Hög men bra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 60%
Hög»10 30%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.39

- Svårt att planera rätt bara, vi hade alldeles för mycket kvar att göra sista veckan. » (Lagom)
- Hög men bra att det var lite mer krav.» (Hög)
- Det märks att det krävs mer av oss ju mer tiden går - det tycker jag är bra.» (Hög)
- Det är ett enormt stort ämne (som är otroligt intressant!) och svårt att få till sig alla delar på en så kort tid. En längre kurs skulle nog göra att man än mer fick utvecklas och djupare förståelse. En fortsättningskurs som detta ändå är borde kanske gå lite djupare. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 12%
Gott»20 60%
Mycket gott»8 24%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det som sänker kursen är att den inte känns som en fördjupning i relation till stad 1. Det blir inte så mkt nytt mer än att man lärde sig mkt om miljonprogram och hammarkullen. Kursen kändes komprimerad och ytlig.» (Dåligt)
- Kändes inledningsvis som en väldigt spännande kurs och det var intressant att sociala frågor belystes mer än i andra kurser. Men utfallet blev väl sådär. Tycker inte att vi egentligen lärde oss så mycket om vad stadsplanering egentligen handlar om, eller det speglades i alla fall inte i särskilt många projekt i årskursen. » (Godkänt)
- På ett sätt kan det kännas som en hopplös uppgift att ta sig an Hammarkullen, man känner ständigt att man har för lite kunskap att ta beslut som rör en hel stadsdel. Övningen i sig är bra men jag förstår att vi inte hinner tillgodogöra oss all kunskap som behövs för att göra ett trovärdigt stadsplaneringsprojekt under kandidatutbildningen. » (Gott)
- Jag har lärt mig mycket, speciellt under första delen och under kritik och handledning. » (Gott)
- Tråkigt med kritik som inte uppföljer stadsrummen, men bra med ett projekt som är så omfattande. Det känns verkligen att man kan applicera det man har lärt sig under tidigare kurser. Att göra film - ta inte bort det och hota inte att ta bort det.» (Gott)
- Bra och intressant. Viktig!» (Gott)
- Jätte intressant område och mycket bra planerat av Matts. » (Gott)
- Bra föreläsningar, strukturerat och bra handledare. » (Mycket gott)
- Jag såg mycket fram till kursen under hösten då ämnet intresserar mig mycket. Tack vare bra och inspirerande föreläsningar, engagerad handledare, konstruktiva reponstillfällen, intressant projektområde och likasinnad projektgrupp mötte kursen upp till mina förväntningar och mer därtill. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget! »
- Allt teori och ännu mer i stadsplanering av högre kunskap.»
- Mittkritiken inom ritsalen. Eventuellt flytta fram den så man har hunnit testa lite fler idéer. Utflykten till Malmö var väldigt uppskattad! Tyvärr hann vi inte med alla områden. Svårt att teckna när det var så kallt, emellanåt regnigt och blåsigt. »
- Jag tycker det mesta kan bevaras. Bra upplägg. Bra kurs.»
- Frihet i att själv utforma ramarna för sitt projekt, mycket uppskattat»
- Litteraturseminariet»
- Studieresan»
- Var givande att få höra andra yrkesgruppers åsikter och uppfattningar om stadsfrågor och stadsutveckling. Väldigt bra resa till skåne, skulle kunna utvecklas med val av resmål och diskussion.»
- Studieresan och resan till Hammarkullen. Introduktionen i Hammarkullen med personer som jobbar med sociala frågor i stadsdelen. »
- Kompendiet med texter var väldigt intressant. »
- Upplägget»
- Matts Heijl och Jannika Wirstad!»
- Föreläsningar och textseminarie, väldigt relevanta och intressanta. »
- Miljonprogramsområdet! Den fria problemformuleringen som gör att man kan formulera sitt eget program.»
- Det komplicerade området. Jannika som var en grym handledare.»
- Skriftlig studentkritik.»
- Komplexiteten med att välja ett miljonprogramsområde, diskussionerna, handledarna, kurslitteraturen (viktigt!). JÄTTE bra med att få träffa människor med stark koppling till området och ämnet så som de vi fick träffa under bussresorna. Jätte intressant då det blir tvärvetenskapligt. »
- Att få möjlighet att undersöka och arbeta i ett miljonprogramsområde gav väldigt mycket. Utmanade verkligen arkitektrollens förmåga att förhålla sig till de människor man ritar för. Många frågor kom upp att reflektera över, hur mycket i samhället kan arkitekten ta sig an och försöka lösa vad gäller sociala och ekonomiska frågor, hur planeras liv, hur levs arkitekturen, etc.»
- Textseminariet. Föreläsningarna. »
- Generöst med tid för handledning»
- Strukturen och kursens ansats var bra. De första veckorna kändes inspirerande, med bussfärd i olika stadsdelar och att få göra egna filmer på platsen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inte vara i hammarkullen där befolkningen redan är trötta på oss studenter»
- Ev. kan detta avslutande projektarbete delas upp i veckolånga arbeten där man fokuserar på olika fokusområden. Detta ger nog mer än att försöka koka ihop ALLT i ett arbete.»
- Jag tycker att det är viktigt att handledaren är väldigt politisk korrekt i sina uttalanden, särskilt när man jobbar med sådana här områden. »
- Datorer och skrivare MÅSTE FUNGERA. Det är en skamfläck för Chalmers och A-sektionen att det skall strula varje gång utan att förbättringar sker.»
- Det inledande konstmomentet, saknade helt koppling till projektet (precis som i förra kursen).»
- Ta bort filmmomentet och den avslutande kartlaborationen som vi ändå inte hade nu för att göra kursen längre, mer fördjupad. Se till så att kursen skiljer sig mer från stad 1.»
- någon föreläsning om fastighetsekonomi»
- Fler föreläsningar hade varit givande då stadsplanering är ett väldigt komplext ämne. Det är väldigt givande att få höra flera olika sidors åsikter. »
- En aningen längre period för själva projektarbetet hade varit bra.»
- Möjligen fler föreläsningar under den senare delen av kursen. Mycket tid till projektarbete är absolut bra men en förmiddagsföreläsning någon/några gånger i veckan kan ge positiv energi till projektet när man inte kommer förbi problem uppe i ritsalarna.»
- Området»
- Eventuellt lite mer undersökande workshops. Stadsplanering är väldigt komplext och svårt. Det är ju nu vi lär oss ... och ibland glömmer vi bort det i inlämningskrav och annat. Det känns inte som om vi hinner gå ner på djupet ibland då det ska produceras massvis med material till slutinlämningen. »
- De första analysveckorna fungerade inte så bra. För stora grupper och den som kunde Gis bra sedan innan gjorde jobbet. »
- Den första gruppanalysen - alldeles för många personer i grupperna - det blir inga fungerande grupper. Vi hade kunnat ha mindre grupper och fler områden.»
- Större uppmuntran att våga ta ut svängarna.»
- Våga ha tyngre och svårare föreläsningar och kurslitteratur. Vi är vuxna och går på en högskola, föreläsningarna ska inte ha en lägre nivå än vad den allmänna samhällsdebatten i ämnet är på!»
- -Längre tid bör läggas på kursen så att man kan ta tag i komplexiteten mer. Det är ändå en fortsättningskurs så jag tycker att utrymmet för att ta det än längre bör finnas. Man var hungrig på mer i slutet (tro det eller ej!). -Handledarna bör synkas mer och uppmuntra eleverna till att ta ut svängarna än mer. Kommentarer som Catharina Dyrssen sa på slutsammanfattningen tycker jag är relevant. Mer undersökande form, i alla fall i ett workshopformat, skulle uppskattas. -Konstlaborationerna bör ses över så att de får än mer relevans i kursen och även de står för ett större experimenterande och undersökande som leder till djupare förståelse. Obs, knutet till arkitektur och området i sig! Filmskapandet tyckte jag var kul men inte särskilt relevant, komplext eller lärande. -Christel Copps föreläsningar (även om hon är jätte go och bra) bör de ses över. Vi har haft henne ett antal gånger tidigare och det skulle vara bra att få andra vyer på ett sånt viktigt ämne som presentation mha grafiskt. Dessutom upplever jag det tämligen raljerande och inte alltid så lärande. -Jag kan även säga att en del handledare upplevdes ibland som lite raljerande och det är något som jag tycker är viktigt att belysa. Översitteri för att man är en arkitekt i polo uppskattas inte och tar tyvärr bort en hel del av den kunskap som försöker förmedlas och den roll som en handledare/lärare ska ha. »
- Mer utrymme på den gemensamma mappen. Då det är ett grupparbete jobbar man emot den vilket kräver gott om utrymme för det myckna arbetsmaterialet. »
- Mer balanserad input från yrkeskunniga. Föreläsarna var intressanta men fick nog många att bli rädda för att förändra / tänka nytt vad gällde stadsbyggnad. I stället fastnade vi i "vi ska inte vräka någon någonsin" och många jobbade efter just den tanken. Visserligen bra men gärna nyansera bilden lite. »
- Fler stadsplanerare (hade vi ens någon?) som handleder så att det blir rätt fokus på projekten. Också fler föreläsningar med olika perspektiv på stadsplanering och hur själva processen när man utvecklar ett område/region går till. »

16. Övriga kommentarer

- Väl inlästa kritiker - mycket bra! »
- mkt bra handledning»
- Bra handledare och kritiker. Synd att att sista momentet med kartan fick utgå.»
- Kursen kändes ändå bra planerad, det är främst kursens korta tid jag vänder mig mot. Det blir för mkt presentation och för lite tid för diskussioner och kunskap.»
- mer fastighetsekonomi, någon fastighetsägare kan föreläsa?»
- Handledarna borde uppmuntras att hålla en hög nivå och inte gå ner i detaljer som är orimliga att lösa i ett så stort projekt under så kort tid. Hellre se till projektgruppens ambition och handleda kring den än att styra in studenterna i personliga idéer om projektet. Jag var mycket nöjd med min handledare och reflekterar bara över vad jag förstått att andra upplevt.»
- Bra kurs! Jag, personligen, har i alla fall lärt mig väldigt mycket. Tack!»
- Skulle önska någon slags källhandledning, hur får man fram relevant information. Hur skiljer man på rykten och fakta? Och är det en ok referens att åka ut att titta på ett område? Då var ju filmerna ett bra nytt verktyg. Men jag önskar mer varsamhet där. Har tidigare gått filmkurser då det är väldigt viktigt och noga vart man får och inte får filma. Hur man filmar och hur närnar sig folk. »
- Bra kurs!»
- Jag tycker att det har varit en otroligt lärorik kurs som har känts genomarbetad och planerad från kursledningens sida. Bra material och bra förutsättningar för att ta till sig mycket information. Härligt jobbat Matts! God Jul! »
- En mycket bra kurs, att inleda med workshop och filmmakande gav en väldigt bra ingång. Särskilt att genom filmens väg närma sig projektområdet gav en speciell anknytning till platsen. Erfarenheterna från filmtillverkningen var även något vi hade med oss genom resten av resan. Tydligt och välstrukturerat kursupplägg. Härligt med en kurs där man känner att det är mycket att göra, men att man gör det med glädje och utan att känna sig överbelastad. Upplägget för responsen (att byta namn på kritiken till respons är ett mycket bra drag då det inte alls känns lika ödesdigert och dramatiskt, håll fast vid det!) var mycket bra, det första tillfället med den egna ritsalshandledaren och ritsalsvänner som responsörer fungerade som ett genrep inför mixgruppsresponsen och fokus var att göra presentationen så tydlig som möjligt. Väl förberedd under mixgruppsresponsen fanns goda möjligheter att diskutera de samhällsämnen som kommit upp under projektets gång vilket kändes väldigt positivt. Viktigt är också att det fick gå en helg och ett par dagar mellan inlämning och respons så att man hade möjlighet att ta igen sig, ladda om och ordentligt förbereda den muntliga presentationen, det borde införas som standard i alla kurser. Just tiden för återhämtning och förberedelse känns inte mer än rätt. Av den anledningen var det bra att den planerade konstlaborationen uteblev.»
- Det som är lite synd är ju att kursen innan tagit musten ur en och då tog den här kursen lite stryk när det gäller ambitionsnivå. Vilket är synd för det är en väldigt rolig och inspirerande kurs. Väldigt bra kurs på lagom nivå så man hinner reflektera och ta till sig. Väldigt bra handledning (Jannika)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från