ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ARK063 Boende och bostad

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-08
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Anna Braide Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Gestalta bostadens rum med god insikt om rumsgestaltning och upplevelserika rumssammanhang, om estetiska värden i material och detaljer samt om bostadens samverkan med stadsrum och samhälle.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 27%
Ganska bra»24 64%
Mycket bra»3 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.81

- "God insikt om rumsgestaltning och upplevelserika rumssammanhang" tror jag är svårt att uppnå när mer eller mindre samtliga delar av projektet har en dag tillägnat sig.» (Ganska dåligt)
- Vi hade för lite tid och var tvungna att prioritera annat (lära oss revit osv) vilket resulterade i ofta väldigt dåliga planer. » (Ganska dåligt)
- Önskade att detta var något som jag hade kunnat lägga mer tid på under projektet, men då jag kände att jag behövde tid för att någotlunda kunna behärska 3D-modelleringsverktyget (Revit) var det tyvärr den rumsliga gestaltningen som blev lidande.» (Ganska bra)
- förbestämmt metodiskt sätt att arbeta + revit kursen tog tid bort från gestaltning och det estetiska. Annars mycket bra.» (Ganska bra)
- otydligt vad som låg i fokus av målen. lades ingen vikt vid att få god insikt i estetiska värden i material och detaljer.» (Ganska bra)
- men det var nog inte det vi har lagt ner mest tid på» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Gestalta bostadens rum där myndigheternas krav, regelverk och gällande normer är väl uppfyllda.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»26 70%
Mycket bra»5 13%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Det är många som inte har koll på normer och mått. Det märks när man arbetar med andra. De normer och tillgänglighetskrav etc som vi fått under A1 är det väldigt varierande kunskapsnivåer om i klassen. Det behöver skapas en bättre kunskapskoll av att vi når dessa praktiska och fundamentala kunskaper. Jag menar det som kritik i allmänhet till utbildningen kring sådan här kunskap. » (Ganska dåligt)
- Ganska bra med underlag men dålig granskning i kritik.» (Ganska dåligt)
- Jag har lärt mig mycket, men det är för mycket information på en gång, för att ta in allt. (Så vi behöver arbeta mer med detta moment i kommande kurser.)» (Ganska bra)
- Detta var självklart ett strävansmål och något jag ville ta i beaktning under utformningen av bostadens rum så gott som möjligt. Ger ytterligare en utmaning som både sätter gränser och ger möjligheter, kände dock inte att tiden alltid räckte till för att grundiigt utforska detta.» (Ganska bra)
- tex bandkraven kom alldeles för sent i kursen, skulle behövas lite mer föreläsningar i krav osv.» (Ganska bra)
- mycket med från ettan» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Gestalta bostadens rum med insikt om betydelsen av livscykelkostnader, ekologisk hållbarhet, låg energiförbrukning samt etiska ställningstaganden.

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»18 48%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»2 5%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- energibalans-delen kom alldeles för sent och vid en tid då ingen kunde ta till sig det. att lägga det två dagar innan inlämning är inte okej. man vill lära sig, men så sent i kursen och vid ett så stressat tillfälle går det inte.» (Mycket dåligt)
- För liten del av kursen och hetsigt utfört och schemalagt. Större del då det är viktiga kunskaper! » (Mycket dåligt)
- VA? när? var? hur?» (Ganska dåligt)
- Samma sak här. Det är för lite tid för att kunna ta till sig all information och sedan känna att man kan det! Dålig schemaläggning av detta moment. (Precis innan inlämning)» (Ganska dåligt)
- Väldigt kort och övergripande delmoment som tyväärr inte stannar länge i minnet.» (Ganska dåligt)
- Jag har inte missat en enda föreläsning eller aktivitet men saknar ändå tydlighet kring alla punkter med undantag för energiförbrukningen. Fast på den punkten känns det mer som om det kom in mest genom att beräkna energiuppgiften och inte särskilt mycket innan så att man kunde beakta det i formgivandet.» (Ganska dåligt)
- Att under två dagar räkna på u-värden och energiförbrukning per år ger inte per automatik insikt om livscykelkostnader. I vilket moment ingick ekologi och etik?» (Ganska dåligt)
- Moment som energiberäkning kom in i ett skede då allt redan var spikat. Därav har gestaltningen skett utan insikt, då insikten har kommit i efterhand.» (Ganska dåligt)
- Ser detta som något ytterst relevant och grundläggande för utformning av bostäder, saknar dock konkret undervisning kring detta. Den del av projektet som behandlade energiförbrukning blev presenterad för oss väldigt sent i kursen och vid en tid då man började känna sig ännu mer stressad av att det var lite tid kvar till projektinlämning. Därför gav den inte så mycket mer än ytterligare stress, antingen borde den kommit tidigare i kursen eller helst som separat del, jag efterfrågar en konkret kurs i energi- och resurshushållning samt byggnadsfysik. Förstod det som att det funnits en kurs i byggnadsfysik men att denna tagit bort från kursplanen, i en tid som denna, när så stort fokus ligger i just en byggnads energianvändning, hur är det rimligt att vi inte får det ämnet? De dagar som nu stuvades in känns inte direkt som att de gav någon vidare stadig grund.» (Ganska dåligt)
- Vi försökte tänka på detta, men inte heller här räckte tiden till. » (Ganska dåligt)
- Livscykelkostnader, ekologisk hållbarhet och etiska ställningstaganden har vi väl inte fått höra något om alls? gällande låg energiförbrukning har vi fått bra information i och med det delmomentet i kursen.» (Ganska dåligt)
- inte tillräckligt tid att gå in i. » (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Gestalta bostäder för olika typer av boende och på olika platser i samhället.

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»10 27%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»4 10%
Vet ej»3 8%

Genomsnitt: 2.83

- Igen bakgrund/analys vilka behov som faktiskt finns utan godtyckliga scenarion som för mig var ganska overkliga. Saknade människan/brukarens perspektiv på bostaden. » (Mycket dåligt)
- Mer föreläsningar om detta och kanske ett mer exprimentellt utförande. Vi kan väl få testa olika varianter, disskutera oc h utforska dom. Ibland känns det lite stolpigt och fantasilöst. Man kan ju lära sig massa om detta! » (Ganska dåligt)
- Inget vi har kunnat praktisera i projektet eller fått något särskilt mycket information om. Vi har i alla fall inte fått konstaterat för oss att vi har haft föreläsningar om det i alla fall. » (Ganska dåligt)
- Bra med de varierande föreläsarna» (Ganska bra)
- Vi gjorde ju alla olika storlekar på lägenheterna, hur bra kvalité det var är en annan fråga.» (Ganska bra)
- Kanske det inte pratats så mkt om? » (Vet ej)
- Att gestalta bostäder är svårt, att utforma rum efter olika behov är också svårt. Hur behoven skiljer sig mellan olika platser och typer av boende är en stor fråga, man kan ju fråga sig hur pass olika utformningen av bostäder egentligen behöver vara, vilka riktlinjer skall man följa? Är samhället karaktärsmässigt indelat i hur man använder sin bostad?» (Vet ej)
- Oilka typer av boende har vi arbetat med, men på olika platser i samhället vet jag inte om vi direkt gick in på. Fokus låg på flatås.» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Gestalta bostäder med vår tids krav på generalitet och flexibilitet såsom attraktiva bostäder såväl för dagens som för morgondagens behov med hänsyn till tillgänglighet och säkerhet samt hållbarhetsaspekter.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»22 59%
Mycket bra»7 18%
Vet ej»2 5%

Genomsnitt: 3.13

- För mycket fokus på varannan-vecka-familjen. Precis samma uppgift ingick i kursen i ettan. Det borde finnas andra boendesituationer som blir mer och mer vanliga i vår tid att studera också.» (Ganska dåligt)
- Visst, det uppfylls väl rent principiellt. Men inte på ett djupare plan än att man just kan hävda att det skett. Alldeles för kort tid för att åstadkomma något en ett hastande» (Ganska dåligt)
- Har inte koll på vilken typ av generalitet och flexibilitet som man tänker sig behövas i framtiden, men väldigt bra med brandföreläsningen. Se fråga 2, som är snarlik.» (Ganska dåligt)
- Återigen, mer testande, ezprimenterande, fantasi och utforskning. Samtal och föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Det har varit ett tydligt fokus på denna generalitet och flexibilitet, självklart att det intressant att undersöka till vilken grad en bostad utformas generellt och flexibelt. Hur rummen används står ändå i slutändan hos brukaren vari ansvaret ligger hos oss att denne inte skall känna sig hindrad att disponera sina ytor på önskat sätt. Skulle ha velat lägga mer tid på detta, kände inte att jag hann arbeta igenom det.» (Ganska bra)
- flexibilitet fick mera tid än hållbarhetsaspekter på grund av kurskrav» (Ganska bra)
- ibland alldeles för mycket fokus på just denna punkten, blir mer att man försökte lösa den flexibla delen än att få det att funka med en bra planlösning» (Ganska bra)
- Detta ingick ganska mycket i - de ganska bra -diskussionerna om planer i kursens början, då vi också var lite piggare eftersom vi inte ännu inte hade börjat tillbringa nätterna i datasalen. » (Ganska bra)
- Generalitet och flexibilitet har pratats mycket om men vad har det att göra med hållbarhet? Det känns som att vi i alla fall inte har fått utveckla någon sorts analys över de här eventuella kunskaperna.» (Ganska bra)
- Det känns fortfarande svårt att veta om vi uppnått något här. Det har varit väldigt stressigt och i många avseenden, bl a flexibilitet, känner jag att jag inte hunnit sitta ner och jobba med. Kanske skulle man kunna dedikera dagar då man får arbeta med sådana här typer av problemställningar. Ex ta fram en lägenhetstyp som man sedan får arbeta med två o två och göra om så att den blir mer flexibel. » (Vet ej)

6. Lärandemål 6

Kommentera byggnadsteknologins mål och om de har uppnåtts

1. Förståelse för byggnaders energianvändning.
2. Uppfattning om byggnaders tekniska system och deras påverkan på byggnadens utformning.
3. Kunskap om och förståelse för grundläggande byggnadsfysikaliska förlopp.
4. Förståelse för byggnadsfysikaliska funktionskrav.

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»6 16%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- har pga stress i samband med inlämning samt ihållande yrsel veckan efter inte kunnat ta till mig detta.» (Mycket dåligt)
- kom vid helt fel tidpunkt så kunde inte ta till mig något av det, hade enkelt kunnat placerats efter inlämningen vid detaljritningen.» (Mycket dåligt)
- Kort och delvis obegripligt kursmoment.» (Ganska dåligt)
- Känner inte att en dags föreläsningar gav mig tillräckligt för att säga att jag har erhållit en god förståelse för detta. Tycker som sagt att vi borde få en kurs som behandlar punkterna. Nu blev det att man stressade ihop uppgifterna och jag kände inte direkt att vi fick några konkreta tillvägagångssätt eller för delen kunskaper om ämnet.» (Ganska dåligt)
- Återigen: ska vara en större del, eller egen del av kursen. För lite tid schemalagt vilket ger ett oseriöst lärande och stress. » (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt med avseende på punkt 1. Punkt 2,3 och 4 kändes mycket bättre. Vi hade gott om tid för det momentet samt bra seminarier. Också att handledning var tillgänglig under eget arbete fungerade bra! » (Ganska bra)
- punkt 4 känner jag mig osäker på om jag lyckats nå. » (Ganska bra)
- På en ok nivå, så att man har ett hum, men knappast mer.» (Ganska bra)
- Kan också vara svar "ganska dåligt", bra moment med att räkna på u-värden, men skulle vilja ha mera utbildning i detaljerad metoder som man kan använda.» (Ganska bra)
- Fler, alternativt längre, föreläsningar om detta hade uppskattats.» (Ganska bra)
- Bra uppfyllt, men blev lidande av kursens dåliga planering» (Mycket bra)
- just precis rätt nivå. Lite repetetive, men ändå bra.» (Mycket bra)
- Ett av få konkreta momentet där det är klart vad vi lärt oss. Synd att det hamnade innan inlämning, vi stressade igenom uppgifterna för att kunna fortsätta med att få projektet klart.» (Mycket bra)

7. Lärandemål 7

Efter genomfört delmoment Byggnadens detaljer skall studenten kunna:
- med stöd av principsektion och detaljer beskriva och förklara klimatskalets uppbyggnad och funktion.
- med stöd av detaljer beskriva och förklara möten mellan byggnadsdelar som mark-grund, vägg-fönster/dörr och vägg-tak.
Hur väl stämmer detta?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»19 52%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- har pga stress i samband med inlämning samt ihållande yrsel veckan efter inte kunnat ta in detta.» (Ganska dåligt)
- Vi har ritat det och klarat det. Men åter kan man fråga sig hur djup förståelse vi fått. Alla satt i en sits där det kändes att enda vägen att klara det var att googla fram det mest standardiserade som gick att få tag på, d.v.s. första bästa. » (Ganska bra)
- Detta var den del av kursen som jag känner hade mest tydligt genomförande. Då vi hade mycket handledartid hade man god möjlighet att få relativ klarhet i sin frågor. Känner själv att jag lite famlar i mörkret när det gäller att nå kunskap kring hur man faktiskt bygger ett hus, önskar kanske mer handfast, konkret och tydlig undervisning i detta, tycker då att byggnadens detaljer var det som kom närmast. Dock känns det som att vi på något sätt skall veta hur allt fungerar och gör vi inte det så skall vi ta reda på det själva på något sätt.» (Ganska bra)
- Skulle också kunna vara ganska dålgigt. Bra undervisning och bra gästföreläsningar, men jag skulle vilja få en större förståelse, exempelvis rita 3D detaljer.» (Ganska bra)
- Vi fick bra stöd av Stefano och Peter som gick runt mycket i ritsalarna. Vi hade också mer tid till denna del. » (Ganska bra)
- Enda delen av kursen som kändes väl genomtänkt och genomförd, realistisk tidsåtgång - på gränsen till för mycket tid!» (Mycket bra)
- Den här delen var mycket bra. » (Mycket bra)
- jätte bra att detta var en separat moment. Annars skulle man inte lagt tid på detta så mycket. Good job. Och bra seminar.» (Mycket bra)
- bra att den kom efter inlämningen» (Mycket bra)
- Peter o Stefano är jätte bra. Seriöst och bra utförd kurs. Bra föreläsare och möjligheter till verklig fördjupning o förståelse. » (Mycket bra)
- Detta var en jättebra övning. Vi hade fått lagom med tid att arbeta med uppgiften och assistenterna i denna uppgift var ofta uppe på ritsalarna och hjälpte till där de behövdes.» (Mycket bra)
- Också ett bra och konkret moment. Bra med tid att kunna reflektera, få förståelse och på eget initiativ fördjupa sig. Skönt också att ha momentet efter inlämningen. Bra med seminarium i mindre grupper.» (Mycket bra)

8. Lärandemål 8

Ett av lärandemålen i momentet modellering och visualisering har varit att kunna bygga en enklare 3D-modell med ett BIM-verktyg (Revit). Hur har det uppfyllts?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»15 40%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 3.18

- Lärde mig aldrig riktigt detta. Saknade bra pedagoger som tog sig tid att lära ut. Inte lätt försöka lära sig detta mitt under projektet. Saknades hjälp och stöd att få.» (Ganska dåligt)
- Stressigt och svårt att lära sig, men samtidigt väldigt kul att få ta del av. Bra föreläsare, men skulle vara en större del och ligga fristående innan. Nu skulle man lära sig mitt i ett projekt. » (Ganska dåligt)
- Alla klarade till slut av att rita sina projekt i revit, men med tanke på att revit var helt nytt för majoriteten av oss i årskursen var det på tok för lite tid till projektet som helhet. Allt tog mycket längre tid och den psykiska hälsan på ritsalarna blev lidande i slutet av kursen. Detta på grund utav att de flesta var tvungna att arbeta på nätterna för att hinna klart i tid. Bara ett litet exempel: Det tog våran grupp 3 timmar att rita en trappa i revit som i AutoCAD hade gjorts betydligt snabbare. » (Ganska dåligt)
- Kanske hade kunnat ligga ännu lite tidigare för att man skulle kunna utnyttja kunskaperna bättre, nu blev arkitekturen lidande av att vissa revit-moment kom för sent i kursen. Mer undervisning i användandet av fönster dörrar räcken etc och anpassning av dessa, nu blev det så att alla använde standardgrejer. Lite pga tidsbrist också!» (Ganska bra)
- verkar inte tagits hänsyn till att vi lärde oss ett nytt program tidsmässigt, hade kanske varit bra att få en kurs i revit innan så att man lättare kunde planera hur lång tid saker skulle ta. blev mer att man lade vikt vid att lära sig Revit än att lägga tiden på projektet» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha mer datorundervisning som är fristående projektet. Kanske någon form av dagsskiss i modellering. Det känns dumt att sträva bakåt och hindras av datorn. Kanske en datorundervisning mer lik den som AT får.» (Ganska bra)
- Jättebra undervisning i detta moment. Men samtidigt har inlärning av detta program tagit en längre tid vilket har gjort att denna kurs har upplevts som mycket stressig.» (Mycket bra)
- Men jag har stor erfarenhet av liknande program» (Mycket bra)
- Man lärde sig rätt mycket om revit. Men, stressen inför att behöva göra projektet i ett program man inte kunde alls gjorde att man stressade fram beslut och arkitekturen blev lidande. » (Mycket bra)
- Det har varit rätt jobbigt. Men man har lärt sig programmet någorlunda väl! (kanske på bekostnad av en del annat)» (Mycket bra)
- Tror dock tyvärr att arkitekturen i projekten blivit starkt lidande hos många eftersom de trodde att allt skulle göras i Revit och därmed anpassade projekten efter vad de kunde i programmet.» (Mycket bra)
- Lektionerna i Revit var mycket tydliga och konkreta och jag känner att jag kunnat uppfylla målet. Att sedan använda programmet i gestaltningen av bostaden kände jag dock innebar en hel prövande, gissande och jag kände mig inte så pass säker att jag inom tidsramen för projektet kunde leverera en korrekt utförd modell, trots mycket slit som vid många stunder endast medförde ångest och uppgivenhet.» (Mycket bra)
- För bra. William är jätte duktigt. Men, revit är inte svar på allt som vi fick uppleva. Därför att han var så duktigt blev vi lite brainwashed att man kunde göra allt med revit. Nu vet vi att det är bättre att jobba med skisspapper tills man har volymen och planer FÄRDIGA! Att ändra nått betyder att det kommer ta för mycket tid. Å andra sidan jätte viktigt process lära så att...» (Mycket bra)
- bra att få lära sig programmet i samband med ett projekt, men tiden borde ha anpassats så att vi inte skulle behöva känna tidsbrist pga det.» (Mycket bra)
- Jag säger vet ej för att jag känner att jag själv nått en mycket bra nivå, men min arbetskamrat har inte alls lärt sig Revit (eller CAD eller Photoshop från i våras) vilket har gjort att jag har bokstavligen gjort 95% av allt arbete av projektet. Det måste försäkras att alla studenter verkligen klara målen i kurserna för konsekvensen blir annars att de halkar efter rejält innför kommande kurs.» (Vet ej)

9. Lärandemål 9

Uppvisa exempel på genomförda skiss-och modellarbeten där växelspel mellan bärande struktur och byggnaders uttryck har undersökts. Redogöra för grundläggande principer för integration av installationssystem för reglering av inomhusklimat.

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»9 24%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»1 2%
Vet ej»7 18%

Genomsnitt: 3

- ???? Fick vi lära oss detta på riktigt?» (Mycket dåligt)
- Lite mer kunskap hade nog behövts, eller framförallt handledning!» (Ganska dåligt)
- byggandskonstruktionsdelen kom lite tidigt. grundläggande principer för integration av installationssystem känner jag inte direkt att jag har koll på» (Ganska dåligt)
- Dåligt med en enkel konstruktionsuppgift med dålig uppföljning i ett dåligt valt tillfälle i projekt-processen då de flesta befann sig på ett konceptstadie» (Ganska dåligt)
- Detta moment kändes inte särskilt prioriterat av varken lärare eller elever. Dels kom denna del kanske lite för tidigt?» (Ganska dåligt)
- Bra med modellbygget, men vad gäller installationssystemen så hann vi inte med dem alls. » (Ganska dåligt)
- Första meningen bra, andra meningen tycker jag inte det pratats så mkt om.» (Ganska bra)
- Skiss/konstruktionsprocess, ja. Men grundläggande principer för reglering av inomhusklimat? Vad menas? Jag vet var och hur man bör placera ett schakt, men något mer än så har vi inte lärt oss.» (Ganska bra)
- Genomförde skiss- och modellarbeten med syfte att undersöka volymer och kroppars samspel och uttryck, samma för skiss. Hur detta skulle kopplas till byggnadens bärande system ingick väl till viss del, men principer för integration av installationssystem för reglering av inomhusklimat, vet vi ens vad det är? Inget jag kan säga mig säkert veta och kan inte minnas av vi tydligt fått det förvisat. Ytterligare något vi förväntas veta eller på något sätt kunna ta reda på och anta att det vi läser stämmer och är rätt? Känner mig inte säker på den punkten åtminstone.» (Ganska bra)
- Jätte bra övning, även kanske lite för tidigt i process. Man viste att volymen var inte klar och ändå var man tvungen att bygga upp det. Visst utvecklade man formen, men från ett kanske lite för pragmatisk synvinkel... » (Ganska bra)
- svårt att förstå vad som menas med "installationssystem för reglering av inomhusklimat". » (Ganska bra)
- Det har varit dålig info på praktiska förklaringar till schakt och installationer. Ang konstruktionens vikt för estetiken osv har det varit för liten del enl mig.» (Vet ej)
- Vi har satt in "installationsrum" för fläkt etc. Om det är tillräcklig nivå vet jag inte men det var det som ingick i kursen.» (Vet ej)
- Har inte skissat i modell på 1:800 där jag "integrerat installationssystem för reglering av inomhusklimat." Eller refererar denna fråga till modelluppgiften vi fick av KG?» (Vet ej)

10. Lärandemål 10

Referera till bostadsarkitekturens idéer i historia, teori och praxis. Reflektera över teoriers tillämpning i bostadsprojekt.

37 svarande

Mycket dåligt»7 18%
Ganska dåligt»16 43%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»1 2%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 2.27

- Teori kursen har inte interagerats i projektet över huvud taget.. har inte mer kött på benen där än innan.» (Mycket dåligt)
- Om det här avser momentet Nutida ARkitektur så är det ett skämt. Föreläsarna måste komma ner på vår nivå och förstå att vi inte är eller vill bli sådana människor som ingen förstår. Det känns lite som vi blir upplärda till att bli en hatad yrkesgrupp! Jag lovar att arkitekturteori kan läras ut på en mer lagom akademisk nivå» (Mycket dåligt)
- Vi har alldeles för lite teoretiskt fokus, läser alldeles för lite och tänker alldeles för lite. Antagligen för att vi inte hinner, vi ska bara göragöragöra. » (Mycket dåligt)
- Tror jag inte någon har tagit in. Mer än möjligen svagt i meninge natt vi analyserat Flatås (vilket ju är en del av historien), men känns som en lite väl krystad tolkning.» (Mycket dåligt)
- Teorikursen har varit dåligt integrerad med bostadsprojektet. Lärarna har inte velat sammanfoga teori-praktik som jag ser det.» (Ganska dåligt)
- Det har inte funnits något som helst utrymme att reflektera över teorier i detta projekt. Historiaföreläsningarna är jättebra men, förutom Olas föreläsning om bostadens utveckling, har de inget med kursen i övrigt att göra.» (Ganska dåligt)
- känns ganska mycket som två fristående kurser» (Ganska dåligt)
- Tycker att detta är ett mycket luddigt och svårttytt angreppssätt. Att få termer, namn och årtal inmatade känner inte jag har gett mig någon avsevärd hjälp i bostadsutformningen, snarare fått mig att känna mig allt mer vilsen kring hur alla dessa teorier överhuvudtaget har något samband med detta klimatskydd som man väl får säga att en bostads grundläggande syfte är.» (Ganska dåligt)
- Utgångspunkt bra, Flatås storskaligt och byggt efter modernismens idealer, hur komplementerar man med dagens idealer av mänskligt skala t.ex. Synd att Caldenbys föreläsningar bara inte träffade sin publik.» (Ganska dåligt)
- svårt att koppla projektet till historiaföreläsningarna » (Ganska dåligt)
- om ni syftar på claes callenbrgs del av kursen r den dålig, annars bra tror jag.» (Ganska dåligt)
- Är detta föreläsningarna med Cleas? Svåra att ta till sig och begripa. Otroligt kunniga, men de ligger på gränsen till en elitistisk nivå då man faktiskt inte förstår vad de har för poäng. Synd, för det skulle va bra att få med sig ordentligt. » (Ganska dåligt)
- Har läst delar av kurslitteraturen tidigare och då uppskattat den, har dock inte hunnit läsa den nu. Tror ingen har.» (Ganska bra)
- Detta hade vi ganska bra föreläsningar i, även om de ibland tycktes delvis upprepas. » (Ganska bra)
- Saknade mycket "samtiden" i projektet, upplevde mycket att vi jobbade på ett historiskt sätt i både teori och praktik. » (Vet ej)

11. Lärandemål 11

Använda en repertoar av förebilder i bostadsprojekt. Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form.

37 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»11 29%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»3 8%
Vet ej»6 16%

Genomsnitt: 2.89

- Hänger mycket på en själv. studieresan var bra och bra i tiden!» (Ganska dåligt)
- Vi hann inte! Var bara tvungna att smälla upp något. » (Ganska dåligt)
- pga tidigare studier» (Ganska bra)
- Använda förbilder = mkt bra. Redogöra för kunskaper/reflexioner i skrifligform=? Kunskaper och reflextioner av vad?» (Ganska bra)
- Jag kan se mig runt i världen och peka på vad jag ser som förebilder och sedan använda mig av dessa i utformingen av en bostad. » (Mycket bra)
- Dagsskisserna i början var över lag alla väldigt pedagogiska. Dock skulle det ha påpekas att de skulle vara just skisser och inte färdigt presentationsmaterial. » (Mycket bra)
- önskar få mer kunskap i vad som krävs i denna delen.» (Vet ej)
- ??? Vad var detta? » (Vet ej)
- Jag har svårt att förstå när vi har arbetat med detta momentet? » (Vet ej)

12. Lärandemål 12

Utveckla färdigheter i skissmetodik med användande av såväl CAD- som handverktyg. Befästa färdigheter i ritningsredovisning.

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»5 13%
Vet ej»3 8%

Genomsnitt: 3.05

- Vi hade behövt mer tid.» (Ganska dåligt)
- Man lärde sig revit av att slita med det. och cad av byggandsdetaljerna. så lite uppfräschning kanske, men mer fokus på att få det klart än att få till snygga ritningar egentligen..» (Ganska dåligt)
- revit & CAD ju, handverktyg nej.» (Ganska dåligt)
- Som en fortsättning på kommentaren under punkt 8. Arbetskamraten jag hade kan inte hantera CAD överhuvudtaget. När denne har försökt har jag varit tvungen att i varje moment sitta bredvid och förklara och visa. Det har varit fruktansvärt tidsödande och stressande. Har ingen vilopuls längre kan man säga. MEn för min egen del har jag utvecklats.» (Ganska bra)
- Färdigheter i skissmetodik är något jag känner att jag skaffar mig genom att testa, få kritik och sedan testa igen. Kan sakna klara riktlinjer till hur en ritningsredovisning skall utföras, trial and error hjälper ju till viss del, men medför en osäkerhetskänsla och rädsla för att ständigt göra fel.» (Ganska bra)
- Klart att man lär sig mer ju mer man använder verktygen, men vi har inte direkt fått klara besked om vad som gäller ritningstekniskt inför projektet. Olika information från olika håll vilket är ganska frustrerande.» (Ganska bra)
- Förståelsen för CAD och Revit har ökat markant, men handverktyg har vi knappt rört.» (Vet ej)

13. Lärandemål 13

Utveckla färdigheter att sammanför undersökningar och gestaltningsförslag. Utveckla förståelse för grunderna i akademiskt skrivande.

37 svarande

Mycket dåligt»8 21%
Ganska dåligt»14 37%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»10 27%

Genomsnitt: 2.72

- De flesta texter hade en otroligt dålig svenska, men språket lyfts aldrig fram och kommer därför inte bli bättre heller.» (Mycket dåligt)
- Har det här ens varit en del av kursen? » (Mycket dåligt)
- Den språkliga delen känns helt bortglömd, så bortglömd att jag inte ens reflekterat över den. men nu när ni säger det hade det varit givande att lära sig grunderna i akademiskt skrivande. » (Mycket dåligt)
- Känner inte att man utvecklat det, men man använder sig av sina tidigare kunskaper om att skriva och uttrycka sig "akademiskt" va? Vill man ens skriva akademiskt?» (Ganska dåligt)
- vi har inte fått någon övning i akademiskt skrivande alls. att sammanföra undersökningar och gestaltningsförslag är väl det vi gör på presentationerna per automatik, inte heller något vi fått undervisning i.» (Ganska dåligt)
- Ingenting känns mer avlägset i den här kursen än akademiskt skrivande... Däremot tycker jag verkligen att jag utvecklat mig på den första punkten. Det är konstigt att sätta dessa två i samma fråga.» (Ganska bra)
- Upplägget i början med analysen av platsen var bra! Det uppstrukturerade är nog nödvändigt för att göra det så grundligt. vilket var bra» (Ganska bra)
- Utveckla förståelse för grunderna i akademiskt skrivande???» (Ganska bra)
- Vi har inte skrivit någon akademisk text? Vilken kurs pratar ni om?» (Vet ej)
- De i klassen som kan detta kunde det precis lika bra innan kursen.» (Vet ej)

14. Lärandemål 14

Utveckla förmågan att rekapitulera och använda kunskaper och färdigheter från tidigare studier. Utveckla förmågan att reflektera över lärandet i genomgången kurs. Utveckla förmågan att planera och genomföra ett studieprojekt.

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»10 27%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 3.16

- Återigen för lite tid och seriöst mål i kursen. Det blir hastigt, stressigt och irrande vilket gör det svårt att knyta ihop tidigare studier och kunskaper. ??? » (?)
- Vi hade överhuvudtaget inte tid att reflektera över vad vi gjorde, och det var också svårt att planera sitt arbete pga att schemat var väldigt uppbrutet och även svårläst (många separata scheman osv)» (Mycket dåligt)
- Än en gång saknar känslan av om jag verkligen har uppnått kunskaper och färdigheter sedan tidigare som förväntats, för jag känner inte att jag fått någon tydlig bild av hur mycket och vad jag förväntas kunna sedan tidigare.» (Ganska dåligt)
- för lite tid» (Ganska dåligt)
- Ja en del kunskaper från ateljeprojektet blev repeterat här på ett bra sätt.» (Ganska bra)
- Synd bara att lärarna inte rekapitulerar och tar åt sig av tidigare års utvärderingar. Vi planerar och genomför projektet, även om det är löjligt lite tid avsatt. Att sedan få höra att vi "missförstått den schemalagda tiden" och få föreslaget att schemalägga kvällar när ALLA redan sitter och sliter fram till midnatt för att hinna klart i tid känns som ett hån. Det visar bara vilket extremt ointresse och nonchalans ni ger det arbete vi utför. Och att säga att "det har gått bra alla andra år" när tidigare års elever minns bostadens rum som det värsta projektet på hela kandidaten säger mer om ert arbetssätt än vårt. » (Ganska bra)
- Kursen har innehållit en stormängd uppfyllandekrav inom spridda områden. Med tanke på tidsskalan har det flera gånger känts som att det var alldeles för många moment i kursen, man hade fullt upp med att hålla sig på rätt köl. Med tanke på hur projektet nu genomfördes: ett famlande efter trådstumpar som man på något vis lyckades knyta samman mer eller mindre bra, kanske inte var att fördra, men å andra sidan är det väl på det här viset ett projekt skall genomföras och det kommer väl med största sannolikhet vara så man kommer att arbeta i fortsättningen med.» (Ganska bra)
- Vi har nog alla lärt oss en hel del i denna kurs. De flesta utav oss har dock kanske mer lärt oss vad vi inte ska göra till nästa projekt. Över lag så känns det som om alla har kommit en bra bit från årskurs ett.» (Ganska bra)
- Det har varit svårt att "utveckla förmågan att planera" när det tar tid att lära sig något nytt. Det känns som ett orimligt krav under tidsförutsättningarna, nästan som ett skämt.» (Ganska bra)
- Visst har vi lärt oss något i kursen, och ser därmed målet som uppfyllt.» (Mycket bra)

15. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 24%
Ganska bra»19 57%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.93

- Tidsplaneringens brister medför att glädjen för arkitekturen till viss del stryps vilket borde vara tvärtom mot utbildningens roll?! En mer realistisk tidsplanering hade gjort att vi kunde ta tillvara på fler kunskaper och inte försumma andra moment i kursen, livet utanför skolan och basala behov som mat och sömn!» (Ganska dåligt)
- Vi har fått mycket bra med oss efter denna kurs. Men om man reflekterar kursen som helhet har vet varit oacceptabla arbetsförhållanden! Jag accepterar att sitta sent några kvällarna före inlämning för att finputsa på sin presentation (så har det varit under alla föregående kurser). MEN, att komma hem 1:00 nattetid hela den sista veckan för att försöka hinna bli klar med alla moment i tid känns inte okej. Planeringen för denna kursen är åt helvete rent ut sagt. Stressen under denna kurs har näst intill varit skadlig!» (Ganska bra)
- Med mer tid hade man kunnat ta till sig innehållet bättre.» (Ganska bra)
- Jag tycker kursen är bra och interessant. Men upplägget med tidsplanering och innehåll känns väldigt förvirrat. JAg skulle vilja ha någon typ av koll eller prov kring praktiska kunskaper som vi förväntas uppnå. Sedan att i slutet av kursen får jobba rätt så kontinuerligt med projekt. Det känns så ovisst nu.» (Ganska bra)
- I allmänhet känns det som om jag har lärt mig mycket men det har varit alldeles för kort tid för allting. Jag och många andra har suttit i skolan mer än vad jag tycker känns hälsosamt många gånger. Det får sammanfatta fråga 1-15. » (Ganska bra)
- Otroligt viktigt kurs med många intressant delar. Kursen vill dock för mycket och det är för många personer inblandade i den som dessutom inte har koll på varandra eller kursens olika delar eller ens kursens helhet. Som student får man olika svar beroende på vem man frågar och har en massa olika scheman och gruppindelningar att hålla kolla på, som dessutom lite godtyckligt ändras.» (Ganska bra)
- För mycket på en gång gör att vissa delar som man egentligen vill ha med sig har blivit lidande i vissa fall. » (Ganska bra)
- Det är en jättebra och lärorik kurs med massor av nyttiga delmoment, men tidsplaneringen har varit alldeles för dålig. » (Ganska bra)
- Vi har ju lärt oss saker. Men till vilket pris?» (Ganska bra)
- Men kursen är för splittrad» (Ganska bra)
- Kursen känns otroligt relevant. Men för den sakens skull inte helt 100 i genomförandet.» (Mycket bra)
- Man har ju trots allt fått en insikt i bostadsbyggandets komplexitet. På det sättet mycket bra. Sedan kan man ju diskutera hur väl upplägget var, med tanke på kommunikation lärare emellan och lärare-studenter. Att kursen har fått mig att må sällsynt psykiskt dåligt är väl baksidan av myntet.» (Mycket bra)
- Jag måste erkänna att jag lärt mig mycket, men arbetsbelastningen har inte varit rimlig. Om man endast bedömer kursen utifrån kunskap, så fyller den sin funktion väl, men om man också lägger till att skolan ska stärka en och värna om vår psykiska hälsa blir svaret inte det samma.» (Vet ej)
- Spontan kommentar: fruktansvärt dåligt. Kursen saknade riktning och fokus, varpå den givna tolkningen blir att allt ska prioriteras lika och även vara lika genomarbetat. Resultatet med den schemaläggningen och allmänna röra/förvirring vi haft blir projekt som är halvt genomarbetade i alla plan. Därmed ser jag inte att kursen uppfyller sin roll. Likaså ser jag knappt någon innovation eller något ifrågasättande, vilket enbart kan bero på tidspressen. Ta det som redan finns för mer hinns inte, krasst uttryckt.» (Vet ej)

16. Har energibalansmålet uppnåtts dvs var upplägget lagom djupgående för att ni skulle få en förståelse för vad en energibalans är och hur den används? (se ovan fråga 6)

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»12 32%
Vet ej»2 5%

Genomsnitt: 3.16

- Energibalansövningen var väldigt dumt placerad. Bara ett par dagar innan inlämning förväntades vi släppa allt vi hade för händer och sätta oss och räkna ut energibalansen på ett halvfärdigt hus. Vi gjorde det förstås, men jag minns ingenting av det mer än ångesten över vetskapen om att den tid det tog från projektet skulle behöva tas igen följande natt. » (Mycket dåligt)
- Jättekonstigt att detta moment lades in så sent i projektet, precis innan inlämning. Det var ju inte direkt som om man hade kunnat ändra på något, man hade lika gärna kunnat göra det efter inlämningen.» (Ganska dåligt)
- Förståelsen kom, men det var nog den mest opedagogiska genomgången jag varit på. Otroligt enkla beräkningar egentligen, men de lyckades få det att framstå som något obeskrivligt komplicerat och svårtolkat.» (Ganska dåligt)
- Tycker att vi bara var och snuddade vid ytan av det här ämnet som jag förmodar har mer djup en det som vi fick ta till oss under den dag som föreläsningarna var på. Kan som tidigare nämnt inte säga att det på något sätt gav mig någon säkerhet. Jag fick en förståelse för att det finns en energibalans och man kan använda den vid byggnadsutformning, men egentligen är stod inte kursmomentet för den insikten.» (Ganska dåligt)
- se tidigare svar» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bättre om denna del låg efter inlämning. Och framför allt att den var med på schemat i ett tidigt stadie. Att det var tydligt att ytor att räkna på skulle vara färdigt till detta tillfälle. » (Ganska bra)
- Låg väldigt dåligt i tid bara, annars bra! Blev till viss mån bortprioriterad för att hinna med projektet» (Ganska bra)
- Bra inlägg i kursen, men för sent. Det hade varit mer utvecklande att få möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper i utformandet av huset.» (Ganska bra)
- Själva energibalanskursen låg dock fel i programmet. Den borde ha legat efter inlämningen och inte innan. Nu ville man bara få den understökad så att man skulle hinna klart med sitt projekt!» (Ganska bra)
- Den kändes mycket tydlig och intressant. » (Mycket bra)
- precis rätt nivå. Kanske lite mera om massans förmåga behålla energi, dvs. kan man nå bättre kvaliteter om man bygger massivt istället av isolerade utfackningväggar? Hur mycket kostar sånt i jämförelse?» (Mycket bra)
- Väldigt hastigt moment. Ser fram emot mer undervisning och mer tid till dessa frågor!» (Mycket bra)
- Föreläsningarna var bra och lagom djupgående. Tid till att räkna själv var även bra till detta delmoment. Assistenterna i detta moment var även uppe på ritsalarna ofta och hjälpte till.» (Mycket bra)
- nöjd» (Mycket bra)

17. Hur fungerade seminariet som undervisningsform i delmomentet Byggnadens detaljer. Har det hjälpt projektet framåt?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»4 10%
Mycket bra»29 78%
Vet ej»3 8%

Genomsnitt: 3.91

- Lättsamt och trevligt» (Ganska bra)
- vi skulle haft den delen någon vecka innan inlämning eftersom en del höjder, väggtjocklekar med mera ändrades. » (Mycket bra)
- Perfekt.» (Mycket bra)
- SJUKT BRA!» (Mycket bra)
- väldigt bra.» (Mycket bra)
- Mycket lärorikt» (Mycket bra)
- Semenarierna har varit jättebra!» (Mycket bra)
- Projektet var ju redan inlämnat och klart när vi började med detaljerna. Men det var till stor hjälp i redovisningen av detaljerna.» (Mycket bra)
- Upplägget på byggnadens detaljer var bra! speciellt första seminariet» (Mycket bra)
- Seminariet fungerade mycket väl då det var konkret och relativt väl förklarande över hur detaljer skall utformas (även om en del saker kändes hemighetsfulla och låg till vår uppgift att gissa oss fram till, alternativt tro att vi vi kunde hitta rätt lösningar till genom att googla). Det blev visserligen lite tvetydigt då det var så många personer inblandande, vilka dessutom hade olika uppfattning om hur detaljerna skulle utformas, detta i sin tur ledde till en osäkerhet kring sitt resultat som lämnades in.» (Mycket bra)
- ju. andra gång kan vara lite kortare. bara halv dag. Man behöver inte gå genom alla individuellt. alla gör ändå samma fel.» (Mycket bra)
- Man lärde sig väldigt mycket på seminariet!!» (Mycket bra)
- Dessa seminarier var väldigt bra och lärorika! De var även bra tidsplanerade och vi fick all hjälp vi behövde.» (Mycket bra)
- Väldigt bra föreläsare (Jimmy) och en bra form, med lagom stora grupper och bra upplägg. » (Mycket bra)
- Jättebra form.» (Mycket bra)
- Varken gav något eller tog något» (Vet ej)
- viktig del för att få förståelse men kan inte säga att det direkt gjorde skillnad för projektets helhet.» (Vet ej)

18. Hur har det fungerat att använda Revit i projektet?

Ge kommentarer och synpunkter.

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»5 13%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 2.81

- för lite tid, för stressigt. Revit har helt tagit över i projekten, istället för att ett bra gestaltande av bostäder sätts i fokus» (Mycket dåligt)
- ett program man inte kan + ett grupparbete med någon man inte känner = för många osäkerhetsmoment» (Mycket dåligt)
- väldigt mycket bugs i programmet vilket har varit mycket tidskrävande och frustrerande. Känner också att det blev en överhängande del av projekttiden som fick läggas åt att försöka lösa problem som uppstått med Revit. Det har varit problem som att saker som man arbetat med och gjort och sparat ibland "försvunnit" när man öppnar sitt projekt igen. Första gången tror man att man glömt att spara, men sen när det händer igen och igen och igen i kombination med att andra upplevt samma. Detta är endast ett exempel. Egentligen tycker jag att det är ett fantastiskt verktyg om det inte vore för alla "bugs". Jag kan tillägga att jag är en väldigt van dataanvändare och har programmerat en del. » (Ganska dåligt)
- Revit är enligt mig inget effektivt program för den typen av handlingar man har producerat. En kombination av sketchup-autocad hade varit mycket effektivare. Revit har en tröghet att ändra saker i ett sent skede. Man ritar också mycket som aldrig sedan används. » (Ganska dåligt)
- Vi är ju nybörjare. Relativt bra, men har tagit otroligt mycket extra-tid.» (Ganska dåligt)
- mycket tid gick åt att bara lära sig själva programmet. och eftersom vi ombads att använda oss av just revit försvann mycket tid som annars skulle gått till konceptutveckling bara till problem med revit.» (Ganska dåligt)
- Tidsplaneringen! återigen: med tanke på att det är ett helt nytt program för oss, och väldigt komplext dessutom, fick vi alldeles för lite tid att arbeta med våra projekt.» (Ganska dåligt)
- Tiden! Väldigt bra ATT vi får lära oss revit, men hade behövt mer tid eller ett mindre komplext och mer begränsat projekt (kanske bara ett mindre punkthus på en begränsad yta?)» (Ganska dåligt)
- Jätte bra att vi får Revit tidigt, men jag är osäker på om detta är rätt sätt, då fokus hamnade väldigt mycket på Revit.» (Ganska dåligt)
- Det fungerar, men långt kvar innan det slutar vara en begränsande faktor i skapandet» (Ganska bra)
- Fler Revitlektioner efterfrågas! Och definitivt mer handledarledda dagar för arbete med eget projekt i programmet. Som det var nu skedde den handledning vi fick efter att den korta revitkursen avslutats väldigt sporadiskt, kändes ungefär som att man kanske kunde sno åt sig fem minuter med william på lånad tid om man råkade hitta honom. » (Ganska bra)
- Det känns i huvudsak som att användandet av Revit har tagit mycket tid och tagit fokus från en del annat. Samtidigt känns det bra att ha lärt sig det. Dock hade det behövts lite mer tid. » (Ganska bra)
- Bra att lära sig revit och vara tvungen att använda det. Dåligt att revitkursen och projektutvecklingen låg samtidigt. Det blev för lite tid för projektet eftersom revit-inlärningen tog så mycket tid.» (Ganska bra)
- svårt. tidskrävande. lärorikt. Man hoppas bara att det faktiskt är revit som gäller framöver så att inta mångas slit varit lite i onödan..» (Ganska bra)
- Bortsett från den ångest jag känt över att inte behärska programmet tillräckligt och definitivt inte haft tillräckligt med tid på mig för att lära mig hantera det så pass bra så att jag kan leverera det resultat med alla de arkitektoniska rumsliga kvalitéer med avseende på siktlinjer, axialitet, flexibilitet, generallitet, rumssamband, tillgänglighet, övriga finesser och smarta och lösningar av planeer m.m. känner jag att revit har gett mig en insikt i att jag kanske någon dag kommer att kunna använda det med lätthet och säkerhet. Att vissa funktioner och material i programmet gjorde det oerhört segt och laggande att arbeta i spädde på frustrationen och stressen ytterligare, men det är väl något man får se som en lärdom. Att få höra på kritiken att projekten är trista och likriktade känns inte särskilt upplyftande då man skulle kunna se det som en konsekvens av att vi försökte lära oss att använda ett program, kanske är det den framtid vi går till mötes, alla använder samma modelleringsprogram och gör likadana projekt, smidigt och bra? Så, att använda revit i projektet fungerade bra i det avseendet att man då är tvungen att lära sig det, vilket man kan inse kommer underlätta för en framtiden. Att vi använde revit i projektet hade jag ju då gärna sett som en självlarhet att det var införstått hos samtliga kursansvariga, vilket inte verkade vara fallet, då vi fick den förvånade frågan om vi "gjorde projektet i revit". Kan ju tycka att det borde vara införstått hos samtliga ansvariga under vilka förutsättningar vi arbetar, samt att detta även gäller för de kritiker och handledare vi har så att dessa kan ta det i beaktning, innan de dömer ut projekten som trista. Man blir ju även fundersam till hur projekten bedöms och vem man kan lyssna till då man av en lärare hör att planlösningarna sämre dåligt ritade än någonsin, medan en annan menar att de har bättre kvalité och grad av korrekthet än tidigare. Vems kritik är det som stämmer? Att producera ett projekt med ett 3D-modelleringsprogram som verktyg då man inte har det som vana från tidigare ger ju vissa begränsningar i resultatet, våra kunskapsnivåer skiljer ju sig avsevärt, men bedömningen verkar ändå göras med utgångspunkt i att vi är fullfjädrade "verktygshanterare" allihopa. Jag efterfrågar en hänsyn till att man inte kan göra fullkomligt korrekta saker då man precis lärt sig något nytt, borde gälla som för allt annat att det tar ett tag att lära sig, dock inget jag upplever vid kritiktillfällena.» (Ganska bra)
- huh huh, men nu vet man hur man ska använda det på bäst sätt + har man lärt sig nått stort. CAD är ju en leksak jämfört med Revit. » (Ganska bra)
- önskat kunna få lite mer hjälp» (Ganska bra)
- Det har varit väldigt bra att lära sig Revit under projektet men dte har tagit mycket tid från andra processer och ibland begränsat det jag ville uppnå i slutresultatet. Dock är dte väldigt bra att vi fått undervisning, lite mer handledning i ritsalarna hade inte varit fel.» (Ganska bra)
- Det hade fungerat bättre om man lärt sig mer revit INNAN projektet började. » (Ganska bra)
- hade behövt mer tid för att göra det bra. kanske börja den kursen innan resten så att man redan kan lite o inte inget alls när vi ska börja rita i programmet. det blev för mycket . men annars bra initiativ att vi får chansen att lära oss det.» (Ganska bra)
- Det har fungerat bra. Revit är ett bra program för att hålla ordning på allt man gör och det är bra att lära sig ett program genom att använda det. » (Ganska bra)
- Tror att det är en del problem för folk i början, men det är ofrånkommligt. Bra att det är obligatoriskt så att alla tvingas lära sig.» (Mycket bra)
- Bortsett från att det tar tid att lära sig ett nytt program. Men det har varit mycket bra och nödvändig undervisning inte bara nu utan för kommande projekt.» (Mycket bra)
- Programmet har fungerat bra, men har kanske bidragit till att man känt sig begränsad i vad man kan göra. Även svårt att på ett enkelt sätt samarbete i ett nytt program...» (Mycket bra)

19. Hur har det fungerat att ha Revitkursen och projektarbetet parallellt?

36 svarande

Mycket dåligt»5 13%
Ganska dåligt»10 27%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»8 22%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- sådär» (?)
- Bra och separera dessa så att folk verkligen lär sig programmet först. se kommentar 8 & 12» (Mycket dåligt)
- en fruktansvärt dålig idé» (Mycket dåligt)
- alldeles för lite tid, vi har lärt oss mycket, men studenthälsa har inte tagits med, allt förmånga nätter har spenderats. » (Ganska dåligt)
- Det krävs mer tid. Revitlektioner borde ligga tidigare i projektet för att sedan övergå till egen tid i slutet » (Ganska dåligt)
- Fler pass tidigt och mer handledning i slutet hade hjälpt många» (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt, enbart med tanke på den schemalagda tiden. Men tanken om att köra ett projekt parallellt med ett modelleringsprogram är mycket bra!» (Ganska dåligt)
- Bra/dåligt se svar 8» (Ganska dåligt)
- Hade kanske funkat bra om vi haft mer tid, och gärna fler men kortare revitlektioner. Annars tror jag tanken i grunden är bra. » (Ganska dåligt)
- Mer tid hade varit bra» (Ganska bra)
- Såhär: att jobba med ett eget projekt i revit har varit ett väldigt bra sätt att lära sig programmet - man har "tvingats" öva. MEN detta har givetvis gått ut över resultatet i projekten. Det har varit sådan tidsbrist och pga av usel kommunikation lärare/studenter och kanske framförallt lärare/lärare har ingen riktigt vetat vad som förväntats av oss. inte vi, inte kritiker.» (Ganska bra)
- Det känns som ett bra sätt, men som sagt.. För lite tid.» (Ganska bra)
- Men det tar tid att lära sig ett nytt program. Det behövs mer schemalagd tid åt projektet om man förväntas göra det samtidigt som man lär sig.» (Ganska bra)
- Tror man måste stångas lite med det för att lära sig det» (Ganska bra)
- Tycker det, rent principiellt, är ett bra sätt att lära sig. Dvs genom att tillämpa det direkt i något man gör.» (Ganska bra)
- Fungerade väldigt bra med tanke på att det då var relativt lätt att få hjälp då man körde fast. Tidsmässigt mindre bra, men att tiden var knapp gäller väl generellt för hela projektet.» (Ganska bra)
- Bra och dåligt. Har en påbörjar kurs på ettan i stället av sketchup nästa år så blir det bättre. » (Ganska bra)
- bra att man faktikst måste lära sig revit på detta sättet, och man tvingas använda det och lära sig det men hade behövts mer tid! hade varit bra med fortsättningskurs» (Ganska bra)
- Det var när man satt med det egna projektet som man lärde sig något, hade det varit lång tid mellan delarna hade inte jag lärt mig lika mycket.» (Mycket bra)
- Väldigt bra med den handledning som funnits löpande.» (Mycket bra)
- Det har fungerat väldigt bra. William har varit super pedagogiskt och sprungit uppe på ritsalarna för att hjälpa oss i slutspurtsångesten. Återigen tål det att nämnas att vi borde fått mer tid till våra egna projekt. Revit lektionerna var annars lagom långa, många och djupgående.» (Mycket bra)
- JAg tycker att det ska fortsätta att vara på det här sättet. Visst tar det en viss extra tid men nu kan vi Revit bra. » (Mycket bra)

20. Hur väl tycker du att de två dagsskisserna fungerade som grundläggande kunskapsmoment inför övningsuppgiften?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»15 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27

- Var svårt att t.ex. spåna planer helt utan sammanhang. Tror ej jag använde någonting av dagskisserna senare. Fick visserligen igång tankarna något... Tror på upplägget, även om det måste justeras.» (Ganska dåligt)
- repetitive från förra året. Det var kanske lite mycket tid på dom. Flexibiltet (speciellt det här 2+1+2+1 situation) kunde ha varit ett krav i dagsskiss i stället av projektet.» (Ganska dåligt)
- Bra uppgifter, realistisk tidsåtgång» (Ganska bra)
- bra och trevligt» (Ganska bra)
- Bra initiativ till förståelse men det skulle varit i grupperna man sedan arbetade med och mer knutet till projektet som kom. » (Ganska bra)
- Hade varit bättre att vara med "rätt" partner även på dagsskisserna för att bygga en gemensam grund inför kommande projekt.» (Ganska bra)
- Pedagogiskt och metodiskt. » (Ganska bra)
- Dagsskisser är ett bra sätt att lära sig. Känns dock som att de tog viktig tid från projektet. » (Ganska bra)
- De var väldigt bra. » (Mycket bra)
- Hade dock varit bra om vi hade gjort dagskisserna i samma par som själva projektet. Då hade man lättare kunnat ta med sig idéer och slutsatser från dagskisserna in i projektet. » (Mycket bra)
- De gav en insikt i hur planer kan utformas utifrån olika utgångspunkter och gav inspiration till den fortsatta processen. Var en bra start, men känner tyvärr inte att jag hann lägga så mycket mer tid under projektet på att undersöka olika lösningar som jag kanske hade velat, men det är väl å andra sidan inget man kan räkna med heller, att få sitta och sätta igång en kreativ process som inte alltid kan vara helt beräknelig. Hjärnan måste nu ha lärt sig att kickstarta direkt och med ens kunna producera, något som inte helt och fullt stämmer överens med min hjärna och hur den fungerar.» (Mycket bra)
- bra start på projektet» (Mycket bra)
- Väldigt nyttiga dagsskisser. Vore dock bra att ha samma grupper på dagsskisserna som i projektet. » (Mycket bra)
- Möjligtvis kan det förtydligas att det är en mer skissartad övning.» (Mycket bra)

21. Tycker du att ditt gestaltingsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades med ett inledande idékoncept och efterföljande övningsuppgift?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»22 59%
Mycket bra»6 16%
Vet ej»3 8%

Genomsnitt: 3.13

- De inledande uppgifterna var vilseledande i den mening att de gavs i förhållandevis mycket tid. Sen gavs övningsuppgiften i proportion inte alls lika mycket tid.» (Ganska dåligt)
- Det var för mycket tid till idékoncept i förhållande till övrig projekttid. Eller för lite projekttid i förhållande till tid till idékoncept. Dock är upplägget bra. » (Ganska dåligt)
- nej, men jag förstår att man vill ge verktyg. nu har man fått det. Bäst sätt är ändå att upptäcka själv. » (Ganska dåligt)
- hade vi haft mer tid att ta till oss en stegvis process och diskutera och reflektera efter mellankritiken hade projektet kunnat tas ännu längre, nu var vi tvunga att välja något och köra på det p.g.a tidsbrist» (Ganska bra)
- Ibörjan med idékoncept ja. Men det kändes som att tid för att verkligen reflektera och tänka på vad man vill skulle fått lite mer tid, det känns som om man bara hafsat ihop det hela (och kämpat med revit). » (Ganska bra)
- idékonceptet var lite väl långt i förhållande till övningsuppgiften.» (Ganska bra)
- De dagsskisser och idékoncept vi jobbade med var bra, men mittkritiken borde ha tonats mer, det kändes onödigt att lägga tid på att göra "en snygg presentation" när man knappt hade något att presentera.» (Ganska bra)
- Till viss del, men de dubbla budskapen över när saker skulle vara klara skapade bara en enda röra som blev svårtolkad. Processen var ej så tydlig heller, troligen mkt för att inblandade lärare beter sig som om det fortfarande är flera olika kurser och inte moment.» (Ganska bra)
- Bra att få hjälpmedel och vissa ingångsvinklar. Man leddes in på banor och fick verktyg för att gestalta uppgiften. Helst skulle jag dock ha velat ha mer tid att för själva projektet söka inspiration på egen hand i litteratur och få en tydlig tid för att bara släppa lös fantastin, kände dock inte att detta var något som gavs tillräckligt med utrymme. Efter att har arbetat med idékonceptet hade man kommit så pass långt att man var tvungen att ta beslut i gestaltningen.» (Ganska bra)
- Den var bra men fick för mycket tid i förhållande till själva projektet. » (Ganska bra)
- Oproportionelig tidsfördelning. Det kändes som att vi hade jättemycket tid för idekonceptet och ingen tid alls för övningsuppgiften. Vi hade alldeles för lite tid med handledare och det kändes konstigt att komma tillbaka från mellankritik och i princip förväntas producera ritningar. Det känns som något sorts kommunikationsfel någonstans och inte alls okej att hela klassen satt dygnet runt i två veckor för att få ihop något. » (Ganska bra)
- Det skulle kunna vara mer uppdelat. Jag hade önskat ett liknande stopp och att man hade avsatt tid för sin presentation, att öva upp en noggranhet i att översätta sina tankar till ord och bild. » (Mycket bra)
- Bra start på kursen men sen blev det lite väl rörigt och ihopkört. » (Mycket bra)
- Kan fungera mycket bättre med bätter planering, kanske tidigarelägga mittkritiken. Kanske två dagar mer till gestalningsarbete hade varit givande. » (Mycket bra)
- Både ja och nej. På ett sätt blir det väldigt metodiskt och lärorikt, men å andra sidan blev vi ganska låsta.» (Vet ej)

22. Hur väl tycker du att övningsuppgiften (projektuppgiften) bidragit till att kursmålet uppfyllts?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 2.97

- Dåligt organiserat och för lite tid. » (Mycket dåligt)
- I praktiken gick tiden mest åt att behärska datorprogram, det fick styra utförandet. Lite tid ägnades åt kvalitéer i bostäder.» (Ganska dåligt)
- Pga strulet med revit och att min arbetskamrat inte har kunnat bidra särskilt rent praktiskt i kombination att denne inte kunnat vara i skolan pga sin situation hemma. » (Ganska dåligt)
- Förstår ej frågan.» (Ganska dåligt)
- tidsbristen» (Ganska dåligt)
- Det var ju huvuduppgiften så visst har den bidragit mycket.» (Ganska bra)
- Känner inte att övningsuppgiften hade så mycket betoning på faktisk övning. Processen var ju visserligen en bra övning i det avseendet att allt vi gjorde testades och prövades fram, dock kan jag ju inte påstå att den framställs som en övning vid presentation och kritik, känns som att det inte finns utrymme för större felaktigheter vid kritiken, att det förväntas något annat av kritikerna och andra som bedömer projekten.» (Ganska bra)
- revit påbörjarkurs på ettan, dagsskisser lite mindre tid + mer speciell fokus (t.ex flexibilitet), glömm idekoncept delen + presentation för mittkritik. Mittkritik behöver vara tidigare ändå. Eller man behöver mer tid efter mittkritiken att kunna ändra planer. Bärande struktur lite senare, några dagar bara och så blir det utmärkt. Handledarna är viktiga. Tar ni bort dom/minksar delen hamnar ni som skola i andra klass. Det är inte så bra om man vill stanna i spelet så att säga...» (Ganska bra)
- Det känns oklart när man ska ha lärt sig vad. Vissa av målen känns väldigt långt bort och då känns det mycket klarare över vad man lärt sig under byggnadsteknologin och byggnadens detaljer.» (Ganska bra)
- Det är ett väldigt bra och nyttigt projektarbete med alla sina delmoment förläng dock tiden till nästa år.» (Mycket bra)

23. Hur fungerade det att arbeta med ett idékoncept som inledande stöd i den kreativa processen?

36 svarande

Vet ej»4 11%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 3.63

- Det gör man väll alltid?» ( Vet ej)
- Jag hade gärna sett att dessa redskap/verktyg/metoder introduceras med en mycket högre grad av tydlighet och förankring, annars tenderar de att stanna som "flummiga" ord som Arkitekter sedan svänger sig med. » (Mycket dåligt)
- för strukturerad. Några gånder kommer konceptet senare.» (Ganska dåligt)
- Vi blev kastade in i projektet och snabbt skulle något som liknande ett mål vara uppsatt. Då var man fortfarande i fasen vid att eventuellt komma överrens med sin samarbetspartner och få till en metod för sitt arbete. För snabbt inledande. Mer tydlighet från lärarnas sida. » (Ganska dåligt)
- Tycker idén är bra» (Ganska bra)
- Som sagt fick vi tydliga ingångsvinklar och metoder för att ta oss an uppgiften. Det var bra och jag kände ändå att jag hade nytta av det i projektet. Den kreativa processen var dock snarast kramaktig och forcerad då det väl kom till skott och det kreativa flödet kändes något begränsat.» (Ganska bra)
- Bra, men de olika kursmomenten kändes inte optimalt synkroniserade. Så man tvingades ta hastiga beslut för att tiden var knapp.» (Ganska bra)
- Det känns som en bra början, men man vill inte sluta den kreativa processen när tiden för idékonceptet tar slut, vilket det känns som att de flesta har gjort.» (Ganska bra)

24. Var modellstudien ni gjorde i idékonceptet ett bra arbetsredskap?

36 svarande

Nej»1 2%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»12 33%
Ja»17 47%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Jag tyckte den gav mycket. Kunde gett mer om man ävan hade arnetat i större skala, men det kanske också är en tidsfråga.» (?)
- det var ett ganska grovt verktyg. För oss kunde vi helt enkelt inte realisera den formen vi skapat och fick helt byta formidé i dagarna efter mittkritiken. » (Ganska dåligt)
- Eftersom tiden var knapp blev idékonceptet för viktigt och ibland ett hinder för projektets utvecklingen. » (Ganska dåligt)
- inte tillräckligt tid för detta.» (Ganska dåligt)
- man hann inte utveckla studien tillräckligt. en dag är lite tid för en så avgörande uppgift. jag tror många bara gjorde nån modellstudie och fick köra på den idén.» (Ganska dåligt)
- Modellerna i sig var inte strålande, men det var bra att på mellankritiken få respons på en faktisk form.» (Ganska bra)
- Ja vi fick en viss känsla för hur vi skulle gestalta volymen och hjälpte väl oss på så sätt framåt i processen.» (Ganska bra)
- Återigen för snabbt. Dock en bra utgångspunkt som sådan. » (Ganska bra)
- modellstudier är alltid bra.» (Ganska bra)
- hade varit roligt med fler modellstudier och på olika sätt kanske? ger mycket» (Ja)
- Bra sätt att i grupp diskutera form och möjligheter.» (Ja)

25. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»25 67%
Mycket bra»9 24%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 3.24

- Får ut mer av gästföreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Brandföreläsningen var inlagd för sent. Annars har det varit bra föreläsningar.» (Ganska bra)
- Den bästa var gästföreläsningen med journalisten med boken om förorten! Mycket uppfriskande!» (Ganska bra)
- Många bra förläsningar. » (Ganska bra)
- Många bra!» (Ganska bra)
- Vissa gav inspiration till projektet och en fröståeles för förutsättningarna. Samtidigt kan de tyckas begränsande då de gav oss en bild av Flatås redan innan vi besökt platsen och att vi då kom dit utan att vara helt opräglade. Kan tyckas ha båda positiva och negativ effekter.» (Ganska bra)
- kul och bra med föreläsningarna med de nyutexaminerade studenterna» (Ganska bra)
- Bra förläsningar med tanke på ämne, men jag kan generellt tycka att många föreläsare är okreativa, oengagerade, oinsiprerande som föreläsare. Nivån kan också pendla ifrån jätte superlätt "detta är ett rum" till för hög o svårbegriplig nivå. Ibland känns det som om glädjen över att vara på en skola och möta studenter kan fattas och det är synd för det är ju sådant som skapar intressanta möten och inspiration och lärandelust, både bland studenter och lärare. Var är glädjen? Alla föreläsare är otroligt kunniga och man vill ju lära sig allt de kan.. Ps. A-salen är inte bra!» (Ganska bra)
- Intressanta inslag.» (Ganska bra)
- Vissa dela/fakta kunde kanske ha behövt föreläsningar/längre föreläsningar.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna var ofta bra, men tog mycket tid från projektet, speciellt i slutet hade man bara velat fokusera på det. » (Ganska bra)
- föreläsningar är alltid bra.» (Ganska bra)
- Det har varit ganska varierande kvalité på föreläsningarna. De som har varit bra har varit inspirerande mer än bidragit till att infria kursmålet. » (Vet ej)

26. Hur bedömer du Peter Lindbloms föreläsning "Byggnadsteknik inriktning betong".

Hjälpte föreläsningen till att ge en större förståelse i genomförandet av ert projekt?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»9 24%

Genomsnitt: 3

- Fanns ingen kunskap om vårt projekt direkt» (Mycket dåligt)
- Det är för mycket information på en gång, det hade velat bra att få läsa på om det innan föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- svårt att ta till sig hans föreläsningar, går väldigt fort fram» (Ganska dåligt)
- peter är fantastiskt duktig på vad han gör men borde ha en annan utgångspunkt i sina föreläsningar. börja med att förklara problemet och sedan lösningarna, ex. fuktvandrig genom vägg är ett problem och det här är olika sätt att lösa det....sedan andra problem och lösningar på dem. istället för att ta exempel på olika väggar och förklara hur de var för sig löser olika problem... tror det hade underlättat.» (Ganska dåligt)
- Lite hetsig.» (Ganska bra)
- Bra!» (Ganska bra)
- Fick en förståelse för användningen av betong. Det ledde samtidigt till att man kanske inte ställde så mycket frågor till vilket material man skulle använda i sin byggnad, utgick nu snarare ifrån att betong var det material man förväntades använda, reflekterade inte så mycket över alternativen utan godtog det som lösningen.» (Ganska bra)
- Peter har förbättrad. Och han gör ännu jääte exemplariska handouts. » (Ganska bra)
- Ja!» (Ganska bra)
- han är pedagogisk, men kanske något stressad» (Mycket bra)
- Peter är jätte bra. Hög nivå och intressant. LIte svårbegripligt. » (Mycket bra)
- Väldigt lärorika och riktigt bra att vi får kompendier till. » (Mycket bra)

27. I kursen gjordes en studieresa till utställningen Living i Louisiana, till Sluseholmen, Köpenhamn och till Västra hamnen i Malmö. Hur väl tycker du att denna underbyggde kursmålen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»26 72%

Genomsnitt: 3.69

- missade den» (?)
- förstår inte hur detta kan ha relevans för Flatås» (Ganska dåligt)
- legat mycket mycket tidigare i projektet, resan var en stor källa för insperation» (Ganska bra)
- Kan egentligen inte se hur studieresan skulle kunna bidra till uppfyllandet av kursmålen, dock var den mycket inspirerande och gav idéer och uppsla som man kanske inte annars skulle ha fått. Indirekt skulle man kunna säga att den på så vis ledde in en på lösningar som underbyggde kursmålen.» (Ganska bra)
- Givande resa som inspirerade till fortsatt arbete. Dock med bristfällig tidsplanering. Något optimistisk sådan.» (Ganska bra)
- Men det var inget bra tidsupplägg. Hellre färre stopp och man hinner se någonting än ett hetsig schema, jag han exempelvis bara gå igenom halv utställningen på Louisiana. » (Mycket bra)
- Jag hade gärna sett att studieresan låg tidigare i kursen.» (Mycket bra)
- Inspirerande! Kul! Bra paus.» (Mycket bra)
- Nu hade jag precis varit runt i Köpenhamn och i Louisiana innan, så åkte inte med er. Men både Louisiana och Köpenhamn är fantastiska. Living är en väldigt inspirerande utställning.» (Mycket bra)
- Ett bra "avbrott" från ritsalsjobbet och bra källa till inspiration, främst Louisiana då.» (Mycket bra)
- Mycket bra. Billigt att resa dit..ger mycket. verkligen. Nästa gång ni kan göra nån snabb gestaltninglek där. bara nått snabbt som hjälper att koppla vad man har sett. eller en essee av vad verkar vara the "thing" i nutida arkitektur om man bara tittar på utställning. Sen kan tex föreläsning "nutida arkitektur" tar exempel från projekter där och prata i en större kontext. Fanns ju t.ex. soviet realismen för Clas...» (Mycket bra)
- bra med utflykt och avbrott och man fick bra inspiration» (Mycket bra)
- Bra! Intressant inspirerande!» (Mycket bra)
- Den var väldigt roligt och inspirerande. Bo01 i malmö kanske blev lite väl stressigt. Det fanns inte riktigt tid att gå runt i området och titta ordentligt. Många av oss hann inte ens ut till vattnet. » (Mycket bra)
- Alltid bra med studieresor. Det får en att hämta inspiration och referensramar. » (Mycket bra)

28. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 67%
Nej, målen är för högt ställda»12 32%

Genomsnitt: 2.32

- men tiden för knapp.» (Ja, målen verkar rimliga)
- ...men tiden räcker inte till» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vissa av målen är något oklara. Men egentligen är det inte nivån på målen som borde ifrågasättas, utan mängden av arbete som så många mål tillsammans kräver.» (Ja, målen verkar rimliga)
- om mer tid gavs» (Ja, målen verkar rimliga)
- men tiden för kort» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen var rimliga, trots att vi använt ett nytt program (revit), men om man har velat göra en bra förundersökning och sammanställning av platsen, gestalning och modellstudier, och få in hållbara aspekter och klimat skal som inte bara handlar om att använda sedumtak, har det varit knappt om tid. Man det kanske varot en push framåt också. Hade varit bättre att inte integrera alla delar i projektet. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men tidsplaneringen gjorde att de kanske var för högt ställda?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men för lite tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men som sagt, större tydlighet och förklaring när begrepp och metoder introduceras, så kursen får tyngd och inte blir svävande.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För dåligt med tid inkalkylerat med tanke på att det var ett helt nytt datorprogram att lära sig. » (Nej, målen är för högt ställda)
- se tidigare kommentarer. » (Nej, målen är för högt ställda)
- se 29.» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till schemalagd tid» (Nej, målen är för högt ställda)
- Egentligen inte direkt för högt ställda, det är snarare att det känns som att kursen syftar till att få in så många aspekter på en gång så att den kändes spretig och svår att angripa då flera av momenten var helt nya för mig. Självklart förstår jag att det är komplext att arbeta fram ett projekt, men då krävs det att kursen är tydlig och begriplig. Eftersom det var så många olika delar inblandade och följaktligen flera personer som ansvarade för dessa, fick vi riktlinjer från flera olika håll. Sammantaget kan jag räkna till att sju personer var inblandade som ansvariga och att det vid flera tillfällen inte verkade som att dessa hade en väl fungerande kommunikation, eller ens hade koll på hur vi arbetade med uppgiften, det gjorde att det kändes oklart och direktiven var emellanåt skiftande.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag anser att programmet uppfattas för omfattande, och man tvingades till hastiga beslut och dåligt övervägda lösningar för att ha möjlighet att presentera någonting alls. Uppgiften innehåller för många aspekter på kort tid. Samtidigt som man ska lära sig ett nytt cadprogram och arbeta två och två i ett större projekt för första gången. Har inte funnits tid att analysera sitt eget arbete och omvärdera tankar och lösningar.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mycket komplex uppgift, väldigt lite tid.» (Nej, målen är för högt ställda)

29. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

37 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 2%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»11 29%
För stort omfång i förhållande till poäng»25 67%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.64

- En eller två veckor till hade gjort underverk.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- kanske lit stort, men det var mest att vi verkligen började revit från början.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Men ta hänsyn till att Revit är ett komplext verktyg som är väldigt tidskrävande och modellerna som produceras där av någon som använder det för första gången, kommer aldrig över en viss "nivå" då man blir för begränsad av verktyget.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Svårt att svara på, frågan är ju om poängen är fördelade rätt inom kursen?! Vissa moment gavs mycket tid, andra extremt lite tid om man ställer det i proportion till dess omfång» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- högskolestudier skall vara ca 8 h skola + 3 h plugg har jag hört. jag har lagt två eller tre hela helger samt många många MÅNGA kvällar på detta projekt. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- ALLDELES FÖR LITE TID (alternativt för höga krav!)» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- För oklara mål. Även för handledarna tydligen. Samt för många osäkerhetsmoment som stressar och omöjliggör effektiv planering.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Alldeles för brett, allt ifrån stadsplanering till 100% samtidigt som » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jag känner att den här kursen vill väldigt mycket, för mycket och att den då inte har blivit förlagd till ett rimligt antal poäng. Genom hela projektets gång har jag känt mig mer eller mindre stressad och alltid känt att jag borde prestera mer och bättre än vad jag kunnat förmå. Att försöka sammanfoga de olika kursmomenten till ett slutresultat har inneburit en hel del oklarheter då vissa har kommit som överrsakningar mitt i processen. Detta i kombination med att överhuvudtaget kunna göra ett projekt har för mig inneburit att jag känt mig mycket stressad, jag har mestadels spenderat större delen av dygnet i skolan och ändå kan på så vis inte känna att jag har utfört projektet på ett bra sätt. Stressen har lett till att jag i olika grad känt mig mycket ångestfylld, inkapabel av att hantera problem och andra situationer som inneburit svårigheter i projektet. Jag har känt mig dålig som inte har kunnat prestera detta och funderar på hur hälsosamt det egentligen är då man inte känner att man längre har kontroll över sig själv och att hjälplösheten har fått mig att börja gråta. Att arbetssituationen har sett ut som den gjort och att jag som ett resultat av detta känner mig psykiskt (och fysiskt) nedbruten av detta har lett till att den här kursen har fått mig att allvarligt ifrågasätta mitt val av utbildning och fundera på att avsluta mina arkitekturstudier. Jag vill inte känna att jag måste sätta min hälsa åt sidan för att leverera ett projekt, som jag sedan vid inlämning ändå inte kan känna mig nöjd med. Om det innebär att bryta ned sitt självförtroende och sin hälsa så har jag funderat på om det verkligen är arkitekt jag vill hänge mitt yrkesliv till. Fast med tanke på att det nu inte bara mitt studieliv jag lägger åt arkitektur utan även mitt liv då jag praktiskt taget bor på skolan vissa perioder, så får jag väl räkna med att ett yrke som arkitekt innebär ett liv som arkitekt. Jag är ju fortfarande intresserad av det, men jag vill minnas att vi då vi började ettan blev uppmanade att ha någon form av aktivitet utanför studierna (vilket jag har), men nu är jag fundersam till hur det egentligen skall fungera, det har det uppenbarligen inte gjort för mig åtminstone, då jag inte har haft någon tid över till annat under de hektiska projektveckorna. Mot slutet av projektet blev vi erbjudna att utelämna en av några valda punkter på inlämningskraven, de alternativ vi gavs innebar ingen väsentlig lättnad egentligen och att vi blev presenterade ett förslag på att få schemalagd kvällstid för att ge oss mer till tid projektet kände rent ut sagt som ett hån. Vet inte lärarkollegiet att vi redan sitter på ritsalarna tills efter midnatt? Att det påstods att tidigare årskurser har klarat sig utan att känna någon stress känns otroligt, särskilt då jag efter att ha pratat med studenter från tidigare år som säger sig ha upplevt samma behov av att sitta kvar sent. Det hade varit intressant att se hur projekten skulle bli om alla satt de timmar som är avsatta. Att känna att det är vad som förväntas av en får i alla fall mig att känna mig dålig och det bygger inte direkt upp självförtroendet på något sätt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tiden igen då, kanske 3 dagar till hade varit rimligt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- För lite tid och för mycket som ska pumpas in i den. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Som ovan. Hade varit mer givande att gå ner på djupet på några aspekter, som planlösningar, eller detaljritning. Att blanda in relation till omgivning, energibalans, flexibilitet, m.m Det kändes förvirrande och tungt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

30. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»8 21%
Ganska liten»22 59%
Ganska stor»6 16%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2

- jag har sökt information på egen hand» (Mycket liten)
- Ingen tid till läsning.» (Mycket liten)
- Jag har inte haft tid att läsa något.» (Mycket liten)
- Ganska lite kurslitteratur...» (Ganska liten)
- Tror knappt någon har läst något ordentligt. Tyvärr.» (Ganska liten)
- Känner inte att det har inneburit någon betydande hjälp för mig.» (Ganska liten)
- tyvärr. Ibeling är ändå jätte bra val. Där måste jag säga bra val verkligen.» (Ganska liten)
- vi har ju inte haft någon tid att läsa den» (Ganska liten)
- Inte funnits nog tid att ta till sig litteratur som man hade önskat. Frågande till att kursböckerna är skrivna av kurs-ansvariga...» (Ganska liten)

31. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

36 svarande

Mycket dåligt»11 30%
Ganska dåligt»14 38%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Rörigare schema har jag inte varit med om. Man vet aldrig när och var man ska vara. Otroligt svårt att kunna planera sin tid.» (Mycket dåligt)
- Alltså, schemamässig katastrof» (Mycket dåligt)
- ALLA SEPARATA SCHEMAN ÄR ETT OTYG. Jag kan inte se varför ni inte kan ha en bättre schemahantering och att man inte helt kan skippa saker som "se separat schema". Kursprogrammet har haft blandade kvaliteer. Det är ofta tvetydiga och konstiga formuleringar där man har försökt vara tydlig. Exempel är i stycket om hur man skall lämna in digitalt. Skall man lämna in planschen & presentationen? Bara planschen? Hur? osv. En annan förvirrande sak i programmet var när man både skriver att vi inte behöver rita mer än gästparkering men två rader senare står det att man kan räkna med att varje lgh skall ha 0.7 p-platser. Mångtydigt om något. » (Mycket dåligt)
- Tror ni förstår.» (Mycket dåligt)
- Under all kritik. Att sitta med 4 scheman som alla hänvisar till extra, separata, scheman får de flesta att tappa lusten. Likaså att den ena inte vet vad den andra håller på med är irriterande. Tycker kort sagt därför att uppslutningen i lärarteamet ej verkar existera och då känns det inte som att man kan förvänta sig någon kvalitet från studenterna heller. Det enda som fungerar på ett (mkt) bra sätt är historian på tis em.» (Mycket dåligt)
- måste fungera bättre med schema osv, nu var det kaos. fungerar inte att man ska ha fem olika scheman och som dessutom kommer ut några dagar innan de gäller. vi har rätt till schemat två veckor i förväg.» (Mycket dåligt)
- Har varit rörigt. Ej separata scheman. Frmförhållning?» (Mycket dåligt)
- Dålig tidsplanering och väldigt otydliga scheman(väldigt ofta refererades det till separata scheman som inte fanns eller kom dagen innan).» (Mycket dåligt)
- En bra början hade varit ETT schema, snälla, gör det till nästa år! Otroligt stressande och rörigt att själv vara tvungen att lägga ihop fem olika scheman från olika internetlänkar, bäddar också för felläsningar. » (Mycket dåligt)
- Bättre framförhållning med schemat önskas. Samt att ändringas hängs upp i pappersform på anslagstavlan som i ettan. » (Ganska dåligt)
- Schemat har ibland inte stämt överens i de olika momenten. En dag stod det att vi hade föreläsning på ett schema men på ett annat stod det att vi endast hade projektarbete. Det var då svårt att veta vem man skulle fråga vilket som stämde.» (Ganska dåligt)
- Har aldrig sett kursansvariga uppe i ritsalarna (förutom i de fall de har handledning i SINA ritsalar) Ni är varmt välkomna upp och kolla in hur vi har det och hur arbetsbelastningen ser ut. Detta gäller speciellt helger och nattetid, för JA vi är där då också» (Ganska dåligt)
- En del oklarheter i schemat. Ett "grundschema" som refererade till ett flertal olika scheman. Jobbigt o irriterande att hålla koll på alla. Sammanställ ett schema nästa gång! » (Ganska dåligt)
- Otydligt med scheman mellan olika kurser. Även om allt ska vara en kurs känns det ändå som att det egentligen är flera olika kurser istället för integrerade delmoment.» (Ganska dåligt)
- "Se separat schema" funkar inte när det finns fyra separata scheman, och det schemat som gäller just idag inte ens ligger uppe på kurshemsidan. Det hjälper inte att veta att man ska har tex byggnadskonstruktion 9-16 om man inte vet vart man ska vara.» (Ganska dåligt)
- "se separat schema" -> "se separat schema" -> "se separat schema"» (Ganska dåligt)
- Det har skett en massa ändringar, vi har fått information med kort varsel och kommunikationen mellan de olika momenten känns bristfällig.» (Ganska dåligt)
- Det har varit lite mycket "se separat schema" inlagt i det riktiga schemat. De separata har ofta kommit ut sent och heller inte hängt på anslagstavlan i entrén.» (Ganska bra)
- Kanske den upplevs sämre då man känner sig stressad. Ända som var ä kanske att efter mittkriteken hade man velat ha lite mer tid om man ville ändra något. Det tar tid att diskutera igenom och samarbeta igenom olika ideér. Kanske är det viktigare att diskutera och testa än att redovisa förståliga och säljande planscher?» (Ganska bra)
- Bra med information, fast med kort varsel. Många separata scheman som ser väldigt olika ut. Vissa visar bara tid och plats, inte vad som kommer ske. Ingen möjlighet att planera och förstå omfattningen av momenten.» (Ganska bra)
- Bra med snabb information på mejlen och på kurshemsidan. Dåligt med hänvisningar till separat schema. Det finns faktiskt möjligheten att man kan behöva planera sin tid mer än en dag fram.» (Ganska bra)
- Flexibelt, organiserad. 10 poäng.» (Mycket bra)

32. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»12 32%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 2.78

- Central roll? Skämtar ni? 40min på 7 veckor är inte en central roll!» (Mycket dåligt)
- Inget fel på handledaren, men alldeles för lite handledartid.» (Mycket dåligt)
- har inte haft tillräckligt med tid. knappa halvtimmar x 2 som mest gått ut på att förklara vad vi gjort o sen inte mycket tid över för frågor o kommentarer. handledare för lite insatt.» (Mycket dåligt)
- hade uppskattats om handledarna/lärarna kunde ta ett varv i ritsalarna och kolla läget åtminstone en gång under kursens gång» (Ganska dåligt)
- handledarna har varit bra, men tillfällena med dem alldeles för få. » (Ganska dåligt)
- Alldeles för lite handledning, men bra den som var.» (Ganska dåligt)
- Känns som om vi inte har sett dem. Skulle behövt ha fler tillfällen.» (Ganska dåligt)
- Hade uppskattat lite mer intresse eller koll på hur arbetet verkar fortskrida. Inte mycket som krävs men de verkar inte veta eller förstå hur mycket tid många i klassen faktiskt lagt (och känts sig tvungna att lägga) i skolan. » (Ganska dåligt)
- Skulle tycka att det var bra med mer handledartillfällen. Har hört att det var mer tid med handledare förr, om det nu är genom handledarna vi ska få en stor del av våra verktyg till projekten känns det som att det krävs fler än två tillfällen.» (Ganska dåligt)
- För lite handledning.» (Ganska dåligt)
- Få handledartillfällen, och som sagt så har inte tiden funnits att omvärdera och ändra ifall det har kommit fram felaktigheter vid handledning...» (Ganska dåligt)
- De har varit bra men vi har haft för lite tid med hanledarna.» (Ganska bra)
- hade hoppats på fler tillfällen, också viktigt att man kollar upp så det blir jämt mellan ritsalarna. nu blev det att vissa ritsalar fick en timmes handledning per tillfälle medan andra bara fick 20 min.» (Ganska bra)
- Dock för lite tid med dom., » (Ganska bra)
- De hade dock kunna kommit oftare, särskilt i början.» (Ganska bra)
- ..och mycket dåligt. Handledaren har varit oerhörd tillgång men jag upplevde det som vi fick för lite tid ihop. Och att mötena slutade för tidigt. » (Mycket bra)
- Är otroligt nöjd med min handledare!» (Mycket bra)
- Men två tillfällen med handledare efter mellankritiken är alldeles för lite. Då finns knappt någon möjlighet för att handledaren skall kunna hjälpa till med utvecklingen alls.» (Mycket bra)

33. Hur ofta läser du på kurshemsidan?

- ofta»
- Varje dag»
- Sällan.»
- 2-3 ggr veckan»
- Varannan eller varje dag»
- Aldrig»
- 2-3 ggr veckan»
- ungefär 3ggr i veckan»
- En gång i veckan.»
- En gång i veckan.»
- Nästan varje dag»
- 1 gång varannan dag.»
- Nästan varje dag, 4/5 dagar ungefär.»
- 2-5 ggr veckan»
- Näst intill varje dag.»
- Dagligen.»
- Varannan dag ungefär. »
- tre gånger i veckan, cirka.»
- Dagligen.»
- några gånger i veckan. »
- Ytterst sällan. Känns inte som ett naturligt sätt att kommunicera, troligen är det sidan komplicerade upplägg. Krävs väldigt många klick för att komma dit man vill. Kanske om det fanns en bra "newsfeed" på ens förstasida att det hade förbättrats avsevärt, som man då kan prenumerera på genom RSS eller att den mailar om ändringar. Hade varit super!»
- Varje dag.»
- inte tillräckligt ofta»
- 2ggr/vecka»
- nästan varje dag»
- nästan varje dag»
- var tredje dag kanske»
- Flera ggr i veckan.»
- Ganska ofta. »
- Dagligen. Men anser att mail är ett effektivare sätt att meddela ändringar, eller hänvisa till kurshemsida då man anger ändring på mail... Då får man info direkt. Många har mailen kopplad direkt till mobiltelefonen och får på så sätt uppdatering snabbt.»
- varannan dag ungefär.»
- I denna kurs: minst en gång om dagen för att kolla alla separata scheman, ändringar, tider osv.»
- Varannan dag ungefär, oftast för att hitta något av alla scheman. »
- Beroende på hur schemat ser ut, från flera gånger per dag till varannan, var tredje dag.»
- Dagligen»


Arbetsklimat

34. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»19 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Jag har jobbat själv. Det har varit för jobbit. Jag tycker också att det inte skulle vara så lätt att byta grupp för man vill jobba med en vän.» (Mycket dåligt)
- Grupparbetet har varit fruktansvärt och den jag har jobbat med har i perioder inte varit här. Jag skäms djupt över det inlämnade projektet. Jag vill ha allt ogjort.» (Mycket dåligt)
- Grupparbetet var en total katastrof. Personen jag arbetade var sällan i skolan och verkade ofta inte förstå uppgiften eftersom den inte varit närvarande på särsklt många genomgångar. Det var även massor av andra problem i samarbetet. Den bidrog ytterst lite till projektet. Det känns som att jag gjort allt själv men får projektet bedömt som att det vore två personers jobb. Jag är jättebesviken.» (Mycket dåligt)
- JAg gillar egentligen min arbetskamrat väldigt mycket. Vi har haft en bra dialog och rätt kul emellanåt, men det har varit mycket tungt att denne inte kunnat hantera någon av dataverktygen. Ett ytterligare problem har varit dennes hemsituation som medfört att denne inte kunnat vara i skolan och arbetat särskilt mycket. I perioder har det handlat om max 4h aktiva timmar per dag för denne vilket lett till att jag själv fått arbeta väldigt väldigt mycket och nu mår jag inte bra. Jag vet inte hur man gör med sådana problem. JAg menar inte att ni kan ta ansvar för hur vi gör med våra studier. Men en bättre kontroll av kunskapsnivån för varje individ skulle vara bra och tvinga folk att verkligen se till att lära sig, alternativt inse att de kanske inte bör studera just nu. Detta riktar jag ju mot utbildningen som helhet.» (Ganska dåligt)
- Samarbete är en konst för sig!!» (Ganska dåligt)
- Svårt att komma samman med olika erfarenheter och med olika arbetssätt och processer. En handledning i grupparbete och hur man ska tänka och arbeta konstruktivt vore nyttigt!» (Ganska bra)
- Nästan alltid bra stämning i ritsalarna.» (Mycket bra)
- Kunde samarbeta bra med min partner, men det är ju ett lotteri vem man hamnar med. Har även kunnat samarbeta bra med andra projektgrupper - vilket har varit nödvändigt då det är grundläggande (för mig åtminstone) att kunna fråga andra om hjälp och råd.» (Mycket bra)
- Bra klimat i ritsalen och samarbete med partner.» (Mycket bra)

35. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»16 44%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»4 11%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 2.77

- se fråga 32» (Ganska dåligt)
- För lite tid med ritsalsassistenten» (Ganska dåligt)
- Förrutom i revit och detaljer» (Ganska dåligt)
- Hjälp fanns nog att få, men man fick ofta söka den själv.» (Ganska dåligt)
- För lite samt ofokuserad och stressig handledning.» (Ganska dåligt)
- Känner att kunskapen på skolan begränsar sig till trähus i 3 våningsplan. Rita något annat och man får mer eller mindre klara sig själv... det begränsar såklart innovationen.» (Ganska dåligt)
- Typ bara Peter.... » (Ganska dåligt)
- Ritsalsassistentarna skulle ha varit hos oss mer i början av projektet.» (Ganska dåligt)
- Lärarna fanns sällan på ritsalarna,med undantag för stefano, peter och william precis i slutet. » (Ganska dåligt)
- William som har gått runt och kollat på ritsalarna på sin fritid har varit guld! Att Stefano och Peter har gått runt har också varit bra men det har verkligen saknats under själva övningsuppgiften. Men man får hjälpa varandra i ritsalen, om man kan.» (Ganska dåligt)
- William har varit fantastisk!! Speciellt då han har lagt en massa övrig tid utanför tiden som var avsatt till Revit-lektioner. » (Ganska bra)
- Olika beroende på vilken del av kursen, vissa har varit till mycket hjälp, andra mer frånvarande.» (Ganska bra)

36. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen. Gav mellanritiken en bra återkoppling för fortsatt projektarbete?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»13 36%

Genomsnitt: 3.27

- Den var för tidigt lagd.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bra med tydligare instruktioner om hur långt man borde ha kommit med projektet vid mellankritiken. » (Ganska dåligt)
- betona att man ska inte har digitakt presentation. Onödigt tid går på detta. betona det arkitektoniska /kreativa istället. tankar är viktigare.» (Ganska bra)
- den var ganska bra men hade varit till större nytta om den kommit lite senare. Nu hade man väldigt lite att diskutera. Att lägga en massa tid på presentation av insamlat material till mellankritiken kändes lite onödigt, den tiden hade behövts i projektet» (Ganska bra)
- den kom för tidigt, vi hade knappt fått en ide än.» (Ganska bra)
- Dock för tidigt!!» (Ganska bra)
- Vi gick från mittkritiken nollställda och med tipset att gå tillbaka till behoven och omforma våra tankar kring formen... Dagen efter kom konstruktionsmomentet som på något sätt förutsatte en byggnadskropp och en tanke kring konstruktionen...» (Ganska bra)
- Den kanske skulle ha kommit lite senare så att vi hade haft chansen att visa en idé och inte bara våran undersökning av flatås.» (Ganska bra)
- björn gross och kajsa krona är guldkorn» (Mycket bra)
- Hade ett ganska klart koncept vid mellankritiken och den gav oss bra saker att arbeta vidare ifrån.» (Mycket bra)
- bra att det kom relativt tidigt i projektet» (Mycket bra)

37. Var slutkritiken konstruktiv?

37 svarande

Vet ej»6 16%
Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»3 8%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 3.64

- För stora grupper, ofokuserat, ganska godtycklig kritik trots bra kritiker (men dåligt insatta). Generellt, platt. » (Mycket dålig)
- Kritiken var ofokuserad och dåligt inläst på de olika projekten. Det var för lite tid per projekt och för stressigt och i för stora grupper. Ett ovärdigt avslut med tanke på hur otroligt mycket arbete alla studenter har lagt ned på kursen.» (Ganska dålig)
- Vi hade Thomas som kritiker, och hans attityd kändes bitvis inte helt okej. Bland annat avbröt han en student med "Ja ja, jag kan argumenten" när denne försökte förklara sin lösning. Om man inte är intresserad av att låta studenterna utveckla sina resonemang, vad gör man då som kritiker? » (Ganska dålig)
- hade önskat på att få lite hårdare kritik, det ger en mer tillbaka och man lär en mer på det.» (Ganska dålig)
- Vårat projekt är inte klart och det som hängts upp är mycket bristfälligt. » (Ganska bra)
- Dålig lokal. » (Ganska bra)
- Dåligt att få sin ritsalsassistent som slutkritiker. Det blir inte helt objektivt och man tappar en ny synvinkel. Borde inte vara så jobbigt att undvika. Känns som kaka på kaka att ha att presentera ett redan inläst projekt, kortare presentation hade räckt och gett mer utrymme för diskussion. Annars bra» (Ganska bra)
- För lite tid» (Ganska bra)
- Självklart bra att få påvisat vad man kan förbättra, dock kan jag tycka att det känns jobbigt att visa upp något man inte känner sig klar med, där man vet vad man har för brister och att vissa av dem grundar i att man helt enkelt inte kan hantera verktygen helt och fullt. Måste också framföra att tiden som ges för varje projekt är på tok för liten i förhållande till projektets omfattning. Men det är väl lite kursens inofficiella tema: så mycket som möjligt skall behandlas på så lite tid som möjligt, oavsett konsekvenser.» (Ganska bra)
- Den var, men inte Ola & Anna show på Fredag. Den ger ingenting att man säger en eller två saker av alla. Ta den tiden och lägg den till gruppkritik istället. Så mycket bättre att man fördjupar i dom 9 i gruppen än att man går genom alla ytterligt. Plus 10 min mer gör så mycket. Nu var det lite oklart om man skulle presentera för 20 min eller presentera & få kritik i 20 min. Plus säg till kritikern att dom tar upp lätta almänna frågor som väcker diskussion. Nu sover alla andra förutom dom som ska kritisera. Finns inte tid.» (Ganska bra)
- Vi skulle nog behövt två kritikdagar för att gå igenom alla projekt ordentligt utan att stressa. » (Ganska bra)
- Bra kritiker!» (Ganska bra)
- Konstruktiv med bra fokus och bra balans. Kändes som att det fanns en förståelse för att man inte kunnat/hunnit tänkta igenom alla detaljer särskilt noggrant. Samtidigt tycker jag att man ska ställa högre krav och vara hårdare i kritiken, är måtten fel så ska man/vill man höra det! Men det förutsätter på något sätt att programmet är mindre omfattande i förhållande till tid...» (Ganska bra)
- Kritikerna tog hänsyn till att vi haft ganska dåliga förutsättningar (tiden, nytt program, dålig planering etc) och jag upplevde kritiken som mycket konstruktiv. » (Ganska bra)
- Alltid uppskattat att få kritik av aktiva arkitekter.» (Mycket bra)
- Dock för lite tid per projekt» (Mycket bra)
- Men man måste som kritiker kunna sätta en tidsgräns, både för elevkritiken och den egna. Det är inte ok att ett projekt får 50 minuter, när den avsatta tiden är 30 per projekt.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

38. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Dåligt»13 35%
Godkänt»13 35%
Gott»5 13%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 2.67

- Om vi inte hade behövt infinna oss i det odrägliga arbetsförhållandet, (enormt dålig tidplanering och tidsuppfattning) hade intrycket av kursen varit "gott", men något rörig.» (Mycket dåligt)
- Extrem stress på ett negativt sätt. Oklara mål, syften, schemaläggningar, arbetsuppgifter... allt har skapat en press som känts onödig. Känns som den passar väl in i alla de artiklar som skrivits om arkitektstudenters ohälsa.» (Mycket dåligt)
- Måste tyvärr säga mycket dåligt. Själva projektet i sig tycker jag var mycket intressant och uppgiften var rolig. Tyvärr kommer det att vara ångesten, stressen, den konstanta psykiska ohälsan, nedbrutenhet och den sargade självkänslan som jag minns då jag tänker tillbaka på kursen, tyvärr. Det får vara stressigt, men det till en viss måtta, hur dåligt skall man egentligen behöva må? Det skall kunna kännas roligt att arbete även om det är under tidspress, men den skall då vara rimlig. Kanske är jag helt enkelt inte lämpad till det här, trots att arkitektur är ett av mina större intressen.» (Mycket dåligt)
- Jag grät när jag gick hem på nätterna. Funderade mycket på om jag verkligen ska bli arkitekt, om det verkligen är värt det. Några känslor som beskriver min upplevelse av kursen: vanmakt, känsla av otillräcklighet, total utmattning. » (Mycket dåligt)
- Det känns som att upplägget inte är planerat. Jag undrar om handledarna själva arbetar med Revit? Och vet hur lång tid det tar att lära sig? » (Dåligt)
- Jag tycker man har tagit till sig mycket kunskap, så sätt är det bra. MEN alldeles för få schemalagda dagar har bidragit till stor stress och lite sömn, bland samtliga elever. skall man lägga så många moment parallellt och inlärning av ett nytt datorprogram, så krävs fler dagar till projektarbete. » (Dåligt)
- Godkänt om vi fått mer tid, revit är ett svart hål i början» (Dåligt)
- Den är ett levande exempel på den senaste tidens debatt i medierna» (Dåligt)
- Jag tycker ni inte ska ta den kritiken för hårt. Min speciella arbetssituation med min arbetskamrat har påverkat min situation och uppfattning mycket.» (Dåligt)
- Kommunikationen, som sagt. Vi studenter har ofta haft dålig koll på vad vi ska göra och när vilket gett flera kallduschar och lett till många nätter och helgers arbete. det är svårt att planera när man få nya bud hela tiden! (plus att tiden inte räckt ändå..) Talande är till exempel hur Ola (när vi efter en föreläsning framförde klagomål på tidsbrist) säger saker som "va? jobbar ni i revit?" (öh ja, det är väl ett krav?) och "men då får vi kanske schemalägga kvällar" (är det menat som ett skämt, vi sitter redan till 2.30 varje natt) Tiden: Det går inte att lära sig ett helt nytt program och samtidigt prestera ett nytänkande och fint projekt inom dessa tidsramar. Om bara vi, handledare, alla lärare och kritiker varit medvetna om situationen hade detta varit helt okej, men så är nu inte fallet.» (Dåligt)
- Mycket barnsjukdomar med dålig organisering.» (Dåligt)
- Jag har säkert lärt mig mycket, men samtidigt mått dåligt på grund av stress och en känsla av otillräcklighet. Detta verkar ha gällt många studenter, mycket mer än i ettan. » (Dåligt)
- har lärt mig mycket men inte mått bra under tiden. för stressigt.» (Dåligt)
- Kursen är jättebra som kurs i sig med många bra och lärorika delmoment. Tidsplaneringen var däremot inte alls bra. All stress många utav oss har fått genomgå och nonchalansen ifrån lärarna drar verkligen ner denna kurs. » (Dåligt)
- Fruktansvärd tidsplanering och ingen insikt från kursanvariga över vår arbetssituation. Det är inte okej med så hög arbetsbörda, det säger jag som ändå känner att jag har legat bra till och ändå inte kunnat känna att man har kunnat gå hem innan kl åtta varje dag de två senaste veckorna och suttit i helgen.» (Dåligt)
- Godkänt, men finns en del saker som måste förbättras.» (Godkänt)
- Vi har som sagt lärt oss mycket men det var under för kort tid (mycket på grund av att vi gjorde det i Revit tror jag). Jag menar inte att vi inte skulle ha gjort det i Revit men det stal väldigt mycket tid som kunde lagts på annat. Jag var i skolan över 80 timmar sista veckan för att hinna färdigt och det känns inte riktigt okej även om jag har varit mycket inställd på att spendera mer tid än vanligt i skolan innan projektinlämningar. Det finns ändå en gräns.» (Godkänt)
- alldeles för stressigt, mycket nytt från ettan och då måste det vara mycket tydligare med tid, hela projektet, schema osv.man måste förstå att det tar tid att lära sig ett helt nytt program och det måste räknas med i tidsberäkningen. hellre ha heldagar med projekttid än halva dagar, svårt att komma igång ordentligt på halvdagar.» (Godkänt)
- För stressig. Skulle vilja ha mer fokus på lärandet och mindre fokus på presentationen av projektet. Nu gjorde man sakerna utan agtt lära sig dom bara för att hinna färdigt med projektet. » (Godkänt)
- För lite projekttid» (Gott)
- Intressant och utmanande. Men vad som till en början kändes som spännande blev mer och mer krävande och förvirrande när man insåg omfattningen...» (Gott)

39. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- modellstudierna»
- Semenaritillfällena med boendets detaljer. Att alla moment går under samma kurs. Revitbiten, har lärt mig mycket om det programmet. »
- rimlig nivå med kunskap att ta till sig. »
- Revit, det mesta faktiskt. Inget kändes överflödigt.»
- Allt fast med en realistisk tidsplanering! »
- Momentet: Revit och byggnadens detaljer Studieresan»
- De små övningarna som byggde upp till det slutliga projektet. »
- detaljarbetet. kan gå in tidigare i projektet. De många föreläsningarna. Datorutbildningen är viktig (men tvinga oss inte att använda ett nytt program). studieresan. »
- Alla delmomenten kändes bra och motiverade.»
- Föreläsningen med etnologen. Som tyvärr kom sist.»
- Att projektet var, åtminstone i början, välstrukturerat från lärarnas sida. »
- Möjligheten att få arbeta fram ett förslag i ett område med så mycket karaktär. Det har varit den största utmaningen och har lett till många nya kunskaper.»
- Inledningen. studieresan. handledningen på ritsalen.»
- Att allt är i ett block och anpassas till projektet, som nog var tanken i år men inte fungerade.»
- Inledningen av kursen tycker jag fungerar väl och att man blir presenterad för revit.»
- revit i samband med projektet, kanske börja lite innan»
- Föreläsningar, revitundervisningen, friheten i projektet»
- Seminariumen om byggnadens detaljer. »
- att eleverna lär sig revit. »
- Revit + grupparbete + dagskisser och idékoncept»
- dagskisserna och att man har lagt byggnadsdetaljstudien separat, annars tror jag inte många hade lagt mycket tid på detaljen.»
- Kursen som helhet och alla delmoment.»
- Delen med ritningsdetaljer. »
- Att ha revitkursen parallellt. »

40. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer projekttid»
- Väv in teorin som en del av projektet. Ha koll på gruppindelningarna och hjälp till om någon blir själv. »
- MER TID !!!»
- bättre upplägg när det gäller revit. »
- Bättre planerat schema, mer handledning, klarare besked om hur revit kursmålet var - hur mkt man behöver modellera.»
- Tidsplaneringen»
- Schemat. Planera projekttiden så att man slipper komma hem och gråta över att man är så stressad. Det var på gränsen till vad jag klarade av skall tilläggas!»
- Mer handledningstid, och mer revitundervisning- innan projektet startar så man får en chans att smälta det och lära sig.»
- Inga nya moment sista arbetsveckan! Då vill man ju köra slutspurten på projektet! Detta kan omöjligt ha kommit som en överaskning för någon, måste ha varit dålig planering av kursen helt enkelt.»
- Mindre antal moment och mer djup i dessa. Se tidigare kommentarer.»
- Se fråga 38»
- fimpa inte in övningar och föreläsningar emot slutet av projektet. Samla dem i de första veckorna. Skriv gemensamma scheman. Var tydlig i programmet och tänk redan innan igenom saker som digital inlämning, mängden inlämningskrav, mängden kriterier osv. »
- Något som gör arbetssituationen lite mer human. »
- Revit måste flyttas ut ur kursen. Projektet bör göras i grupper av tre. Handledarna osv ska ha stenkoll på alla kursmoment samt inlämningskrav och bedömning. Ta bort alla föreläsningar dagarna innnan inlämningen. »
- Momenten byggnadskonstruktion och energibalans kom in olägligt i arbetsprocessen. Byggnadskonstruktionen tvingade nästan fram ett beslut om huskroppen/kropparnas utformning vid ett kanske för tidigt stadium. Energibalansen kom in precis när vi skulle lägga sista handen på projektet och blev ett moment vi hastade igenom för att kunna fortsätta med projektet. »
- Att revitkursen börjar samtidigt som projektet. »
- Det som är absolut viktigast är att ge mer sammanhållen tid att arbeta med projekten. Förse eleverna med samtliga scheman i god tid, inte endast ett huvudschema med massa tomma hål, som om de fylls i görs det sent. Respektera eleverna och skyll inte eventuella missförstånd på deras okunskap. Det krävs mycket för att ens komma in på utbildningen och vi är inte dumma.»
- Behövs lite mer begränsningar för att få fokus på det som faktiskt är viktigt att lära sig. Har inte fungerat med de olika momenten, rörigt med så mycket "se separat schema" konstigt planerat att ha en delmoment precis innan inlämning. slutkritiken ok men se fråga 37. »
- Omfånget»
- Att alla är införstådda med att man lär sig revit parallellt och att projekten skall bedömas med detta i åtanke, det är inte säkert att man kan producera vackra och nytänkande hus i kombination med att man lärt sig ett nytt program. Bättre sammanhållning av kursmomenten, det måste bli en mer klar framställning och koppling till projektet, vill kunna se relevansen hos samtliga delar tydligare. Kan fundera över hur många moment som faktiskt är rimliga att ta med.»
- revit påbörjarkurs på ettan, dagsskisser lite mindre tid + mer speciell fokus (t.ex flexibilitet), glömm idekoncept delen + presentation för mittkritik. Mittkritik behöver vara tidigare ändå. Eller man behöver mer tid efter mittkritiken att kunna ändra planer. Bärande struktur lite senare, några dagar bara och så blir det utmärkt. Handledarna är viktiga och mer tid på presenatation/kritik. Nutida arkitektur måste förändras för caldenbys del. Den når inte elever.»
- tidsplaneringen, måste vara tydligare med upplägget från början. hade varit bra att informera vilken tid man har. schemat måste fungera, mer handledning»
- mer tid till projektdelen om man ska kunna lära sig revit samtidigt. Större tydlighet med vilka moment som kommer när (många var inte beredda på energibalansen som kom just innan inlämning). Det hade varit fint om man kunde införa någon kontrollmekanism för att se hur grupparbetet funkar. Jag vet inte riktigt hur. Att berätta för handledaren att man är missnöjd med den andres arbetsinsats är inte särskilt lätt när den gruppmedlemmen är närvarande, det är inte heller kul att gå och "ange" någon. Det har varit ganska stora problem av olika karaktär för många av grupperna. Jag förstår att det är viktigt att lära sig sammarbeta med olika personer som man inte känner sedan innan och att det kan vara svårt men ibland verkar det haverera totalt och det kan vara svårt att styra upp på egen hand. Särskilt i grupper om 2 där båda är jämställda varandra.»
- Innehållet i kursen i förhållande till tiden. Mer tid, eller mindre innehåll (kanske mindre fokus på själva inlämningen och mer fokus på resan dit?) »
- kanske flytta revitdelen till i början så vi kan ha den som verktyg med en gång. tydligare schema, inte se separat schema överallt o så existerar inte sådana scheman förs dan innan den föreläsningen är. försöka lägga in mer ren projekttid. vi hade 8 dagar»
- Tidsplanering, eller tydligt och tidigt gå ut med att vi förväntas arbeta sena kvällar och helger för att nå bra resultat.»
- Konstruktionsmomenten var dåligt integrerade. Tvivelaktig introduktion/handledning i detta moment... Ställer mig oförstående till vad detta moment bidrog till i projektet (förutom att man tvingades bestämma en utformning i ett tidigt skede...) (KG"s moment... inte detaljritningen eller energibalansen!)»
- omfattningen, alla i klassen har varit helt slutkörda och mått ganska dåligt under kursen. jag gillar att man hela tiden har saker att göra men även om man varit här alla schemalagda dagar så har det inte räckt. det har varit nästintill omöjligt att ha ett liv vid sidan av. »
- Tidsplaneringen!!»
- Planeringen!! Mer tid, mindre komplex uppgift så att man hinner lära sig revit (för det är väldigt bra att vi får lära oss revit) och faktiskt kan producera något man hinner tänka igenom och kan vara nöjd med. »
- Mer tid efter mellankritiken. »

41. Övriga kommentarer

- Ca 70 procent av klassen har suttit och jobbat till midnatt nästan varje dag, inklusive helger. Visst är många väldigt ambitiösa men det trissar upp hetsen och stressen än mer. Nästan ingen har kännt sig hemma med Revit, och projektet har varit en process i att lära sig kommandon på dataprogramm och har inte haft något arkitektoniskt över sig. Hade man hållt sig till schema-upplägget i stället hade man nog inte hunnit klart i tid och vi hade fått mycket kritik för dåligt utförande, ( eftersom det hade jämförts med de andra som varit på skolan dag och natt). Ska man behöva känna sig stressad och ha ångest över projekt på detta sätt? Och ska man inte kunna ha tid till ett liv utanför skolan? »
- Saknar noggranheten. Kvalité och detaljer är aldrig något vi hinner ägna oss åt. »
- Saknar ledning av kursen. Frånvarande lärare. Kasst att lägga in energibalansen innan projektet var klart.»
- Extremt nonchalant att komma och säga "Men dem klarade det ju bra förra året" Jag vet att förra årets tvåor satt uppe om nätterna. Eller att säga "Det vi skulle kunna göra i detta läget är ju att införa kvälls- och helgsundervisning, vilket inte hade varit hållbart." Den meningen beskiver hur fruktansvärt dålig koll de ansvariga har på hur arbetssituationen ser ut.»
- För lite tid. Förstår inte varför vi inte fick åtminstone några dagar till- då hade vi kunnat sätta oss in i de helt nya delarna (t ex revit) och få en djupare förståelse, samt djupare insikter under vår designprocess. »
- Inse att vissa har brutit ihop över det här projektet. Över Revit som crashar, över inlämningsångest osv. Gå in på toaletten och gråta är inte något som händer på övriga chalmers. Det händer här. Hur man dämpar den här känslan inför något övermäktigt, frustrationen över när det inte går som man tänkt osv vet jag inte men jag tycker att man bör tänka på det från kursledningen. »
- Jag känner att jag har lärt mig mycket men till ett ganska högt pris (med risk för att låta lite överdramatisk). »
- Elevkritiken bör göras skriftligt med minst en sida text och utan bilder(!) veckan efter inlämningen.»
- Snygga presentationer är viktiga, och jag vill gärna lära mig mer om layout. Det skulle vara kul att få lite undervisning eller föreläsningar om det. Det känns som om ni lägger väldigt mycket fokus på presentationen. Är det då meningen att man ska lära sig exempelvis inDesign och andra program helt på sin (ickeexisterande) fritid?»
- Väldigt intressant och rolig kurs! Därför extra tråkigt med de delar som inte fungerat lika bra.»
- Får väl tillägga att jag egentligen kan se att kursen har goda intentioner och jag kan förstå att alla moment är viktiga att beakta, nu blev det väl kanske inte på det ultimata sättet. Känns lite som att kursen tog sig vatten över huvudet och inte riktigt fick ihop alla delarna på ett fördelaktigt sätt. Jag känner att samtliga moment skulle ha behövt mer utrymme och att det nu blev mer kvantitet än kvalitet. Får tillägga att det var väldigt intressant att höra vad etnologen hade att säga om våra projekt, det skapade intressanta öppningar och diskussioner. Jag tror att det behöver komma in mer sådant i utbildningen, lite för att få oss att se att det finns en värld där ute, med vanliga människor. Jag tror att det skulle vara nyttigt för arkitekturen. »
- Bra kurs. Verkligen. Och nästa år blir det utmärkt.»
- Kursen var väldigt nyttig och lärorik med mycket bra föreläsningar. Det var väldigt tight med tid. Jag tror inte att någon lyckades genomföra projektet på den schemalagda tiden. Väldigt många arbetade över väldigt mycket. Argumentet "det gick bra för förra årets 2or" är lite konstigt. Är ni verkligen säkra på att de inte jobbade över massor?»
- Det kändes lite nonchalant när man upplyste kursansvariga om att vi hade problem att hinna med allt och får till svar att "de hann ju med det förra året" m.m. Annars en rolig kurs!»
- Tack för intressant kurs. Hoppas att man kan komma djupare i de många saker man nosat på i denna kurs...»
- Se fråga 38. »
- Lägg in mer krav innan mellankritiken, exempelvis en planlösning. Tillåt ett mer loopande arbetssätt så att man kan jobba mer med volymen parallellt med planen. Behåll revit som ett moment.»


Kursutvärderingssystem från