ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektrisk mätteknik och vågfysik 2009 lp2, FFY615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»10 58%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Inlämningsuppgifter tog mest.» (Cirka 20 timmar)
- ojämng fördelnin över läsperioden, de veckor då det var inlämning var det extremt mycket» (Cirka 20 timmar)
- svårt att plugga mer då det var oklart stora delar av perioden vad som ingick» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»5 29%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.52


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»3 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.17

- kursen var inte bra planerad. det är ok med småfel mm då kursen är omgjord, men att i lv 6 få höra att boken nog inte var så bra och inte borde användas...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2

- El delen av kursen var förhållandevis välstrukturerad med tydliga övningar och definition av hur och vad vi skulle lära oss. Våg delen var lite mera diffus och kändes inte lika givande som de inledande två veckors el. Tempot drogs ner lite.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»8 72%
Ja, i hög grad»1 9%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.18

- Kursen har ju blivit omgjord och det känns lite som om målen inte riktigt uppfyller det vi har gått igenom iår.» (I viss utsträckning)
- betydligt svårare examination än väntat» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.52

- Undervisningen har varit lite rörig. Det känns som vi gick in väldigt specifikt på vissa delar utan någon grund. Vissa föreläsningar skrevs bara massa formler upp och man förstod inte vilka som skulle användas när. Det hade varit bra med några räknestugor under kursen.» (Ganska liten)
- vi hade i stort sett två heldagar med räkning inför tentan och det var då jag lärde mig det mesta. undervisning var bra de få gånger den gjordes på svenska, men föreläsningarna på engelska var inte så bra.» (Ganska liten)
- Blir tyvärr svårbegripligt på engelska som kanske inte riktigt håller måttet. Men de få föreläsningar som hölls på svenska var hur bra som helst!» (Ganska stor)
- Man förstår bättre när Bertil undervisar på svenska. Man märkte stor skillnad på de föreläsningar som de var båda språken på. Och de man förstod bäst var på svenska.» (Ganska stor)
- boken var ingen höjdare så lektionerna var de främsta källan till informaion» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»10 58%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.58

- El delen hjälpte kurslitteraturen, medan i vågdelen var den nästintill usel. Hade behövts en bok som inte endast kunde återfinnas på nätet.» (Mycket liten)
- utdelade kompendier väldigt bra, boken dålig» (Mycket liten)
- Vi hade elektronisk bok. Jag har jätte svårt för att läsa mycket text på data skärmen och boken var svår att få tag på. » (Mycket liten)
- boken var oanvändbar. elektrisk matteknnik-kompendiet var bra i sig, men laborationerna gick utanför det till stor del och då hade vi inga förkunskaper med oss vilket gjorde att vi behövde mycket handledning.» (Mycket liten)
- Boken var svårbegriplig, alltför matematisk i förhållande till kursen i övrigt. Dessutom orkar man inte läsa en hel bok på en datorskärm.» (Ganska liten)
- Tycker att boken inte var bra. Den gick in för specifikt. Det hade varit bra med en bok som började lite lättare för att sedan besktiva mer ingående, så att grunderna kommer med bättre.» (Ganska liten)
- Jobbigt att ha boken på internet. Uppgifterna i boken var för svåra.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»4 23%
Ganska dåligt»6 35%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.29

- Kurshemsidan var bra och uppdaterades ofta. Dock tycker jag att det tog lite lång tid att få ut facit och lättare uppgifter än bokens. » (Ganska dåligt)
- Facit till uppgifterna kom mycket sent. samt lösningsförslagen på hemuppgiften i vågen, som var relevant till tentan. Även att vilka avsnitt vi skulle ha i boken upptaderades sent. lättare uppgifter kom sent i vissa avsnitt.» (Ganska dåligt)
- laborationshandledningar behöver ges ut tidigare än dagen innan då de inte fanns någon hemsida att hitta dem på, uppgifter behöver delas ut tidigt in på läsperioden.» (Ganska dåligt)
- Bra hemsida! » (Ganska bra)
- Kursens hemsida kunde uppdateras redan från första dagen men det tog nog två veckor eller så.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.35

- Det har varit bra att kunna ställa frågor på föreläsningar. Jag hade uppskattat några räknetillfällen där man kan räkna själv och ställa mer frågor. » (Ganska bra)
- mycket bra med två heldagar, men det tycker´,man ju inte att man ska behöva.» (Ganska bra)
- Föreläsaren svarade bra på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- I början av kursen var tempot högt. För att sedan minska avsevärt under vågdelen.» (Låg)
- Inlämningsuppgifterna var mycket bra, då slapp man göra uppgifter i boken som ändå var "omöjliga".» (Lagom)
- lite svårt att säga dock med den skumma planeringen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»10 58%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.7

- Då transportprocesser läses samtidigt ger det en högre arbetsbelastning mot slutet av läsperioden. Så kurserna kanske komplettera varandra lite?» (Hög)
- mellan lagom och hög. fick lägga ner mycket tid men det var rimligt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»4 23%
Godkänt»10 58%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- ingen organisering, kursen var inte så svår men värdelös,» (Mycket dåligt)
- Lite för rörigt.» (Dåligt)
- Relevanta uppgifter kom sent.» (Dåligt)
- Känns lite ihopplockad med först bara mätteknik och sedan bara vågfysik. Och tyvärr språkproblemet...» (Godkänt)
- El delen var bra, vågdelen var dålig. Sammanslaget får kursen godkänt men vågdelen måste ändras.» (Godkänt)
- hade velat lära mig mer, vilket antagligen hade skett med en bra bok och föreläsningar på svenska.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna och föreläsaren (Om det blir på svenska)»
- ingenting, ändra hela, Kf skall inte läsa med masterprogrammet.»
- Bra att kursen är teoretisk.»
- Eldelen»
- Som sagt borde hemsidan uppdateras tidigare så att man kan själv kolla upp för olika grejer utan att få skicka ett mejl eller vänta på nästa förläsning innan man får ett svar på sina funderingar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Går det att få föreläsningar på svenska?»
- allting»
- övningshäfte med tydliga lösningar behövs. »
- Att man får uppgifter att räkna på tidigare. Lite mer ordning på labbarna. Ibland visste inte ens labbhanledarna vad som menades i pm.»
- Vågdelen»
- Om Bertil ska vara kvar bör kursen hållas på svenska. Extra uppgifterna ska komma upp tidigare då de i boken var för svåra. samt facit till uppgifterna, även lösningsförslag.»
- boken eller i alla fal att det skapas ett upgiftshäfte med svar och tydliga lösningsgångar»
- Fler övningsuppgifter, en relevant bok. »
- Byt tillbaka till svensk undervisning, Lägg ut kursmaterialet direkt och inte läsvecka 7, Mer variation på uppgifters svårighet»
- Kurslitteraturen»
- Laborationshandledarna var ganska förvirrade och visste inte riktigt vad det var vi skulle göra. Lärarens engelska bör förbättras.»
- laborationerna i elektrisk mätteknik behöver mer förberedning då vi behövde MYCKET handledning för att ta oss igenom dem, en bok som fungerar, uppgifter som kan arbetas med och som ges ut tidigare än lv 6/7, planering av kursen rätt och slätt.»

16. Övriga kommentarer

- Annars var det en mycket bra kurs. »


Kursutvärderingssystem från