ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


asb157 stadslandskapet ht 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-19
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Matts Heijl»


Mål och måluppfyllelse

I kursplan och kursprogram formuleras kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du förväntas ha tillägnat dig i kursen. Ange hur du tycker att målen har uppfyllts.

1. Hur anser du att lärandemål för kursblockets projektdel uppfylls?

lärandemålen är att du efter fullgjort projekt i kursblocket skall:

vara orienterad om nutida stadsutvecklingsexempel i ett internationellt perspektiv
kunna identifiera sammanhang mellan stadslandskapets rumsliga sammanhang, former och funktioner samt det stadsliv som äger rum
kunna beskriva och analysera stadsrum och stadsrumssammanhang i stadslandskapets olika skalor
kunna överföra analyser och beskrivningar till gestaltningskoncept i det urbana landskapets olika skalor
kunna visualisera och kommunicera idéer om rumslig gestaltning av komplexa stads-sammanhang
kunna argumentera för och värdera kvalitéer i stadsbyggnadsprojekt
reflektera över kunskaper och erfarenheter av studierna i projektet

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Bra»2 25%
Mycket bra»5 62%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Helt upp till varje elev eller grupp om detta uppnås eller ej» (Dåligt)

2. Hur anser du att lärandemål för moment stadsstruktur uppfylls?*

lärandemålen är att du efter fullgjort projekt i kursblocket skall:

vara orienterad om stadsstrukturernas genererande och styrande inverkan för stadsutveckling i allmänhet och bärkraftig stadsutveckling i synnerhet
vara orienterad om förekomsten av olika historiska och samtida stadsmönster
kunna beskriva och analysera strukturella system i den aktuella delen av stadslandskapet
kunna visualisera och kommunicera idéer om hur stadsdelens strukturella system påverkar stadsform, stadsrum och stadsliv på olika skalnivåer


8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Vet ej»1 12%

Genomsnitt: 3.62

3. Hur anser du att lärandemål för moment konstlaborationer uppfylls?

lärandemålen är att du efter fullgjort projekt i kursblocket skall:

kunna använda konstnärliga och experimentella metoder för studier av olika teman i staden
kunna formulera konstnärliga utsagor och koncept som relaterar till stadsrummens och stadslivets frågor
kunna värdera och förklara det konstnärliga arbetets egenvärde och relation till fördjupad arkitekturförståelse

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Bra»3 42%
Mycket bra»3 42%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.28

4. Är målen rimliga i förhållande till kursblockets omfång och poängantal?
,,,,

8 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»8 100%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2


Huvuduppläggning,kursadministration och genomförande

5. Bedöm och kommentera kursblockets uppläggning med projekt, moment infrasturktur och moment konstlaborationer

I kursblocket skall projektet och de två momenten samverka, men momenten skall också ha ett självständigt innehåll och kunskapsvärde. Hur tycker du att denna samverkan och självständighet har fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Vet ej»1 12%

Genomsnitt: 3.62

- Det är en av de bättre kurserna jag gått på Chalmers. Inledningen med att göra en inventering av området var utmärkt, att sedan följa upp med att göra en film fördjupade lokalkännedomen och den verkliga uppfattningen av känslor och avstånd och under hela tiden bubblade det inom en av idéer och tankar, kombinerat med bra och inspirerande föreläsningar. Strålande.» (Mycket bra)
- Moment infrastruktur?» (Vet ej)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursblocks-PM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»2 25%
Mycket bra»6 75%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.75

7. Bedöm (och kommentera) den handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet. Ange i kommentaren i vilken ritsal du har arbetat .

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- Info om att både planch och skärmpresentation ska göras borde fås från början! Saknar steget mellan dåligt och bra i betygskalan. Bra handledning men oturligt med sjukdom osv vilket innebar utebliven handledning när man behövde den mest. Ritsal 1» (Dåligt)
- (Bra)
- Ritsal 1, tyvärr en del frånvaro pga sjukdom hos handledaren. Ersättningshandledaren hade inte tid att sätta sig in i projektet med kort varsel. Men bra, hög nivå där ambitionen i projektgruppen premierades framför detaljlösningar.» (Bra)
- Ritsal 2» (Mycket bra)
- Ritsal 2» (Mycket bra)
- Hade Anna Törnqvist, helt otroligt bra handledare som jag gärna skulle vilja jobba med igen. Likaså hennes initiativ om kritik i sin ateljé m fika etc gör det så mkt trevligare o skapar en mkt positivare o engagerad grupp» (Mycket bra)
- Ritsal 3. Erik Nygren är engagerad och vet när det behövs en spark och känner också avnär man efter sparken behöver en stöttande hand upp på benen igen. Han lyfter på egen hand tillbaka White till den potentiella listan över arbetsplatser man kan tänka sig. Kan ha att göra med att han har kloka (lika mina egna) tankar och resonemang om stadsutveckling. ungefär på samma sätt som Christian Skjovbakken (?) Gehl Architects fick en på ett strålande gott humör av att säga det jag vet.» (Mycket bra)

8. Det var sju föreläsningar i kursen (se kursprogrammet). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

Föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande och vilka som varit tveksamma. Ange hur många föreläsningar som du har varit med på.

7 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»4 57%
Föreläsningarna gav ganska mycket»1 14%
Föreläsningarna gav mycket»2 28%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.71

9. Det arrangerades en studieresa till Skåne för att vi skulle uppleva olika stadsrum konkret med olikas sinnen. Vad är din uppfatting om studieresan?

8 svarande

Studieresan gav inget»1 12%
Studieresan gav ganska lite»3 37%
Studieresan gav ganska mycket»3 37%
Studieresan gav mycket»1 12%
vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.5

10. Det arrangerades en bussresa (en "resande föreläsning") med temat "det segregerade Göteborg". Vad gav bussresan?

7 svarande

bussresan gav ingenting»1 14%
bussresan gav ganska lite»1 14%
bussresan gav ganska mycket»2 28%
bussresan gav mycket»1 14%
vet ej»2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Fråga 9. Färre och längre stopp med guidning hade gett mer till resan i Skåne.» (?)
- Kommentar till Skåne-resan: Färre mål och lite mer tid hade varit bättre. Exempelvis Helsingborg var eg jätteintressant i sin utveckling, men gavs nästan ingen tid. Jakriborg tex hade väldigt mkt tid, förhållandevis. » (bussresan gav ingenting)
- Bussen stod stilla för mycket. Hade varit bättre om man kunnat åka runt samtidigt som vår "guide" berättade om områdena.» (bussresan gav ganska lite)
- Studieresan till Skåne var irriterande. Först skulle man leka reseledare, sedan skulle man skissa och samtidigt fotografera, titta, fundera och reflektera, inom loppet av en halvtimma per ställe. » (bussresan gav ganska mycket)
- Jag har missat en del föreläsningar. Bussresor uppskattas alltid! Dock undrar jag när vi ska se något mer än Skåne och Danmark? Stockholm tex!? Och det där med sinnena vet jag inte om jag fick med mig. Gbg-bussresan var bra men diskussionen spårade lite på slutet och blev en monolog/"lärar"dialog där elever inte släpptes in» (bussresan gav ganska mycket)
- Jag tycker samtliga föreläsningar varit mycket bra. Tror jag varit på alla. Jag tycker de, bussresorna och litteratureminariet samverkade för både kursens lärande ändamål och att föra ens projektidéer framåt och till ett fördjupande.» (bussresan gav mycket)

11. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla kunskaper om frågor inom stadsbyggnad?

8 svarande

Mycket liten betydelse»1 12%
Ganska liten betydelse»3 37%
Ganska stor betydelse»1 12%
Mycket stor betydelse»3 37%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Jag har läst extremt mycket på egen hand för att få större verklighets-koppling i hur man möter och arbetar med miljonprogrammet. Byggnader, ekonomi, socioekonomiska m.m, Kurslitteraturen kändes i många fall irrelevant för fokusområdet. » (Ganska liten betydelse)
- Intressant text och samtal (lite för mycket för att läsa allt dock)» (Ganska stor betydelse)
- Kompendiet var mycket intressant.» (Mycket stor betydelse)

12. I kursen ingick ett litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariet?

(tala gärna om i kommentarer hur seminarierna genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

8 svarande

Seminariedagen gav lite»0 0%
Seminariedagen gav ganska lite»0 0%
Seminariedagen gav ganska mycket»6 75%
Seminariedagen gav väldigt mycket»2 25%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Gav mkt kring diskussion om arkitektur, men tillförde inte projektet ngt» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Gav mycket i diskussion, men den var sällan starkt kopplad till texterna...» (Seminariedagen gav ganska mycket)
- Mycket intressant att efter att ha fått en bakgrund kunna diskutera frågorna i grupp.» (Seminariedagen gav väldigt mycket)
- Att ha kurslitteratur i samband med ett litteraturseminarium är en oemotsägligt god kombination!» (Seminariedagen gav väldigt mycket)

13. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna. Ange kritikgrupp)

8 svarande

Kritikdagarna var inte bra»0 0%
Kritikdagarna var ganska bra»1 12%
Kritikdagarna var bra»4 50%
Kritikdagarna var mycket bra»3 37%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Tycker dock att det räcker att redovisa en gång! » (Kritikdagarna var bra)
- Kritikgrupp 1 Kritikerna var väl inlästa och gav tänkvärda kommentarer. Men något som överlag saknades var kritik på den mindre skalan. Det var flera projekt som tagit sig från den större övergirpande skalan ner till gatunivå och markbeläggning, men kommentarerna om själva gaturummen var inte särskilt många. Annars bra kritik både från elever och gästkritiker. Stort plus för att man får kritiken nedskriven.» (Kritikdagarna var bra)
- Mycket bättre upplägg än att matas sönder med 2 heldagars regelrätt kritik! » (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kritiken inom ritsalen var väldigt nyttig för att kunna finslipa presentationen till dagen efter. Kritikerna höll diskussionen inom projektets ramar och kritiserade inte irrelevanta saker. Kritiker Anna Törnquist och Martin Klase.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Kritikgrupp 1 Att inleda med en kritikdag inom den egna ritsalen var äldigt bra. Kritiken kunde då användas till att med små medel förtydliga inför dag 2. Ett slags genrep. Dag 2 kändes också bra. Alla hade läst in sig ordentligt på projekten, både kritiker och elevkritiker. Tankar som fördes fram kändes givande och det kunde bli bra diskussioner. De två kritikerna kompletterade varandra väl.» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

14. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet.

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en självklar relation till den som gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

8 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»0 0%
God insats»3 37%
Mycket god insats»5 62%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- I min grupp tampas vi med, större eller mindre, psykiska problem som Arkitekturutbildningen under åren har givit oss. Men trots detta har vi alla kämpat på bra och det är skönt att vi äntligen får vila!» (God insats)
- God, gjorde det som krävdes, men inte mer» (God insats)
- Jag har lärt mig väldigt mycket. Mest med anledning av mitt eget sökande efter information, läsande av forskningsrapporter som rör miljonprogrammet ur olika aspekter. Ordnade möte med byggföretag för att diskutera bygg-koncept för miljonprogrammet. Närvarade vid aktiviteter i Hammarkullen som inte var del av kursen.» (Mycket god insats)
- Insåg tyvärr ganska sent i projektet att vi faktiskt kommit fram till intressanta lösningar och därmed fick extra energi till arbetet. I gruppen kände jag att jag bidrog likvärdigt med andra.» (Mycket god insats)
- Jag har varit med i stort sätt varje dag och varit närvarande och bidragande.» (Mycket god insats)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»0 0%
Bra»1 12%
Mycket bra»6 75%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Jag ser det som att jag gjort ett individuellt projekt. Är därigenom nöjd eftersom jag fick mkt bra kritik o hunnit lika långt som andra. Min partner genomförde något jobb. Men då efter skisser fr mig, men missade likväl flera viktiga detaljer. Hann inte göra allt hans jobb, rimligen, men fick ta det mesta av det. Därför varit ett tungt lass att dra för mig personligen. » (Mycket dåligt)
- Trevlig projektgrupp! Och alltid lärorikt såklart » (Bra)
- En bra grupp med liknande målsättning.» (Mycket bra)
- God fördelning av arbete, goda diskussioner och gott resultat.» (Mycket bra)
- Vi har kommit överens trots att vi aldrig arbetat tillsammans tidigare. Intressant då vi egentligen har ganska olika inriktningar och intressen.» (Mycket bra)
- Vi har varit en grup som lyssnat på varandra men också kraftullt fört fram egna tankar. Vi drabbades i mitten av projektdelen av sjukdom vilket drog ner tempot men sen tog vi oss och körde på med full fart. Ett riktigt givande samarbete där vi alla kände ss nöjda med resultatet. Och framförallt känslan under projektet. Inget må dåligt och ingen panik. Bara roligt.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 12%
Gott»5 62%
Mycket gott»2 25%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 4.12

- Hammarkullen är politiskt och socialt svårt och de grejerna måste ges utrymme om man ska vara där. ev på bekostnad av "traditionell" stadsplanering.» (Godkänt)
- Det har varit en bra kurs! Men det är synd att man inte orkar ge det man vill, att man bara försöker hänga i och ta sig igenom de år som är kvar. Jag tror personligen att det handlar om den monotonitet som vi ständigt utsätts för. Prestera och producera tills du går sönder. GÖR EN SNYGG LAYOUT, det är viktigt för då imponerar du på klasskamrater och kritiker. Och slutligen kritik. Nu till våren har vi ju i och för sig en skrivkurs! Äntligen, någonting annat tänkar man. Men så ser man ändå mittkritik och kritik på schemat.» (Gott)
- På ett sätt hopplös eftersom vi inte kommer "lösa" Hammarkullen på en 15 poängskurs men jag inser att vi måste öva på ett eller annat sätt.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matts Heijl! Skönt att få två "printer-/förbereda presentations-dagar". (istället för konstlabb)»
- Den skriftliga kritiken. »
- Friheten, men kanske lite mer trycka på den för att få mer utanför boxen. Skåne-resan Gehl!»
- Omfånget och friheten i upplägg»
- Gehls föreläsning, fler såna. »
- Upplägget. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Studieredan till Skåne bör planeras om.»
- mittkritik med annan handledare hade varit bra samt bättre kontakt med någon boende eller förening i hammarkullen»
- Koppla tydligare ihop konstlaboration och projekt.»
- Klassresan i Göteborg, eller ha ngn som inte gör resan till ett politiskt manifest. »
- In med en skopa realism. Mer tvärvetenskapliga föreläsningar, mer möte med byggare, kommun, boende... »
- Fler föreläsningar i slutet av kursen för att föra in ny energi i projektets slutfas.»
- Inget.»

19. Övriga kommentarer

- Matts är ett föredöme på att skicka ut och sätta upp behövlig infoinfo kring uppdateringar, ändringar o upplägg. »
- I det stora hela nöjd med kursen som jag känner att man mycket gjorde till sin egen. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från