ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Sjöfartsjuridik, Sjo131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»11 45%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- lite i början, mycket mer i slutet, medianvärde.» (Högst 15 timmar)
- Ca 15 h» (Högst 15 timmar)
- Och som vanligt är det helt omöjligt att svara på frågan när jag inte vet hur många timmar kursen i sig är. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»7 28%
100%»16 64%

Genomsnitt: 4.56

- Har läst sjörätten innan och har bara haft möjlighet att vara med första veckan, ska bara tenta civilrätts delen» (50%)
- minus en arbetsdag» (100%)
- ..» (100%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 60%

Genomsnitt: 3.2

- Jag saknar dock att vi inte hann lära oss fylla i en stämningsansökan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»15 62%
Vet ej/har inte examinerats än»7 29%

Genomsnitt: 3.2

- Svår tenta, men den täckte det mesta. Kan dock ha varit lite för stor i förhållande till 4h. » (Ja, i hög grad)
- Bra tenta med en uppgift inom varje "delområde"» (Ja, i hög grad)
- Tentan var alldeles för stor, det var många som inte hann med! » (Ja, i hög grad)
- Dock en alldeles för omfattande tenta. Det kunde ha varit 1-2 frågor mindre, utan att det hade minskat o» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»19 76%

Genomsnitt: 3.68

- pga att jag varit frånvarande pga praktik» (Mycket liten)
- För stor grupp för att utbilda inom detta ämnet. Många av föreläsningarna blir störda av dom alltför många frågor som kommer in under lektionens gång. » (Ganska stor)
- Skönt att få reda på vad man ska lägga fokus på» (Mycket stor)
- ..» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»8 32%

Genomsnitt: 2.92

- Åter igen köpte jag böcker för flera hundra som inte användes i undervisningen. Jag menar inte att vi ska få läxa att läsa sidorna xx-xx en gång i veckan. Men det hade varit bra om det hade refererats lite mer till böckerna.» (Mycket liten)
- Det var mycket att läsa in, men det var väldigt intresant» (Ganska stor)
- ..» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»13 52%

Genomsnitt: 3.52

- Pingpong är ju pingpong...» (Ganska bra)
- Pingpong spökade lite... Tycker dock att facit till tentan borde komma upp å det snaraste» (Ganska bra)
- På det stora hela mycket bra. Bra att det kommer ut i tid och att det finns ett omfattande material på ping-pong. Tyvärr har uppgifter i facit inte alltid stämt vilket leder till enorm frustration och merarbete när man försäker lära sig. Så ett bättre facit i häftena och utdelade övningar, i övrigt mycket bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»20 80%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 4.04

- Läraren var öppet för alla frågor och hade alltid tid för extra frågor. » (Mycket bra)
- Bra och uttömmande svar från Robert både på lektionerna och då man har sökt hjälp via mailen. Inga tveksamheter i svaren hur obskyra frågorna än har varit.» (Mycket bra)
- Fick alltid tydliga och intressanta svar. » (Mycket bra)
- Aktiv mailkonversation när det har behövts. Snabba svar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»17 68%
Hög»6 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- vet ej» (Lagom)
- Hög men lagom» (Hög)
- Stundtals hög när man måste vara klar med uppgifter inför nästa föreläsning. Personligen passar det inte mig särskilt bra men jag förstår syftet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»18 72%
Hög»4 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- har haft praktik» (Lagom)
- Ganska hög men det tycker jag att den ska vara.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»14 56%
Mycket gott»11 44%

Genomsnitt: 4.44

- Rolig och mycket givande undervisning!» (Gott)
- ..» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bästa kursen hittills, vill lära mig mer om juridik!» (Mycket gott)
- Ett väldigt brett ämne som ibland kan vara lite svårt att få grepp om under den korta tid kursen är. Serverin har gjort ett utmärkt jobb i att förklara allt i klartext på ett intressant och pedagogiskt vis. » (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Alla studenter lyssnade på och var aktiva under föreläsningar. Lärare hade alltid tid att besvara frågor. » (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Robert blandar in mycket humor i undervisningen vilket underlättar inlärandet. Inga frågor har varit för svåra att besvara. » (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mycket presentationer, bra lärare och lätt att få tag på filer.»
- Bra med mycket exempel på olika tänkbara situationer»
- den goa stämningen som har varit på lektionerna»
- att det strukturerades upp tydligt var som var viktigt i en ganska stor massa av lagtext. var både nödvändigt och bra. För att klara kursen.»
- Underbar utlärningsmetod med diskussion, egna erfarenheter och humor.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Uppdelningen civilrätt sjörätt. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tidigare tentor upplagda från början. Egen "mapp" på kurshemsidan märkt "Skriv ut"»
- Lite mer läshänvisningar till kursliteraturen. Vilka är dom viktigaste bitarna i kursen.»
- skulle kunna ordnas bättre info vilka presentationer som kommer komma på nästa lektion, men det kan hända infon bara undgått mig.»
- lite mer frågeställningar och gå igenom uppgifter tillsammans»
- Lite mer övningsuppgifter så att man lättare kan få in tänket. »
- Det känns som civilrätten har lagts in bara för att kursen skall uppfylla 7,5hp. Personligen lades alldeles för mycket tid på civilrätten och sjörätten kom i andrahand. Detta borde ändras till nästa termin.»
- Längre tentatid.»
- Upplevde att jag själv hade väldigt dålig koll på vad som krävdes denna gång. Många gånger fick jag bilden av att man bara skulle kunna slå i lagtexten men på tentamen kände jag att man var tvungen att ha en mycket bra uppfattning om vad som fanns i texten och var. Personligen hade jag behövt öva och arbeta med lagtexten betydligt mer för att klara tentamen på ett tillfredsställande sätt. Alltså tycker jag att det behövs mer strukturerade övningar där eleverna verkligen får arbeta själva och inte bara se på, då allting blir väldigt solklart när läraren förklarar. En sak att poängtera är att jag tror att eventuellt låga betyg på tentamen för denna grupp beror på att mycket stor del av gruppen arbetade väldigt mycket på hemmaplan med kursen Astronomisk navigation och att då juridiken kom lite vid sidan om. »
- Antingen dela upp tentorna i sjörätt och civilrätt, eller göra en mindre.»
- Mer fokus på stjärnor (hur man hittar dom på himlen)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Tack för en mycket givande kurs, du har tagit ett ämne som jag trodde var pest. Jag vill lära mig mer!»
- Mer övningsuppgifter skulle givits ut. På tentan kom frågor som knappt hade behandlats och definitivt hade inte övningar beträffande dessa blivit utskickade. Frågan på kursen är inte att studenterna skall gissa sig till svaren men att de skall söka i lagar med utgång av de kapitel som har gåtts igenom under föroläsningarna. Även om man känner till processen bevisar man med lagrum att man kan söka upp svaret utan att behöva gissa sig fram.»
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- ..» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från