ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 - Hållfasthetslära TD, MHA063

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-02 - 2009-04-09
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»3 50%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

6 svarande

0%»0 0%
25%»1 16%
50%»1 16%
75%»0 0%
100%»4 66%

Genomsnitt: 4.16


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 33%

Genomsnitt: 2.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 50%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.83

- Räkneövningarna gav mycket, dock kändes föreläsningarna i efterhand relativt meningslösa. Här skulle mer kunna göras genom att förbättra upplägget.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»3 50%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Fullt tillräckligt!» (Mycket bra)
- Otroligt bra möjlighet till stöd utöver möjlighet att ställa frågor på schemalagd tid. Både examinator och övningsledare ställde upp till 100% både per telefon, mail och personligen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»2 33%
Har ej sökt samarbete»1 16%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 83%
Hög»1 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»2 33%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 66%
Gott»1 16%
Mycket gott»1 16%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kombinationen Möller och Roger! Mycket bra undervisning som håller hög standard utan att det blir för svårt»
- Övningsskrivningarna»
- Bra med användning av riktiga dragprov, skummgummituber etc. för att visa på och tydligare förklara olika hållfasthetskopplade begrepp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre koppling till verkligen. Mer om dimensionering»
- Fundera igenom hur man kan göra föreläsningarna mer givande för studenten!?»

16. Övriga kommentarer


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från