ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Engelsk kommunikation, FSP032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»7 26%
Cirka 25 timmar»5 19%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»4 15%

Genomsnitt: 2.61

- En sådan liten kurs har tagit alldeles för mycket tid och dom andra ämnena blev lidande» (Minst 35 timmar)
- För mycket jobb för en 3 poängskurs.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»2 7%
75%»6 23%
100%»16 61%

Genomsnitt: 4.38

- Väl mycket grammatik på föreläsningarna, jag hade gärna sett mer om olika sätt att kommunicera, olika typer av texter, hur man argumenterar i en text etc» (50%)
- Mycket bristfälliga föreläsningar om grammatik, borde vara mer genomgående.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»13 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 19%

Genomsnitt: 2.53

- var mycket svårt att förstå speciellt angående uppsatsen hur den skulle skrivas och vart de olika "gränserna" fanns, när ett citat går från opartiskt till personligt.» (Målen är svåra att förstå)
- Hela kursen har varit väldigt rörig» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt förvirrande information var lämnad » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är där, men vägen till målen är mycket oklara.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- följer inte riktigt "chalmers standard"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Mycket vikt på en enda skrivdel, borde varit mer mindre skrivningar och mer relaterade till verkligheten.»
- ibland under grammatik lektionerna var det högt tempo, och eftersom ni har en del dialekt (inget fel med det) gör detta det enu svårare, hade vart lättare om man visade lite med hjälp av svenskan. Sen de olika texterna, ex man behöver inte ha grammatik i en artikel angående ett kärnkraftverk, grammatik i sig är inte svårt men när också texten är extremt avancerad blir det svårt att förstå allt.»
- Men det har ingenting med kursens innehåll att göra. Jag har inte lärt mig något utan endast fått bekräftat att mina tidigare engelskakunskaper varit tillräckliga.»
- Inget som direkt förbättrades under denna kurs»
- Har inte lärt mig något nytt»
- Dessa saker kunde jag innan jag började kursen.»

...presentera ett ämne på ett tydligt sätt
24 svarande

Nej»3 12%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»12 50%
Ja, med god marginal»5 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.79

...känna igen vanliga grammatiska strukturer och använda dem på ett korrekt sätt
24 svarande

Nej»5 20%
Delvis»8 33%
Ja, det kan jag»7 29%
Ja, med god marginal»4 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.41

...skriva en logiskt strukturerad, kommunikativ text inom ett relevant ämne
24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»11 45%
Ja, med god marginal»7 29%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.95

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»17 65%
Nej, målen är för högt ställda»8 30%

Genomsnitt: 2.26

- Dock skall noteras att de kriterier som låg till grund för betyg i uppsatsen och muntliga presentationen var framställda som att det skulle krävas en halvgud med engelska som modersmål för att uppnå en fyra, dock så var tydligen inte bedömningen lika hård som kriteriernas utformning.» (Ja, målen verkar rimliga)
- rimlig svårighetsgrad men otroligt tidskrävande uppgifter i förhållande till kursens poängtal. korta ner och gör dem effektivare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- ne la ner otroligt mycket tid på uppsatsen, men kändes som man inte fick så mycket HP för det..» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen angivna i självaste kurs-PM var inte för högt ställda. Däremot anser jag att kraven lärarna ställde på eleverna var orimliga. Ett exempel på detta tycker jag var den muntliga presentationen. Jag uppfattade betygsbedömningen som mycket vag. Presentationer som klart skiljde sig åt i språk och framförande fick ändå i slutändan samma betyg. När en lärare ställer såpass höga krav tappar man som elev lätt motivationen. Det kändes inte värt besväret att lägga ner energi på uppgifter som man ändå upplevde att man aldrig skulle få bättre än 3 på.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Till sitt poängtal är det alldeles för höga mål» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»12 48%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.64

- jag saknade motivation att skriva den» (?)
- Jag tycker att det var bra med både en uppsats och en muntlig redovisning. Däremot upplevde jag inte att examinationen blev rättvis när de "stora" arbeten vi lämnade in gjordes i par. Jag är uppvuxen i England och talar flytande engelska. Min partner gör inte det. Ändå blir vi betygssatta som ett par.» (I viss utsträckning)
- Tycker fokus låg lite på fel saker, inte själva engelskan som var problemet/ det jobbiga i uppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Ej läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»11 42%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»4 15%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.8

- Samma kunskaper som innan kursen startade.» (Mycket liten)
- eller Rebecca var bra inte den andra» (Mycket liten)
- Gick på samtliga föreläsningar, men upplever att det inte handlade om undervisning utan bara hur man skulle strukturera sin uppsats respektive muntliga framställning.» (Mycket liten)
- Därför har jag ej deltagit till 100%» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»15 57%
Ganska liten»8 30%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 1.61

- fanns inget.» (Mycket liten)
- Eng. Online är inte bra. Alldeles för dåliga förklaringar till varför man skall göra som man ska. Det slutar med att man bara sitter och gör en massa tester utan att förstå varför man fick rätt eller fel.» (Mycket liten)
- EngOnline var en stor hjälp» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»4 15%
Ganska dåligt»8 30%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 2.53

- Det här har varit en av de mest ostrukturerade och förvirrande kurser jag någonsin har läst. Jag förstår inte hur man kan göra något så simpelt så komplicerat. Lärarna var duktiga på att ge information. Problemet var att det blev för mycket information. Det tog mig ca 2 veckor att begripa hur självaste examinationen av kursen skulle gå till. Det gick inte heller att fråga kurskamrater, då ingen riktigt hade klart för sig vad lärarna egentligen ville att vi skulle göra. Jag tycker att lärarna borde se över hela kursupplägget. Istället för att dela ut tjocka häften varje föreläsning, som minst sagt bidrog till ännu mer förvirring, tycker jag att ETT dokument ska finnas i kurs-PM med en TYDLIG och STRUKTURERAD plan över hela kursen. Inför nästa år tycker jag att de bör hålla sin information kort och koncis, då detta konstanta pappersutdelande helt enkelt skapade onödig förvirring.» (Mycket dåligt)
- Allt har varit väldigt rörigt» (Mycket dåligt)
- "CHOCK" var bra, men de som var där.. kändes lite som de såg ner på en.» (Ganska dåligt)
- Informationen va otydlig även här» (Ganska dåligt)
- Betygskriterier och instruktioner för uppsatsen och muntliga framställningen delades ut i ett flertal olika dokument, alla dokumenten hade kriterier och instruktioner som var olika de andra. Blev bara förvirrande... » (Ganska dåligt)
- Men ibland lite för mycket info. Tänker på instruktioner i utdelat material på föreläsningarna och den information som mailats ut till oss, bättre att ha allt på ett och samma ställe. Men hur som helst upplevde jag informationen som tydlig. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»4 15%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»9 34%
Har ej sökt hjälp»5 19%

Genomsnitt: 3.5

- Becky har skött det bra men inte annamaria» (Ganska dåliga)
- CHOCS var väldigt bra, dock hade det varit bra med ett tillfälle till där man kan diskutera ändringar efter första tillfället» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»11 42%
Hög»5 19%
För hög»8 30%

Genomsnitt: 3.73

- för kursen var stoleken bra, men skulle kanske vart lite fler HP» (Lagom)
- Självaste uppgifterna var i sig inte av någon större svårighet, men informationen kring dom gjorde allting svårare.» (Lagom)
- Väldigt mycket energi åtgick till att göra essay» (Lagom)
- Tiden som lades ned på uppsatsen främst, men även den muntliga presentationen speglar inte en 3p kurs. Jag lade garanterat ned mer tid på denna kursen än på 7,5p kursen sjöfartsjuridik och tidigare 7,5p kurs sjöfartsekonomi.» (För hög)
- som sagt, det tog upp för mycket tid för en sån liten kurs» (För hög)
- i förhållande till de HP kursen hade» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 50%
Hög»10 38%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»15 57%
Godkänt»6 23%
Gott»1 3%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Otroligt ostrukturerad kurs. » (Mycket dåligt)
- Förstår inte meningen med att lära sig skriva "Argumentaktiva uppsatser" hade vart mycket bättre att lära sig mer om rapport skrivning, det hade vi haft större nytta av i yrket.» (Dåligt)
- Jag tycker inte att jag fick utveckla min engelska.» (Dåligt)
- Dåligt upplägg med att man skulle arbeta två och två, då det inte bara är svårt och skriva två och två utan man har olika åsikter så en essän var svår att skriva av två personer.» (Dåligt)
- Min engelska har trots nerlagt arbete inte förbättras på dessa veckor. För att förbättra krävs undervisning på en grundläggande nivå. » (Dåligt)
- Kände inte att jag lärde mig speciellt mycket nytt under kursen. Dessutom tyckte ajg att det var rätt kasst att vi hade endast två betygsgrundande uppgifter. Det gjorde att de som valde att ofördelaktigt ämne för ju argumentation hade en klar nackdel jämfört med de dom valde ett ämne med tydliga problem att argumentera runt. Det kändes dessutom mer som en kurs i uppsatsskrivning än en kurs i engelska.» (Dåligt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lärarna, de var lätta att diskutera med fast kanske lite lägre tempo när de pratar eller repetera, blev svårt i bland att uppfatta dem DOCK är de mycket kompetenta!»
- Muntliga presentationen för de finns många som tycker det är obehagligt och behöver öva på de»
- Uppgiften i sig var bra»
- Det var bra med en muntlig redovisning. »
- Muntlig presentation bra, CHOCS och peer review bra. Bra lösning med valfri tenta. »
- möjligtvis Becky»
- EngOnline»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer skrivuppgifter men mindre! så man kan tillämpa den kritiken man får på de man skriver.»
- Fler HP, fast samma storlek på kursen samt att skriva en Rapport ex om en olycka eller om ett planerat arbete.»
- Beskrivningar av uppgifter kan vara på svenska så att ma. Förstår»
- Jag skulle föredra kortare inlämningar med kanske två veckors intervall för att hela tiden få feedback på det man lämnar inte för att genom det träna på den kritik man får. »
- Lägga in rapport skrivning istället för essä »
- att man skiver två och två muntligt va ok att va två»
- Det måste finnas en bättre struktur, tydligare mål och bättre information.»
- -Kursmaterialet. Det var extremt oklart vad lärarna ville att vi skulle göra, tom när och vart vi skulle infinna oss. -Lärarna. Jag tycker att hela upplägget av kursen gjorde att man tappade mycket respekt för läraren. I slutet av kursen kändes det inte som att jag såg läraren som en auktoritet längre, utan mer som ett stressmoment. -Examinationen. Två personer som ligger på olika nivåer borde inte bedömas som "ett". Givetvis kan man välja en person som ligger på samma nivå som en själv, men hur skulle jag kunna bedöma detta?»
- Grammatikundervisning i ett lugnt tempo bör läggas till. Engonline är långt ifrån tillräckligt om man nu skall ha en grammatik-tenta. Skriv ett ordentligt styrdokument för uppsats/presentation så behövs inte så många föreläsningar läggas för att förmedla detta. Kriterier för uppsats/presentation skrivna på svenska? Kanske lättare att förstå vad ni är ute efter då, nu kändes de fullständigt ouppnåeliga, vilket de tydligen inte alls var.»
- CHOCS sessions var ett skämt för oss, fel tid och fel person, vi fick ingen vettig feed-back. Har vi möjligtvis bokat fel tillfälle ? Bättre strukturering överlag, att bli bollad med olika info. fram och tillbaka gjorde mig förvirrad.»
- Väl mycket fokus på essay. Förslag: Istället ett större antal olika (skriv-)uppgifter, dock av väsentligt mindre omfattning. Uppgifterna ska vara av olika karaktär, till exempel argumenterande text, sammanfattning, personligt brev till cv mm. Varje uppgift ska genomgå peer review så att man kan se hur man kan göra bättre. Föreläsningarna ska också hänga ihop med uppgifterna och alltså handla om hur man skriver ett cv, hur man argumenterar i en text osv. Eller hur man håller ett föredrag. »
- Annamaria»
- Tag bort kursen och lägg istället några kurser på engelska med liknade innehåll.»
- CHOCS borde inte vara obligatoriskt. Kommentaren min grupp fick av handledaren var att hans mål i princip var att vi skulle få en underskrift av honom, som vi kunde visa upp för läraren, att vi varit där... Inte mycket till feedback så det gav oss ingenting. Detta moment kan finnas för de som känner att de vill ha handledning i sin text. »
- Anpassa PM"et»
- Fler men mindre uppgifter, så att man får en chans att förbättras.»

17. Övriga kommentarer

- Anna-Maria verkade väldigt sur och grinig. Kändes som att hon inte ville vara där»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.3
Beräknat jämförelseindex: 0.32


Kursutvärderingssystem från