ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi, KOK081, Lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»3 8%
Cirka 20 timmar»10 29%
Cirka 25 timmar»15 44%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»2 5%
75%»11 32%
100%»19 55%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 29%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 26%

Genomsnitt: 2.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 32%
Ja, i hög grad»18 64%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.71


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»10 29%

Genomsnitt: 3.05

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»19 55%
Mycket stor»8 23%

Genomsnitt: 3.02

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»17 50%

Genomsnitt: 3.47


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»16 47%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.41

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»20 58%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 45%
Hög»16 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 23%
Hög»18 52%
För hög»8 23%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»14 41%
Gott»14 41%
Mycket gott»4 11%

Genomsnitt: 3.58

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nina och Jerkers föreläsningsanteckningar var jättebra!»
- Det goda bemötandet när man frågar efter hjälp.»
- Labbarna var bra»
- Övningarna har varit mycket bra och man har kunnat få hjälp.»
- Antalet laborationer, så att man får laborativ erfarenhet. Det är även bra att man själv kunde välja vilken laboration man ville skriva rapport på.»
- Det mesta»
- Summeringar likt Jerkers häfte om karbonylmekanismer gav en bra övergripande förståelse.»
- De organiska föreläsningarna»
- Kann»
- Ninas föreläsningar»
- Att det inte krävs labbrapporter till alla laborationer. Konsultationstillfällena.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker inte det är okej så som vissa handledare har behandlat studenter under laboration och laborationsrapporter. Tycker att det är konstigt att en laborationshandledare får lägga till nya komentarer på original texten och att det får ta mer än en veckas tid på sig att lämna tillbaka returer. Tycker att det saknades struktur på den organiska delen, skulle behövts något som knöt ihop allting. Kändes som vi bara fick lära oss lösa delar på allt. »
- magnetismlabben var inte så givande, att mala pulver kändes inte så inspirerande och var väldigt enformigt. Kanske hade man kunnat utföra bara den senare delen av laborationen när vi såg hur magneterna svävade i flytande kväve? Eller helt utesluta den laborationen, fem stycken är mycket på en lp.»
- Lars föreläsningsanteckningar var svåra att förstå i efterhand, komplettera gärna bilder med text!»
- Säkerhetsförhören innan varje labb kändes onödiga. Kan vara bra att ha innan den första labben, men inte innan varje. Svårighetsgraden från labb till labb varierade dessutom mycket, från "vad gör du om din labbpartner börjar brinna?" till detaljkunskaper om labben som inte framgått i handledningen eller refererad kurslitteratur. Labbhandledare bör informeras bättre att det är ett säkerhetsförhör och inte detaljförhör, om annat bör studenterna informeras om att detaljfrågor kan förekomma. »
- Attityden hos en av labhandledarna var dålig, det kändes nästan som om han ville att vi skulle känna oss dåliga. Det kändes som man inte vågade labba i hans närvaro. »
- Lösningsförslag till tentan borde publiceras på kurshemsidan efter tentan.»
- Kursen är lite rörigt. Det kunde struktureras upp lite bättre vad som egentligen ingår, typ en punktlista på saker som vi ska kunna. Föreläsningarna var lite röriga.»
- Laborationshandledaren Johannes Thunberg, då han har varit otrevlig under laborationen.»
- Doktoranden Johannes attityd. Han var otroligt otrevlig och ohjälpsam. Jag hoppas att vi hade fått samma uppmärksamhet som hans mobiltelefon under laborationen. »
- Laborationerna hade olika standarder, t.ex det var olika lätt att få svar på frågor beroende på vilken laboaration man hade. »
- Duggans krav är för högt ställda. Ett litet misstag och man klarar inte de 75% som krävs per uppgift. »
- Det bör finnas fler konsultationstillfällen i slutet av kursen, i tentaveckan.»
- Labbinstruktioner, förberedande frågor borde stå tydligare. Fler övningsledare och mer exempel beräknade under övningar. Mindre Power point på föreläsningar och mer skriva på tavlan/använda OH»
- Mer genomgång av tentor och snabb genomgång på sådant man glömt av från tidigare kurser eller tips på vad som är bra att repitera.»

16. Övriga kommentarer

- inte bara jag utan flera andra elever har uppfattat att laborationshandledaren Johannes Thunberg har bemött oss på ett felaktigt sätt under laborationerna men även i rättningen av rapporterna. Han har varit rent ut sagt otrevlig mot många av oss och det gör att man lätt tappar drivet när man har det jobbigt som det är. Jag tycker inte att Johannes är lämplig som handledare då han trycker ner oss elever om det är något vi inte riktigt förstår. Vi är där för att lära oss och inte för att visa att vi redan kan allt. »
- Önskemål om att sammanföra övningarna i ett gemensamt dokument, underlättar att skriva ut bara ett häfte!»
- Jag hade önskat att föreläsarna hade mer förståelse för att man inte minns allt från kemikursen, framför allt när mekanismer gicks igenom, det var svårt att hänga med.»
- Synd att inte Jerker är kursansvarig längre. Han är den mest pedagogiska föreläsaren jag någonsin varit med om. Ödmjuk och har otroligt mycket tålamod. Man vågar ställa frågor till honom till skillnad från andra föreläsare. (Nina vågar man också ställa frågor till, men hennes svar är för det mesta svårbegripliga). Själva ämnet i sig fick jag ännu mer intresse för, speciellt den organiska delen. »
- Allmänt bra kurs.»
- Det var ett bra tempo i kursen! Det blev aldrig så stressigt!»
- Jag skulle uppskattat ett konsultations tillfälle under tentaveckan. Många frågetecken som dyker upp då.»
- Läste ingenting i boken lärde mig allt på FL anteckningar!»
- En av laborationshandledarna, Johannes som hade aldollabben, var mycket otrevlig. Han var dryg och inte särskilt tillmötesgående. Han dumförklarade oss när vi gjorde fel, detta trots att hans instruktioner var ofullständiga. Det var tydligt att han tyckte det var en pina att vara tvungen att vara där. Dessutom kunde han själv inte svara på alla frågor som skulle besvaras under labben "eftersom det inte var hans område".»


Kursutvärderingssystem från