ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation fk H11, LMU615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»7 43%
Minst 35 timmar»6 37%

Genomsnitt: 3.93

- Med högre koncentration mot slutet. Ganska naturligt eftersom rapport baserades på resultatet som kom fram mot slutet på kursen» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer arbete mot slutet av läsperioden än i början, var lite svårt att veta hur projektet skulle bli i början, vilket gjorde att det var svårt att börja tidigare... » (Cirka 30 timmar)
- Arbetsbelastningen var mestadels mycket hög.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»1 6%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.81


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 50%

Genomsnitt: 3.37

- Särskilt när det gäller hur de slutliga skisserna skulle se ut.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra utdelar material där krav för3,4,5 noggrant beskrivs» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

- Lite för brett.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är egentligen rimliga, men kommuniceras av föreläsare som väldigt högt ställda. Var tydligare!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mina förkunskaper var begränsade, vilket gjorde att det var mycket svårt att prestera ett tillfredsställande resultat.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.93

- Har inte fått rapporten rättad än, så svårt att säga. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.25

- Väldigt mycket av tiden har varit för eget arbete.» (Ganska liten)
- Just writing-delen kändes ibland lite onödig eftersom vi haft samma undervisning fast i svenska. Dock var det väldigt bra med engelsk undervisning.» (Ganska stor)
- Det var väldigt bra att få tips men ibland stannades arbetet upp i väntan på tipsen från läraren. Man vill inte jobba vidare i fel riktning.» (Ganska stor)
- Väldigt bra och dynamisk undervisning när den varvades med skissföreläsning och engelskföreläsning.» (Mycket stor)
- Inte rapportskrivningsdelen men skissteknik och liknande har varit stor hjälp » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.18

- Vi har inte haft någon kurslitteratur utan istället har undervisningen varit mycet viktig.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft litteratur i någon större utsträckning.» (Ganska liten)
- Var lite oklart vad som förväntades av en som slutresultat. » (Ganska liten)
- Hade inte direkt ngt kursmaterial förutom pdf:er och anteckningar.» (Ganska stor)
- Markers» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.43

- Lite tekniska problem med pingpong, men i övrigt bra!» (Ganska bra)
- Lite krångel med inlämningen för några, och kommunikationen mellan lärarna kunde varit bättre. » (Ganska bra)
- Var svårt att skicka in rapporten när den skulle lämnas in. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»5 31%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»2 12%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Nästan alla behövde hjälp och ville ställa frågor större delen av tiden, samtidigt som det var kanske 5 personer per 4h lektion som fick hjälp, vilket ledde till att man inte fick tillräckligt. » (Mycket dåliga)
- Hjälplistan på tavlan fungerade dåligt och det var ofta samma personer som fick hjälp varje gång, då dom var snabba att skriva upp sig på tavlan. Förslag är att man använder en klasslista som hjälplista och går igenom denna, och sen börjar om. Behöver någon på listan inte hjälp, gå vidare till nästa. När listan är slut, börja om från början, och gör så hela kursen.» (Ganska dåliga)
- När man väl fick hjälp var det väldigt givande, men det var lite ont om tid på hjälpfronten. » (Ganska dåliga)
- Många som ville ha handledning och ont om tid. » (Ganska dåliga)
- Man kunde ju alltid skicka mail och fråga. Rapportdelen var inga problem men det kändes som de flesta ville ha "2 olle" och en lärare i rapportdelen för de flesta behövde hjälp och feedback angående bildesignen. Det var långa hjälplistor och Olle hann oftast inte hjälpa alla som skrivit upp sig och då ibland fick man vänta till nästa dag eller gång, som kunde vara en vecka vilket gjorde att man trappades ner i arbetet för att man visste inte hur man skulle fortsätta förrän man frågat om vissa saker.» (Ganska bra)
- Kunde ta lite tid att få svar, men inte orimligt lång tid.» (Ganska bra)
- Det fanns möjlighet att få hjälp men kanske inte tillräckligt ofta.» (Ganska bra)
- på lektionstid hann man vid flera tillfällen inte få hjälp. man kunde dock gå upp till olle när han var på sitt kontor, vilket var bra.» (Ganska bra)
- Hade nog ändå behövs mer möjligheter för vägledning och frågor både med Olle och Calle.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»3 18%

Genomsnitt: 4

- Lite mkt tävlande, alla ville inte hjälpa till för att själva ligga bra till» (Ganska bra)
- I den mån som jag har sökt har det fungerat bra, med undantag av peer-responsen. De andra var inte klara med rapporten för än precis innan inlämning, vilket gjorde att det var svårt att få dem att vilja ta tid med att titta på vad jag skrivit, samt att det var svårt att kommentera deras då de inte var särskilt långt komna. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»9 56%
För hög»6 37%

Genomsnitt: 4.31

- Som tidigare nämnts var kanske inte mina förkunskaper tillräckliga, det var väldigt mycket tid som gick åt att lära sig hur olika saker funkade, i stället för att försöka producera någonting som såg snyggt ut. ur ett lärandeperspektiv antar jag att det är helt i sin ordning, men resultatet led av det. » (För hög)
- Det har krävs mycket och ibland har belastningen varit för hög. » (För hög)
- Belastningen i denna kurs var så hög att den andra kursen blev lidande.» (För hög)
- Den andra kursen fanns det ingen tid förrän efter denna kursen var klar. De del upg som skulle lämnas in tig onödigt mycket tid. Peer respons upg kändes väldigt onödig!!» (För hög)
- Den var väldigt hög men å andra sidan kunde man välja vilken nivå man ville lägga arbetet på och hur mycket tid man ville lägga ner på det.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 6%
Hög»7 43%
För hög»8 50%

Genomsnitt: 4.43

- Kändes som att vi hade tentavecka varje vecka. » (För hög)
- Denna kursen tog upp nästan all tid utöver föreläsningarna, vilket gjorde att man efter inlämningsdatum fick ägna hela sin vakna tid åt att försöka läsa in den andra kursen vi läste parallellt. som tur var var den tentan en hel vecka efter inlämningen. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»6 37%
Mycket gott»8 50%

Genomsnitt: 4.37

- Bra innehåll, med några mindre problem. Helhetsintrycket sänktes ganska kraftigt av att verkstaden där vi ägnade stor del av tiden under kursen inte fungerade som den skulle. Framförallt krånglade bandsågen, vilket hindrade arbetsflödet markant. » (Gott)
- En mycket rolig och lärorik kurs som pga av sin höga belastning bara blev en ren plåga» (Gott)
- När allt var klart kände man att man var nöjd med det man tagit fram och det var precis det Olle sa i början av kursen att trots att man skulle ha jobbiga veckor framför sig så kunde man till slut blicka tillbaka och tyckt det var kul. Det var superbra! » (Mycket gott)
- Kurser som denna är skälet till att jag har sökt till Designingenjörsprogrammet.» (Mycket gott)
- Det har varit roligt och få utmana sig själv. Att få arbeta ensam uppskatta jag verkligen. » (Mycket gott)
- Tidskrävande kurs men en av de mest lärorika hittills.» (Mycket gott)
- Bra lärare, roliga uppgifter» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att träna på renderingar»
- Kursen är i helhet mycket bra!»
- Jag tycker att Sarah var väldigt inspirerande så jag hoppas att hon finns kvar nästa år. Det var jättebra med blandat föreläsningar på engelska och svenska»
- Bilkonceptet, arbeta självständigt, Olle, Calle och Sarah var jättebra. »
- Gästföreläsare om skiss och Photoshop!»
- Projektet som helhet bör bevaras, var mycket lärorikt. »
- Hela konceptet.»
- alla lärare var mycket bra! »
- Projektet var annars kul om det inte hade varit så många moment.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid till att skriva rapport ist för att ha samma genomgångar för rapportskrivning som förra året.»
- Hjälplistan bör ändras så att alla får chans till samma mängd handledning. Mer kommunikation mellan Calle och Olle, kanske en lektion i veckan där BÅDA är närvarande.»
- Lite tydligare mål angående hur skisserna skulle se ut. »
- Konsultationerna med framförallt skisser och liknande. Det fungerade sådär. Det gjordes listor utan att hela klassen var informerad vilket gjorde att den som skrev listan fick hjälp först. Det pågick på samma sätt hela läsperioden så jag fick konsulation först när det var drygt en vecka kvar till inlämning. »
- Mer tid för stöd under det praktiska arbetet med bilen, skisser och modell. »
- Jobbigt att använda den blå skumplasten, kanske hade varit bättre att arbeta i lera?!»
- Förbättra verkstaden, se till så att framförallt sågen fungerar. Sedan anser jag det olämpligt att bygga en modell i blått skum, då denna var så svår att testa sig fram i. I stället för att bättre bestämma hur bilen skulle att se ut genom att prova sig fram hur man vill lösa mötena mellan de olika ytorna, gjorde det omedgörliga materialet att man var tvungen att bestämma sig i förväg, och sedan vara mycket försiktig när man ändrade någonting. Jag anser att det borde varit bättre att jobba i lera, då man skulle ha kunnat prova sig fram.»
- Inte lika hög belastning. »
- lite bättre precisering av de krav som ställdes på bilderna. »
- Belastningen. Den andra kursen ska inte behöva bli lidande.»
- lite tydligare uppgifter, lite mer möjligheter till att få tips från lärare»

16. Övriga kommentarer

- Jätteinspirerande och bra! Engagerade lärare och föreläsare.»
- Tack för en bra kurs! Äntligen en kurs som uppfyller förväntningarna till varför jag sökte den här utbildningen!»


Kursutvärderingssystem från