ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biorektionsteknik, KKR090, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Claes Niklasson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp

1. Kön

20 svarande

Man»7 35%
Kvinna»13 65%

Genomsnitt: 1.65

2. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»6 30%
Bra»8 40%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 3.65


Din egen arbetsinsats

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3. Hur många timmar lade du i genomsnitt på kursen?

20 svarande

Upp till 15 timmar/vecka»0 0%
15-20 timmar/vecka»0 0%
20-25 timmar/vecka»10 50%
25-30 timmar/vecka»9 45%
Mer än 30 timmar/vecka»1 5%

Genomsnitt: 3.55

4. Hur har du prioriterat kursen i läsperioden

20 svarande

Högst»14 70%
Mellan»6 30%
Lägst»0 0%

Genomsnitt: 1.3

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»3 15%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.65


Mål och Måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen

6. Hur begripliga är kursens mål?


,, Genomföra och analysera material- och värmebalanser för kemiska/biotekniska system och celler
,, Utföra och analysera beräkningar rörande kemiska/biotekniska reaktorer.
,, Analysera och implementera olika odlingstekniker ur ett biotekniskt ingenjörsperspektiv.
,, Beskriva och tillämpa grunder för masstransport kopplat med mikrobiella system-biokemiska reaktioner.
,, Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem
,, Utföra och analysera matematisk modellering på såväl mikroskopisk (cellmetabolism) som makroskopisk (reaktordimensionering) nivå.
,, Utföra och planera experiment i bioreaktorer med god laborativ praxis.
,, Kritiskt granska experimentella resultat och slutsatser

20 svarande

Jag har inte sett / läst målen tidigare»3 15%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 50%

Genomsnitt: 3.15

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

8. Är det något(några) av målen som inte alls är uppfyllt (stöd för inlärning av målet/kompetens saknas)

NOTERA: Markera de mål som ni anser inte uppnåtts


(Målen är förkortade se ovan för fullständig text)

20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Genomföra och analysera material- och värmebalanser»0 0%
Utföra och analyserakemiska/biotekniska reaktorer»0 0%
Analysera och implementera olika odlingstekniker»0 0%
Beskriva och tillämpa grunder för masstransport»4 20%
Utföra enklare optimeringsuppgifter för produktionssystem»0 0%
Utföra och analysera matematiska modeller»0 0%
Utföra och planera experiment i bioreaktorer»0 0%
Kritiskt granska exp. resultat/slutsatser»1 5%

9. Testade tentamen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 7%
Delvis»5 38%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej, har inte tenterat än»7

Genomsnitt: 2.46

- Det var oväsentliga uppgifter på tentan. Det som blev testad på var inte grundkunskap» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.25

- Föreläsningarna känns lite virriga och väldigt hastiga.» (Ganska liten)
- Kursboken är ju ett mysterium. Precis efter att man lagt ut sina sparade slantar på den så inser man att den är fullständigt värdelös. Ta bort den så att man slipper ödsla pengar på den! Gör ett utförligare kompendie istället kanske?» (Ganska stor)
- Helhetsintrycket av föreläsningar och övningar (samt utdelat material) har varit lite "hafsigt", dvs det känns som att det kan bli mer genomarbetat. Många slarvfel i exempel, övningar och utdelat facit. Särskilt facit har varit svårt att använda då det är extremt svårläst, kladdigt och innehåller felaktigheter. Det hade varit bra att se över detta till nästa år.» (Ganska stor)
- Bra men något stressiga föreläsningar.» (Mycket stor)

11. Vad har varit bra och vad kan förbättras med föreläsningarna

- Föreläsningarna (och undervisningen överlag!!) hade fungerat vansinnigt mycket bättre ifall vi hade en relevant kusbok, eller något annat sätt att ta till sig informationen.»
- Alla använder olika beteckningar på tex inflöde osv. Lite onödig förvirring.»
- Mer grundläggande exempel hade vart bra.»
- lägga ut power points innan föreläsning»
- Att inte föreläsaren stressar igenom så mycket som han faktiskt gör»
- Utdelning av slides är alltid bra! Kan förbättra: ge varje moment lite mer tid, känns som att vi stressade igenom många delar. Hann inte riktigt förstå.»
- Bra struktur. Användarvänliga hand-outs som antingen redan ligger uppe innan föreläsningen eller delas ut på plats- mycket bra. Något som kan förbättras är att det inte finns så mycket tid över om det är något som behöver diskuteras mera. Utan föreläsningarna måste hålla en viss fart för att hinnas med vilket gör att vissa saker lämnas oklara.»

12. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för ditt lärande?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3

- Vi har inte haft räkneövningar.» (Mycket liten)
- för fort genomgång» (Ganska liten)
- Som sagt, gick väldigt fort bitvis, delar av uträkningar som hoppades över och slarvfel under räkneövningen.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna har varit väldigt viktiga för att kunna komma igång med varje ny del av beräkningsuppgifterna.» (Mycket stor)

13. Vad har varit bra och vad kan förbättras med räkneövningarna

- Lägga till räkneövningar.»
- Bra med så många exempel som bearbetades, men mindre slarvfel tack!»
- Räknestugor är bra då man får tillfälle att räkna själv och ställa frågor.»
- borde även ha några konsultationstider under kursens gång.»
- Vissa utvalda uppgifter gås igenom för att vara till stöd för den egna räkningen- Bra, men kanske att man borde se över vilka dessa är för att på ett ännu bättre sätt täcka upp de problem som studenterna själva ska kunna lösa.»
- Bra uppgifter som gicks igenom. Dock kanske det hade varit bättre att minska antalet uppgifter och gå igenom valda uppgifter grundligt.»

14. Till hur stor hjälp har simuleringsövningarna varit för ditt lärande?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»9 47%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.21

15. Vad har varit bra och vad kan förbättras med simuleringsuppgifterna?

- Om vi seriöst ska lära oss att skriva program behöver vi mer tid och fokus på själva programmeringen. Ifall det inte är så viktigt skulle vi kunna få ut koden direkt. Simuleringsövningarna har bara varit stressande och tidskrävande och inte gett tillräckligt för att försvara det i en i övrigt mycket stressig period.»
- Matlab koden är totalt hopplöst svår eftersom det var mkt länge sedan vi sysslade med sånt och man försöker samtidigt lista ut själva BRT-biten. Förstår inte riktigt hur det är tänkt att man ska hinna med alla.»
- Om man hade haft mer tid med det med mer möjlighet till hjälp så skulle de vara mer givande. Nu hoppar man över det mesta istället och bankar huvudet i bordet på grund av simuleringsprojektet.»
- Det är mer Matlab än bioreaktionsteknik! Vi satt och drog oss i håret och var frustrerade över att vi ej förstod hur vi skulle skriva koden.»
- ingenting! Helt meningslöst, stressande (då det är satt på slutet) och försämrar chansen att klarar tentan (borde sitta pch plugga då istället)»
- Kunde förtydligat vad vi egentligen gjorde»
- Den simuleringsövning som var kopplad till labben borde upplägget ses över. Bra syfte, men tog väldigt lång tid att behandla datan.»
- Poängen med simuleringarna inses först långt senare i kursen, när många bitar börjar att falla på plats. Inledningsvis kändes de som de byggde som saker som ej hade tagits upp under föreläsningarna. Det hade både varit roligare och bättre för förståelsen om simuleringen var mer i fas med teorin.»
- Häftet om matlab som delades ut var bra. Fick ofta bra hjälp och vägledning. Vissa av inlämningsuppgifterna var otydligt formulerade.»

16. Till hur stor hjälp har labintro, laborationen och labseminarierna varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.85

17. Vad har varit bra och vad kan förbättras med labben.

- Missade labintro. (hade ingen aning om att vi skulle ha det eller att det var obligatoriskt förrän i efterhand) Laborationen var krävande men seminariet är bra för förståelse.»
- Seminarierna är inte klara. Men överlag ger de ett bra lärande. Känns fortfarande som man har missat mycket information som är grundläggande för att förstå kursen.»
- Laborationen var meningslös»
- Bra lab, men den tog en del tid. Synd att den låg så sent också.»
- Labbintron var väldigt långt innan labben, kan skjuta fram tillfället.»
- Labbarna må vara långdragna men de är lärorika och ger en bra inblick i den praktiska tillämpningen.»
- Seminarierna var ganska rörigt. Det var svårt att förstå hur man skulle analysera sin data. Fler genomgångar?»

18. Till hur stor hjälp har kursboken "Basic Biotechnology" varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»18 90%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.1

19. Till hur stor hjälp har övningshäftets teorigenomgångar och övningsuppgifter varit för ditt lärande?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»13 65%

Genomsnitt: 3.6

- Det mesta stor som man behöver veta. Svår att få en ra överblick över teorin dock.» (Ganska stor)
- Har tittat mkt på häftets genomgångar och uppgifter. Kan definitivt vara mer pedagogiskt men det är ju iaf ett stöd. Lösningarna är guld men tyvärr är många oläsliga och handstil/beteckningar är slarviga/svåra att hänga med på.» (Mycket stor)
- Häftet är jättebra!» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»10 50%

Genomsnitt: 3.4

- Facit var som sagt ganska bedrövligt. hade hjälpt om det var renskrivet.» (Ganska dåligt)
- Du skulle kunna skriva fler kommentarer på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.11

- Mer handledare under dataövningarna! Just nu går de ut på att sitta och vänta i 80% av tiden på hjälp.» (Mycket dåliga)
- Claes tog sig tid och kunde svara på de flesta frågor.» (Ganska bra)
- Ibland svårt att få tag på lärarna.» (Ganska bra)
- Möjligheten till att ställa frågor fanns, men större frågor fick ofta ett snabbt, kort svar.» (Ganska bra)

22. Hur väl balanserat är förhållandet mellan föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och lab?

20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Väl avägt»8 40%
För många föreläsningar»1 5%
För många övningar»0 0%
För många inlämningsuppgifter»3 15%
För många simuleringsuppgifter»9 45%
För många laborationer och labseminarier»4 20%
För få föreläsningar»0 0%
För få övningar»7 35%
För få inlämningsuppgifter»0 0%
För få simuleringsuppgifter»0 0%
För få laborationer och labseminarier»0 0%

- Blir för mkt med både simuleringen (som tar jättemkt tid!), 2 inlämningsuppgifter som delas ut sent i kursen. Det värsta är att både lab och seminarie kommer sist i perioden då man verkligen behöver tid för att låta allt smälta in och räkna, räkna, räkna.» (För många simuleringsuppgifter)
- För att vara en kurs denna perioden som tentas så känns det som om vi har 4.» (För många inlämningsuppgifter, För många simuleringsuppgifter, För många laborationer och labseminarier, För få övningar)
- Alldeles för mycket att ha både simuleringsuppgifter, två inlämningsuppgifter och labseminarier! Får ej glömma att vi även har två veckor lab i mol. bion som går samtidigt, finns inget tid över för eget arbete.» (För många inlämningsuppgifter, För många simuleringsuppgifter)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»17 89%

Genomsnitt: 3.89

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»11 55%
För hög»7 35%

Genomsnitt: 4.25

- Hade vi haft en bra kursbok där materialet stod hade inlärningen gått mycket smidigare och snabbare och allt hade varit bra!» (För hög)
- För mycket projekt och inlämningar. Man hinner inte plugga på kursen. Förståelsen lämnas utanför. Antingen så ges de obligatoriska delarna bonuspoäng på tentan alternativt hp eller så bantas de ner.» (För hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»11 55%
För hög»8 40%

Genomsnitt: 4.35

- Mycket tid försvann iväg till molbiolabbarna, det var lite synd.» (Hög)
- Den värsta period hittills under min Chalmerstid. Ingen tid alls till att räkna (vilket är det viktigaste för att kunna förstå). I båda kurserna är belastingen med obligatoriskt extra-arbete väldigt hög. Tidigare har detta gett rikligt med bonuspoäng. Varför får vi inget cred för vårt slit längre? Bara hot om att vi inte blir godkända :(» (För hög)
- Se ovan» (För hög)
- hösttrött kanske...» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»6 30%
Gott»6 30%
Mycket gott»6 30%

Genomsnitt: 3.75

- Virrigt och ryckigt.» (Dåligt)
- Kursen är ok men belastningen har varit alldeles för mkt för att något ska vara roligt.» (Godkänt)
- Mycket finns att förbättra» (Godkänt)
- Gärna ett mer genomarbetat intryck till nästa år.» (Godkänt)

27. Anser du att kursinnehållet kommer att vara till nytta i din framtida karriär?

20 svarande

Absolut inte»0 0%
Till viss del»12 60%
Troligen»2 10%
Absolut»6 30%

Genomsnitt: 2.7

- Vill aldrig hålla på med sånt på heltid med det känns ju ändå relevant att kunna förstå efter utbildningen.» (Till viss del)
- För att jag inte fått grepp på någonting egentligen. Just nu känns det som metabolism utan teori.» (Till viss del)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Glögg och pepparkakor!»
- Laborationen»
- rubb och stubb! ju fler övningar och arbete tillsammans med handledare desto bättre.. »
- Inlämningsuppgifterna (MEN den andra inlämningsuppgiften blr inte sparas sist, för stor och svår för att sitta med sista veckan!)»
- Häftet»
- Bra föreläsningar och bra laboration.»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En kursbok som matchar kursen! Allt annat är studentplågeri. Formelsamligen till tentan borde skrivas om.»
- Arbetsbelastningen!Inte allt arbete i lv6-7! »
- Upplägget med projekt och inlämningsuppgifter.»
- Franzéns del. Han är dålig, hans del gav inget och bara gjorde att en del av fokuset på tentan togs bort och las på något meningslöst istället»
- Facit och räkneövningarna bör nog finslipas»
- Simuleringarna och föreläsningarna bör hänga ihop bättre.»
- Kursboken tillförde i princip ingenting. Det kändes som en onödig utgift då man klarade kursen utan den.»

30. Övriga kommentarer

- För att ha varit i skolan till 20:00 6 veckor irad och inte ligga i fas i beräkningarna när man "bara" har "en" kurs känns riktigt sjukt.»
- Kursboken har inte varit till ngn nytta alls för kursens innehåll, det lilla som fanns i boken som var relaterat till föreläsningar och övningar gicks igenom tillräckligt noga där. Boken var en aning överflödig/onödig i detta fall.»


Kursutvärderingssystem från