ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-4 Elektriska kretsar och fält, EEM076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-10
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»13 30%
Cirka 20 timmar»15 34%
Cirka 25 timmar»7 16%
Cirka 30 timmar»6 13%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.27

- Alldeles för mycket jobb inför labbar, med labbar, plugg...» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»5 11%
50%»6 13%
75%»14 32%
100%»18 41%

Genomsnitt: 4.04

- Fan läraren opedagogisk» (25%)
- Ingen tid» (25%)
- Allt utom fält-delen.» (75%)
- Missade enheldel pga. sjukdom.» (75%)
- Gick på alla krets-föreläsningar och någon enstaka fält-föreläsning» (75%)
- Jag deltog inte på alla föreläsningar i fält-delen av kursen, då det inte gav någonting.» (75%)
- Föreläsningarna om fält var obegripliga och var därmed bara ett slöseri med tid.» (75%)
- Var inte med på fältdelen.» (75%)
- Dålig föreläsare i fält delen» (75%)
- Låg på sjukhus första veckan så jag missade en del då. » (75%)
- Deltog bara på en av fältföreläsningarna. De var svårt att förstå föreläsaren.» (75%)
- Tagit tillvara på samtliga (dock för få) övningstillfällen med handledarhjälp.» (100%)
- Ett pass i veckan för räknestuga är alldeles för lite för den här kursen. » (100%)
- Skippade två fältföreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 60%

Genomsnitt: 2.58

- Det står inget i målet om att man ska lära sig något om elektriska fält, vilket känns konstigt eftersom kursen heter Elektriska kretsar och fält, vi har haft undervisning på det (som var otroligt dålig) och det var med på tentan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Vi har dock inte fått lära oss om dioder.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Målen känns rimliga men som sagt testas även andra saker än det som står i målen på tentan vilket känns konstigt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen, som de står, är rimliga. Se dock svar på senare frågor om tentan. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»17 39%
Ja, i hög grad»22 51%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.48

- Examinationen var alldeles för svår, alla uppgifter var ju de svåraste i hela kursen.» (Nej, inte alls)
- Ja, tentan testade till viss del det som står i målen men den testade även annat.» (I viss utsträckning)
- Väldigt lurig tenta! Kändes som om tentan var högre nivå än tidigare tentor, labbarna och övningsuppgifterna. Lösningar på gamla tentor samt övningsuppgifter till boken hjälpte inte mycket, eftersom viktiga mellansteg i beräkningar försummas bort och påstås vara triviala.» (I viss utsträckning)
- Två saker som står i kurs-pm har inte alls tagits upp i kursen: - Dioder - Elektromagnetiska fält med tillämpning på transformatorer Tentan var också mycket svårare än vi givits anledning att tro, utifrån extentor och andra uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Exempeltentorna var inriktade på vissa områden men den "riktiga" tentan testade på andra områden, vilket var lite störande då man inte lagt lika mycket "krut" på dessa.» (I viss utsträckning)
- För många beroende källor» (I viss utsträckning)
- Var ovanligt hög nivå på tentamen. Svårighetsgraden har inte setts sen 2007. Antingen ligger de andra för lågt eller denna för högt, men tycket det ska finnas en genomgående svårighetsgrad.» (I viss utsträckning)
- Tentamen som hölls var förfärlig. Allting var relaterat till växelström och beroende källor. Något som ej varit med på övningstentorna som delats ut de senaste åren. » (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än labbarna och de övningstentorna vi fick.» (I viss utsträckning)
- tentan var alldeles för "svår" med uppgifter som vi inte alls tränat mycket på eller har på genomgångar, och jämfört med de 3-4 tidigare tentor som funnits tillgängliga. Det var väldigt stor skillnad på den vi hade nu och de som varit.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen i delen "Elektriska kretsar" varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»20 46%
Mycket stor»15 34%

Genomsnitt: 3.13

- Som sagt. Opedagogisk lärare» (Mycket liten)
- Allt utom fältdelen var bra, särskillt demoövningarna.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna under krets-delen var rätt bra.» (Ganska stor)
- Tydligt och bra förklarat på föreläsningar, dock skippar Ants gärna mellansteg i beräkningarna vilket förvirrar när man läser igenom sina anteckningar.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bra, förutom att de ibland gick lite väl fort på slutet, antagligen för att tiden höll på att ta slut. Det var också oproportionerligt stor del av föreläsningarna som handlade om repetiton av kunskaper från gymnasiet. Det hade nog varit lättare att ta in de nya kunskaperna om mer tid vikts åt denna del av kursen. Bra med kort repetition av föregående föreläsning i början av föreläsningarna. I början verkade det som att räknestugorna inte skulle vara till någon hjälp alls, men de blev bättre ett par veckor in i kursen. Handledarna var ibland oförberedda på uppgifterna vi arbetade med. » (Ganska stor)
- Ants är en mycket bra och pedagogisk lärare.» (Ganska stor)
- Ants har däremot hoppat över steg i beräkningarna som han tycker är självklara.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar, lätta att hänga med i.» (Mycket stor)
- Ants har gjort ett väldigt bra jobb!» (Mycket stor)
- Antz är en mycket god och tydlig föreläsare. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen i delen "Fält" varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»29 67%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»1 2%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.34

- Föreläsaren i den här delen hade ingen pedagogik. » (Mycket liten)
- Det var svårt att hänga med, det verkade som hon inte visste vilka kurser vi har haft tidigare. Det lite hopp mellan matte och fält» (Mycket liten)
- Föreläsaren räknade med att vi hade mycket högre förkunskaper än vad vi ens har fått möjlighet att få (flervariabelanalys). Hon anpassade inte heller undervisningen efter vår nivå när vi informerade om att vi inte hade de förkunskaperna. Hon frågade ibland om vi hängde med och när vi sa att vi inte gjorde det gick hon bara igenom samma sak igen i ett högre tempo. Däremot var demo-föreläsningarna i fält-delen bra, det var dom som gjorde att jag över huvud taget tog till mig någonting av en delen.» (Mycket liten)
- Fanns väl ingen litteratur alls? Och undervisningen var ju ett skämt :-(» (Mycket liten)
- Har i princip struntat i Fält-delen eftersom det inte gick att förstå något alls på föreläsningarna. Demo-föreläsningarna var hyfsat begripliga, men tappade mycket på att inte ha förstått teorin från tidigare föreläsningar.» (Mycket liten)
- Totalt värdelöst. Tror inte föreläsaren fått reda på vad hon skulle föreläsa, vad vi hade för förkunskaper osv. Hon borde även ha tagit det på engelska istället eftersom det ibland kändes som det fanns en språkbarriär, t.ex. när hon förklarade något och när man ställde en fråga/frågor om det hon gick igenom. När vi väldigt tydligt sa att vi inte alls är med på vad hon går igenom så fick vi ingen respons, utan hon fortsatte. Den responsen vi fick var feltolkad. T.ex. så kunde hon börja förklara "cosinus får sitt maximum vid...", istället för att förstå att det var t.ex. formeln (som råkade ha cosinus i sig) som vi inte förstod (var den kom ifrån, hur hon fick fram den, vad den är till osv).» (Mycket liten)
- Obefintlig, gick på två av föreläsningarna men gick därifrån efter halva då det inte gav mig ett jota. Ungefär lika givande som att sitta och kolla på färg som torkar. Orsak: Föreläsaren var från Tjeckien och hennes svenska var mycket begränsad. Halva föreläsningen gick åt till att hon skulle försöka komma på det svenska ordet för företeelsen som hon föreläste om. Mitt tips är att byta föreläsare till nästa år.» (Mycket liten)
- Jag har endast deltagit på hälften av dessa föreläsningar. Föreläsarens språkkunskaper var så begrännsade att man ej förstod vad hon sa. Jag hade även känslan av att hon inte riktigt visste vad som skulle ingå i kursen.» (Mycket liten)
- Ingen hjälp, då hon hade svårt att göra sig förstådd. Dels genom språkbarriär samt dåligt strukturerad deposition. » (Mycket liten)
- Var inte där, dels en prioritetsfråga och dels språkbristning hos föreläsaren för fältdelen.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte till mycket hjälp, dåligt strukturerade, stressiga, ingen koll på våra förkunskaper, svårt att veta vad det egentligen var vi skulle kunna. Demoövningarna var däremot väldigt bra, där fick man se vad man faktiskt skulle kunna och hur man använde det. » (Mycket liten)
- Fokuserade ej alls på denna del.» (Mycket liten)
- Var ingen idé att gå dit. Fattade inte vad hon försökte säga. Hade nog varit bättre om hon hade pratat engelska.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna inom fält var helt och hållet obegripliga. Föreläsaren talade med kraftig brytning och kunde ej förmedla kunskap. Föreläsaren var ej förberedd inför föreläsningarna heller, hon satt och hoppade mellan ett tiotal olika powerpointpresentationer. » (Mycket liten)
- Jag fick inte ut mycket av dessa föreläsningar då man inte förstod vad föreläsaren gick igenom och vad man skulle kunna.» (Mycket liten)
- Helt meningslös. Hon kan sina grejer, men kan inte förklara. Borde inte få undervisa.» (Mycket liten)
- Det är bra att man förstår vad hon säger. Demopassen var det enda man lärde sig något på.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna om fält var nog de sämsta hittills på Chalmers. Man tog inte hänsyn till våra förkunskaper och det var (fram till sista lektionen) nästan bara ett uppradande av formler, utan egentliga tydliga förklaringar av vad de innebär. Det enda som gjorde att fältdelen inte var ett fullständigt fiasko var sista föreläsningen och demoräkningstillfällena. » (Ganska liten)
- demotillfällena var bra resten var ganska värdelöst.» (Ganska liten)
- Främst demostrationerna har varit relevanta till vad examinationen handlat om. De vanliga föreläsningarna har känts lite osammanhängande och har ofta känts som överkurs som började på något för hög nivå för oss.» (Ganska liten)
- Läraren hade svårt med språket, åtminstone var det svårt att förstå vad som sades. Brist i informationen till läraren om vad vi kunde och hur beräkningarna skulle göras. Mycket lektionstid gick åt för att beskriva hur talen skulle beräknas, även om vi inte skulle räkna på det viset ändå.» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen i delen "Elektriska kretsar" varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»21 48%
Mycket stor»9 20%

Genomsnitt: 2.76

- Knappt öppnat boken annat för att göra uppgifter. För dåligt med exempel i den.» (Mycket liten)
- För mycket text och för mycket brus. För få talande exempel. Fast tanken är väl inte att man skall lära sig, utan att uppfinna hjulet igen antar jag?» (Mycket liten)
- Hade varit bra om man på föreläsning sa vad saker hette både på engelska och svenska för att förstå boken bättre. » (Ganska liten)
- Uppgifterna i kurslitteraturen var svåra att begripa eftersom att exemplena i boken ej höll samma nivå. » (Ganska liten)
- Ants är väldigt metodisk. Det är lite jobbigt när han märker att det är lite tid kvar, och börjar öka tempot. » (Ganska stor)
- Lite jobbig att läsa ibland men bra uppgifter och bra exempel.» (Ganska stor)
- Ganska bra pedagogik i boken, dock väldigt synd att facit inte innehåller fullständiga lösningar. Lite smått förvirrande med begreppen när kursen hålls på svenska och litteraturen är på engelska.» (Ganska stor)
- Kursboken är ganska bra. I alla fall de första kapitlen. » (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Boken förklarar mycket bra.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen i delen

37 svarande

Mycket liten»25 67%
Ganska liten»6 16%
Ganska stor»5 13%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.51

- Har inte använt någon.» (?)
- Fanns ingen kurslitteratur i delen fält. Är helt förbryllad fortfarande. Är detta verkligen nivån Chalmers skall ligga på?» (?)
- Fanns ingen kurslitteratur! Vi fick tips på många olika böcker bara två veckor innan veckan. Bättre att ha en bok som man vet är bra och rekommendera den till studenterna.» (?)
- Har inte använt den.» (Mycket liten)
- Vilken litteratur!? Suddiga och smått obegripliga anteckningar klassar jag inte som litteratur.» (Mycket liten)
- Jag antar att denna fråga ska handla om fältdelen av kursen. I så fall saknades helt läsanvisningar under de första veckorna - och sedan refererades vi till några kapitel i en bok, som gick långt utöver vad tentauppgiften handlade om. » (Mycket liten)
- Fanns ingen om ni menar fält.» (Mycket liten)
- Hitta ingen» (Mycket liten)
- Ingen egentlig kurslitteratur» (Mycket liten)
- Använde ingen kurslitteratur. Tog hjälp av internet för att klara det.» (Mycket liten)
- fanns inte mycket litteratur» (Mycket liten)
- Antar att det gäller fält.» (Mycket liten)
- Står inte vilken del men antar "fält".» (Mycket liten)
- Mycket lätt att hitta exempel på uppgifter på tentor och liknande, men många uppgifter är också helt orelevanta.» (Ganska stor)
- Jag gjorde några av övningsuppgifterna för att sätta mig in i vad vi förväntades kunna, och tyckte det fungerade bra.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»25 58%
Mycket bra»9 20%

Genomsnitt: 2.9

- Lab-PM var under all kritik, speciellt för lab 2. PM läggs ut i ett format som endast stöds av Microsoft Office 2007 eller senare, en käftsmäll mot oss datateknologer där en klar majoritet använder Open Office. Att få någon ansvarig att konvertera filen gick inte heller, utan vi fick själva gå på jakt efter en passande dator (notera att de flesta datorsalar på campus enbart har Linux som operativsystem och därmed inte klarar Microsoft Office). Att sedan lägga ut en korrigering kvällen innan sista labbtillfället när vi förväntas ha gjort alla förberedande beräkningar är skrattretande. Lab-PM är dessutom väldigt otydligt, hur ska vi veta vad de olika kablarna i labbet heter när vi inte fått någon genomgång på det?» (Mycket dåligt)
- Uppgifter som skulle läggas ut kom aldrig upp. Tentorna kom upp alldeles för sent. Vissa handskrivna saker hade skannats in och lagts upp, men det var alldeles för smått skrivet med låg kontrast så de var oanvändbara. » (Mycket dåligt)
- Uppgifterna om fält kom inte upp förrän halvvägs genom den delen av kursen. Felskrivningar (och i övrigt mycket dålig engelska - exempelvis uppmanas man att lägga sina hemorrojder på tangentbordet) i labb-pm, labb-pm var i ett format som inte borde användas (.docx), ingen info på hemsidan om kursrepresentanter, exempeltentorna var långt, långt mycket enklare än tentan vi fick skriva, föreläsningsanteckningarna från fältdelen gick inte att läsa, för de var dåligt inscannade. » (Mycket dåligt)
- Vi fick en rättning i labb-PM dagen innan sista gruppen skulle ha den labben (labb 2)» (Mycket dåligt)
- Labb-papper tykcer jag var under all kritik, dåligt skriva och upplagda i konstiga format så att normal utskrift omöjliggjordes » (Ganska dåligt)
- Ogillar fortfarande interfacet och upplägget på ny information etc. Lätt att misa viktiga saker.» (Ganska dåligt)
- Har inte varit inne på hemsidan jättemycket utan bara hämtat lab-PM där. Men det har fungerat bra.» (Ganska bra)
- En av labbarna lämnades ut som .docx, ett format som fungerar väldigt dåligt på annat än MS Office. Då vi i skolan oftast inte använder Windows, och inte alltid hemma heller gjorde det sista labben lite krånglig att lösa då ekvationerna såg helt fel ut innan vi upptäckte det.» (Ganska bra)
- Lite oklarhet i ett av labb-pmen, men det är nog fixat nu.» (Ganska bra)
- allt material för fält-delen tog ett tag innan det kom upp på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»4 9%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»9 20%
Har ej sökt hjälp»10 23%

Genomsnitt: 3.37

- Övningarna har varit mycket dåliga. Hade gärna sett fler pass och pass med handledare som faktiskt kan nånting, vill inte vara elak men handledaren visste ju knappt vad vi gjorde.» (Mycket dåliga)
- Ett tillfälle. klockan åtta på morgonen. med två handledare. Jämför t.ex. de mattekurser vi läst tidigare, minst två tillfällen, många fler lärare. Det var t.o.m. så att det "fanns" tre tillfällen då det var 1 tillfälle för alla och sen två för halvklass, men hade man stora problem kunde man självklart gå dit och få hjälp. Sedan tyckte jag att de var dåliga på att förklara och hjälpa mig, inte så pedagogiska. (hälften av handledarna i alla fall)» (Mycket dåliga)
- Bara ett övningstillfälle kl 0800 på morgonen är inte bra.» (Mycket dåliga)
- 2h konsultation i veckan där man slåss med 80 andra? Du måste skämta?» (Mycket dåliga)
- Det känns som det har getts lite tid till handledning. Det borde ha varit ett handledningspass till varje vecka. Som sagt var även möjligheten att ställa frågor på föreläsningar i fält-delen mycket dåliga då man inte fick någon förklaring på det man frågade utan bara en snabb upprepning av det hon redan hade gått igenom en gång.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för få handledningstillfällen! Dock en stor eloge till Marie som erbjöd hjälp via mail om man inte hann med allt på tillfällena. Labbhandledarna var under all kritik. Har nog aldrig varit med om så ohjälpsamma handledare, ställer man en fråga möts man av en attityd som säger "du är dum i huvudet om du inte kan det här lätta". Handledarna tyckte även att det var mer intressant att sitta och slösurfa än att se om någon behövde hjälp.» (Ganska dåliga)
- Jag och många med mig önskar att det fanns fler än ett tillfälle i veckan att få hjälp med uppgifter. » (Ganska dåliga)
- Labbhandledarna hade svårt att förklara på ett bra sätt samt att vi antogs kunna löda.» (Ganska dåliga)
- Det var bra att det på slutet fanns möjlighet att ställa frågor till Marie. Det är dock alldeles för lite med ett pass räknestuga i veckan. » (Ganska bra)
- Hade inte skadat med ett handledarlett övningstillfälle till.» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»31 72%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.79

- Alla har klagat precis lika mycket på tentan.» (Mycket bra)
- Har pluggat i grupp med bra resultat.» (Mycket bra)
- Hade bra labbkompisar.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»30 69%
Hög»9 20%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.32

- Dock blev den mycket högre mot slutet eftersom man själv fick försöka lära sig om fält-delen samt det var väldigt lite tid att jobba med gamla tentor.» (Lagom)
- Den hade varit högre om exempeltentorna och uppgifterna från boken varit svårare, för då hade jag insett att jag behövde träna mer. » (Lagom)
- Krävde väldigt mycket tid för att ligga i fas med planeringen.» (Hög)
- Stundtals var belastningen hög.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 60%
Hög»13 30%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.48

- Mycket jobb med uppgifter parallellt med tunga inlämningar i den andra kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»12 27%
Godkänt»12 27%
Gott»12 27%
Mycket gott»5 11%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen har potential att vara bra, men det slarvas med så mycket!» (Mycket dåligt)
- Ants är en grymt bra föreläsare, och seriös, och kompetent. Kände att han gav svar på alla frågor jag hade, men med 2h i veckan som konsultation, samt den utländska tjejen som undervisare i fält så är det helt kört. Är inte representativt för en teknisk högskola. Ska vi bli omkörda av 3:e världen eller vad är det frågan om?» (Mycket dåligt)
- Delen elektriska kretsar var bra, men fält-delen var otroligt dålig.» (Dåligt)
- Labbtillfällen har ej varit bra, dålig utrustning samt väldigt oklart vad man gjorde. Fältdelen var bedrövlig, jag har inte lärt mig något under föreläsningarna. Det jag kan inom fält kommer först och främst från demo-föreläningen. » (Dåligt)
- Laborationerna var röriga. Fältdelen var värdelös.» (Dåligt)
- Laborationerna var det sämsta jag varit med om. Handledarna hade noll koll och satt och surfade och bokade flygbiljetter. Få personer begrep vad laborationerna gick ut på. » (Dåligt)
- Första delen av kursen var okej, men andra halvan var riktigt dålig. Svårt att förstå på föreläsningarna, ingen kurslitteratur, oklart vilka uppgifter som skulle räknas. Vore bra om räkningsassistenterna kunde vara förberedda på fler uppgifter än de som står på pappret att man ska göra just den dagen man är där. Och de borde vara bättre insatta i de metoder vi använder. Dåliga labbar jämfört med andra kurser. Ingen bra genomgång på vad som ska göras på varje labb, ingen information om var saker och ting finns eller vad man ska lära sig på labben.» (Dåligt)
- Jag känner för att välja "dåligt", eftersom fältdelen är det jag har färskast i minnet, men i ärlighetens namn är kursen inte så dålig totalt sett. » (Godkänt)
- För svår tenta om man jämför med mål och tidigare års tentor.» (Gott)
- Byt föreläsare i fält delen så blir betyget mycket gott» (Gott)
- Kretsdelen var bra, fält var riktigt dålig. » (Gott)
- Bra men tycker man borde vara försiktig med att börja på allt för hög nivå i fält-delen, vet att första föreläsninge skrämde bort många från att komma i fortsättningen.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krets delen var bra så den bör förvaras.»
- Kursen har bra upplägg. »
- Litteraturen för krets-delen och handledarna på övningstillfällena.»
- Marie»
- Labar, men i större utsträckning»
- El-krets föreläsningarna var kanon.»
- Kretsdelen»
- Ants, han är så otroligt bra! En av dom bästa föreläsarna på Chalmers.»
- Beräkningsföreläsningar»
- Krets-delen»
- Labbar och tentor»
- Kurslitteraturen»
- Läraren i kretsdelen, kursboken.»
- Ants!»
- Roligt att få löda under labben»
- Föreläsaren inom kretsdelen av kursen. »
- Ants»
- Ants del av föreläsningen! Mycket, mycket bra! God pedagogik och intressant.»
- kretsdelen var utmärkt»
- Föreläsare och föreläsningar i delen "elektriska kretsar"»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan föreläsare till fält delen. Dessutom bör labarna ses över då dessa var svårförstådda och de gav inte direkt kunskap i mängder.»
- Fält delen kan förbättras »
- Ge inte ut tre likandana övningstentor, för att sedan ge oss en helt annorlunda tenta när det väl gäller. Föreläsaren i fält måste bytas ut, prata engelska eller gå på svenskakurs.»
- Vore kul om man faktiskt förstod vad man gjorde i labben. Kändes som att man bara följde instruktionerna men inte förstod något.»
- Fält-delen. Det fungerar inte att ha ett kursmoment där det förväntas att man har läst flervariabelanalys när vi bara har fått möjlighet att läsa envariabel. Antingen bör den delen tas bort ur kursen eller så får man läsa kursen efter man har läst flervariabel (de som nu väljer att göra det). »
- Labb-papper. Labb-handledare, man ska inte behöva bli skrattad i ansiktet för att man på labb 1 inte kan skillnaden mellan Norton och Theverin. Lärare i Fältdelen!!!!»
- I stort sett allt, framför allt labbarna och labbhandledarna.»
- Svårighetsgraden på tentan, alternativt GÅ IGENOM sådana frågor som tentan tog upp, alternativt lägga ut tentor där i alla fall det finns någon fråga som "är i samma liga". Antalet handledare och räknetillfällen! »
- * Gör om fältdelen helt * Skriv om labb-pm, eller be någon som kan engelska göra en språkgranskning. * Ge exmpeltentor som bättre motsvarar vad som kommer att krävas på examinationen. * Använd hemsidan bättre för att ge riktig info i rätt tid. »
- Föreläsare i elektriska fält»
- Labb-utrustningen: krettskorten man lödde på funkade extremt dåligt. Annan struktur på labben,: många delarna av labbarna kändes rörigt. Att sitta med en "punkt för punkt"-lista och göra saker som står på den gav ingenting. Föreläsningarna i fältdelen behöves göras mer tydliga. Dem var verkligen helt bedrövliga.»
- Fältdelens föreläsningar. Antingen hålls den på engelska eller så får föreläsaren bättra på sin svenska. »
- Fältdelen»
- En annan föreläsare som är enklare att förstå till fält delen.»
- Fält delen»
- LabPM för sista delen av sista labben. Var bara massa att springa och leta efter i labbsalen och inte så mycket förståelse. »
- Labb 3 kändes som om det var för kort tid. Sedan helst annan tid för räkneövningarna. »
- Fält-delen, föreläsningarna måste göras om helt, mer fokus på det vi faktiskt behöver kunna och ingen matte vi inte lärt oss än.»
- Var inte så sen med att rätta labb-pm, så att de flesta redan gjort labben. Ha inte en labb där vi förväntas spela upp ljud, fick ordentlig huvudvärk av den delen. Dessutom var den fullt möjlig att fullborda utan att faktiskt spela upp ljuden och bara titta på resultaten i datorn istället.»
- Labbarnas placering. Föreläsarens retorik.»
- Någon annan lärare på fältdelen! »
- Väldigt trångt i labbsalarna, fick arbete tre personer varje gång pga. brist på datorer. Fältdelen kan förbättras, känns som den pressades inte väldigt tight.»
- Fält-delens föreläsningar behöver nog ses över lite var man ska börja och vad man ska gå igenom: hälften kom inte tillbaka efter första föreläsningen.»
- fält föreläsningarna»
- _Hela_ fältdelen. _Hela_ laborationsdelen. »
- Se till att labb-PM är rätt från början och ge alla som gör labben samma förutsättningar.»
- Fält-delen. Tycker även inte om att man har förläsningar i slutet av veckan utan att man hellre placerar dem i början och har övningar i slutet.»
- Mer konsultation, samt byta ut föreläsaren i fältdelen, samt göra en tenta med fler och lite lättare frågor, samt seriöst kursmaterial till fältdelen. Känner mig lurad.»
- Fältdelen måste förbättras! Hanna är en bra föreläsare, mycket engagerad och villig att studenterna ska läsa sig, men det var svårt att förstå och fält-delen kändes mycket rörigt och oklart. Labbarna: ge instruktioner till labbhandledarna hur man bemöter studenterna. Har man aldrig varit i ett sådant labb vill man gärna ha en genomgång om hur man gör, var saker finns och vad man ska lära sig varje gång man är där. Nu blev det mest att man bockade av uppgifterna utan att lära sig särskilt mycket. Kändes inte alls bra.»
- Fält delen bör överses, som det är nu så var föreläsningarna knappt värda att gå på.»
- Föreläsare och försläsningar i delen "fält"»

18. Övriga kommentarer

- Den sista labben var riktigt dålig då man hade ingen aningnom vad man skulle göra. T.ex det stod i pappret att man skall använda vissa kablar och vad den heter men jag hade ingen aning om hur de såg ut. När man skulle löda så vore det bra att veta om det finns verktyg eller löd tenn. Så det vore bra om de gick igenom det bättre i början som att berätta vilka kablar man skall använda och var det finns löd tenn.»
- Ta till er av kritiken! Har hört från många äldre studenter och i stort sett alla har varit missnöjda med kursen!»
- Det var väldigt få som kom på räknestugorna. Jag undrar om det kanske beror på att det i början verkade som att handledaren inte riktigt hade koll på kursen. »
- För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.»
- svår tenta»
- Roligt ämne och rolig kurs.»
- inga»
- Inga»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.13
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från