ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt11 Maskinorienterad programmering, EDA480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»18 40%
Cirka 20 timmar»10 22%
Cirka 25 timmar»10 22%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.22

- Endast gått på ca 50 av föreläsningarna» (Högst 15 timmar)
- ca 80h på hela kursen, 10h per vecka» (Högst 15 timmar)
- 90% av tiden lagd på att få xcc samt eterm att fungera.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»3 6%
50%»7 15%
75%»19 42%
100%»16 35%

Genomsnitt: 4.06

- gått på nästan alla föreläsningar, men inga simuleringsövningar eller övningsföreläsningar. upplever inget behov av det. » (50%)
- Tycker inte att Rogers Powerpoint-race ger så mycket. Jan är åtminstone mer engagerad och pedagogisk, dock så pratar han väldigt mycket om enkla saker och undviker svåra ämnen som hur man hanterar felaktig input till osäkra c-funktioner etc.» (50%)
- Har ej deltagit på alla simulatorövningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 42%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 24%

Genomsnitt: 2.33

- Målen är utförliga men som vanligt, det är lätt att förstå dem efter att ha läst kursen. Innan är det svårare att veta vad saker innebär i praktiken.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Ska sägas att jag inte läst målen mer än en gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är välformulerade MEN de går som vanligt bara att hitta genom den gamla studieportalen som vi avråds från att använda (vi som ändå gör det motarbetas genom att tjänster efterhand plockas bort därifrån), så jag misstänker att få har läst dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen sammafattades bra sista föreläsningen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tror jag, inte för att jag kommer ihåg dem» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»30 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Om den inte inkluderade att lära sig buggar i GMVs mjukvaror.» (Ja, målen verkar rimliga)
- speciellt labbarna. Tar på tok för mycket tid av veckorna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 20%
Ja, i hög grad»17 43%
Vet ej/har inte examinerats än»14 35%

Genomsnitt: 3.15

- Examinationen var väldigt fokuserad på programmering och mindre på teori. Detta passar mig eftersom det faktiskt är programmering vi framförallt arbetat med i kursens praktiska moment.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»19 42%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.42

- Powerpoint har inte i en föreläsningssal att göra.» (Mycket liten)
- fel fokus på många föreläsningar» (Ganska liten)
- Prata mer om sådant relevant till laborationer samt tentan.» (Ganska liten)
- Lärde mig inte så mycket. Svårt att hänga med när man är trött och ska stirra på en projektorbild» (Ganska liten)
- Har missat många föreläsningar, så inte undervisande lärares fel. » (Ganska liten)
- Jag lärde mig så gott som allt jag behövde inför tentan på förmiddagen samma dag som tentan, bortsett från en del asm-kunskaper. Under den tiden kursen tog i anspråk hade jag kunnat lära mig tiodubbelt mot vad som lärdes ut, givet att vi fått bra undervisning.» (Ganska liten)
- Väldigt besviken på Skansholms föreläsningar. Hade förväntat mig mycket mer.» (Ganska liten)
- Som sagt, Rogers powerpointrace är rätt så oengagerade och väldigt svåra att hänga med i. Skansholm är bättre men han viftar bort det som är svårt i c och uppmuntrar ohämmat användande av osäkra funktioner på ett naivt sätt.» (Ganska liten)
- Labborationerna var högst relevanta och tvingade en att ligga i fas med studierna.» (Ganska stor)
- Ibland gjorde vi saker på labbarna som inte alls gåtts igenom särskilt bra på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Jag tycker att Rogers föreläsningar var väldigt bra, fulla av information och framförda med en stor dos torr humor, jag lärde mig mycket av dem. Tyvärr så lärde jag mig ingenting av Skansholms föreläsningar, han har en tendens att stå och prata om ingenting och kan inte ge vettiga svar på frågor. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna och då och då labhandledning har varit helt grundläggande för att förstå saker. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»16 35%
Ganska stor»15 33%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.42

- Köpte inte boken, Roger antydde att Skansholms bok kanske inte var så mycket att hänga i granen.» (Mycket liten)
- Igen, boken är alldeles för fattig på information och beskriver c på ett väldigt tafatt sätt. Den senare föreslagna boken:The C Programming Language är en betydligt bättre bok.» (Mycket liten)
- Inte alls. Köpte aldrig någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Har jobbat mer rakt på med labbarna i denna kurs och inte läst så mycket eller gjort andra övningar omkring. I Digdat-kursen jobbade jag mkt mer med teorin. Här mer rakt på. Det har fungerat bra, tycker inte att jag saknar något. » (Ganska liten)
- Arbetsboken är inte bra. Vägen till C har också stora brister. » (Ganska liten)
- Vägen till C var väldigt grundläggande. Arbetsboken och stencilerna var mycket bra.» (Ganska stor)
- Arbetsboken är rätt hyfsad men skulle gärna se att den förbättrades. Den känns rätt föråldrad och det är diverse fel lite här och där, oklara referenser som boken verkar ta för givet att man hänger med på, etc.» (Ganska stor)
- C boken! » (Ganska stor)
- Arbetsboken och pdferna online har varit till stor nytta.» (Ganska stor)
- "Vägen till C" är pedagogisk och trevlig. Övrigt kursmaterial i form av arbetsbok m.m. är riktigt uselt, med språkliga fel och faktafel. De behöver göras om från grunden!» (Ganska stor)
- Bortsett från boken "Vägen till C"» (Mycket stor)
- Även annat material tillgängligt på nätet kan vara till god hjälp» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»30 66%
Mycket bra»11 24%

Genomsnitt: 3.13

- Hela administrationen av MOP och digodat sköts väldigt nochalant och oengagerat. Exempel: Häftet "assemblerprogrammering" hänvisades det ofta till, det skulle finnas på "resurssidan". Det fanns inte där. Efter några påstötningar lades det tydligen upp, dock behövde jag inte det just den veckan utan försökte ladda ner det veckan efter. Då var det borta igen! Annat exempel: Det fanns lista på vilka tal som skulle räknas på demo-tillfällen, men den följdes inte alls. Vid fråga fick man svaret att "vi brukar bestämma vilka uppgifter vi ska ta kvällen innan".» (Mycket dåligt)
- Studentportalen borde göras om helt och hållet. Gör om, gör rätt.» (Ganska dåligt)
- Saknar slides från C-delen av kursen.» (Ganska bra)
- Däremot så är de digitala arbetsmiljöerna under all kritik. Titta exempelvis på XCC som ska vara ett exempel på en "modern arbetsmiljö", det skriker tidigt 90-tal och är långt från användarvänligt.» (Ganska bra)
- Ganska bra hemsida, relativt lätt att hitta på» (Ganska bra)
- Laborations-PM behöver revideras. Många felaktigheter och otydliga instruktioner.» (Ganska bra)
- Materialet på kurshemsidan kunde varit bättre organiserat.» (Ganska bra)
- Resurssidan är ett under av tydlighet och enkelhet ställt mot mycket annat.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan är lite rörig men man lär sig hantera den. Veckoplaneringen är väldigt bra. » (Ganska bra)
- Allting funkade som det skulle, men Powerpointerna från Skansholm kom aldrig upp på hemsidan. Detta är ett väldigt minus, då man i vanliga fall kan läsa igenom innan och fundera på om man har några frågor och förbereda sig lite på föreläsningen, och om man skulle vilja kolla över något igen så fanns aldrig den här chansen, utan efter föreläsningen så gick de inte ser mer av den. » (Ganska bra)
- Resurssidan är en bra grej. Dock måste sägas att kurslitteraturen kunde varit mer sammanhållen, alternativt tydligare refererad. Ibland stötte man på att "den här informationen finns i kurslitteraturen" som enda vägledning och det visar sig att ett dokument som ligger undangömt med ett intetsägande namn på resurssidan, vilket handledarna fick förklara på labben vart det låg. Sånt tycker jag är dåligt. Ska man ha massa miljoner med lösblad och kompendier får man i alla fall säga i vilket av dessa man hittar vidare information tack.» (Ganska bra)
- PDF filerna som tillhandahållits har inte alltid varit öppningsbara på datorerna i ideläran (beror antagligen på dåligt uppdaterad mjukvara).» (Ganska bra)
- Speciellt bra att föreläsningsanteckningarna finns tillgängliga på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»22 48%
Mycket bra»16 35%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.53

- Ingen vet hur eterm/xcc fungerar.» (Ganska dåliga)
- Det fanns två simuleringsövnings-salar från början, det var bra. Tyvärr gick få studenter till en av dem, så den togs bort, vilket gjorde det extremt svårt att få hjälp. Labbtillfällena var väldigt bra dock.» (Ganska dåliga)
- Labb handledarna var bra, men det var inte alltid handledare på simulatorpassen.» (Ganska bra)
- Man kunde få hjälp både under labbtilllfällen och simuleringsövningar» (Ganska bra)
- På labbtillfällena fanns det alltid kunniga, duktiga labbhandledare som kunde hjälpa till, däremot var det ont om kunniga handledare på simuleringarna.» (Ganska bra)
- Handledarna på laborationerna är en mycket god källa till kunskap.» (Mycket bra)
- Bra med många labbtillfällen och lediga platser ofta så att vi kan labba i det tempo som passar oss. » (Mycket bra)
- Labbarna har varit väldigt bra just för att ställa frågor om det vi jobbar med.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»36 80%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.77

- Jag åkte till Rom och solade istället för att samarbeta.» (Mycket dåligt)
- Jag och min labbpartner jobbar bra ihop, tycker i alla fall jag.» (Mycket bra)
- Vi hjälpte varandra mycket» (Mycket bra)
- Det är genom samarbete med övriga studenter jag lärt mig.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»25 55%
Hög»15 33%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.4

- Sista labben tog dock väldigt mycket mer tid att förbereda än de andra labbarna.» (Lagom)
- Utspritt över hela kursen var den lagom men den var ytterst underlig i början - första laborationen kunde klaras av på tok för snabbt och sen tror jag det var den sista som tog alldeles för lång tid istället, i alla fall de förberedande uppgifterna.» (Lagom)
- Vissa laborationer var mer krävande än andra. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»26 57%
Hög»14 31%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.31

- Tyckte det såg lite ut från början så tog en extra kurs under denna lp. Det har gått bra med mop-kursen men jag har åsidosatt analysen lite för mkt. » (Låg)
- Mycket att göra med labbarna samtidigt som man ska plugga koder och hänga med i mattekursen som går samtidigt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»11 24%
Godkänt»14 31%
Gott»14 31%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.33

- saknar slides för mer än hälften av föreläsningarna. Undervisningen för c-programmering hade oändligt lågt tempo» (Dåligt)
- Snurrigt labb-PM och förvirrande föreläsningar. Jobbigt var det att C föreläsningar gick samtidigt som assembler labbar. Sedan assembler föreläsningar igen under C labbar.» (Dåligt)
- Ämnet i sig är ballt och intressant, men fokus borde ligga på mycket mer praktiska moment och mer handledning. Att sitta i en simulator hemma och bråka med en VB-simulator som fungerar hjälpligt i Linux är lagom kul. Ge oss femdubbelt mycket labbtid där undervisningen sker i labbsalen och öppna upp för mer kreativa sätt att välja egna projekt att utveckla!» (Dåligt)
- Jag förväntade mig mycket mer av kursen. Att han första dagen föreslår Dev-cpp som slutade utvecklas 2005 och är beroende av Windows är pinsamt, det ger en ganska oproffsig uppfattning av kursen. Osäker på föreläsningar och oklar i många lägen. » (Dåligt)
- Ingen förvarning om att föreläsningar är inställda. Simulatorn klarar inte av självmodifierande kod. eterm och xcc gör skillnad på while(x), och while(x){} .» (Dåligt)
- Bristande engagemang från kursledningen. Men bra labbar.» (Dåligt)
- Intressant var den, hade gärna rört lite mer vid C.» (Godkänt)
- Kurslitteraturen ett stort minus. Jag tyckte det var svårt att få en uppfattning om hur tentan skulle se ut. Det hade varit skönt att tydligt få några tentauppgifter visade bara för att se hur frågorna ställs.» (Godkänt)
- Koppling mellan C Assembler och hårdvaran var väldigt intressant. Jag är efter att ha läst kursen mer inspirerad att fördjupa mig i maskinorienterad programmering och har en ganska bra bas att stå på.» (Gott)
- Det spenderades alldeles för mycket tid på grundläggande C-programmering vilket gjorde att när de svåra delarna väl kom blev det väldig stressigt och ganska oklart. Har ej läst C innan» (Gott)
- det är kul att göra riktig asm- och c-programmering och det har vi verkligen fått jobba med. även bra och nyttigt att kursen tar upp många andra moment men något oklart vad som skulle examineras i slutändan. » (Gott)
- Rolig och intressant kurs!» (Mycket gott)
- Jätte kul och intressant kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- assemblerdelen»
- Allt förutom "C-delen" funkade mycket bra»
- Labbarna, toppenbra. Även gästföreläsningen om seriell kommunikation.»
- Det mesta.»
- assembler föreläsning.»
- LABB handledarna var duktiga och hjälpte bra och effektivt, det var sällan alltför långa köer och man fick hjälp med att förstå och sedan skriva själv, istället för att de bara skrev vad man skulle göra. Stort tack till dem!»
- Labbarna»
- Laborationshandledarna!»
- Laborationsuppgifterna!»
- De duktiga labbhandledarna.»
- Genomgången av hur operatorer fungerar i C.»
- stora mängder asm och c-programmering »
- Assembler-delen av kursen»
- Labbar.»
- snedsbøl»
- Laborationerna och mentaliteten hos labhandledarna»
- Allt.»
- Laborationerna var fint»
- Andelen C-programmering.»
- Powerpointpresentationerna på webbsidan, rekomenderade uppgifter på sidan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- LÄGG UPP SLIDES FÖR C, »
- Låt inte skansholm hålla i c delen. Minska ner c delen och lägg mer fokus på assembler till c övergången och tvärt om. »
- Labbutrustningen bör förnyas/uppdateras/lagas. Uppstod många fel pga hårdvaran. Vi fick lägga väldigt mycket tid på felsökning just för att hårdvaran varit trasigt vid ett tillfälle.»
- Gå igenom de grundläggande sakerna i C betydligt snabbare och ägna mer tid åt det svåra»
- Jag skulle gärna se nya digitala miljöer, men det kanske är en utopi. Dessutom var tempot tidigt i c-undervisningen alldeles för lågt (de första veckornas föreläsningar i c).»
- C-läraren bör ha lite bättre förklaringar än "det bara är så". Och såklart vill man ju ha engelska namn på funktioner och sånt, något han inte håller med om. Och underliga idéer om att använda break och sådant. Den andre lärarens PP-presentationer kan bli lite långtråkiga. Är även less på borrmaskinen. Kanske kan ni komma på nått annat tills nästa år?»
- Mer assembler föreläsning »
- LABB-PM. Det var fruktansvärt dåligt formulerat, det var svårt att förstå vad som skulle göras och i vilken ordning man skulle göra det. Vilka funktioner som skulle innehålla vad och vart de skulle användas. LABB-PM i sig ökade arbetsbelastning och gjorde att det blev svårt att hinna med labbarna just på grund av att det var svårt att förstå uppgifterna. Meningarna var konstigt formulerade och det stod om labbar som man inte ens gjort. t.ex. att man i uppgift 5.4 ombads att använda "inläsningsmodulen från uppgift 6.2", en uppgift som inte ens existerade i det här labbhäftet. På ett annat ställe skulle man helt plötsligt använda en "delay" funktion, som tydligen låg på kurshemsidan, fast det fick man inte veta, så jag letade i arbetsboken i över en timma innan jag letade på hemsidan. Kort sagt så ber jag er att ta er tid att skriva om labbhäftet helt och hållet, och läsa igenom det noga innan kursen börjar. Jag hann klart med labbarna men det var jobbigt på grund av häftet. Utöver det så var det jobbigt med svenska namn på funktionerna under C-föreläsningar. Man fick höra namnen på svenska, sedan i boken och i programmen fick man läsa de på engelska, var svårt att koppla ihop det man lärde sig på föreläsningarna med det man själv programmerade.»
- Inte så snabbt hopp till avancerad c-programmering, mer jämn kurva. Som det har känts nu har det varit mycket grundläggande länge i börjat och helt plötsligt kom det massor av nya saker man inte kände igen sen tidigare.»
- Laborations-PM, föreläsningarna.»
- Boken "vägen till C" borde inte vara med, eftersom den bidrar med så lite och den gör så att Skarsholms slides inte kommer upp på internet. Man hittar ALLT lika lätt eller lättare på internet.»
- Plocka bort Skansholm som föreläsare, han tillför inget. »
- Lyft bort Skansholm, han är katastrofal som föreläsare, han håller för lågt tempo. Jag vet inte vad svenska språkrådet säger, men släpp den där nedrans tanken på att hitta på egna svenska ord för allting. Vi kommer jobba internationellt med outsourcing till asien, då heter det array och stack frame.»
- lägg in ännu mer information om avbrottshantering, jag förstod inte de olika protokollen och tentafrågan om daisy chain/polling och all teori kring det, trots att jag gjort labbarna och jobbat mycket med dem kunde jag inte svara på dessa frågor på tentan.»
- C-delen, ta bort den nuvarande boken och använd en erkänt bra bok. Låt den inte heller vara med på tentan, utan tentan bör utformas så att det ska kunna lösas utan inlärningsboken, och om så redan är fallet, varför skall boken vara med? känns som att det bara är för att det ska säljas mer böcker. »
- Bättre sammanhållen kurslitteratur. Okej med en bok i C, en i assembler + arbetsbok, men sen börjar det bli rörigt.»
- xcc/eterm borde bytas ut till ett modulärt plattformsoberoende system.»
- Föreläsningarna, kurshemsidorna.»
- Inget.»
- För mig verkade som att alla hade problem med att skapa koden för att köra pseudoparallellt, alla fick den av läraren, svaret dvs.»
- Kurslitteraturen (Arbetsbok och Vägen till C)»
- Lite mer fokusering på avbrott, då jag upplevde att dessa kunskaper jag saknade på tentan»
- Labb-pm:et kändes inte ens kontrollläst med mängder av skrivfel och halvdana förklaringar på vad som skulle göras. Arbetshäftet gick visserligen igenom en del bra saker att kunna, men många uppgifter kändes riktigt tråkiga att arbeta med. Det stod mest vad som skulle göras men man förstod inte alltid varför, för den gav inte en god överblick över uppgiften. Några fler gästföreläsningar skulle varit kul också.»

16. Övriga kommentarer

- Det känns som om mycket som vi har lagt mycket tid på inte kommer testas på tentan, medans saker som vi lagt mindre tid på testas.»
- Tyckte det var synd att vi inte fick höra gästföreläsningen om grafik.»
- Trevlig kurs :)»
- Generellt skulle föreläsare på Chalmers kunna bli mycket bättre på att stämma av med publiken om de hänger med eller inte, så att man håller rätt tempo.»
- rolig kurs och inte alltför tidskrävande. digdaten gav en bra grund till denna kurs. »
- Jag har riktat mig mest till C-delen av kursen när jag gjort utvärderingen, men det är den delen jag tyckt bör förändras.»
- Tentan lär nog ge mig det betyg jag förtjänar kan man lugnt säga. ,)»
- För övrigt bör det grafiska gränssnittet på GMV"s så kallade IDE"s omarbetats. Inte helt sällan tappade man lusten för att programvaran var så enormt svårjobbad. Ibland la man mer tid på att hela tiden flytta om fönster och ansluta periferikretsar än på att utveckla kod. Stort minus där.»
- Nya studentportalen är en kraftig försämring mot den gamla studieportalen. Till exempel så går det inte att hitta kursmål i den nya. Så vitt jag vet...»
- Jan Skansholm är seg som sirap och har helt fel upplägg på sin undervisning. »


Kursutvärderingssystem från