ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del A, TMV036, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-04 - 2012-11-04
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

85 svarande

Högst 15 timmar»4 4%
Cirka 20 timmar»22 25%
Cirka 25 timmar»17 20%
Cirka 30 timmar»29 34%
Minst 35 timmar»13 15%

Genomsnitt: 3.29

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

85 svarande

0%»3 3%
25%»2 2%
50%»3 3%
75%»18 21%
100%»59 69%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

84 svarande

Jag har inte sett/läst målen»39 46%
Målen är svåra att förstå»5 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 15%

Genomsnitt: 2.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 80%
Nej, målen är för högt ställda»10 19%

Genomsnitt: 2.19

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»22 37%
Ja, i hög grad»15 25%
Vet ej/har inte examinerats än»20 33%

Genomsnitt: 2.89


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

85 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»19 22%
Ganska stor»49 57%
Mycket stor»14 16%

Genomsnitt: 2.87

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

85 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»18 21%
Ganska stor»50 58%
Mycket stor»16 18%

Genomsnitt: 2.95

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

84 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»17 20%
Ganska bra»49 58%
Mycket bra»16 19%

Genomsnitt: 2.94


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

85 svarande

Mycket dåliga»4 4%
Ganska dåliga»13 15%
Ganska bra»46 54%
Mycket bra»16 18%
Har ej sökt hjälp»6 7%

Genomsnitt: 3.08

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»26 30%
Mycket bra»51 60%
Har ej sökt samarbete»5 5%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

85 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 22%
Hög»57 67%
För hög»9 10%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

84 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»17 20%
Hög»57 67%
För hög»9 10%

Genomsnitt: 3.88


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»12 14%
Godkänt»43 50%
Gott»25 29%
Mycket gott»5 5%

Genomsnitt: 3.27

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Si mattepassen»
- Mycket lektionstid»
- Strukturen, det finns goda möjligheter att förbereda sig inför kommande lektioner.»
- Alexei! Han är en jättebra föreläsare. Och SI-matten är ett trevligt tillfälle att få jobba med lite mer varierande uppgifter, som hjälper en att få en bättre helhetsbild över ämnet.»
- Lektionerna (räkneövning), SI-matte»
- Lektioner och Si-lektioner(kanske inte ingår i kursen)»
- Tempot, det var lagom. Inte för högt men ändå så man fick hålla igång hela tiden. »
- Övningsledaren Jacob »
- Övningstillfällen»
- Demo-matten»
- Mycket undervisning men framförallt tid att räkna och få hjälp av lärare eller äldre elever, som i SI-matten. SI-matten har varit bra även då man inte är i fas i kursen eftersom man får utrymme att diskutera med varandra och ställa frågor vitt och brett.»
- SI matten»
- Ha kvar matte SI.»
- SI-matten fungerar jättebra och kunde ha fler timmar»
- SI-matten är väldigt stöttande!»
- SI-matten! Utan den hade jag inte fattat mycket alls.»
- SI-matten och helt klart alla räkneövningar.»
- Bevisen var lagom många. »
- Upplägget med föreläsningar och lektioner, det funkar jättebra.»
- SI-matten»
- SI-matten»
- Alexei hade bra upplägg och övningarna har fungerat väldigt bra.»
- Övningstillfällena. Då lärde man sig bäst.»
- det var bra med representanter från varje klass som kunde framföra synpunkter på kursen under dess gång. Alexei tar väldigt många steg för givna och pratar på snabbt (ibland till tavlan). Det var sådant som förbättrades efter klagomål men dock så föll han tillbaka till sin gamla stil efter ett tag.»
- Upplägget.»
- SI-matten var till jättestor hjälp, främst för att det var det enda tillfället man fick att verkligen få saker förklarade för sig i lugn och ro. Föreläsningarna var också bra vad gäller innehåll, fast de höll ett helt annat tempo än jag klarar av att hänga med på.»
- De schemalagda matematiklektionerna.»
- Bra senare med genomgångar på matlab-lektioner»
- Kurshemsidan är ok. »
- SI matten var den bästa delen av hela kursen. Det var främst där man förstod det läraren hade gått igenom.»
- SI matten! »
- SI-matten, den gav bra hjälp att förstå.»
- att man har mycket SI-matte och lektioner där man får chans att fråga»
- Kursboken.»
- SI matten»
- Föreläsningarna och SI-matten har varit bra tycker jag. Jag gillade sättet som föreläsningarna var uppbyggda på, att Alexey skrev allt på tavlan och inte använde overhead eller powerpoint, men det kändes ibland lite rörigt.»
- Alexei och hans kreativa förklaringar, han är inspirerande att se och lyssna på:)»
- Lektionerna»
- SI matten»
- Möjligheten att ta del av gamla tentor, lösningar och vad kursen innefattar. Det har varit till stor hjälp.»
- Övningstillfällerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Blanda inte analys och linjär algebra. Bättre att dela upp de i olika kurser. Så en kurs i envariabel och en i linjär algebra och en i flervariabel. Istället för att blanda allt på tre kurser.»
- Alexeis anteckningar läggs upp på kurshemsidan!»
- Mindre prat i föreläsningssalen»
- Man kanske kunde ha lite grundläggande föreläsning/lektion om hur man skriver bevis i början av kursen, det var svårt att hänga med i bevisen i början av kursen, varför i alla fall jag inte kunnat börja lära mig dem och förstå dem förrän mot slutet av kursen. Det kanske skulle kunna göra det lättare att vara i fas med att lära sig dem, så att man kan dem bättre lagom till att det är dags för tenta.»
- Bättre kurshemsida, gärna pingpong. Var svårt att hitta saker ibland.»
- Genomgångar på Matlab!!!!! Det tog ca 3 veckor innan jag lärde mig matlab, eftersom man var tvungen att lära in allt själv från boken. Efter 3 veckor låg jag långt efter!»
-
- Fler genomgångar till Matlab då många inte har några förkunskaper vilket gör att det blir mycket svårt de första veckorna.»
- En dugga så man tvingas plugga tidigare»
- Ingen uppfattning.»
- ... »
- Om möjligt skulle det vara skönt med lugnare tempo, eller åtminstone förbereda os mer på hur viktigt det är att ha ett hum om vad en föreläsning ska handla om innan man går dit. Det vore även bra om föreläsaren kunde summera kort vad det är vi går igenom, beskriva kort, enkelt och tydligt vad delarna i genomgången ska visa så man får mer sammanhang och struktur. Det är ofta svårt att hänga med när det kommer mycket tecken på tavlan, några få matematiska ord men ingen övergripande förklaring på vad det är man gör.»
- Kurshemsidan. Den borde vara på ping pong»
- Trots att jag varit väl förberedd och pluggat mycket har jag inte känt att jag förstått ens hälften av det vi skulle ha lärt oss. Jag skulle vilja påstå att det mest beror på att vi har väldigt dåliga föreläsningar, vi är många elever i en stor sal med en lärare som pratar väldigt låg och är helt opedagogisk. Om Alexei ska vara kvar som lärare i kursen tror jag att det behövs mer tid för räknestugor och liknande där man kan få hjälp av någon som är bättre på att förklara. (Eller att Alexei förklarar bättre, några få gånger har det gått att förstå vad han säger, så han kan nog om han vill) En annan sak är att om tentan ska ligga på den nivån som den gjorde i år så måste man ha möjlighet att förbereda sig på det, vare sig boken eller övningstentor har haft lika svåra uppgifter som det var på tentan. »
- Fler SI-matte tillfällen.»
- Fler och bättre genomgångar av Matlab-övningar.»
- Länka kursens mål från hemsidan, det är rörigt att allt inte ligger på samma ställe. Tydligare information om kursens upplägg och vad som förväntas. Ge ut ett kurs PM!»
- En aningen mindre virrig föreläsare. En liten teori genomgång på räkneövningarna, då tempot på föreläsningarna är väldigt högt och det blir svårt att ta in all information samtidigt som man ska antecka.»
- Sluttentamen borde inte göras så svår. »
- Två saker behöver förändras, 1. Förälsningarna saknade ofta en röd tråd, föreläsaren misslyckades med att berätta vad han gjorde på tavlan. Ett exempel var föreläsningen då gränsvärden introducerades och ett exempel med en cirkelskivas area togs upp varefter defenitionen av gränsvärde togs upp utan någon förklaring till vad exemplet hade med gränsvärde att göra. 2. Geometridelen gjorde många förrvirrade, ett annat upplägg skulle kanske funka bättre? »
- Lite mer genomgång vid matlab»
- Lugnare tempo under föreläsningarna, mer pedagogiskt. Mer tid till att fråga under lektionstillfällena»
- Att läraren gör en tenta där alla har möjlighet att kunna svara och få godkänd specialt på matte. Matte tentan hade ingen samband med de massa olika uppgiftr som jag löste i boken. Ska man slänga boken och gissa vilka svar man måste skriva ?? »
- Matlab var mycket förvirrande i början och många kopierade vissa delar av andra utan att lära sig mycket alls. Mer info i början. Kanske lägga upp tydliga listor online för vilka som ska vara i vilket klassrum.»
- För många bevis och kändes som att trots att man övade på gamla tentor så hjälpte det inte till den riktiga tentan då uppgifterna var helt annorlunda.»
- Det skulle vara trevligt med en häfte över hur man använder vektorer. Det blev väldigt hastigt och förvirrande med den delen.»
- Ni bör överväga att en separat kurs utformas för Kf som i senare mattekurser kommer läsa tillsammans med F/TM (=högre nivå). Det finns en risk att Kf annars får kunskapsluckor.»
- Tentamen var en väldigt stor skillnad jämfört med de övriga gamla tentor jag hade gjort innan. Jag kunde få alla rätt på vissa av de gamla tentorna till att kanske endast få en 3:a på denna... Kändes som om denna tentan innehöll alldeles för komplexa derivator ifall man jämför med de tidigare...»
- På matlaben är det bra om man har genomgångar från början, det är långt ifrån alla som har arbetat med matlab tidigare och utan genomgångar blir det väldigt svårt. Först efter klagomål fick vi genomgångar men då hade vi redan gjort en hel del studioövningar som vi inte riktigt förstått/lärt oss.»
- Vet ej»
- 1) Det här är en ganska praktisk fråga, men på många föreläsningar i KE var det svårt att höra om man inte fick plats långt fram i salen, vilket innebar att det blev betydligt svårare att hänga med. Hamnar man för långt ut på kanten så blir det dessutom svårt att läsa tavlorna på andra kanten, vilket i princip innebär att man bör sitta längst fram i mitten, och om de platserna blev det naturligtvis konkurrens. Tycker inte det är speciellt roligt att behöva vara framme en halvtimme i förväg på morgnarna för att kunna vara säker på att få god sikt och ha lätt att höra vad som sägs. 2) Övningstillfällena med genomgång av tal kändes ofta väldigt stressiga, det var många tal att räkna och tempot var högt. Vår övningsledare skrev dessutom rätt snabbt och kladdigt. Ännu ett praktiskt och trivialt problem som faktiskt stör rätt mycket när man sitter där och ska försöka förstå saker man knappt kan läsa.»
- Vet ej.»
- Mer genomgångar och tillfällen att ställa frågor på SI-matten. Noggrannare föreläsningar, hittar mycket fel i anteckningar senare. Fler lärare på matlab-lektionerna.»
- Mer info kring kurshemsidan. »
- Föreläsaren var väldigt svårförstådd både muntligt och skriftligt och han verkade inte heller alltid ta allt så seriöst. Bevis exv blev figurer ritade på tavlan som Satsen om två polismän istället för Instängningssatsen. Slutade gå till föreläsningenför att det kändes meningslöst helt enkelt.»
- Långsammare tempo!!! Förklara grunderna för 3D innan ni förutsätter att man ska kunna det! »
- På matlab lektinerna skulle det behövas minst 2 lärare, inte mindre! »
- att man har flera SI tillfällen »
- Dugga(or). Bättre struktur på föreläsningarna.»
- Tydligare mål»
- Det var svårt att få hjälp under lektionerna, det var lättare att fråga under SI-matten då en student kunde svara och det kändes som han förstod bättre vad man tyckte var svårt.»
- Jag tycker att idén med att ha boken på engelska och kursen på svenska är intressant. Men jag tror att, i allafall jag skulle trivas bättre med att ha föreläsningarna och böckerna på samma språk.»
- Tydligare föreläsningar, fler räknestugor»
- Uppladdade föreläsningar (lärarens egna anteckningar?) på kurshemsidan.»
- Tyngden på kursböckerna ,)»

16. Övriga kommentarer

- Kändes som att jag gjorde något fel när jag bad om hjälp eller förtydligande på övningarna för att jag inte förstod på grund av övningsledarens attityd.»
-
- Jag tror man behöver förstå tidigt tidigt i kursen att man måste plugga i princip varje dag från första skoldagen, förutom undervisningen. Har man, som jag, inte förstått det förrän 2-3 veckor före tentan blir det så mycket att ta igen att det inte finns tid till något annat och man oroar sig så mycket över att klara tentan att det blir svårare att ta sig an. Uppmuntra mer till gemensamt plugg efter skoltid och förklara att det lönar sig att ligga i från början! :)»
- Det är väldigt bra att ni erbjuder sommarmatte som förberedelse, men jag tycker inte att ni kan räkna med att alla har läst hela sommarmatten. Själv hann jag inte göra mer än hälften på grund av jobb med mera, och det är många andra som har hunnit mindre än så. Lärarna räknar med att vi har stenkoll på precis allt som står i sommarmatten, och detta tycker jag känns fel eftersom det inte är något obligatoriskt för att läsa programmet. Sänk nivån på första mattekursen eller lägg in en förberedande kurs i programmet. »
- Kurs PM saknas!»
- Det har varit väldigt svårt att hänga med på vad som händer under föreläsningarna. Allt har gått så fort fram, och ganska dåliga förklaringar på de nya sakerna. »
- Inte så svår sluttenta»
- Jag lärde mig mest genom att plugga i grupp, detta bör framhävas i början som tips till nya elever ännu tydligare. »
- Sakta ner kursen.»
- Jag hade svåra problem med läraren. Han förklarade väldigt dåligt/nästan inget alls. Ingen struktur i undervisningen med mera.»
- Tycker att man borde ha ng form av genomgång på SI-matten. Kankse att man tar en stund på slutet och går igenom en av dagens uppgifter»
- Jag tycker att 50-timmarsvecka är helt galet, och jag är säker på att de allra flesta skulle lyckats bättre om vi haft ett lugnare tempo och mer tid till att låta det man lärt sig sjunka in.»
- Fick instruktioner om att det skulle vara mycket frågor på gränsvärden på tentan vilket det inte var. Det var ett rätt brett test vilket var bra men det var lite missledande angående andelen frågor på gränsvärden.»
- Man förstod inte det läraren gick igenom på lektionerna, tempot var för högt och läraren tog för givet att alla förstod. Enklare förklaring på stora O principen hade krävts samt mer förklaringar på vektorer och plan. Det var svårt att förstå. Tentan var dessutom väldigt mycket svårare än vad de gamla tentorna var. Jag gjorde 8 gamla tentor och den som kom nu var helt klart den svåraste. När en uppgift tar över en timma att genomföra och man har 8 uppgifter så skulle jag säga att lärarens ambitioner var för höga.»
- Mycket bra övningsledare.»
- Jag tyckte föreläsningarna var bra, men jag vet att många andra kände att de inte fick ut något av dem. Kurshemsidan tyckte jag var dålig och det hade varit bättre om man använt ping-pong istället.»
- Det är väldigt mycket högre tempo än på gymnasiet och det var svårt för att man inte var van men nu har man kommit in i det bra till lp2.»


Kursutvärderingssystem från