ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 11/12 Matematik, LMA033 0199

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-13
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål för de tre delkurserna (varav denna enkät avser lp 1)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) förstå hur matematik byggs upp genom definitioner och satser
2) ha kunskap om matematisk bevisteknik
3) använda de elementära funktionerna och deras viktigaste egenskaper
4) färdighet i beräkning av derivator och integraler
5) ha en djup förståelse för samspelet mellan en funktions derivata och dess graf
6) ha förståelse för vilka kvalitativa slutsatser som kan dras med hjälp av en funktions graf
7) använda grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser och determinanter
8) ha färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem
9) ha färdigheter i räkning med geometriska vektorer speciellt med tillämpningar på linjer och plan, matriskalkyl
10) ha färdigheter i beräkning av determinater
11) ha färdigheter i att använda minsta kvadratmetoden


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 30%

Genomsnitt: 2.69

- Det står tydligt vad vi ska lära oss även om jag i dagsläget inte riktigt vet vad det innebär. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 7%
Ja, målen verkar rimliga»38 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Inte läst målen och kan därför inte svara» (?)
- Ej sett dem» (?)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»16 39%
Ja, i hög grad»22 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.6

- Kan jag inte veta» (?)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»23 50%
Ganska liten»19 41%
Ganska stor»3 6%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.6

- Läraren var väldigt opedagogisk på föreläsninganra. Han stod bara och räknade på tavlan utan att förklara varför han gjorde som han gjorde. Ibland använde han dessutom tal som han inte kunde räkna ut. Det kändes som att han var väldigt dåligt förberedd och att han borde ha räknat igenom exempeluppgifter innan, för att se om de går ihop.» (Mycket liten)
- Jag var inte på många lektioner» (Mycket liten)
- Hoppade på kursen sent så var aldrig på någon föreläsning.» (Mycket liten)
- Läraren har varit väldigt oengagerad.» (Mycket liten)
- Det mesta har jag fått lära mig och ta reda på själv på egen hand eftersom att jag tycker att läraren inte har gett tillräckliga förklaringar.» (Mycket liten)
- Dålig pedagogik från läraren» (Mycket liten)
- Opedagogiska lektioner och lärare. » (Mycket liten)
- Läraren bar tyvärr inte till jättemycket hjälp, väldigt opedagogisk och inte bra på att förklara eller lära ut.» (Ganska liten)
- Jag tycker inte att pedagogiken har varit den bästa samt att det är förvirrande när läraren ofta skriver fel på ex. tecken och cos och sin. Det underlättar inte inlärningen...» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»11 23%
Ganska stor»21 45%
Mycket stor»9 19%

Genomsnitt: 2.73

- Använde mig av böcker från tekniskt basår som innefattade det jag behövde. » (Mycket liten)
- I boken finns räkneuppgifter att göra som har varit till hjälp om man lyckats göra rätt men själva faktabitarna är under all kritik. Jag missade en föreläsning och det var inte lätt att lära sig det endast från boken. Att få hjälp från boken även om jag hade varit på lektionen kändes svårt. Då var google till bättre hjälp. Facit skulle kunna förklara lite mer då jag ofta trodde att jag hade "fel" men jag hade endast inte förenklat så långt som boken och det hade underlättat att förstå att det var den biten jag gjorde fel på. » (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»9 20%
Ganska bra»25 55%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 2.84

- Andra lärare på vårt program hade sagt att det var pingpong som gällde och ingenting annat. I matten var det tydligen studentportalen, vilket jag fick veta av en klasskompis efter 6 veckor, för läraren hade inte sagt att det var där matte infon fanns.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan låg inte på Pingpong tyvärr.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan kunde varit på pingpong som de andra kurserna. » (Ganska bra)
- Använde det inte mycket med det jag använde fungerade.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»32 69%
Hög»10 21%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.26

- kan tycka att det kunde varit några fler lektioner så kanske läraren hade haft mer tid att förklara vissa saker och därmed inte slarvat igenom lektionerna för att hinna med allt.» (Lagom)
- Den var hög om man jämför med gymnasiet men man kom ganska snabbt in i det så det var ingen fara. Antar att det är så det ska vara att gå på chalmers :)» (Hög)
- Mycket på grund av föreläsningar. Hade man lyckats snappa upp mer och förstå mer under föreläsningarna hade det gått lättare att plugga.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»4 8%
Ganska dåliga»7 15%
Ganska bra»22 47%
Mycket bra»8 17%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.06

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»30 65%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.89

- Andra elever har varit den största hjälpen. » (Mycket bra)
- går inte med den klassen normalt sett och känner inget behov att lära känna dem. » (Har ej sökt samarbete)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 10%
Lagom»23 50%
Hög»17 36%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.3

- För hög p.g.a nollningen alla ens aktiviteter» (Lagom)
- Tuff kurs med välbehövligt tempo skulle jag tro!» (Hög)
- Mycket samtidigt. Särskilt byggtekniken tog överhanden och då blev mattepluggandet lidande.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kurslitteraturen va bra och lättförstådd »
- Kursinnehållet är bra och nivån ligger strax över gymnaienivå vilket gör att man får kämpa lite men även använda sig av det man lärt sig tidigare. »
- Innehållet i kursen känns bra. Det kändes som att man gick in lagom djupt i de olika delarna och att det var en bra repetition för att komma igång efter gymnasiet.»
- Att det inte går för fort fram, det är lagom att börja på det viset. »
- Upplägget är bra.»
- Övningarna där läraren närvarar och kan besvara frågor.»
- Inget särskilt»
- arbetsbelastningen»
- Innehållet i kursen»
- Jag tycker boken och uppläget var bra. »
- Kursen berör bra områden inom matematiken, börjar brett och väldigt grundläggande så att matteminnet fräschas upp för att sedan gå in lite mer specifikt på vissa delar.»
- Antal övningstillfällen då man kan ställa frågor ska definitivt bevara och eventuellt få tillökning tycker jag.»
- Upplägget»
- Bra bok.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byta till en lärare med mer engagemang i kursen»
- upplägget under föreläsningarna för att studenterna skall få en bättre förståelse. börja med att presentera de olika delarna som skall gås igenom. sedan klart och tydligt ställa upp problemen och till slut bevisa dem i en tydlig form. föreläsningarna var lite grötiga och otydliga. »
- Föreläsningarna! Fruktansvärt dåliga!!!»
- Läraren borde gå en kurs i pedagogik eller bytas ut. Jag fick inte ut någonting av föreläsningarna.»
- annan lärare»
- Läraren bör prata till oss och inte tavlan. »
- Förbättrad undervisning, mer pedagogisk och tydlig.»
- Lärarens pedagogik var inte så bra och hade kunnat förbättras avsevärt.»
- Kändes som att föreläsningarna gjordes lite onödigt ivecklade lösningar, känns som att man kunde simplifierat och förklarat tydligare och mer pedagogiskt.»
- Mer genomgång med lugnt tempo. Mer diskussion mellan studenter. Kanske möjlighet till duggor för att "tvingas" lära sig. Så man kan ha möjlighet och få extra poäng till tentan, typ som en morot. »
- ny, mer pedagogisk lärare.»
- Lärarens engagemang och utlärning.»
- Annan lärare alternativt lära sig av sin kritik. En kurslitteratur med rätta svar i facit gör det också lättare att plugga. Likadant med utgedda facit för tidigare tentor.»
- Utförligare förklaringar och god förberedelse innan föreläsningar. »
- läroböcker (väldigt otydliga). Lärare som inte verkar vara engagerad i det ha gör. (Borde iaf kommentera det han skriver på tavlan)»
- Bättre kurslitteratur. Ev några lektioner till under läsperioden så läraren inte behöver stressa igenom innehållet. »
- Bättre pedagogiskt utlärande»
- lärarens sätt att förklara»
- Bättre pedagogik»
- Byt lärare!»
- Det var mer givande att läsa på hemma än att gå på föreläsningarna, och så bör det inte vara.»
- Föreläsningar och kurslitteratur har inte bidragit det minsta till mitt resultat i kursen. Opedagogiskt, ostrukturerat och rörigt. När jag pluggade till mattetentan tog jag fram mina gamla basårsböcker och anteckningar från den tiden. Så ska det verkligen inte behöva vara.»
- En mer engagerad lärare som lägger ner lite energi på att studenterna ska klara kursen.»
- Joakim Becker är troligtvis en mycket intelligent man men han måste lära sig att gå långsammare framåt så att man i alla fall hinner anteckna! När man satt på övningarna och räknade hade han inga som helst problem att förklara långsamt och genomgående men på föreläsningarna är det nästan en riktig pers!»
- Bättre föreläsningar. »
- Ny lärare och bättre litteratur.»
- Läraren kunde vara lite mer engagerad. Säga hej, fråga om man förstår, istället för att bara mumla till tavlan och gå väldigt fort fram så att ingen fattar någonting.»
- Läraren!»
- Byt lärare.»
- Examinatorn J. Becker var svår att förstå. Tyvärr. Gillade honom som person, men hans pedagogiska ådra var tyvärr inte tillräckligt utvecklad»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Komplitera läraren eller byt till någon som klarar att undervisa på ett peddagogiskt sätt. »
- Jag kunde redan matten vi läste»
- Läraren behöver en vilja och ett engagemang att lära ut, det har jag saknat i kursen. Matte är inte roligt per automatik, man kan behöva en knuff då och då.»
- Att man inte förstod något av genomgÅngarna gjorde att man hamnade efter direkt. Samtidigt hade vi ganska mycket i en annan kurs vilket gjorde att man inte hann sitta så mycket hemma som man kanske hade behövt. »


Kursutvärderingssystem från