ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-3 Skeppsmäklare, SJO295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»1 20%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»2 40%

Genomsnitt: 3.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 20%
100%»4 80%

Genomsnitt: 4.8

- Missade en föreläsning pga sjukdom» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 66%
Ja, målen verkar rimliga»1 33%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 66%
Ja, i hög grad»1 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3.4

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Mycket bra med Palle och MArtin, med klara logiska och direkta svar. Anna är inte riktigt lika strukturerad» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»1 20%
Låg»0 0%
Lagom»2 40%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Men det visste vi från början, och det var ändå OK. Med exjobb som enda annan "kurs" så kan man planera sin tid ganska bra ändå.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 40%
Hög»3 60%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Men det visste vi från början, och det var ändå OK. Med exjobb som enda annan "kurs" så kan man planera sin tid ganska bra ändå.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 20%
Mycket gott»4 80%

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs att läsa sista terminen för att befästa och fördjupa kunskaperna inom befraktning/shipping.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Palle som föreläsare inom dry cargo.»
- upplägget med en extern lärare för Dry Cargo (Palle)»
- Patrick Hellenius lektioner inom Dry Cargo»
- Palle!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om det nu skall vara ett ticking-moment så borde man nog göra det mer seriöst i så fall, annars kan man lika gärna strunta i det.»
- Bättre genomgångar på Tanker Chartering och Ticking (Shipping Business) upplägget»
- Undervisning inom Shipping Business och Tanker Chartering. Främst undervisaren.»
- Anna... Hon har mkt kunskap men extremt dålig pedagogik. Man hittar ingen röd tråd och det är jättejobbigt att följa med. »

16. Övriga kommentarer

- Martin var jättebra som stand in, beröm till honom! Ganska missnöjd med Annas insats. Hon är supertrevlig och kan så fruktansvärt mycket men är ostrukturerad och kan inte lära ut. Det måste ändras!! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.8
Beräknat jämförelseindex: 0.95


Kursutvärderingssystem från