ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1-2 12/13 Projektarbete industribyggnad, LBT822

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»3 10%
Gott»12 42%
Mycket gott»10 35%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kortfattat: för hög arbetsbelastning.» (Gott)
- Jag tycker att den var väldigt obalanserad gällande arbetsbörda samt också att den var väldigt spretig. Varje gång man trodde man var i fas på handledningen, eftersom man gjort allt de sagt man skulle göra, fick man en överraskning när man insåg att det sedan tillkom arbetsuppgifter. jag hade velat veta ALLT som jag skulle göra redan från början, så hade jag själv kunnat påverka min arbetstakt och slippa få dessa överraskningar varje vecka. Att kursen är så slapp under första halvan av terminen när den går paralellt med miljökursen kan jag till viss del förstå, men den hade faktiskt inte behövt vara så slapp, det hade varit bättre om vi hade kunnat få designuppgiften under den delen, så hade man kunnat gå direkt på detaljer och beräkningar under period två. Då hade vi kunnat få handledning på detaljer istället för att detaljhandledaren mer satt och diskuterade planlösningar. Så ett ändrat upplägg hade jag velat se» (Gott)
- Bästa kursen hittills på utbildningen!» (Mycket gott)
- Mycket kompetenta lärare, intressant och extremt relevant kurs för utbildningen, synd att den är så kort.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Lärandemål

Utifrån ett aktuellt industriprojekt skall studenterna efter kursen kunna:
- skissa förslag till stomsystem och horisontell stabilisering för en industrihall
- skissa förslag till alternativa typdetaljer utifrån fasad- och taksystem för en industrihall.
- förstå och beskriva brandtekniska begrepp samt tillämpa dessa i en brandskiss
- förstå och beskriva principlösningar för energieffektiva installationer för det aktuella projektet samt prova en lösning av nödvändiga utrymmen och huvudkanalisation
- beskriva, diskutera och analysera en industrianläggning efter studiebesök samt utifrån en vetenskaplig text kring kvalitetskriterier värdera objektets kvalitéer
- skissa ett tidigt förslag till lösning på ett givet byggnadsprogram
- föreslå en ny eller förbättrad lösning på en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (huvudhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, stommens utformning och dimensionering, energieffektivitet, brand samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer
- kalkylera projektets kostnader utifrån huvudhandlingar
- planera projektets tid- och resursanvändning utifrån kalkyl och huvudhandling
- presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning
- beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 89%

Genomsnitt: 3.89

- men det blir för brett, alla målen uppfylls, men på så låg nivå så jag är tveksam till om man verkligen har någon nytta av det.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

- men för spretiga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag anser att vi har lagt ner alldeles för mycket tid för 10,5p» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är bra i förhållande till förkunskap men jämfört med andra kurser har man fått lägga väldigt mycket mer jobb på varje högskolepoäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»25 89%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 3.03

- Bra med muntliga presentationer men behöver man verkligen hänga upp alla dokument. Vi gjorde slut på tre personers print-quota » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»17 60%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 3.03

- Kursen bygger på förkunskaper från tidigare kurser.» (Ganska liten)
- Handledningen var väldigt viktig för att komma framåt då det var längesen vi läste byggteknik och den kursen var knappt till någon hjälp. Handledningarna är A och O.» (Ganska stor)
- Intressanta föreläsningar men vissa var lite svåra att applicera på projektet, t.ex. byggAMA-föreläsningen.» (Ganska stor)
- Magnus noggrannhet och flertalet gästföreläsare har bidragit till en lättare förståelse. Intresset höjs när personer utifrån delar med sig av sin kunskap.» (Mycket stor)
- Magnus Perssons engagemang smittade av sig!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.5

- Ingen kurslitteratur. Endast beräkningsgångar som inte låg i tiden, de var inte utfärda med eurocode.» (Mycket liten)
- det har mest varit egen e´,rfarenhet och gissningar som har legat till grund för all annan kunskap än den som getts på föreläsning, vilket kanske är så som det skall vara» (Ganska liten)
- Det materialet som Magnus har lagt upp var användbart och bra.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.03

- Att få information om en uppgift som ska göras på en måndag, under måndagens föreläsning (genom mail) är fullständigt befängt, idiotiskt och helt sanslöst. Detta upprepades flertalet gånger under kursen. » (Mycket dåligt)
- Det var väldigt rörigt på kurshemsidan, ingen struktur alls. Många mejl skickades ut så det var svårt att komma ihåg vilken som "gällde".» (Mycket dåligt)
- Man kunde aldrig räkna med att kurshemsidan funkade. Väldigt mycket problem med studieportalen» (Mycket dåligt)
- svår att hitta i utdelat material mappen» (Ganska dåligt)
- Alldeles för många mail och olika budskap i dem. Mycket förvirring och olika tolkningar . » (Ganska dåligt)
- Läraren är ofantligt bra på att skicka mejl, för många sådana. Om han kunde samla t.ex. en veckas (rätt) information att skicka ut en gång i veckan skulle det inte bli så tjatigt. Det blir till slut att man inte läser mejlen. » (Ganska dåligt)
- Alldeles för mycket olika dokument upplagda utan större förklaring. Dålig ordning bland dokumenten.» (Ganska dåligt)
- Till nästa år gärna lite mer genomtänkt struktur för att inte röra till det via mailkontakt med studenterna.» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt mycket som delades ut. Innan man hittade allt var det lite rörigt.» (Ganska bra)
- Det var väldigt många mail från examinatorn. Detta kanske hade kunnat gå att lösa på något annat sätt,» (Ganska bra)
- Väldigt mycket information på kurshemsidan, det blir som en djungel och mycket svårt att hitta allt. » (Ganska bra)
- Lite rörig kurshemsida och alldeles för mycket mail.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket material på kurshemsida, svårt att hitta det man sökte.» (Ganska bra)
- Lite rörigt upplägg på studentportalen. Borde kunna göras tydligare vad som ligger var.» (Mycket bra)
- lite mycket mail...» (Mycket bra)
- Men jag skulle önska att ordningen i mapparna på hemsidan varit lite lättare, ett datumsystem med hänvisning till föreläsning eller något sådant, ibland fick man leta sig fördärvad efter vissa papper för de kunde verkligen hamna var som helst i mappstrukturen» (Mycket bra)
- Mycket information, dock mycket i slutet av kursen som rättningskriterier vilket vi behövde innan vi lämnade in projektet.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 25%
Hög»15 53%
För hög»6 21%

Genomsnitt: 3.96

- Det var låg belastning i början av terminen, detta kanske pga andra kurser som var samtidigt. Dock kom det ganska mycket i period 2.» (Lagom)
- Mycket hög. Har t.o.m. drömt om kalkyler och tidplaner.» (Hög)
- som nämnt tidigare, alldeles för låg i början och närmade sig alldeles för hög i slutet, balansera ut det och lägg en jämn nivå under hela istället så blir det bättre.» (Hög)
- Ojämn belastning mellan läsperioderna. Mer fokus på tidsplan och kalkyl borde legat i lp 1. » (Hög)
- Se tidigare kommentar. Om kursen ska ha innehålla allt detta borde den innefatta fler högskolepoäng och det borde vara mer i lp1 som nu var relativt slapp medan lp2 var extremt tung för många av oss. » (För hög)
- Vi kämpade verkligen med denna kursen, alla kvällar i veckan, synd att man ändå inte hinner klart.» (För hög)
- Alldeles för hög arbetsbelastning! Man fick sitta sent på kvällarna/nätterna! Det fanns inte utrymme för att minsta lilla problem skulle kunna uppstå.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Fick ofta svaret "kolla på kurshemsidan".» (Ganska dåliga)
- Helt beroende av vilken examinator man gick till!» (Ganska bra)
- Handledningstillfällena har varit otroligt givande, och Magnus är en mycket engagerad lärare som alltid svarar på mail och frågor.» (Mycket bra)
- Kompetenta handledare med förankring till verkligheten. » (Mycket bra)
- Magnus är alltid tillgänglig och mycket tydlig med det.» (Mycket bra)
- Magnus har varit mycket tillgänglig för att besvara frågeställningar om sådant varit aktuellt. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Delade upp A och K del. Det bidrog till vissa fel i ritningarna då det var svårt att jobba parallellt med varandra. » (Ganska bra)
- Som alltid.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 28%
Hög»12 42%
För hög»8 28%

Genomsnitt: 4

- Tur att jag valt andra kurser som inte är lika tidskrävande som denna. Annars hade det inte gått ihop. Har dock fått hoppa över föreläsningar och icke-obligatoriska uppgifter i andra kurser för att hinna med allt i denna kurs. Så borde det inte vara. » (Hög)
- hög till för hög, mest beroende på obalansen, alla kurserna hade inlämning samma dag, vilket ajg kan tycka är lite onödigt när alla kurser har hela december på sig att ta in uppgifter, sätts man så blir man ännu mer irriterad över att kruserna var så slappa i första perioden, så jag skulle önska en diskussion mellan kurserna om de verlkligen behöver ha sin stora inlämning alla på samma dag» (Hög)
- För låg i lp1 och för hög i lp2.» (För hög)
- På grund av industribyggnaden var det svårt att hinna med andra kurser.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla pedagogiskt duktiga handledare.»
- Gästförelasarna»
- Handledningarna»
- Kursen måste vara kvar. Magnus är den enda som kan ha en sådan kurs. Han kan verkligen bygga upp en kurs som fungerar med utbildningen. Magnus borde bli programansvarig! »
- Bra grundtanke med a, k- ritningar samt kalkyl och tidplan. ffasadsystem, brand och stomsystemföreläsningarna var mycket bra. »
- Tycker Magnus gör ett bra jobb. Ev skulle man kunna utveckla prisutdelningen, studenter gillar tävlingar.»
- Handledningarna. Mycket bra handledare. Dock kan det vara ont om tid ibland.»
- Sänk arbetsbelastningen. Det är inte kul att behöva sitta från 8-20 varje dag från läsvecka 2.»
- kombinationen ritning, design och konstruktion jättebra, även tidplanering och kanske i viss mån budget, men lägg mer fokus på dessa delarna och slopa de andra kanske, för det blir rörigt och resulterar i för lite inlärning om allt.»
- Handledningstillfällena, bokade datorsalar. Det är svårt att fp tag ingen dator i slutet på lp2.»
- Gästföreläsare samt handledning. Jag söker en ökad tydlighet under handledning för att undvika missförstånd. »
- Handledning från företagspersoner.»
- Helhetsperspektivet i kursen. Handledningen!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Närvarokravet. Man tar ändå ansvar för sina egna studier och sitt eget resultat.»
- Magnus Persson»
- Det var bra med länkningen mellan ritningar i AutoCad, men det vore kul att lära sig göra det själv.»
- Pga kursens relevans i utbildningen ser jag att vissa delar skulle kunna gå att göra till fristående kurser. Ritningshantering (linjetjocklekar, CAD-programering, symboler mm), branddimensionering hade kunnat vara en engen kurs. Som sagt, låt Magnus gra om hela utbildningen så skulle den bli mycket lyckad. Den inledande delen med övningar i de olika områdena hade kunnat göras samtidigt som det riktiga projektet byggs fram. Låt övningarna vara en del i det. Det är svårt att börja om från början igen. »
- Utöver tidigare kommentarer så var miljöföreläsningen i lp2 och amaföreläsningen rätt ointressanta. Bra grejer att ta upp men borde förbättras. »
- Tydlighet i VAD som ska lämnas in, vi gjorde ritningar som inte skulle vara med i slutinlämningen för att arkitekterna/handledarna inte var införstådda i vår uppgift. Otroligt rolig och lärorik kurs, men belastningen är för hård.»
- Information måste vara tydligare och komma i tid. Berätta redan första veckan vad som ska ingå i inlämningen för huvudhandlingarna, och till vilken handledning de olika delarna bör vara klara för att få tillräcklig respons innan sista datum. De olika handledarna sa olika angående detta. Blev ont om tid i slutet för att man hade en dålig uppfattning om exakt vilka moment som skulle vara klara. Ha en bättre utställning än i betonghallen, och framför allt på något annat än trästativ. Hade varit kul om våra ritningar vi lagt ner en massa tid på, hade varit till beskådning för resten av skolan, till exempel i Ljusgården.»
- hela upplägget»
- Föreläsningarna bör ej vara obligatoriska. Man fattar att man behöver vara där för att hängs med. Det är jobbigt m man missar ett obligatoriskt tillfälle för att man är sjuk el liknande.»
- Tidsplaneringen av kursen. Det stora projektet bör ha påbörjats redan under första delen av kursen i läsperiod 1 för att få mer tid.»
- Ansvariga för kalkyl och tid-, och resursplan var rent ut sagt ett skämt. Uppmaning till eleverna att arbeta i Excel före PlanCon visar på lathet och okunnighet. Dessa yrkesverksamma personer hade ofta svårt att svara på frågor och svarade istället att vi bör hoppa över det, det är inte relevant, vilket vi hävdade att det absolut var. Vi elever fick gissa oss fram till rimliga tider i tidplanen då flertalet poster i sektionsdata stod som EU, dessa hade en kostnad men ingen tid. Hela momentet att ta fram en tidplan var ett fiasko. Lägg på prisutdelning på detta så förstår man hur fel det blev. Är mycket missnöjd. »
- Jag är jättenöjd med kursen, lärde mig massor.»
- Tycker att kursen inte behöver redigeras särskilt. Om möjligt att få en kort föreläsning om hur man marknadsför sitt objekt.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Lärorik och till stor användning!»
- All ära till Magnus men man får inte glömma alla de konsulter som med sin kunskap hjälpte till i kursen! Mycket bra»
- tycker magnus gör ett toppenjobb, engagerad och passionerad för att vi elever ska lära oss. gillar att man får helheten inom ett bygge!»
- Rolig kurs i övrigt!»
- Vissa lärare var extremt hårda vid muntlig examination och sågade projekten rejält! Onödigt.»
- Magnus har haft ett stort engagemang genom hela kursen vilket han ska ha en eloge för. Sedan har jag mycket svårt för att Mikael Ekegren kan godkänna en grupp vars bärande stomme inte fungerar i verkligheten. Detta gällde flertalet grupper där stommen inte höll ihop men endast en uppmaning från Ekegren sida var att tänka på det inför framtiden. Trots att vi inte beräknade kontorsdelen bör handledarna talat om för eleverna att det inte går att konstruera det på det viset och få dem att tänka om. Jag tycker det är oseriöst att elever under sista året i utbildningen kan komma igenom med ej hållbara konstruktioner och bära med sig fel kunskap. Det måste bli andra kriterier inför nästa år. Stomme kan INTE bedömmas lika med estetiskt utseende. Fungerar inte den bärande stommen skall projektet UNDERKÄNNAS. »
- Bra sammanfattning av det mesta vi lärt oss under utbildningen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från