ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, El- och reglerteknik, SJO655

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-14 - 2011-11-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.22

- jag hade ganska bra kunskaper innan» (Högst 15 timmar)
- Tycker att det ska va fler lektioner» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»1 11%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.22

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

- Asså, man borde börja kursen på en lite lugnare nivå, och några i klassen hängde med dåligt /själv kännde jag att det var jobbigt) Men med en bra lärare som Robban så kom man igång ganska bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om målet var att klara tentan så var det helt rimligt ställt. Det som fanns på tentan och vad vi gått igenom hade jag en rimlig changs att läsa in. Vår lärare påpekade att vi skulle gått igenom fler saker och det ser jag som orimligt. Det hade det inte funnits tid till alls. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»4 50%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»6 66%

Genomsnitt: 3.44

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Det finns säkert bättre kurslitteratur att tillgå. De här böckerna var bara kopierade buntar, med gott om stavfel och sidorna i oordning.» (Ganska stor)
- Jag kunde hitta svaren på mina frågor i boken men ibland var det väldigt svårt att tyda vad som menades. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2.77

- det har varit svårt att räkna hemma pga vi fick ingen formelsammling. jag tycker att man skulle fått en formelsammling i börgan av kursen» (Ganska dåligt)
- Ping Pong användes inte.» (Ganska dåligt)
- Vår lärares hemsida fungerade fint men jag hade önskat att han använt pingpong istället så att all information fanns sammlad och att han eventuellt hänvisade till sin hemsida för kompleterande info. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 4.22

- Snarare var det helt enastående. Läraren fanns alltid tillgänglig och till vårt förfogande.» (Mycket bra)
- Tillgänglig hjälp 24/7, kan ju inte bli bättre än så. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt samarbete»2 22%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»4 44%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.66

- Självklart borde man på egen hand lagt ner mer tid och gjort alla övningarna.» (Lagom)
- Hög men inte orimlig» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»4 44%
Hög»2 22%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.55

- Det hade gärna kunnat få vara fler tillfällen med föreläsningar i elteknik. Nu hann vi inte med riktigt allt och det blev bråttom på slutet.» (Lagom)
- Nästan för hög men ändå lagom. Fick verkligen lägga upp en disciplinerad plan men det är ju ändå lite meningen inför en tenta. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»3 33%
Gott»3 33%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- Även den som inte hade riktigt alla förkunskaper kunde hänga med. Fast det berodde främst på att läraren efterhand snabbt och pedagogiskt fyllde igen de kunskapsluckor som visade sig.» (Mycket gott)
- Mycket pedagogisk lärare som såg till att alla var med. Eventuella frågetecken togs itu med på en gång. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert Svensson som lärare»
- Lektorn»
- Läraren.»
- robert»
- Engagerad lärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursliteraturen»
- mer praktist arbete, få koppla olika maskiner mm »
- Tydliga mål för alla inblandade att arbeta efter. Mer lektionstid.»
- det har varit svårt att räkna hemma pga vi fick ingen formelsammling. jag tycker att man skulle fått en formelsammling i börgan av kursen»
- Lär ut praktiska saker som man har nytta av i verkligheten.»
- Mer variabla övningsuppgifter.»
- Det bör ses över vad kursen skall innehålla och göras en övergång över hur mycket schemalagd tid som behövs (mer)»

16. Övriga kommentarer

- Det var alldeles för mycket matteberäkningar, det har man inte så stor nytta av på en klass sjua. Jag vill lära mig hur man använder saker och hur det fungerar i praktiken, inte sitta och räkna hela tiden. Det blir alldeles för abstrakt då.»


Kursutvärderingssystem från