ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 10/11 Geodesi, LBT131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-19
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) använda avvägningsinstrument, laserinstrument, totalstationer och fältdatorer
2) tillämpa fältdatorprogrammet Geodos och cadprogrammet Topocad alt. Civil 3D
3) planera en inmätning resp. en utsättning och från digital information skapa erforderliga utgångspunkter för mätning.
4) verkställa stationsetableringar, mäta in och överföra mätdata digitalt till Topocod och i programmet skapa ett projekteringsunderlag
5) rita in utsättningsobjekt och framställa ett digitalt utsättningsunderlag
6) föra över utsättningsdata till fältdator/mätinstrument och verkställa en utsättning
7) beskriva olika system för GPS-mätning


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 70%

Genomsnitt: 3.2

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 26%
Ja, i hög grad»16 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.78

- Kan vara svårt att veta om alla uppnått målen då det är grupparbete» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»12 50%
Ganska stor»3 12%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.5

- Känns som att föreläsningarna var onödiga, hade räkt med att Aron hade några genomgångar innan de praktiska övningarna, och eventuellt fördelat föreläsningstimmarna på fler övningstillfällen så att man har chans att verkligen förstå och kunna utföra övningarna rätt.» (Mycket liten)
- Själva föreläsningarna med X kändes inte så nödvändiga alls. En genomgång innan övningarna utomhus hade vart bättre än dom långdragna genomgångarna med lite sträck på tavlan, man fattar ingenting.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav inte mig så mycket, men övningarna var lärorika då vi fick använda instrumenten. » (Ganska liten)
- Hjälp direkt från handledarna ute i fältet är det som varit det största bidraget till inlärning» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.54

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»9 39%

Genomsnitt: 3.13

- Användes inte så mycket.» (?)
- Mycket krångel med schema i PM och TimeEdit» (Ganska dåligt)
- Vart lite strul med dubbelbokade salar och scheman som krockat.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»7 29%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.5

- övningarna tog väldigt lång tid och att ha examinationen så nära de andra tentorna gjorde att man knappt hann plugga på de andra kurserna.» (Hög)
- Mycket låg i början, men stressigt på slutet. Kan man inte börja med examinationerna två veckor tidigare?» (För hög)
- 20 timmar examination är INTE okej på en kurs där man bara får 3.a! speciellt inte när man har TRE andra kurser att tentera!» (För hög)
- Extremt tidskrävande för en såpass liten kurs» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Ibland väldigt dåliga, speciellt om man inte förstått instruktionerna man fick inomhus innan övningen. Ledarna var inte alltid ute...» (Ganska dåliga)
- Aron är bra och snäll!» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 12%
Lagom»10 41%
Hög»4 16%
För hög»6 25%

Genomsnitt: 3.45

- All tid denna läsperiod har lagts på geodesin och byggnadsplaneringen eftersom de båda har varit väldigt tidskrävande. » (För hög)
- Se fråga 7!» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna med mätinstrumenten.»
- Övningarna»
- Utomhusövningarna»
- Aron»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningar på trevligare ställe än parkeringen på baksidan.»
- Skippa föreläsningarna och lägg timmarna på fler/längre övningar.»
- Det dåliga vädret några fick känna på!»
- Planera gruppindelningen och övningstillfällena i förväg och matcha med andra kurser så det inte blir så rörigt och många förändringar»
- Tidigare dugga. Att lärarna visar mer praktiskt hur de olika mätningsmomenten går till samt hänvisar sidor i kurslitteraturen i förväg så att eleverna kan vara väl förberedda inför mätningarna. Examinationerna tog väldigt lång tid och borde inte vara förlagda veckan innan tentor. Examinationerna kändes onödiga att genomföra eftersom dessa var identiska med de övningar vi genomfört tidigare. »
- Examinationsövningarna!»
- Gör om Geodesin till en intensiv kurs i slutet av sommaren, 3 kurser samtidig varav 2 riktigt tidskrävande och en ganska ansträngande blir för mycket för att verkligen kunna koncentrera och lära sig ordentligt.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från