ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp1åk1: TEK040 Introduktionskurs

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-15
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»16 35%
Cirka 20 timmar»17 37%
Cirka 25 timmar»7 15%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.11

- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Högst 15 timmar)
- Prioriterade matten.» (Högst 15 timmar)
- Under nollningen gick jag bara på lektionerna utan att göra så mycket hemma men det vart desto mer när man fick arbetet tilldelat sig och veckan innan provet vart hysteriskt mycket läsande! Men utslagen tid är nog ca 20 h/veckan.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt ojämnt fördelat under kursens gång (endast egna planeringens fel..)» (Cirka 20 timmar)
- jag lade ner lite för lite tid i början så det blev lite väl mkt i slutet!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»2 4%
75%»5 11%
100%»37 82%

Genomsnitt: 4.73

- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (25%)
- Har varit sjuk en del men om jag inte hade varit sjuk så hade jag varit med på alla lektioner!» (50%)
- Föreläsningar är givande» (100%)
- Många väldigt bra och inspirerande föreläsningar!» (100%)
- Har missat någon enstaka förläsning när jag inte tyckte att jag fick ut tillräckligt av att gå. Så var dock oftast inte fallet. Förläsningarna har vart genomgående bra..» (100%)
- föreläsningarna var mkt givande! » (100%)
- Intressanta föreläsningar med glada och engagarade lärare!» (100%)
- Fysiskt, ej psykiskt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 40%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 28%

Genomsnitt: 2.44

- Jag har inte reflekterat över dem, åtminstone.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Alltid svårt innan en kurs satt igång att få en uppfattning om exakt vad som krävs av en, men jag tycker att Jan och Christian höll en bra introduktion.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Nu råkade jag klicka i den här utan att jag läst målen. det går inte att klicka ur den. sorry» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»20 57%
Vet ej/har inte examinerats än»8 22%

Genomsnitt: 3.02

- Bra tentamen, men kan känna att det är svårt att veta exakt vad svaret bör innehålla då man som nybörjare är ovan att tentera. En fråga som innehåller ordet argumentera är otroligt bred. Kanske ska antalet poäng ändras. Är det bara 1 p är det svårt att uppskatta hur stor frågan är.» (Ja, i hög grad)
- samma som ovan» (Ja, i hög grad)
- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»23 51%
Mycket stor»20 44%

Genomsnitt: 3.4

- Jag lär mig mest genom att läsa kurslitteraturen för mig själv hemma men genomgångarna har varit intressanta och bra. » (Ganska liten)
- Lärde mig det mesta genom den litteratur vi var tilldelade.» (Ganska stor)
- det har gett mest att läsa i boken.» (Ganska stor)
- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Mycket stor)
- Jörnmark noch Christian är bäst. Sjukt kompetenta och engagerade.» (Mycket stor)
- Framförallt inspirerande! » (Mycket stor)
- Christian och Jan var en väldigt bra kombination! Jätteduktiga lärare båda två.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»32 71%

Genomsnitt: 3.68

- Det mesta lärde jag mig av diskussioner med kurskamrater» (Ganska liten)
- Innovator"s dilemma var inte mycket att ha, men Vår Ekonomi var mycket bra som kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Eklund har varit till stor hjälp, Innovators Dilemma tycker jag var onödig då den fakta man behöver veta gås igenom grundligt på föreläsningarna. Svårt språk och alldeles för detaljerad. Jag vill inte kalla det bortkastade pengar men snudd på. Finns en sammanfattning som kanske kan användas istället och läggas upp under utdelat material? Så kan boken rekommenderas till de som vill fördjupa sig.» (Ganska stor)
- Läste inte ens christensen, men det behövdes ju inte heller» (Ganska stor)
- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Mycket stor)
- Innovator´,s Dilemma kräver mer arbete än vad man får ut av den. Jag upplever inte den som studieliteraturm, mer som hans doktoravhandling. Att läsa sammanfattningen och sedan studera graferna gav mycket mer i förhållande till vad som krävdes av en.» (Mycket stor)
- Onödigt att läsa christensen. » (Mycket stor)
- Det har blivit mycket läsa i bok, och böckerna var bra. Toppen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»11 24%
Mycket bra»31 68%

Genomsnitt: 3.6

- Hemsidan hängde sig hängde sig mkt ofta på eftermiddagen och helgen var den mkt svår att nå!!» (Mycket dåligt)
- Det gick inte att komma in på kurshemsidan flera gånger, men det kanske beror på nåt fel på studieportalen? » (Ganska dåligt)
- Lärarna borde ha laggt upp alla powerpoints på en gång s att man hade kunnat ta med dem till lektionerna. Hemsidan hängde sig varje kväll på utdelat material.» (Ganska dåligt)
- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Ganska bra)
- ingen tydlig webbsida?» (Ganska bra)
- CS och JJ var snabba med att lägga ut sina slides på studieportalen» (Mycket bra)
- Väldigt bra med PP-presentationerna på hemsidan och även löpande information» (Mycket bra)
- Bra med alla pp på hemsidan!» (Mycket bra)
- Bra att presentationerna lades upp. Gamla tentor var mycket bra att öva på. Bra att man fick se ett par gamla uppsatser.» (Mycket bra)
- Jättebra att de la ut .ppt-filer och inte bara .pdf-filer.» (Mycket bra)
- Inga klagomål.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 33%
Mycket bra»25 55%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.62

- det fungerade bra, men ibland kändes det som att föreläsaren inte riktigt kunde svara, men försökte då istället prata runt det istället för att säga att han kunde återkomma om det när han funderat.» (Ganska bra)
- extremt bra. Extra credd till christian som stannade kvar i över 2 timmar sista föreläsningen för att diskutera all ekonomi vi kunde komma på!» (Mycket bra)
- CS och JJ var mycket öppna och välkomna för frågor» (Mycket bra)
- Bra handledning inför grupparbetena!» (Mycket bra)
- Uppfattade ett stort engegemang från båda föreläsarna och fick alltid snabba svar från Christian i vår mailkontakt. Bra!» (Mycket bra)
- Både Jan och Christian hade alltid tid till att svara på frågor, även utanför lektionstid.» (Mycket bra)
- Jan och Christian var alltid hjälpsamma, engagerade.» (Mycket bra)
- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»11 24%
Mycket bra»31 68%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.68

- Hamnade i en relativt dåligt fungerande grupp. Dessutom tyckte jag att syftet med arbetet var rätt vagt definierat. Att bara få en poäng till tentan kändes väldigt snålt, då arbetet tog mycket tid, och det var svårt att sätta ambitionsnivån lågt då man visste hur bra man kunde göra det. » (Ganska dåligt)
- Just grupparbetet fungerade sådär i flera grupper. I början av terminen var det flera föreläsninbgar utanför kurserna (t.ex. den om alkoholvanor). Jag tycker man borde lägga in en föreläsning om grupparbete, sammaretsövningar, personlighetstyper etc för att poängtera hur viktigt det är att mans ammarbetar i en arbetsgrupp. Många är vana (åtminstonde verkade det så i vår grupp) att klara sig på egen hand och det märktes när vi skulle göra ett arbete ihop.» (Ganska bra)
- Samarbetet med klassen som helhet fungerar hur bra som helst. Dock fungerade case-gruppen mindre bra pga att alla inte deltog.» (Ganska bra)
- Det var väl kanske lite i sista stund som man kom igång med samarbetet, men när man väl satt tillsammans så var det mycket lärorikt.» (Mycket bra)
- hade stor nytta av att sitta och diskutera med kursare inför tentamen» (Mycket bra)
- Grupparbetet funkade superbra.» (Mycket bra)
- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»37 86%
Hög»3 6%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.06

- Lagom med tanke på att matten är så tung i början när man inte är van vid räknande. » (Lagom)
- lagom för mig, men då är jag inte stort fan av att plugga hårt.» (Lagom)
- Inte överdriven svårighetsgrad men däremot väldigt mkt material att läsa in. 2 böcker är lite för mkt. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 65%
Hög»13 30%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.39

- Skönt och behövligt med en mjukstart!» (Lagom)
- Sedan att man själv skjuter upp allt till sista veckan är ju en annan femma.» (Lagom)
- Men det kan ju ha att göra med att detta var allra första tentan man gör och därför upplever det som värre.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 4%
Gott»21 46%
Mycket gott»22 48%

Genomsnitt: 4.44

- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.» (Gott)
- Man har lärt sig mycket.» (Gott)
- Passionerade föreläsare. Intressant ämne. Har öppnat mina ögon för nationalekonomi.» (Mycket gott)
- Trevliga föreläsningar och allmänt bra intryck av kursen. Lockar till att gå och vara engagerad» (Mycket gott)
- föreläsarna var mkt bra och det underlättade att de var så intresserade av de som de håller på med och ville verkligen att vi skulle lära oss och förstå och det underlättade för mig i mitt lärande!» (Mycket gott)
- Jättebra indedning! Och känner att jag har bra övergripande kunskap om nationalekonomi samt kan förstå mer av Ekonominyheterna!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engagemanget! »
- Kurslitteratur »
- Lärarnas entusiasm »
- CS, CS"s slides, JJ och kurslitteraturen»
- Engagemanget hos föreläsarna.»
- Allt engagemang och all inspiration från föreläsningarna.»
- Det allra mesta förutom det som borde förändas..»
- Kursen som helhet. Väldigt bra föreläsare!»
- föreläsarna!!»
- Föreläsningarna runt Christensen! Facit, Hasselblad etc.»
- Jan Jörnmark!»
- Jan och Christian!»
- Samma engagemang och Eklund som kursbok.»
- Lärarna»
- The innovator"s dilemma!»
- Förklaringen av resonemang med hjälp av grafer.»
- Christians power point presentationer - mycket bra!»
- Engagemanget från lärarna»
- christians pedagogiska och roliga föreläsningar med mycket bilder som sätter perspektiv på och ger förståelse för disruptiva innovationer.»
- Jan och Christian»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget, tycker det har varit bra.»
- Föreläsningsuppläggen: Tydligare ordning. Innovator"s Dilemma kan tas bort, alt. sammanfattas på 10 sidor.»
- Det var lite för mkt fokus på varje kapitel istället för att fokus de olika begreppen. »
- JJ"s slides ,)»
- Sammanfattningen till Innovator´,s dilemma borde läggas ut på kurshemsidan.»
- Att Jan Jörnmark borde göra lite mer tydliga powerpoints som inte bara syftar till att han ska kunna prata om sitt ämne utan att man också ska kunna få lite överblick över vad han pratar om. Ofta hände det att han pratade 10 min om den första punkten och sedan 30 sek om var och en av den andra. Förläsningarna blev därför lite röriga och svåra att hänga med i ibland. Så förbättra strukturen, annars bra!»
- behåll den som den är»
- Hellre färre slides på föreläsningarna, om man vill skriva ut dem och anteckna på dem är det nästan omöjligt eftersom det är så många... Det skulle vara motiverande att få någon lista på vilka kapitel man bör läsa varje vecka, det är ju inte svårt att ta reda på, men det kanske skulle ge en en spark i baken från första början och göra det mindre stressigt på slutet.»
- Tydligare upplysning om att man skall börja läsa kurslitteraturen i tid samt vad man behöver lägga större vikt vid.»
- Tydligare genomgång av grupparbetets utformning. Var lite luddigt hur det var tänkt och blev en del förädringar eftersom.»
- Vet ej.»
- Ta med mer om det som är akuellt nu, olika kriser osv. Jörnmarks power points kunde vara något roligare, det han säger är bra men det hade varit bättre om det han visar hade varit knutet till det han säger istället för tvärtom.»
- Jans tråkiga, helt textbaserade powerpoints.»

16. Övriga kommentarer

- På grund av personliga skäl deltog jag knappt i denna kurs.»
- Lärorik kurs. Allmänbildande. Kul att få lära.»
- Grattis till hatten!»
- christian hade lite för mkt bilder i sina powerpoints och jan hade alldeles för få.»
- Jag tycker att kursen var mkt väl genomförd och framför allt mkt intressant och den blev ännu mer intressant pga att föreläsarna var mkt bra!»
- SUPERNÖJD med kursen :D. Jag hade mest kontakt med Christian som var väldigt engagerad i oss studenter och att vi skulle lyckas med företagsarbetet. Bra där!»
- Nej.»
- Bra inledande kurs för I.»
- Kursen var väldigt intressant och rolig och detta beror nog mest på föreläsarna. Jan och Christian var väldigt duktiga föreläsare som gjorde kursen intressant.»


Kursutvärderingssystem från