ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Teknik, SJO615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-12 - 2011-11-06
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»6 50%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 1.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5

- Missade 1 föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 3.08

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- skulle behövas mer tid för att få kunskapen att sätta sig. Man lär sig bara för stunden, känns som om jag redan har glömt stora delar av kursen! » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Däremot så vtestade tentan det som föreläsningarna handlat om på ett bra sätt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Mycket bra powerpoint-slides men mycket går att läsa sig till på egen hand.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.66

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.41

- Frågehäftet med 220 frågor rekommenderar jag ej till nästa år. Instuderingsfrågorna på Ping-Pong var bättre.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»3 25%

Genomsnitt: 4.08

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 66%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Det är inte så komplicerat, men det är mycket att lära sig.» (Lagom)
- För mig var den lagom som redan innan hade baskunskaper, men kan tänka mig att det var mycket för helt "färska" elever» (Lagom)
- för hög om man inte bara vill klara tentan utan också vill komma ihåg kunskapen som man för en kort period har lärt sig. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 66%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 16%
Gott»7 58%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 4.08

- kul att vi fick göra en del praktiska moment. » (Godkänt)
- Det är en jättenyttig kurs, tyvärr är den alldeles för liten. Det hade behövts mer tid för tekniken är viktig att förstå även för spakryckare. Den borde dock anpassas mer till vad man som nautiker behöver kunna, inte vad man ska kunna som motorman. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Motorlabben»
- Att man får kommer ner i labbet och kolla hur en riktigt motor ser ut, framför allt för mig som inte hade den minsta aning om hur nåt såg ut eller fungerade»
- Besöket på Maritiman, jag tycker att det gav mer än besöket i motorlabbet.»
- de praktiska bitarna, mer simulatortid i både datasalen och praktiska med riktiga motorer behövs-»
- Lektionen i motorlabbet»
- Läraren, mycket pedagogisk och förklarade allt på ett lugnt sätt.»
- Studiebesöket på maritiman och övriga praktiska labbar, det är alltid nyttig att få se sakerna på riktigt.»
- de praktiska momenten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mera titta och arbeta med motorer så att man får en bättre förståelse för vilka delar som är vad. Även ha "cold ship-programmet" i slutet då man är mer insatt i hur systemen är sammankopplade. Mer räkna på el innan tentan»
- Inte så snabb takt under föreläsningarna, gick lite för fort emellanåt. När man inte riktigt fattar vad det handlar om är det svårt att följa med i tempot»
- Mer praktiska övningar»
- Tyckte lite synd om dem som inte ens sett en motor innan kursen började. Det vore bra om man fick pilla på lite modeller av t.ex fyrtaktsmotorer och massa mer parallellt med föreläsningarna. »
- Ge ut frågor redan i början av kursen. Försök att anpassa undervisningen till att vara mer ur ett "spakryckar"-perspektiv. Det här är inga blivande motormän, de ska ha den tekniska förståelsen för att kunna bli bättre på att framföra båten. Tex. när man förklarar ventilspelet, gå in mer på att förklara att det finns ett spel när motorn är kall därför att metallen expanderar när den blir varm och om det då inte finns ett spel så kommer det bli en glipa. Lägg sen till hur detta påverkar körningen så att man får det ur en spakryckarsynvinke. När man precis startat upp motorn så är den kall. Det betyder att metallen inte har hunnit expandera och alltså kommer inte vipparmen att trycka ner ventilen helt korrekt, vilket gör att vi inte får driftförhållande och kanske inte ska kräma på för mycket kraft i motorn. Försök att förklara hur tekniken påverkar och skall användas av dem som sitter på bryggan, inte från motromannens synvinkel.»
- Kanske lite mer ellära genomgång med fler räkneexempel»
- datorlabben som vi gjorde vid två tillfällen borde ha gjorts i slutet på kursen istället för i början och så borde kursen vara under en längre period. »

16. Övriga kommentarer

- Tycker inte att examinatorn har haft det lätt, klassen är inte överdrivet intresserad av teknik, men han är fruktansvärt bra och lättsam att lyssna på. Mer praktiskt övningar, det hjälpte en hel del !»
- Simlabbarna är jättebra, de ger en helhetsförståelse för hur ett fartyg fungerar. Men var noga med att förklara varför man har dem, vad syftet med labben är. Som jag förstår det är syftet att man ska få en bild av hur systemen samverkar och skapa sig en förståelse för ungefär vad som behövs för att starta upp ett fartyg. Jag hörde från många att simulatorn kändes väldigt abstrakt och de inte kunde förstå syftet med den riktigt eftersom den är så stor. Om man tydligare förmedlar ett mål och syfte med labben så tror jag fler kommer kunna ta till sig kunskapen. »


Kursutvärderingssystem från