ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-1 Grundläggande software engineering, EDA497

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-07
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Wolfgang Ahrendt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»28 58%
Cirka 20 timmar»12 25%
Cirka 25 timmar»6 12%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.64

- Mer än de flesta kurserna hittills då det var mkt som skulle läsas för att inte behöva läsa för mkt i slutet av kursen.» (?)
- Valde att hoppa av kursen.» (Högst 15 timmar)
- Läser snabbt och saker fastnar enkelt så behövde inte mer än att läsa berörda kapitel och gå igenom slidesen. Rapporterna och redovisningen petade upp siffran lite vissa veckor men inte speciellt mycket.» (Högst 15 timmar)
- Alltså hur bra är alla gästföreläsare egentligen? Satsa på föreläsningar som ger den kunskap man behöver. Ta dock inte bort gästföreläsare helt.» (Högst 15 timmar)
- Kursen var tyvärr upplagd så att man inte behövde göra mkt arbete inför tentan under kursens gång. VIlket gjorde att man sköt fram att till strax innan tentan.» (Högst 15 timmar)
- Jag har läst i boken innan föreläsningarna och gått på föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)
- Föreläsningarna var så dåliga att de inte var värda att gå på. Runt rapportinlämningarna och innan tentan jobbade man mer.» (Högst 15 timmar)
- Betydligt färre timmar än 15. Gick på de tre första föreläsningarna + sista. Den mesta tiden gick åt till Case studies, men det var förhållandevis lite det också. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»2 4%
25%»11 22%
50%»9 18%
75%»14 28%
100%»13 26%

Genomsnitt: 3.51

- Har gjort kursen innan, samt läste två andra kurser» (25%)
- Kände inte att jag fick ut något av föreläsningarna. Var på dem första veckan sen var jag på de obligatoriska passen endast.» (25%)
- Kurser som krockade.» (25%)
- Skippade majoriteten av föreläsningarna och läste boken istället, då föreläsningarna i stort sett var presentationer av bokens innehåll och jag lär mig mer tidseffektivt genom att läsa och anteckna istället för att lyssna och anteckna.» (25%)
- Jag har varit på/gjort allt som varit obligatoriskt, men kursens föreläsningar var så dåliga att jag slutade gå till dem» (25%)
- Gick på någon gästföreläsning också» (25%)
- Har valt att inte delta i föreläsningarna efter en tid då jag inte fick någon nytta av dem» (50%)
- Kursen krockade med computer security väldigt ofta» (50%)
- kursen krockade med computer security...» (75%)
- Double-scheduling!!! argh :(» (75%)
- Kunde inte gå på alla lektioner, de krockade med andra kurser.» (75%)
- Krockat med en annan lektion i comp sec på tis...» (75%)
- Så länge kvar jag med.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 26%
Målen är svåra att förstå»5 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 18%

Genomsnitt: 2.55

- Mycket flummiga mål, svårt att veta vad man riktigt ska lära sig under kursens gång.» (Målen är svåra att förstå)
- Det är ganska abstrakt allt ihop i kursen så det är ett gott betyg.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite "luddigt" vad vi egentligen skulle lära oss. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Som vanligt lite diffust, abstrakt. Vore bättre om det sattes i praktisk kontext. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.13

- Har ej sett målen. Men med tanke på tenta och rapporter som skulle skrivas anser jag att man kan läsa denna kurs utan några förkunskaper alls. kanske lite programmering är klart att man måste ha läst men...» (?)
- Vet inte eftersom målen var svåra att förstå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tillvägagångssättet för att nå dit är en annan femma» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är generellt sett rimliga. Jag känner att jag inte uppfyllt målet kring processförbättringsstandarder, men det kan bero på att jag missade många föreläsningar. Dock är det sista målet (genomföra projektplanering för ett större programvaruutvecklingsprojekt) fullständigt orimligt, man lär sig inte att göra projektplanering, och speciellt inte för ett "större" projekt, av en begränsad del av en kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är oklart vad som förväntas av studenten, målen är luddiga.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»8 20%
I viss utsträckning»21 52%
Ja, i hög grad»7 17%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.17

- Examen består av sakfrågor, när kursens mål är att påverka vår syn på mjukvara.» (Nej, inte alls)
- Frågorna känns tagna ur luften och genomgående så känns tentan skriven av någon omotiverad.» (Nej, inte alls)
- Nej, det kändes som om jag kunnat berätta så mycket mer om annat än just de områdena som kom på tentan.» (Nej, inte alls)
- Tentan var fruktansvärt dålig. Istället för frågor som krävde resonemang och kunskap testades ett fåtal punkter ur ett utbud av 300 sidor. Det gällde enbart att minnas ett par speciella saker ur boken.» (Nej, inte alls)
- Tentan är bra. Men att göra 2 arbeten är rent ut sagt skit, man lär sig INGENTING av dem. Dessutom är arbetena tillsammans större än vad ett examensarbete är i de kurser som inte har en tenta. Det är bara extremt mycket att göra och därför var det inte värt att fullfölja kursen.» (I viss utsträckning)
- Upplevde ett par frågor var tämligen lite luddigt formelarade.» (I viss utsträckning)
- Tentan kan ju inte kolla allt, bara ett axplock av vad vi gått igenom men det kändes som om tentan var väl genomtänkt. Mycket objektiva frågor vilket uppskattas.» (I viss utsträckning)
- Ganska snäv tentamen» (I viss utsträckning)
- Examinationen hade bäring på ett par av målen. De flesta målen är av en sådan art att man inte enkelt kan testa dem genom salstenta. Att testa alla mål skulle kräva flera olika sorters examinationer.» (I viss utsträckning)
- Att memorera termer och begrepp visar inte så mycket» (I viss utsträckning)
- Tycker att man skulle fått ha med nån hjälp i form av ett egetskrivet papper eller nåt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»15 30%
Ganska liten»24 48%
Ganska stor»10 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.89

- Valde att hoppa av som sagt.» (Mycket liten)
- Var ingen nytta för min del» (Mycket liten)
- Som sagt, fick inte ut något av dem alls.» (Mycket liten)
- Har inte kunnat närvara pga. schemakrockar.» (Mycket liten)
- Knappt deltagit i undervisningen. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna bestod främst utav kopieringar av det som stod i boken. Detta innebar att föreläsningarna var tråkiga och man var omotiverad att följa med i dom. Det var också svårt att följa med om man ville det, vilket jag tror beror på att grundläggande begrepp inte förklarades. Ska kanske också lägga till att det inte bara kan skyllas på läraren som verkade ha planerat in fler gästföreläsare än vad som det egentligen var. Fler gästföreläsare från näringslivet hade varit ett stort plus inför nästa år!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna hjälpte knappt alls, lärde mig allt på egen hand under de sista veckorna.» (Mycket liten)
- Som sagt tidigare: föreläsningarna var inte bra...» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var dåligt förberedda. Lärde mig mer från boken. Mycket besviken då detta var ett ämne jag såg fram emot.» (Mycket liten)
- Kan lika gärna göras på egen hand. Läsa slides med material ur boken kan läsas in själv. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna bestod i största del bara av slides, som man lika gärna kunde läsa på kurshemsidan» (Mycket liten)
- Både bra och dålig. Kan väl inte nämna namn, men huvudläraren och gästföreläsarna var helt ok.» (Ganska liten)
- Gästföreläsarna var engagerade och hade bra föreläsningar. Däremot de ordinarie föreläsarna verkade mindre engagerade, var sämre förberedda med slides/PP-presentationer, som många gånger verkade direkt tagna från kurslitteraturens material, stressade ibland igenom sina föreläsningar som tog slut långt innan tiden, och svävade ofta ut i monologer som kändes irrelevanta, för abstrakta, eller vid sidan om om ämnet.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»12 24%
Ganska stor»22 44%
Mycket stor»12 24%

Genomsnitt: 2.87

- köpte inte boken, pluggade bara Slides, som iof var från somervilles bok.» (Mycket liten)
- Att läsa föreläsnings-slides själv var mer värt än att gå på föreläsningarna. Boken var alldeles för utdragen och det känns som om författaren aldrig kommer till sak. En kortare, mer sammanfattande bok hade varit mycket bättre.» (Ganska liten)
- Slides är nog bäst att titta på.» (Ganska liten)
- Inget fel på kursboken. Arbetena har återigen inte givit någonting. De ligger är för långa och ligger i fel period, dem görs innan man egentligen kan något om software engeering.» (Ganska stor)
- + OH-bilder - Boken, varför dessa tjocka böcker...» (Ganska stor)
- Det man använde inför tentan. Dock kändes kanske inte den som den bästa läroboken. Jag tycker dock att man inte unyttjade boken till fullo heller. Hade gärna sett kanske nån gruppövning då och då där man kan disskutera de frågor som står i boken i slutet på varje kapitel.» (Ganska stor)
- Därifrån det mesta kom» (Ganska stor)
- Boken är, i min mening, riktigt bra.» (Mycket stor)
- Jag läste boken och kombinerade den med min personliga erfarenhet av att driva mjukvaruprojekt. Jag tycker att jag har mycket bra koll på kursens innehåll.» (Mycket stor)
- Boken helt okej. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»14 28%
Ganska dåligt»16 32%
Ganska bra»14 28%
Mycket bra»5 10%

Genomsnitt: 2.2

- Ansvarig examinator svarar inte på mejl eller telefon, är i stort sett omöjlig att få tag på om han inte befinner sig på lektion. Inte att svara på sina studenters mejl som har frågor om kursen och vill ha information som inte finns på kursshemsidan är skamligt dåligt. Det har varit bristfällig information från lärare och information på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Det var bra att alla slides fanns på hemsidan, men hemsidan var nästan alltid nere. » (Mycket dåligt)
- Dåligt att inte informatinoen kommer ut i tid. Detta även fast det har påpekats av studenterna. » (Mycket dåligt)
- Sidan brukade inte fungera när jag ville åt den.» (Mycket dåligt)
- Kursens hemsida var väldigt dålig och var till iaf 50% otillgänglig. Framför allt var den svår att komma å dagarna innan tentan. Vilket är oacceptabelt i min åsikt.» (Mycket dåligt)
- Feldöpta slides som kommer upp sent och ej innan föreläsningar som de lovade. Saknas fortfarande slides från vissa föreläsningar...» (Mycket dåligt)
- Det är verkligen inte svårt att slänga upp en egen sida! Bara lista all information rakt upp och ner så är det fortfarande bättre än studieportalens system.» (Mycket dåligt)
- Administrationen var dålig, kommunikationen mellan de tre lärarna fungerade dåligt. Websidan fungerade okej, men material som delades ut genom websidan var ofta ganska sent.» (Mycket dåligt)
- Slides kom inte upp på hemsidan. Mycket dålig information om kursen. Motsägande information på hemsidan/föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Slides utlovades gång på gång, men i slutändan fattades ändå ett par.» (Mycket dåligt)
- Slides skall finnas tillgängliga -innan- föreläsning!!!» (Ganska dåligt)
- Instruktioner på case fallen hade väldigt dåliga instruktioner speciellt introduktions föreläsningen om case fallen kunde ha varit mer ingående, och även de utdelade materialet kunde ha varit mer ingående. » (Ganska dåligt)
- Taskig med information om deadlines och specifikationer på rapporten. » (Ganska dåligt)
- Det fanns ett deadlinespann på tre-fyra veckor för samma uppgift, beroende på vilken grupp man gick med i. Det är inte rimligt. Det förbättrades när alla fick lämna in sin rapport samtidigt, men om man hamnade i "fel" grupp hade man flera veckor mindre tid på sig att förbereda sin presentation, vilket inte är ett bra upplägg.» (Ganska dåligt)
- Som vanligt fungerar kurshemsidor direkt utlagda på studentportalen dåligt. Saknades många ppt"s från gästföreläsare.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsdokumenten kom upp sent/inte över huvudtaget. Oacceptabelt!» (Ganska dåligt)
- Hade stora problem att skaffa grupp i grupparbetet. Trasslig administration. Fick ej svar på mail.» (Ganska dåligt)
- Ofta sent, ej komplett» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan fattades ett antal slides/PP-presentationer som skulle ha kommit upp dagen före föreläsningarna. Vissa slides kom upp på hemsidan i slutet av kursen, men långt efter föreläsningarna, medan vissa av dem aldrig dök upp.» (Ganska dåligt)
- Bra med OH-bilderna, de som fanns vill säga.» (Ganska bra)
- Var lite sena med pdfer ibland.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»8 16%
Har ej sökt hjälp»18 37%

Genomsnitt: 3.68

- Se ovan.» (Mycket dåliga)
- Frågor som ställdes bollades runt mellan de ansvariga lärarna och ingen ville ta ansvar för någon information.» (Mycket dåliga)
- Jobbigt att de olika seminarielärarna sa olika saker. Typ deadlines.» (Ganska bra)
- Men upplevde det som att de var hyfsade. Gick att nå via telefon och mail. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»29 59%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.61

- Inga större komplikationer » (Ganska bra)
- Inga problem med dem jag skulle ha jobbat med.» (Mycket bra)
- Funka smärtfritt, som alltid när vi valt grupper själva.» (Mycket bra)
- Det är de övriga studenterna man har haft hjälp av, inte lektioner etc.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»3 6%
Låg»6 13%
Lagom»30 66%
Hög»5 11%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.88

- Beror på hur man ser det, om man jämför arbetsbelastningen men hur mycket man lärde sig var den för hög, annars var den ganska lagom.» (?)
- Återigen: omvandla till praktik!» (För låg)
- Förespråkar verkligen övningar i den här kursen för att blanda in lite praktik i denna väldigt teoretiska kurs. Tex övningar i att specificera och analysera kravspecifikationer. Som jag ser det finns det hur mycket som helst att göra övningar på ifall kursledning orkat bry sig.» (Låg)
- Hade hellre sett att man hade jobbat mer med olika case som skulle lösas.» (Låg)
- Tyckte det var rimligt.» (Lagom)
- Jag tycker an lade för mycket fokus på fallstudierna vi skrev. 4 rapporter på totalt 10 sidor i storlek 10 med enkelt radavstånd är väldigt mycket text som känns lite onödigt mycket för något som det känns att det bara är till för för att man ska förstå ett enkelt koncept. Hade hellre sett att man gör så att det blir en kort rapport, kanske ingen, men att man har kvar redovisningarna, då dessa var intressanta och rätt lärorik. Den tiden man sparar in på detta kan man lägga på att schema lägga övningstillfällen där man går igenom de gruppfrågor som står i boken. Vilket gör att man "tvingas" följa med i kursen under hela perioden.» (Lagom)
- Mot slutet blev det för mycket i kursen då man veckan efter tentan skulle lämna in en extra uppsats utöver den man redan lämnat in» (Hög)
- Återigen, arbetena återspeglar inte rätt mängd. De behöver vara hälften så lång och ligga i en senare del av kursen då man lärt sig något om software engeering. Att första två-tre veckorna göra ett arbete där man ska analysera mjukvaruprojekt som gått fel utifrån kunskaper man ska lära sig av hela kursen är konstigt. Ta bort eller förminska det ordentligt, eller lägg det senare i kursen som ett examensprojekt och ta bort tentan. Båda delarna fungerar inte, det blir för mycket jobb jämfört med de flesta andra kurser.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»27 57%
Hög»15 31%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.27

- En för mig svårare kurs och en lättare blir precis lagom det.» (Lagom)
- Mattekurser kräver alltid mycket tid så skönt att denna gick parallellt.» (Hög)
- Rapporterna i SE:n + Matematisk Analys åt upp tid ganska effektivt.» (Hög)
- Den andra kursen var tung» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»7 14%
Dåligt»14 29%
Godkänt»13 27%
Gott»13 27%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.72

- Kursen är ogenomtänkt där för mycket ansvar läggs på att eleverna ska höja nivån så att kursen blir bra. Kursansvarig är i stort sett omöjlig att få tag i och agerar ansvarslöst. Arbetsbelastningen är felfördelad och för stor.» (Mycket dåligt)
- Kändes tyvärr som en mycket oseriös kurs. Hade kunnat vara mycket bättre.» (Mycket dåligt)
- Ana Magazinius är en översittare som favoriserar (eller motsatsen) studenter.» (Mycket dåligt)
- Främst pga av föreläsningarna inte varit så givande. Klart bästa föreläsningen var han som föreläste om requirements engineering. Sämst var föreläsningarna med Anna Magazinius. Hon började att ursäkta sig för att föreläsningen bara skulle ta upp halva föreläsningstiden, sedan fick vi gå hem. Man lärde sig inte något.» (Dåligt)
- Case study borde göras om, väldigt tråkig och jobbig.» (Dåligt)
- Mycket abstrakt och "flummig" kurs. Vet faktiskt inte hur mycket jag lärt mig.» (Dåligt)
- Även om kursen var omarbetad var det generellt sett en utav de sämre utarbetade kurserna jag läst. När vi bara skall "skrapa på ytan" för att klara kursen så tycker jag inte att tentamen passade överens med det.» (Dåligt)
- Bra innehåll, dåligt framfört. Standardföreläsarna misslyckades att förmedla informationen på ett intresseväckande sätt, vilket är synd, med tanke på dess signifikans! Lättare att ta in och arbeta med om det appliceras på praktiska situationer. (OBS! Casen täcker inte detta! Alltför teoretiskt och avlägset)» (Dåligt)
- uppsatserna kanske en bra väg men som de var utformade kändes de rätt irrelevanta i förhållande till övriga kursen och tentan» (Dåligt)
- Känns inte helt relevant, men det kanske har att göra med att tentan inte testade oss särskilt mycket. » (Dåligt)
- Kursen upplevdes för min del som långt ifrån så praktiskt som ett antal av momenten i kursplanen beskriver.» (Godkänt)
- Då jag har erfarenhet av mjukvaruprojekt och vad som kan gå fel i dem uppskattade jag kursen och dess innehåll. Jag tror att de som inte har samma erfarenheter kan tycka att kursens innehåll är abstrakt och onödigt, men jag kan inte komma på hur man skall göra det mer konkret och ändå försöka förmedla samma mängd kunskap.» (Gott)
- Mycket bra som lärs ut!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsare.»
- Tentan.»
- projektet»
- seminarium »
- Boken.»
- Inlämningsuppgift.»
- Första rapporten om ett mjukvarumisslyckande.»
- Gästföreläsningar! Vart ju väldigt få, hade velat se fler då dessa kändes intressantast.»
- Föreläsningar och case-rapport bör bevaras men övningar är ett krav!»
- Case studies, skönt att i alla fall få någonting konkret att arbeta med.»
- Seminarierna var en utav de få momenten som jag lärde mig något under.»
- Föreläsningarna var givande»
- Den grundläggande tanken att software engineering är viktigt, för det är det, (men den här kursen har INTE gett någon god bild av ämnet).»
- Ämnet är intressant.»
- Föreläsaren som gav halva sin föreläsning på engelska för att han inte fått någon information om att kursen numera går på svenska. Han var rolig.»
- Software failure seminariet»
- Inget fel på konceptet, men sämre utförande får man leta efter. »
- Innehållet, gästföreläsare»
- konstruktiva moment»
- rapport»
- Rapporterna»
- Ett av arbetena och en redovisning räcker. Att ha en repetitionsgenomgång var toppen»
- Han som hade kravhanteringsföreläsningen»
- Redovisningarna och uppsatsen»
- Case-rapporten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Klarare struktur kring case-rapporterna.»
- Arbetet.»
- Den andra uppsatsen bör behandla något annat. Nu behandlade den första och andra uppsatsen i princip samma sak. Tentan bör vara utformad så att man får ha hjälpmedel. Terminologi är svårt att komma ihåg.»
- info om projektets upplägg, vilka mallar skall följas osv.»
- instruktioner av casefallen bör vara mer ingående. Föreläsningarna borde också ha mer struktur, så att man vet vad som är viktigt att ta in.»
- Bättre och tydligare information på hemsidan.»
- Man bör sålla bland misslyckanderapporterna och ta bort somliga som är mycket svåra att hitta källor till, alternativt ge hänvisningar till adekvata källor för varje projekt. Att ha två rapporter var bra, men det var inte bra att den andra rapporten behandlade samma ämne. En rapport om mjukvarumisslyckanden och en rapport om något annat vore bättre.»
- Bättre föreläsningar! Mindre rapport skrivning som känndes onödig, lägg tiden på något bättre istället.»
- Minst tre övningar men ännu bättre en övning varje vecka som behandlar något centralt som föreläsningarna handlat om under veckan.»
- 1. Strunta i tenta och ha obligatoriska föreläsningar istället, det går inte att testa sådana här översiktskunskaper med en tenta. 2. Om det ändå ska vara en tenta lägg då i alla fall till en sammanfattande föreläsning med genomgång av tenta osv. Nu fick vi i och för sig detta, men BARA (som det verkade som) på grund av att en gästföreläsare lämnade återbud. Dessutom (som jag inte alls kan förstå) ställdes sista föreläsningen in istället för att användas till mer sammanfattning osv. »
- Lite tydligare mål, verkade som alla även lärarna hade lite dålig koll. Dock förståeligt för en helt ny gjord kurs»
- Jag värdesätter ration "kunskap given"/"tid spenderad", och fallstudierna var katastrofala i denna aspekt. Väldigt stor uppgift, spontant uppskattat till 30% av kursens arbetsbörda, men näst intill totalt innehållslöst.»
- Bättre labbar. Där man får lära sig saker som har med tentan att göra. »
- Föreläsarna bör bytas, boken bör bytas, den andra rapporten bör tas bort då den inte tillförde någonting.»
- I princip allt. Jag tycker att man borde jobba mer med övningar och ställas inför problem som kan uppstå under en mjuvaruutvecklingsprocess. Man hinner med detta och de andra teoretiska bitarna.»
- Se till att information och begrepp överrenstämmer mellan delar av kursen.»
- Tentamen! Jag skulle föredra en hemtentamen då småfrågor om fåtal saker i boken inte direkt testa om jag uppnått mitt mål, den kollar bara så att jag läst igenom boken och memorerat vissa ord.»
- Kursadministrationen»
- Presentationsteknik - inte vara låst till boken. Tala utanför, om annat som vi inte kan läsa oss till. Och viktigast av allt: låt oss sätta det i praktiken!»
- mindre repetativa faktakunskaper och mindre statuerande av självklarheter med fancy words»
- ingen tenta och mer rapport.»
- Tentan, varför dök det inte upp några frågor i stil med "Du har fått i uppgift att utveckla... Gå igenom en lämplig utvecklingsprocess" Eller "Här är ett system som gör följande... Det fungerar på det här viset... Ge förslag på förändringar och förbättringar till systemet". Istället för "lista grundprinciperna för... Nämn de tre viktigaste punkterna för..."»
- Kanske inte behövs att ha en sammanfattning av tre andra arbeten»
- Ana Magazinius»
- Den andra uppsatsen, som egentligen bara fungerade som ett intyg på att man hade lyssnat under de andras redovisningar, men tog upp för mycket tid efter det att kursen slutat»
- De ordinarie föreläsarna bör organisera sina egna föreläsningar bättre och helst använda eget material till dem. Hellre ha ännu fler gästföreläsare som kan föreläsa om sitt specifika område så studenterna enklare kan relatera till ämnet och det blir mer konkretiserat. Det hade varit toppen om kursen kunde inkludera övningar i t.ex. hur kravspecifikation går till praktiskt, och även även andra moment och processer som vi nu endast lärde om på en ganska abstrakt nivå.»

16. Övriga kommentarer

- Jag hoppas ni tar detta seriöst och inte bara tänker att det här en sur elev som inte klarade kursen. Jag är verkligen seriös i de här frågorna och tycker kursen tyvärr är undermåligt skött, så dåligt att trots att jag verkligen behöver poängen för fortsatta studier väljer att hoppa av.»
- 4 göteborgare är fler än 5 stockholmare»
- Tyckte det var väldigt svårt att hänga med på de föreläsningar man gick på. Allt var väldigt abstrakt och svårt att greppa när man satt där och lyssna.»
- Mycket besviken på kommentarer i stil med att jag har inte hunnit lägga upp power-point presentationen innan föreläsningen eftersom den blev klar klockan 1 i natt. De har väl betalt för att undervisa oss och det kostar oss att studera, då förväntar man sig att lärarna är beredda att uppfylla enkla krav som att lägga upp sina föreläsningsslides innan föreläsningarna då detta ger en möjlighet till mycket effektivare anteckningar. Särsklilt när det i förväg sagt att slidsen ska läggas upp innan.»
- Borde se över att schemat så alla kan gå på alla lektioner, tex högskoleingenjörer kunde inte gå på alla lektioner pga krock i schemat.»
- Jag tycker man ska lägga upp kursen med övningar och case. Samt teorin. Den teoretiska biten är inte så stor egentligen, man kan blanda in lite övningar utan att det blir för mycket. Sedan att tentamen var helt under all kritik. 5 frågor varav 1 fråga var att lista 6 saker. Man hade kunnat ställt mycket bättre frågor och det kändes som att tentamen var skriven på fem minuter. Jag är mycket besviken på denna kurs och hoppas att de kommer förändras till nästa år...»
- Onödigt långa case studies. Meningslös presentation där Ana klagar på ord- och bildval.»
- Förstår att det är första gången kursen går. Finns en del att jobba med!»
- Meningslös kurs»
- Kursen har stor potential i och med att den tar upp väldigt intressanta och relevanta processer och begrepp, men den kan förbättras väldigt mycket. Jag tror personligen att den även hade gjort sig bättre lite längre fram i utbildningen då vi studenter förhoppningsvis har lite mer "kött på benen".»


Kursutvärderingssystem från