ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Algebra, LMA212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»14 33%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»10 23%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.9

- Borde ha lagt ner mer och kommit igång tidigare, nollningen tar mycket tid. en prioriterings fråga.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»12 28%
100%»30 71%

Genomsnitt: 4.71

- Prioriterade bort vissa morgonpass mot att vara utvilad och skärpt resten av dagen när jag kände att jag hade grepp om det som skulle gås igenom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 12%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 36%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 27%
Ja, i hög grad»24 60%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.77

- Tentamen var väldigt viktad mot vissa delar av kursen, känns som att man kan klara kursen om man är väldigt duktig på "rätt" delmoment.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»9 21%
Ganska stor»20 47%
Mycket stor»11 26%

Genomsnitt: 2.95

- Läraren skrev ofta fel så man blev förvirrad och sen ändrade han tillbaka utan att säga varför vilket gjorde att man blev mer förvirrad» (Ganska liten)
- Då det är väldigt mycket att lära, har det gått fort i undervisandet vilket medfört att det stundvis varit svårt att hänga med.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»10 23%
Ganska stor»14 33%
Mycket stor»17 40%

Genomsnitt: 3.11

- Svåra exempel, kunde tagit ett litet först och sen stora exempel.» (Ganska liten)
- För lite konkretea exempel i boken, nästan bara generella bevis.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var svårförståerlig» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»10 23%
Ganska bra»23 54%
Mycket bra»7 16%

Genomsnitt: 2.83

- Behövs mer detaljerad föreläsningsplan så man själv kan gå igenom det man missar. Uppdateras gärna med länkar man kan titta på webben osv.» (Mycket dåligt)
- Många brutna länkar.» (Mycket dåligt)
- Studentportalen är värdelös, kommer inte åt den hemmifrån hälften av gångerna jag försökt. I övrigt fungerade allting bra.» (Ganska dåligt)
- flera döda länkar på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Bra med tillgång till gamla tentor/duggor, men ingen annan aktivitet på sidan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»18 42%
Mycket bra»14 33%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.45

- Lätt att få hjälp på SI, heller inga problem att fråga Reimond på rasten som ligger mitt i lektionen.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 33%
Mycket bra»27 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 35%
Hög»23 54%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.73

- Kunde mycket väl vara "Lagom" också, nollningen påverkar mitt svar.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 30%
Hög»20 47%
För hög»9 21%

Genomsnitt: 3.9

- Se ovan +Introduktions Kursen tar mycket tid i förhållande till antal poäng den ger.» (Hög)
- 3 kurser samtidigt var jobbigt, hade föredragit att ha Algbra och Digital och datorteknik efter introduktionskursen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 11%
Godkänt»23 54%
Gott»13 30%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.23

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De många genomgångna exemplen.»
- Att läraren går igenom uppgifter steg för steg på tavlan, så att man förstår vilket tankegång man ska ha till tentorna och duggorna.»
- Reimonds skämt :-)»
- SI lektionerna, väldigt bra om man behöver hjälp. Materialet på kurshemsidan (gammla tentor mm.) underlättar välidgt mycket.»
- Bra litteratur.»
- Bra föreläsningar»
- Tempot i kursen»
- Tentas layout»
- Repetitionsuppgifterna som utdelades»
- matteboken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Exemplen bör vara enklare, färre men också grundligare genomgångna för att göra undervisningen så bra som möjligt.»
- Dela ut fler övningsuppgifter eller duggor. Plus att det skulle kunna vara bra att få tentor som föreläsaren har gjort så att man vet hur dem ser ut.»
- Genomgångar var ibland svåra att hänga med på. Lite för högt tempo kunde var mer konkret och förenklat.»
- Snabbare rättning av duggor och introtenta.»
- Duggorna skall inte vara obligatoriska / del av betyget.»
- Bort med duggorna»
- Frivilliga duggor»
- undervisningen, otydlig lärare, konstiga exempel flera tillfällen att räkna med läraren.»
- en tydligare överblick på kursen vid start.»
- Vad hände med derivering? En repetition av detta känns nödvändigt. Började precis på elektriska kretsar och där förväntas vi kunna detta.»

16. Övriga kommentarer

- Eftersom duggaresultaten dröjde, var det svårt att veta om man kunde det innehållet innan tentan. Om man fått resultaten tidigare hade man vetat vilka kunskaper man behövde bättra på.»
- Reimond är förvirrande som föreläsare.»
- Tempot på lektionerna var för högt»
- Varför är Duggan och Examination två separata betyg? Detta framgick dåligt i början och blev väldigt förvånad när jag fick från ladok för avslutat delkurs. Dugga per definition borde inte ha något permanent betyg alls! »


Kursutvärderingssystem från