ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete i Arkitektur 2010, ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-08-31
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Mika Määttä»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 11%
Ganska bra»37 72%
Mycket bra»8 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.03

- För få föreläsningar om detta. » (Ganska dåligt)
- Tack vare handledare och eget ansvar» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

51 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»36 73%
Mycket bra»6 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.95

- Givna resurser?» (Mycket dåligt)
- pga rörig information var det mycket svårt att förhålla sig till ovanstående» (Ganska dåligt)
- Eftersom vi får sköta oss själva, så är lärograden på kursen helt beroende av vilken männika man är och hur ens liv ser ut, motivation, åskiter, driv, ork, stöttning, o.s.v.. För mig har det varit helt OK, skönt att få rå över sig själv. Tycker däremot att kritíker inte var så pålästa vad Hjo frågade efter, eller hur projekten förhållde sig till de önskemålen, det hade varit en mer intressant diskussion då. men annars bra!» (Ganska bra)
- genom att jag själv tog reda på detta och genomförde det. ej genom kursen som sådan.» (Ganska bra)
- En stor del av kursen gick ut på programmering. Det hade varit bra med fler föreläsningar och diskussioner om program, tex föreläsningen med (kommer inte ihåg namnet) kommunhuset i Norrland som sammanslog olika program och på så sätt lyfte ett dött litet samhälle. Den föreläsningen kom lite sent i kursen. » (Ganska bra)
- Handledaren borde varit med på kritiken och kommenterat processen. Alternativt en handledning efter kritiken där man diskuterar det.» (Ganska bra)
- Sen inl. drar ner, förväntat resultat kan dra upp.» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

51 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 19%
Ganska bra»26 56%
Mycket bra»10 21%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.97

- Jag upplever inte att vi överhuvudtaget jobbat med detta.» (Ganska dåligt)
- ej tack vare kursen utan genom egna initiativ.» (Ganska bra)
- Tyckte inte att det fanns tid avsatt för någon djupare studering av platsen, en riktig inventering gjordes knappt.» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»29 64%
Mycket bra»11 24%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.13

- Ser inte hur kursen skulle ha sträkt detta eller tillgodosett oss med den typen av kunskap.» (Ganska dåligt)
- Ej tack vare lärarna på kursen utan genom eget flit och egen förmåga att utforska problemen.» (Ganska bra)
- Vad betyder det?» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»33 68%
Mycket bra»14 29%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.27

- Vi kan väl få någonslags handledning under arbetet med den skriftliga presentationen? Så man kan se, vad som fattas i presentationen för att den ska bli tydlig och förståelig. Att handledaren t.ex. säger: det här förstår man intte, här skuylle du kunna göra en konceptbild-eller förklara på detta sätt:...» (Ganska dåligt)
- Överlag är det svårt för många att komma fram med bra presentationsmaterial eftersom man inte får lära sig program, som det verkar som att vi förväntas att vi skall kunna. Detta gäller dock för hela utbildningen.» (Ganska bra)
- svårt att hinna med allt eftersom att jag inte är så bra på data. det känns som att skulle jag få planera själv hur jag skulle redovisa det skulle det bli bättre resultat på denna specifika redovisning, men å andra sidan är det mycket jag inte lär mig då.» (Ganska bra)
- Vi presterar. » (Ganska bra)
- ett problem som syns i allmänhet är väl att vi är flera som inte har nog med kunskap för att göra inlämningar. Vilket känns konstigt när vi nu gått ut trean. Flera hade dåligt ritade planer/sektioner mm. Inte något kursen i sig har med att göra men det är ett problem som måste förbättras. Tråkigt när kritiken handlar om dåligt ritade planer etc. » (Mycket bra)
- Detta uppfylls tack vare bra handledare och eget flit ej genom lärarna på kursen då kommunikationen mellan lärare och elever varit usel.» (Mycket bra)
- ej klar» (Vet ej)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 7%

Genomsnitt: 2.07

- Kursen tillförde tyvärr inget nytt. Det var i stort sett samma kurs som byggnad 2, med den skillnaden att vi nu hade stad 2 i ryggen och förmådde att göra något bättre av det vi hade att jobba med. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men mer stöd från lärare behövs och klara och tydliga besked måste ges. detta har ej gjorts från Miika och Andreas sida därför har det blivit mycket extrajobb!» (Ja, målen verkar rimliga)
- det hade varit mer givande om arbetet varit lokaliserat i en mer stadsmässig miljö.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inte mycket ny kunskap förmedlad» (Ja, målen verkar rimliga)
- Stöd i form av föreläsningar hade varit bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det handlar bara om att ge oss kurser i hur man använder datorerna och någon gång lär oss allt vi ska kunna presentations-mässigt. alldeles för mycket energi går åt ångest och stress att jag inte kan programmen. men jag har tjatat i tre år. det kommer aldrig. men skulle ni lära oss på riktigt så skulle ni få väldigt många bättre projekt på kortare tid.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

51 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 1%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»39 76%
För stort omfång i förhållande till poäng»11 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.19

- Om man räknar bort ej tillgänglig tid för projektet = påsklov, konstlab o.s.v. är det för få veckor tillgängliga jämfört med antal poäng. 15 p ger vid handen att det ska vara ca. 13 veckors studier! Vi fick 7 v.! Detta förhållande är inte rimligt och ger inte studenterna en rimlig chans att både utveckla sin process och prestera ett bra resultat. Att vissa lektorer och handledare tycker att vi ska arbeta dygnet runt visar på en omogen inställning och brist på respekt. Det kanske finns flera orsaker till att nivån på många arbeten inte är den önskade... (Det fåtal studenter som faktiskt hann arbeta igenom hela projektet måste ses som undantag eftersom de fick betyget MVG på mognadsgrad i process.) Detta är en utbildning och den bör också bidra med en sund inställning till yrkesrollen. I detta ingår att sätta gränser och visa respekt både för sig själv och andra. Bara för att många arkitekter nästan arbetar ihjäl sig innebär inte detta att det är sunt och bra. På detta området finns mycket att göra. Speciellt eftersom många studenter redan är ambitiösa i överkant (och bortser ifrån sin egen hälsa). Mognad och insikt önskas här!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- för få veckors arbete i förhållande till antal poäng!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- om jag kunde programmen så är det nog bra. men under detta projekt har jag nog i snitt pluggat 11 timmar varje dag hela kursen. inräknat helger. det är mer än vanlig heltid som kursen är planerad för. ändå kommer jag troligtvis få komplettera.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Antal timmar som behövts för att klara målen överskrider antalet poäng mångdubbelt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»19 38%
Ganska liten»22 44%
Ganska stor»8 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Vilken kurslitteratur?» (?)
- jag kommer inte ihåg att det fanns nån.» (?)
- Det hade varit mer intressant om det fanns mer kurslitteratur både presentation och stadsplanering som hör till kursen.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Det har inte funnits ngn kurslitteratur» (Mycket liten)
- Finns ingen kurslitteratur eller tips» (Mycket liten)
- Vilken kursmaterial?» (Mycket liten)
- Jag tyckte pitchen var mkt bra, men tyvärr kom den inte till så stor använding som man hade velat.» (Ganska liten)
- Vi har inte haft någon kurs litteratur. » (Ganska liten)
- Inlärning? Kandidatarbetet handlar inte om att lära sig i form av inhämtning av kunskap utan om aplicerande av kunskap för reflektion. Denna reflektion är inte färdig, men visst kommer arbetet ha inneburit en ytterligar möjlighet till arkitektonisk utforrskning och processreflektion.» (Ganska liten)
- vi har inte haft ngt kursmaterial eller litteratur» (Ganska liten)
- jag hade gärna fått tips på kurslitteratur osv, har inte funnits mycket att hämta ifrån» (Ganska liten)
- CAD-filer och kartor är ju alltid av stor hjälp om det anses vara kursmaterial!» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

51 svarande

Mycket dåligt»29 56%
Ganska dåligt»17 33%
Ganska bra»5 9%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- Mycket strul kring ändringar av tider och lokaler som framkom alldeles för sent. Struligt även på kritiken då vissa var tvungna att hastigt byta grupp samt att vi inte hade varken dator eller projektor.» (Mycket dåligt)
- Om jag ska vara ärlig så har den här kursen på tre år varit sämst på att informera om div saker. Man brukade få ett mejl några timmar innan. Respektlöst! Man fick höra från varandra olika bud hela tiden och inget stämde. Dåligt rent ut sagt av kursansvarig.» (Mycket dåligt)
- Det har inte fungerat alls bra. Det här är det enda jag är missnöjd med i kursen för det här har verkligen inte fungerat bra. Jag tycker inte att det har gått ut över mina studier alls i princip men det har varit frustrerande. Det går inte bara att skylla på att det är skolans fel eller vad det nu har skyllts på. Alla andra kurser har klarat det här bättre än denna. Kursledningen har svårt att ta till sig kritik angående detta och skjuter det gärna ifrån sig men detta är något som verkligen skulle kunna utvecklas til nästa år. Snacka lite med Ulf vet jag, han e grym på detta, Matts med, där har ni något att lära!» (Mycket dåligt)
- Riktigt riktigt dåligt!!!! Allt i sista minuten och dessutom var det många gånger då dubbla budskap gick ut och olika ritsalar fick veta olika saker!» (Mycket dåligt)
- Katastrof! Ingen styrning alls. Information, anvisningar, krav, tider meddelades sporadiskt, muntligt med olika besked till olika grupper, om det meddelades alls. Jag är för fria tyglar i utbildningen och är övertygad om att de allra flesta klarar av ansvaret det innebär, men det kaos som rådde under kursen gav många fruktansvärt mycket merarbete, högre stressnivå samt att det man fick ut kursen minskade drastiskt.» (Mycket dåligt)
- Näst intill skamligt dåligt. Respektlöst mot studenterna med schemaändringar, inlämningskrav i sista minuten hela tiden. Stor stressfaktor.» (Mycket dåligt)
- talanglöst!» (Mycket dåligt)
- kurspm:et vi fick ut i början fungerade bra, men all infomation och ändringar har krånglat och stört då det alltid givits olika besked. Ett tips till nästa år: skriv med all information inför inlämningar, mittkritik mm: språk, mängd, när, var....om något senare blir ändrat så meddela men bättre att ha något att luta sig tillbaka på istället för rykten och "alla har hört olika saker" scenarier. Kolla på mats heiljs program, de har all infomation och läser men dem har man stenkoll. » (Mycket dåligt)
- Administationen av kursen var urusel. Information som gick ut var motsägelsefull. Uppgiften var dåligt definierad och möjligheterna att frångå programmet olika beroende på vem av de ansvariga man frågade.» (Mycket dåligt)
- Det har varit väldigt svårt att få information och administrationen/kommunikationen har skötts mycket dåligt. Vi som studenter sinkas otroligt av detta!» (Mycket dåligt)
- Ingen framförhållning, rörig samordning och hendledning (för ritsal 1 i alla fall)» (Mycket dåligt)
- under all kritik. det fanns ett schema men det har varit många ändingar, både vad gäller tider och lokaler och detta har alltid kommit ut för sent. » (Mycket dåligt)
- haha! kasst! mika e minst sagt virrig.» (Mycket dåligt)
- Det som varit skrämmande dåligt är de tillfällen där studenter framfört kritik och förslag på förändringar under kursen, deras synpunkter har inte mötts med ursäkter eller ens ett löfte om att förbättring istället kommer bara bortförklaringar.» (Mycket dåligt)
- Sena besked om ändringar, förvirrad information, många sena ankomster av handledare och föreläsare. Många gånger har ett besked getts, för att senare ändras totalt. » (Mycket dåligt)
- Så här dålig organisation för en kurs är oacceptabel. Mika är ostrukturerad, oansvarig, skickar ut information i sista minuten, lämpar över sitt ansvar som kursansvarig på andra inkl. studenter, respekterar inte deadline. Att lämna in sent får inga konsekvenser. Kommer för sent. Han dansade in som kritiker efter studentens presentation var över, oförberedd, och gav i princip kritik på ett helt kandidatarbete utifrån en modell.» (Mycket dåligt)
- Otroligt dåligt! Inte ett enda besked som inte motsades en andra eller tredje gång. Viss information kom ut på mailen och annan på studieportalen.... Allt ska finnas på studieportalen så blir det enkelt för alla, oavsett dåliga maillistor osv.» (Mycket dåligt)
- En stor del av informationen kom för sent eller i sista minuten. Studenternas kritik mot brister i administrationen har inte tagits på allvar. Tex dubbelbokningar och försenad kursenkät sägs bero på "dataproblem". Andra kursansvariga har inte sådana "dataproblem".» (Mycket dåligt)
- Många ändringar kom oerhört sent dessutom fick klassen ett mkt otrevligt bemötande när detta poängterades.» (Mycket dåligt)
- Mika Mättää sa en sak, sedan ändrade han sig, och sa att han inte sagt det. Informerade i sista sekund om ändringar, etc.» (Mycket dåligt)
- Till skillnad från andra kurser så var inte kommunikationen mellan administration och elev speciellt tydlig. » (Ganska dåligt)
- Det borde inte vara jättesvårt att fixa en hyfsad mall för t.ex mittkritik och kritik istället för att förlita sig på att studenterna har uppdaterade ritsalslistor.. att dessutom lämna andra besked om val av språk 10 timmar innan inlämning är onödigt, i så fall är det bättre att hålla sig till att alla ska lämna in på engelska (med undantaget att den muntliga presentetation kan anpassas efter kritikerns språk)» (Ganska dåligt)
- Bitvis oorganiserat med olika besked kring viktiga moment av kursen. Systemet med bokningar för handledning på improviserade listor fungerade dåligt.» (Ganska dåligt)
- Introduktion, PM och program fungerade bra, sen var det mycket sista minuten ändringar, och information som inte kom ut i tid.» (Ganska dåligt)
- Mailet har inte fungerat alls. » (Ganska dåligt)
- Sena ändringar, många har klagat.» (Ganska dåligt)
- tycker det har fungerat helt ok.» (Ganska bra)


Handledning och kritik

10. Hur har handledningen fungerat

51 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Dåligt»15 29%
Bra»20 39%
Mycket bra»12 23%

Genomsnitt: 2.78

- Handledaren var otydlig och hade inte förmåga att se det som är styrkan i ens projekt som skulle behövas lyftas fram ännu tydligare. Handledaren gav samma idéer till varje person i ritsalen. Några gånger kom hon sent och var inte inspirerande.» (Mycket dåligt)
- I ritsal 1 var handledningen rörig och ofta kom inte handledaren i tid. När jag körde fast med mitt projekt upplevde jag inte att jag fick hjälp framåt utan fick mest höra att jag låg efter. Så var det, men det hjälpte ju inte att få höra det från ytterligare en part. » (Mycket dåligt)
- Det har inte funnots någon planering eller information kring mittkritiken. Studenter fick inte info om vilka vi skulle ha på mittkritiken vilket ledde till i många fall att kritikern hade gästhandlett dagen innan. Ritsal 2 hade två handledare. Detta hade kunnat vara bra men om det behålls för nästa år måste den handledare som tar över vara närvarande vid mittkritiken. Nu gick allt för mkt tid åt för handledaren att sätta sig in i förslaget. Workshop timmen är bra i sig men jag tycker ni ska fundera en vända till på vilka workshops ni gör. Detta fungerade bättre under byggnad 2.» (Mycket dåligt)
- Mika Mättää svarar ej på mail, fastän han har lovat. Ej heller i telefon, och finns sällan på sitt kontor på Chalmers.» (Mycket dåligt)
- Det gav inte så mycket, jag hade egna handledningar med en vän i klassen och vi kom fram till mycket mer än handledarna lyckades med. Marko var en bra pedagog, ställde frågor som hade substans och relevans i stället för pajkastning, hälsa honom det!» (Dåligt)
- det finns alldeles för lite tid till handledning. Det bordei alla fall varit minst ett tillfälle mot slutet där man fick möjlighet till enskild handledning. Grupp vis har fördelar i början av projektet men kan också bli störande då man inte alltid blir lika fri i dialogen med handledaren.» (Dåligt)
- För få handledare. I början bra med grupper om tre men sedan bättre med enskild handledning som kan vara mer specifik.» (Dåligt)
- Vår ritsal bytte handledare mitt i projektet. Det var inte alls bra. Det gjorde att all tid gick till att förklara sitt projekt på nytt för den nya handledaren och man hann inte få någon vettig hjälp för att komma vidare.» (Dåligt)
- Många sena ankomster på morgonen av handledaren. Han har varit oengagerad i våra torsdagsskisser, vilket har gjort dem mycket mindre givande än de kunde ha varit.» (Dåligt)
- Bra handledning för att skapa ett bra projekt, mindre bra handledning för att få ett färdsigt resultat. Handledare tenderar att vilja att eleven ska tänka om. Detta ger en djupare förståelse men kan göra att eleven inte kommer framåt.» (Dåligt)
- kändes som att handledaren inte riktigt var insatt i uppgiften från början och inte hade fått samma info som vi studenter. Handledning är väl alltid personligt präglad och uppfattas olika av olika personer men jag tyckte att handledarens uppmaning och att ta ut svängarna (som alltid?) krockade med slutkritiken som handlade mycket om vad som kan fungera i praktiken... saknade också den "mall" om vilket material man lämpligen kunde ha med sig till handledningen resp tillfälle. Före kursens början sades det att liknande mall för vad som skulle vara klart till varje handledningstillfälle som byggnad2 skulle finnas till kandidatarbetet men att det skulle vara upp till var o en hur man ville/kunde följa den.» (Dåligt)
- två handledare i ritsal 2. det var kasst, kändes som att börja om från början efter mittkritiken.» (Dåligt)
- För lite fokus på programbearbetning.» (Dåligt)
- Jag hör till gruppen med två handledare - en före mittkritiken och en annan därefter. Detta fungerade inte bra. Den andra handledaren hade ingen koll på våra projekt och processer när han tog över vilket resulterade i att ett handledningstillfälle gick helt åt att förklara projektet därmed gav inte handledningen så mycket. En annan sak som har retat upp många studenter i klassen är extrahandledningstillfällen som flera handledare har gett till vissa (i alla fall en student) studenter. Lars Almgren har skrivit sig på andra ritsalarnas handledningsscheman utan att handledarna har sagt ifrån. Jättemånga har varit upprörda över detta! Handledarna borde absolut ge eventuell extratid till studenter i deras egna ritsalar inte till någon som fräckt skriver sig på allas listor. Vi som trodde att alla ska få lika mycket handledning. Ska vi andra 80 studenter göra likadant nästa år? Riktigt dåligt skött av handledarna.» (Dåligt)
- Handledningen fugerade bra i början men sen i slutet så började handledaren ta saker å ting personligt, oproffsigt, och ganska barnsligt.» (Bra)
- Ritsal 2: två handledare. Bra handledare med intressanta åsikter. Dock ganska motsägelsefulla handledningar vilket fick många i ritsalen att bli osäkra på sina projekt.» (Bra)
- överlag bra och engagerad handledning.» (Bra)
- Inte helt optimalt. Andreas har verkat frånvarande och har svarat i telefon, försvunnit, engagerat sig i vissa och struntat i andra. Generellt bra men lite lynnigt!» (Bra)
- Det var bra att i början ha handledning 3 åt gången för att få så mycket input som möjligt. Sen mot slutet var det bra med enskilda handledningar då man hade mer specifika frågor. Bra och roligt med workshoptimme.» (Mycket bra)
- Mika är en av de bästa handledare jag haft.» (Mycket bra)
- Handledningen fungerade bra pga handledarens goda förmåga att improvisera och rädda upp en katastrofal organisation.» (Mycket bra)
- God tillgång på handledning och värdefullt med olika handledare. » (Mycket bra)
- Väldigt nöjd med min handledare Johan» (Mycket bra)
- Johan Olsson är en väldigt bra handledare. Fortsätt ta in honom. » (Mycket bra)
- Johan Olsson har varit en väldigt bra handledare.» (Mycket bra)
- handledarna jag haft under alla tre åren har nästan alla varit fantastiska! och bara blivit bättre med tiden. johan hade jag nu sist. han e jätte bra!» (Mycket bra)

11. Hur har kritiken fungerat

51 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Ganska dåligt»9 17%
Ganska bra»24 47%
Mycket bra»13 25%

Genomsnitt: 2.88

- Kasst planerat!» (Mycket dåligt)
- Mittkritiken var rörig. Datorer fattades, schemat kom sent. Slutkritiken var något bättre. Men det märktes att många kritiker inte läst in projekten före kritiktillfället. Det tycker jag är oacceptabelt!» (Mycket dåligt)
- Varken Mika eller Jesus Mateo hade läst in sig på förslagen. Jag tycker att det är respektlöst mot det arbete vi studenter investerat i kandidatprojektet. Information om vilka som skulle kritisera kom ut i sista stund. Oklar information om vilket språk kritiken skulle hållas på. Skickar ut information om komplettering utan att specificera vad kompletteringen faktiskt är och utan att sedan var nårbar per telefon eller svara på mail. » (Mycket dåligt)
- Mika Mättää kan INTE vara KURSANSVARIG!!!» (Mycket dåligt)
- Mika och Jesus var båda dåligt pålästa på vissa projekt. Jesus sa t.o.m. att han sett ett projekts framsida på tågresan till Sverige och sen lagt ifrån sig det och trot sig veta vad det innhöll. Detta tycker jag är oprofissionellt! Jag tycker kritker åtminstone skall ägna 10 min åt varje projekt, annars kan det kvitta! Vill vi ha pajkastning så går vi till Väg o Vatten!» (Ganska dåligt)
- Dåligt att inte fixa datorer och projektorer i förväg. Rörigt i största allmänhet med omflyttningar mellan grupper. Vissa personer har blivit ombedda att redovisa två ggr. Vad är syftet med det? Processreflektionen blev mer givande för dem som faktiskt fick kommentarer och frågor om sin process. Jämfört med dem som bara fick kritik på sitt resultat = Mycket ojämn nivå på processkommentarerna. Den delen skulle kunna vara den som är mest givande om kritikern istället undersöker om personen är medveten om sin egen process och eventuella prioriteringar eller val som är gjorda under arbetets gång. Synd att vår processkritiker inte hade den reflekterande förmågan. De som ska komplettera bör få reda på det vid slutkritiken även om omfattningen inte kan uttryckas exakt. Inkompetent att estetiska uttryck (speciellt misslyckade) ibland får så orimligt mycket tid jämfört med hur t.ex. planer är lösta eller plats i staden. Kritikerna borde disponera tiden över hela projektet och titta på det ur alla aspekter.» (Ganska dåligt)
- Rörigt i uppatart utan listor på vem som presenterar när, och utan tillgång till datorer vilket försenar schemat.» (Ganska dåligt)
- Kritikern Björn Gross förde ej en pedagogisk kritik, utan snöade in på saker som ej var relevanta för projektet. Detta gjorde det svårt att tillgodogöra sig kritiken.» (Ganska dåligt)
- Jag hade bra kritik (andreas och Canas) Men jag upplevde det som om de inte läst på våra projekt. Information som fanns i A3häftet men inte på redovosningen hade de missat, canas verkade förvånad när hon fick se ett A3häfte, över att det fanns...(?) Det är INTE ok att vissa personer särbehandlas och får ta upp sina projekt flera gånger och fa extra mycket kritiktid. Hur bra dessa projekt än är.» (Ganska dåligt)
- Mittkritiken var bra, slutkritiken var sämre. Ni borde parat ihop kritikparen så att det blev fokus både på stad och på byggnad. Nu kändes det som att kritikerparen valdes utifrån hur bra kompisar de var.» (Ganska dåligt)
- Ensidig kritik, oavsett de som fick mycket beröm eller kritik. Max två tre aspekter togs upp och övrigt lämnades icke kommenterat. dålkig sammanfattande avslutning av kursen. Lika mycket fokus på tjejer och killar...» (Ganska dåligt)
- 6 av 8 kritiker, som jag fick kritik eller såg kritisera andra, var bra vilket väll är godkänt. De andra två gav dock orimlig kritik baserat mycket på tycke och smak! Sen så lös det igenom med att kritikerna höll med varandra i varje fråga, vilket kändes trist. En diskution er emellan kan ge mycket för oss studenter också! » (Ganska bra)
- Även där ändringar i sista minuten. Påverkade inte mig personligen, men andra i gruppen blev något nonchalerade. Dessutom oengagerade kritiker under mittkritiken, mycket tråkigt.» (Ganska bra)
- Ingen aning» (Ganska bra)
- bra kritiker, bra med kombination handledare från annan ritsal och extern kritiker. Saknar möjlighet att få feedback från den egna handledaren när det gäller processen jämfört med slutresultatet.» (Ganska bra)
- Det sista momentet av kritiken där klassen samlades var dåligt organiserat och representaerade i stort sett ett likriktat urval av projekt.» (Ganska bra)
- kritikerna var superbra! tyvärr var det även här stora organisatoriska problem. det är inte okej att bli runtflyttad tre gånger för att någon tabbat sig när den gjorde kritikschemat. man är tillräckligt nervös utan att behöva ladda om flera gånger.» (Ganska bra)
- Catarina Canas och Marco gav väldigt givande, konstruktiv kritik. Jesus kritik var inte så konstruktiv.» (Ganska bra)
- Catarina Canas är alltid lika bra. Sluttillfället hade kunnat vara mycket bättre.» (Ganska bra)
- Kritikerna var väl förberedda. Skulle vara jättebra om eleverna kunde få kommentarerna skriftligt också efteråt. Borde inte vara jättemycket extra jobb då iaf våra kritiker redan hade antecknad vad de skulle säga.» (Mycket bra)
- Var nöjd med kritiken. Men upplevde att när man gick runt och lyssnade på div kritiker låg de på helt olika nivåer, vissa va lite mjäkiga.» (Mycket bra)
- Kritiken fungerade bra pga handledaren och kritikerns goda förmåga att improvisera och rädda upp en katastrofal organisation.» (Mycket bra)
- Bra och intressant kritik med en mycket engagerad gästkritiker som vågade säga ifrån vilket ofta saknas på skolan.» (Mycket bra)
- bra, konstruktiv kritik» (Mycket bra)

12. Hur har grupphandledning med Karl Gunnar Olsson fungerat

50 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»30 60%
Mycket bra»12 24%

Genomsnitt: 3.04

- kg är bra, men han hade för lite tid per person. vi behöver honom» (Mycket dåligt)
- Informationen om dessa tillfälle kom väldigt sent vilket gjorde både Karl-Gunnar och eleverna sura. Dessutom är det svårt att komma så långt i processen när uppgiften är så oerhört bred och komplex.» (Mycket dåligt)
- Struligt och ooganiserat. Ändrade tider och olika besked hittan och dittan. Tror inte att det är KG"s fel. » (Ganska dåligt)
- Återigen dålig information om vad som gällde, varken KG eller vi blev nog nöjda med resultatet. Dock bra grundide att vi ska arbeta seriöst med konstruktionen paralellt. Nu blev dock inte fallet så, då ingen förberedde sig på tänkt vis. » (Ganska dåligt)
- det funkade säkert jättebra för andra men jag vill inte känna tvång till att hitta på en fråga som jag inte undrar och slösa tid på lösningen när jag har viktigare saker att göra. jag vill gå till honom när jag verkligen undrar något. karl-gunnar är kanonbra som lärare. engagerad. » (Ganska dåligt)
- För lite tid avsatt då vi är många studenter. » (Ganska dåligt)
- Fäör lite tid för att det ska vara meningsfullt» (Ganska dåligt)
- Samma sak här med olika info, många missade sina tillfällen eftersom det kom så mycket olika info och alla kollar inte sin studentmail flera ggr om dan, om ens varje dag.» (Ganska bra)
- Hade kunnat fungera jättebra, men informationen saknades igen! KG är väldigt bra lärare och pedagogisk.» (Ganska bra)
- Lite mer tid skulle inte skada, särskilt vid det andra mötet, man han knappt visa sin idé innan man var "klar".» (Ganska bra)
- Det kändes mer som en generell konstruktionshandledning. Tid fanns inte för frågor som rörde det man faktiskt skissat på.» (Ganska bra)
- Bortsett från bokningssystemet som havererade så fungerade K-G:s handledning som vanligt bra.» (Ganska bra)
- "Läxan" vi fick från första tillfället till andra var onödig. Många hann ändra sin struktur däremellan och uppgiften man då fått passade inte längre projektet. Annars bra. KG är grym!» (Ganska bra)
- mycket bra inslag i kursen. Ganska stressigt med stora grupper och lite tid» (Ganska bra)
- Lite rörigt, o ont om tid. vi är osäkra på vår kunskap och vet inte riktigt ibland vad KG vill ha. » (Ganska bra)
- Handledningen KG ger är jättebra för att få fram duktiga arkitekter. Konstruktionshandledning för sig och projekthandledning för sig? Sak inte våra vanliga ahandledare kunna sin konstruktion och kunna förstå komplexiteten i projektet. Viss gestaltning styrs ju av konstruktionen, lika bra att handledaren är insatt.» (Ganska bra)
- KG är enormt duktig på att snabbt se vad man behöver veta. Bra med krav på digital kort presentation av den egna frågeställningen vid tillfälle 2. » (Ganska bra)
- Det har fungerat bra, men varit rörigt då vi fått olika information från Miika och Karl Gunnar. Vi har genom detta inte hunnit förbereda det material som Karl Gunnar velat se vid tillfället och tack vare det inte kunnat tillgodogöra oss handledningen på bästa möjliga sätt.» (Ganska bra)
- för lite tid. men ändå skönt att ha samma handledare.» (Ganska bra)
- onödigt att se andras skisser i andra skedet... dålig info igen om vad som skulle finnas med etc.» (Ganska bra)
- En klippa som vanligt!» (Mycket bra)
- Det är ett mycket värdefullt inslag i arbetet!» (Mycket bra)
- Bästa momentet i kursen.» (Mycket bra)
- ett mycket viktigt inslag i kursen. alltid relevant och mycket engagerad handledning!» (Mycket bra)

13. Hur har grupphandledning med Josef Wideström fungerat

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»7 19%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.83

- Var inte med på den.» (?)
- Vet ej» (?)
- vet ej» (?)
- vet ej» (?)
- använde inte den» (?)
- vet ej. jade inte honom» (?)
- närvarade ej» (?)
- Idén är bra men det kändes helt ointressant att gå till en grupphandledning och inte få bolla egna idéer om presentationen.» (Mycket dåligt)
- Informationen om handledning kom ut för sent. Endast ett fåtal kunde ta del av handledningen.» (Mycket dåligt)
- Deltog inte pga tidsbrist.» (Ganska dåligt)
- Fanns ingen möjlighet att ha hunnit med layout i det skede som handledningen låg.» (Ganska dåligt)
- Jag tillhörde en av dom som inte fick ngn handledning utan bara fick sitta och titta på. Detta är förkastligt tycker jag.» (Ganska dåligt)
- Det fungerade bra, givande kommentarer.» (Ganska bra)
- Var själv aldrig på någon handledning med Josef.» (Ganska bra)
- se ovan komentar om grupphandledning» (Ganska bra)
- Men i slutet hade en och enhandledning funkat bättre.» (Ganska bra)
- Ingen aning, men hans föreläsning var bra.» (Ganska bra)
- hade aldrig honom» (Ganska bra)
- Hade ej handledning med Josef.» (Ganska bra)
- deltog ej.» (Ganska bra)
- Hade honom som huvudhandledare vilket var sådär, men som layout-handledare (layout-grupphandledningen) var han verkligen toppen, det gav något på riktigt!» (Mycket bra)
- Jag har inte haft Josef i någon situation. Jag är övertygad om att han varit bra men mitt svar får gälla Andreas Lyckefors som jag tycker har varit strålande som handledare.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåligt»6 11%
Ganska dåligt»11 21%
Ganska bra»24 47%
Mycket bra»4 7%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 2.86

- från ansvarika lärares sida mycket dålig, men från handledarens sida var det jätte bra. » (Mycket dåligt)
- Har man försökt nå Mika har det varit väldigt svårt att få ngt svar. När information har kommit från flera håll och missförstånd har uppstått har aldrig kommit ngn ursäkt vilket är nästan kränkande när man jobbar dag och natt.» (Mycket dåligt)
- Mika Mättää svarar inte på mail eller i telefon.» (Mycket dåligt)
- flera av oss väljer att arbeta hemma, dels pga konkurrensen om datorerna på skolan, dels pga att det är rörigt, hög ljudvolym etc i ritsal och datorsal. För att få möjlighet att ställa frågor måste man befinna sig på skolan, handledningstillfällena i all ära men 20-25 minuter per vecka är inte mycket och det som dyker upp under resten av tiden missar man om man inte är på plats.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker inte att det är vettigt att den som gapar mest också ska få mest. Det här är en högskola. Det kan inte vara vettigt att ni förväntar er att alla ska bete sig som Lars och rycka tag i varenda handledare. Hur skulle det fungera med 90 personer? » (Ganska dåligt)
- Med tanke på förutsättningarna bra. Men var finns det kvalificerade stödet på skolan? Måste man vara hänvisad till den enskilda kursens lärare?» (Ganska bra)
- men eftersom svaren sällan gällde mer än en dag var det lite sisådär!» (Ganska bra)
- Andra studenter ställer alltid upp.» (Ganska bra)
- Tyckte det var bra att handledare kunde gå runt bland ritsalarna så man kunde fråga snabba frågor. Det passade mig i alla fall. » (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 27%
Mycket bra»35 68%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.76

- jag har sällan tid. all min tig går åt att stressa över all data jag inte kan.» (Ganska bra)
- Det mest givande utvbytena under kursen. » (Mycket bra)
- Vi känner varandra, och har tid för varandra.» (Mycket bra)
- samarbete var aktuellt bara den första delen av kursen, därefter har det bara handlat om individuellt arbete. Däremot är de allra flesta väldugt hjälpsamma, delar med sig av foton o insamlad info mm» (Mycket bra)
- Vi har startat egna semenariegrupper och vi som valde samma tomt samanbetade och hjälpte varandra så sott vi kunde.» (Mycket bra)
- vi bildade en egen "responsgrupp" vilket visade sig vara jättebra för att komma vidare med projektet. det blev även en avlastning psykiskt.» (Mycket bra)
- flera studenter önskade att det varit ett grupparbete, eftersom det var så mycket man skulle ha velat gå in på djupet på, men inte hann. det spontana ritsals-pratet var ofta nästan till mer stöd än handledningarna.» (Mycket bra)
- Med tanke på hur snurrig kursen har varit har de andra studenterna verkligen varit en tillgång» (Mycket bra)
- Klasskamraterna har varit ljuspunkten under arbetet.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»11 21%
Godkänt»25 49%
Gott»11 21%
Mycket gott»2 3%

Genomsnitt: 3

- Otydligt upplägg, oinspirerande föreläsningar, ingen stöttning från lärare som har en "grabbig" och tävlingsinriktad attityd istället för andra lärare på Chalmers som tycker det viktigaste är att utbilda självsäkra arkitekter. » (Mycket dåligt)
- Är mkt missnöjd med helheten då kursansvarig inta var aktiv å närvarande. Pedagogik fattades och föreläsningar fanns det alltid bara ett referensobjekt.» (Dåligt)
- Alldeles för rörig kurs. Administrationen fungerade dåligt. Det tog lång tid innan man ens förstod uppgiften. Mailsystemet fungerade inte och ändringar i schemat kom för tätt inpå.» (Dåligt)
- P.g.a. dälig administration och en otydligt formulerad uppgift/program. Bedömningskriterier för kritiken bör kunna krävas från studenternas/kritikernas sida redan vid kursstart så det framgår hur löst man kan förhålla sig till uppgiften. Väldigt olika förutsättningar för olika studenter beroende på varifrån man fick sin information.» (Dåligt)
- Anser att kandidatprojektet borde vara mer innehållsrikt och nyanserat, om andra kurser har tid till ordentlig inventering av platsen där man inledningsvis jobbar gruppvis för att sedan förgrena sig till att jobba individuellt, samt seminarier så borde absolut kandidatprojektet också ha ett liknande upplägg. Istället kändes det som ännu ett platt "Marketing" projekt där snyggast rendering vinner.» (Dåligt)
- Uppgiftens slag är mkt intressent. Andreas är en stor tillgång i kursen. Både vad gäller de kritiker som kommer in och arbetet med workshops och den första gemensamma veckan.» (Dåligt)
- alldeles för rörigt, mycket stress inför detta. » (Dåligt)
- Administrationen var rörig. Kursen räddades av att uppgiften var rolig och kommunen engagerad. Kursansvariga borde kolla hur Matts Heijl planerar och administrerar sina kurser - det kan bli så mycket bättre.» (Dåligt)
- På grund av den ledning vi fått. Som började bra men sedan blev i allt otrevligare ton där det oftast antogs att vi elever inte förstår tillräckligt bra. » (Dåligt)
- Mika Mättää MÅSTE ERSÄTTAS!!» (Dåligt)
- Rolig kurs, bra med eget ansvar, bra med workshopen i början!» (Godkänt)
- Såg framemot kursen, men den föll ganska snabbt. Dålig administraion, och dåligt upplägg.» (Godkänt)
- helt godkännd kurs. » (Godkänt)
- Bra och rolig uppgift. Jag kan dock tycka att Hjo ligger lite väl långt bort för ett studentprojekt. Hur kursen sköttes administrativt drog ner mitt betyg.» (Godkänt)
- Framför allt var Hjo en bra plats att arbeta med.» (Godkänt)
- Grundstruktur med: inledande del (modellen), halvskrivna programmet, småstaden, bra föreläsningar, men en kritik som ännu inte är formulerad.» (Godkänt)
- jag har svårt att se vad som gör detta projekt till ett "litet examensarbete". Jag tycker att kraven för första gången varit utmanande på ett bra sätt, tänker då på att vi själva fått välja plats och verksamhet att kombinera saluhallen med. När man sedan lusläser inlämningskraven så är skillnaden inte jättestor mot t ex byggnad 2. Jag trodde att det skulle bli lite större vikt vid kombinationen text och bild som kommunikationsmedel, varför sades det annars under text&teorikursen att den var en bra förberedelse inför kandidatprojektet? I informationen om kursen står det fortfarande att man som elev själv kan välja var man vill lägga tyngden i projektet mellan stad / byggnad. Denna valmöjlighet fanns inte alls fick de som frågade reda på i början av projektet - otydligt! » (Godkänt)
- kursens innehåll var jättebra, men alla tabbar i organisationen drar ner intrycket rejält. synd. » (Godkänt)
- Dålig organistaion. Orealistisk arbetsbörda i förhållande till tid. Dåligt med 2 handledare.» (Godkänt)
- » (Godkänt)
- För mycket administrativt strul, sena besked och dålig kommunikation. Rolig uppgift. » (Godkänt)
- Själva uppgiften har varit väldigt rolig. Intressant med en småstad som Hjo och få komma och hälsa på och höra vad politikerna säger. Det som drar ner betyget på kursen är organisationen av de mer praktiska sakerna som varit väldigt strulig.» (Gott)
- Det som främst drar ner betyget är den undermåliga administrationen.» (Gott)
- Förutom organisations delen så har det fungerat jätte bra. » (Gott)
- Det kändes bara som ett ganska litet arbete, tidsmässigt och omfångsmässigt.» (Gott)
- Allt har varit bra, jag är mycket nöjd. Förutom med kursadministrationen.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Marko, Catarina, KG, egna ansvaret, modellbygget efter inlämning, layoutkritik »
- Kul uppgift!! Lagom komplex! Intressant plats, kul att komma utanför gbg! Kritikerna var bra!»
- Upplägget på mittkritiken. Den var jättebra med duktiga kritiker (främst Canas). Även bra att vi fick möjlighet att boka tid med de utländska kritikerna för handledning. »
- pitchen.»
- Mittkritiken var väldigt bra. Alla moment har fungerat bra.»
- Vet inte. WS-timmarna kanske.»
- mittkritikens kravinlämning»
- Upplägget»
- Kul, annorlunda och inspirerande kontext och program. Bra handledare och kritiker.»
- Kursen i helhet fungerade ganska bra.»
- Kul med att själv få addera tillägg till program. Bra med lite mindre stad som där det fanns intresse för våra ideér.»
- Upplägget med ett försök till helhetsgrepp på professionen. Intressant att man får jobba med hela skalan från stadsbyggnad till bostäder.»
- Studiebesök och workshop första veckan. Handledning på en specifik dag (torsdagar fungerar jättebra), möjlighet till presentationshandledning.»
- Projektets omfattning.»
- K-G:s konstruktionsgenomgång och möjligheten till att lista sig för handledning av externa personer vid mittkritiken. Bra med externa föreläsare en gång i veckan under projektet.»
- Workshops, både inledande och inför handledning. »
- upplägget på kursen, med en liten ort som amn studerar, två program delar, handledning med workshops varje vecka, mittkritk. Allt detta var jätte bra. »
- Hjo. »
- Upplägget av kursen med måndagsgenomgångar och veckovis handledning utan veckoinlämning»
- inledande del (modellen)»
- bra att kursen inte lades upp som en tävling så som det tydligen var året innan»
- internationella kritiker.»
- Storleken på kandidatprojektet är utmärkt, jag känner att jag hunnit arbeta mig igenom uppgiften. Bra att kandidatprojektet inte var upplagt som en tävling! Behåll det!»
- Konsultationen med KG»
- Handledningen.»
- Inledande semenarie med johan å andreas angående program och plats»
- Mittkritiken! De externa kritiker och handledare som berikar undervisningen. Att arbeta med en spännande uppgift med lagom komplexitetsgrad. »
- kg, katarina canas o josef»
- A1 och A3-häfte. Det var bra. Gästkritikerhandledningen var bra, synd bara att jag hade handledning och kritik av samma person.»
- Catarina Canas som handledare och kritiker. Workshoptimmarna är också bra.»
- KG, mittkritiken, inbjudna handledare utifrån»
- Det var intressant att man fick formulera sitt eget program och problemlösning.»
- Förstudien var bra, dock hade ett besök till på platsen kanske varit behjälpligt för att förstå stadens struktur närmre.»
- KG:s handledning!»
- Andreas Lyckefors, Johan Olsson, Catarina Canaas, första veckans struktur, workshoptimmen, uppgiftens art- frihet i val av tomt och program.»
- Catarina Canas och en engagerad kommun. Gästhandledningar!»
- Handledare och kritiker har varit bra.»
- Handledning med internationella kritiker.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Administration, pålästa kritiker (vid slutkritiken i alla fall)»
- bättre organisation! som någon sa på slutgenomgången - det finns andra kurser som har lyckats bättre! Det var också flera av föreläsningarna som kändes som de kom i fel vecka för att man skulle kunna dra nytta av dem..»
- Administrationen av mail med schemaändringar, lokaländringar osv. Det funkar inte om det t.ex. kommer ett mail kvällen innan om att vi ska byta lokaler etc kl.9 dagen därpå.»
- kursansvarig.»
- Kursadministrationen.»
- Administrationen, upplägget för hela kursen, större valfrihet.»
- mer enskillda handledartider. mer litteratur.»
- Det administrativa och delar av kritiken - sluta håll med varandra och gå mer på fakta en egna smaksaker.»
- Kanske föra in något nytt moment, eller ändra byggnad 2 kursens upplägg så att de skiljer sig mer. Bättre organisation! Kanske inte nödvängdigtvis skarpare riktlinjer, men absolut mindre dubbla budskap, rena lögner och påhitt.»
- Flera av föreläsningarna var placerade i ett för sent tillfälle och berikade därför inte projekten lika mycket som vid ett tidigare.»
- En flytande handledning där handledaren fanns på plats en hel vecka eller två hela tiden.»
- Informationen var väldigt bristfällig och ibland motsägelsefull»
- Tydligheten i kursledning med bokningar av gästhandlening, mittkritik etc.»
- Tydligare schema, framför allt färre ändringar. Samma med inlämningskrav och vilket språk man ska använda. Det kan inte vara svårt att bara bestämma engelska eller svenska. Över huvud taget kan det vara bra för studenter att träna på ett engelskt projekt.»
- Administrationen.»
- Administration, information och mer engagerade handledare. De utländska handledarna var de som gav mest hjälp och vägledning!»
- Om man ska ha torsdagsskisser, se till att handledaren är intreserad och tycker att de har ett värde annars kan de uteslutas. Boka datorer och projektorer i förväg. Se till att de som ska komplettera får reda på det vid kritiktillfället och att omfattningen av kompletteringen skickas ut senast en vecka efter kritiken!!! (Oacceptabelt att det ska ta två veckor eller mer att få reda på om man ens ska komplettera!) Se över antalet veckor i förhållande till poäng!»
- Tydligare administration med korrekta listor över kursdeltagare och bestämd ordningsföljd över kritikdagarna. Likt byggnad två.»
- kurs pm:et all information om hur allt ska hanteras från början, så slipper man få veta samma dag som inlämning att de plötsligt är ok att skriva å svenska t.ex. eller behöver få veta tre dagar innan mittkritik att det plötsligt bara är två dagar till mittkritik då dagaran för olika grupper byttes. »
- Den borde administreras av någon annan än Mika Määtä eller Andreas Lyckefors. »
- Mittkritiken - meningslöst att ha handledning med en extern kritiker som sedan ska kommentera på samma arbete under mittkritiken, vi borde ha fått veta tidigare vilken kritiker som skulle kritisera vilka personer. »
- generellt stöd från skolan som hjälper eleven att förstå vad, var, när, varför.»
- Bättre organiserat och att man får lyssna på andras projekt också, att man inte har mittkritik med sin ritsal och sen slutkritik med sin ritsal också, blir tråkigt.»
- Uppgiften borde formuleras så att det framgår vad som är relevant och ej. Om lokalprogrammet kan frångås nästan fullständigt skall detta vara bestämt från första dagen och framgå tydligt för alla studenter. På så vis ges alla lika förutsättningar. Kriterier för utvärdering av projekten borde finnas. Bättre administration.»
- kommunikationen och informationen måste bli tydlig, enhetlig och lämnas ut i tid. ej samma morgon som det ska hända. Miika har ej varit pedagogisk i sin pedagogik och han har gett information muntligt till någon som sedan cirkulerat som rykten. Han har skyllt ifrån sig om något gått snett och vi studenter givit honom kritik. Ville man ställa frågor till ansvariga lärare gick det inte eftersom man inte fick något svar. »
- Strukturera upp kursen, det är alldeles för rörigt för att vara en kandidatkurs!!»
- Organisationen! Arbetar man med universitetsstudenter på kandidatnivå förväntas man kunna boka lokaler och hålla tider. Punkt slut. Relevanta föreläsningar bör komma tidigare under kursen. Gärna fler föreläsningar. »
- mika bör ha mer koll och informera i rätt tid o rätt rätt info»
- Det känns som att vi studenter har hört tillräckligt om trädgårn och den här utländska busskuren från mika. Mer engagerande föreläsare, som har nånting nytt att säga. Organistaionen av kursen. Att schema om vem som ska handleda och kritisera vem görs upp tidigt och att infon sprids. Fungerande maillistor.»
- Administrationen»
- Hellre Göteborg än en pittoresk småstad.»
- Administration och kursledning.»
- Planering och ändringsbesked måste bättras och komma tidigare. Att få reda på ändringar samma dag 1,5 timme innan är inte acceptabelt.»
- Planeringen av kursen och kommunikationen mellan kursledningen och elever bör förbättras. Upprepade gånger var det t ex ändringar i schemat i sista stund. Förtroendet för kursledningen försämras i och med detta.»
- Fler kvinnliga handledare. Varför var inte Linnea Larsson med? Byt kursansvarig. Mika är inte tillräckligt kompetent vad gäller organisation. »
- planeringen»
- Mer handledning (inte bara för Lars)! Bättre administration och fler inspirationsföreläsningar.»
- De som leder kursen borde bytas ut och ny personal borde få chansen att göra arbetet bättre. Uppgiften borde vara lite mindre så att eleverna slapp gå med ångest från första stund. Det betyder inte på ngt sätt att jag har svårt för att jobba hårt. Men när lamporna lyser dygnet runt och de sista dygnet för många varade i 40 timmar är ngt fel.»
- Administration, bokning av salar, ändringar i schema och program etc. måste hanteras bättre. Kanske även enskild konstruktionshandledning. Mer strikt program och platsbestämt alltså mer verklighetsförankrat.»
- Mika Mättää kan INTE vara kvar som kursansvarig!!!»

19. Övriga kommentarer

- Bra jobbat! Trevlig sommar.»
- Det var en rolig kurs där jag kände att jag fick använda mig av mina kunskaper från alla tidigare kurser. Kändes som en gigantisk uppgift i början, men när man väl kom igång var det kul.»
- mer kritiker! Å det här om att det är svårt att få tag på kritiker e skitsnack! Finns hur många bra elever i högre årskurser som helst »
- Se över antalet veckor i förhållande till poäng. Absurt att ni tror att resultatet ska bli bra med den skevheten.»
- Det hade räckt med saluhall plus något mer, för dem som inte byggde bostäder i anslutning. De kändes som ett sidoprojekt som inte fick något utrymme. »
- Gör vi projekt eller arkitektur»
- Har hört att några i klassen har velat byta kritiker och inte fått, medan andra i klassen har fått byta kritiker. Det är orättvist och dåligt. »
- Miika fungerar inte som ansvarig för en kurs som denna. Vi studenter lägger all vår tid på våra studier och de flesta är mycket ambitiösa, Med de ansvariga lärare vi haft under kandidaten har det varit svårt att hålla humöret uppe och glädjen och nyfikenheten i utforskandet har gått förlorad i att information ej ges och att beslut som fattats senares tas tillbaka etc. Vi går i skolan för att lära oss, för att utvecklas. den utveckling vi gjort under detta projekt har varit enbart av egen förtjänst och handledarens.»
- Det har varit en lärorik kurs, med ett mycket gott val av plats, om än ganska komplex situation med mycket att förhålla sig till. Hade dock högre förväntningar på inlämningskraven och trodde att de skulle vara hårdare med fler kompletteringar. Sista föreläsningen efter kritiken var också överflödig och borde kommit tidigare i kursen.»
- Kursutvärderingen borde vi ha fått då kursen avslutades.»
- Avslutningen på kursen var bedrövlig. Sista dagen på Chalmers för flera i årskursen slutade med total stress, med otrevlig ton mot de elever som tyckte ngt och endast 4 minuter sparades till kursvärdering. Helt oacceptabelt.»
- Det är helt SJUKT att alla lärare vi/jag har pratat med tycker det fungererar dåligt med Mika Mättää som kursansvarig, ändå är han kvar år efter år. Förra året fick kursen och Mika Mättää ännu mer kritik än i år, ändå är han kvar. Studenter som aldrig skulle säga något negativt eller ont om någon säger till och med att det är en skandal! Framförallt så är det en skandal att Mika Mättää är DEN ENDA som kan godkänna Kandidatarbetet, ARBETET SOM GÖR ATT EN ELEV KAN BÖRJA EN MASTERUTBILDNING! Har du inte godkänt på ditt Kandidatarbete kan du inte börja en Master. Du kan alltså INTE bli arkitekt. Vem är det som bestämmer vilka på Chalmers som får blir arkitekter, som får ta examen? Som får gå vidare och ta Masterutbildningen? JO! ENADAST EN PERSON! Mika Mättää. Detta är enormt stor makt för vem som helst. Och borde inte bestämmas av EN person. Speciellt inte en såpass inkapabel person som Mika Mättää!»


Kursutvärderingssystem från