ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektrisk mätteknik och vågfysik, FFY616, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»6 33%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 22%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 61%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 1.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»6 50%

Genomsnitt: 3.41


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.66

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.7

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»6 33%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.55

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»15 83%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»6 33%
Hög»7 38%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.61


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 33%
Godkänt»8 44%
Gott»3 16%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.94

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppdelningen i 2 faser ("Elen" och sedan "vågen")»
- Boken Vibrations and Waves är lättläst och pedagogisk. Bra att föreläsningarna i vågfysik följer boken så att man lätt kan följa med. Laborationerna i el var jättebra! Ökade förståelsen och det var kul att få pröva i verkligheten. Kunde dock ha varit lite bättre/genomförligare labgenomgångar i början av varje lab, var man hittar vad och vad man ska tänka på. Kanske hade man då sluppit att alla frågar samma saker och mycket tid går åt till att vänta.»
- Bonusuppgifter»
- Kursboken är okej»
- Laborationerna i elektrisk mätteknink samt chansen att få bonuspoäng till tentamen genom inlämnningsuppgifter.»
- Det mesta var riktigt bra, framförallt att tentan inte hade onödigt mycket datavärden i sig utan behandlade mest variabler.»
- Tag ej bort Elektrisk mätteknik - delen. En civilingenjör skall vara allsidig och problemlösning inom olika ämnesområden är viktig.»
- ellabbarna och separat eldugga»
- Att man tentar av elen i början så att belastningen brevid den tunga transporten blir lägre.»
- Duggasystemet funkar bra i och med att man annars fokuserar helt och hållet på den andra kursen (Transportprocesser) dem första två veckorna då elektrisk mätteknik gås igenom.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningslektioner!!!!!!!!!!!! Bara 1 extra i veckan med någon doktorand vore mycket uppskattat.»
- Bonuspoäng från dugga till tenta. Sträva efter djupare förståelse, svårare saker gör att man lär sig bättre »
- En föreläsare hade vart bra. Tycker att båda föreläsare gjorde en bra insats i år, men eftersom kursen redan innehåller flera olika moment så blir det rörigt. Kanske en föreläsare som håller i el-delen och en som håller i våg-delen? Kompendiet i El-läran var kort och osammanhängande, dessutom på två olika språk. Det är krångligt med el-duggan om man inte klarar den på första försöket eftersom den går om läsvecka 7 och man behöver godkännt på den för att få poäng för kursen över huvud taget. Tydligare information vilka datum duggan går om (om flera) och snabbare rättning av resultatet från orinarie dugga. »
- Kanske bättre och mer strukturerade räkneövningar.»
- byt ut milan, han kan inte ta kritik, han är nedvärderande, han förstår inte innebörden med att man är här för att lära sig, han vill inte hjälpa. för att elever nästa år inte ska må otroligt dåligt varje gång man ber sin lärare om något så byt ut milan.laborationerna bör få egna doktorander eller lärare som håller i dom som verkligen kan hjälpa och som har läst labb-pm innan!!, det måste läggas till räknestugor så man kan be en lärare om hjälp med en uppgift på plats istället för att mejla, då kommunikationen kan bli väldigt dålig. elduggan skall absolut inte göra så att hela kursens poäng blir beroende av den. antingen skall den ge bonus till tentan, stå för dess veckors högskolepoäng eller läggas två extra gånger om året förutom ordinarie och då inte i slutet av samma läsperiod!!! »
- El-duggan bör ligga efter labbarna. Det vore lämpligare om det inte var olika föreläsare varannan gång. Dela upp delarna ännu tydligare! Materialet till Elduggan var värdelöst. Elduggan kom för tidigt»
- Materialet till mätteknikdelen. Det häfte som går att få tag på är inte tillräckligt utförligt, saknar förklaringar och bra exempel. Detta är extra viktigt då vi bara läser denna del en kort period och det är svårt att få någon större förståelse under denna tid. Det skulle dessutom vara bra att lägga in en planerad räknestuga då man verkligen har chansen att ställa frågor, exempelvis i slutet av veckan innan elduggan. För oss var det prat om att göra detta men det blev aldrig riktigt av.»
- Fler räkneövningar i förhållande till antal föreläsningar»
- duggan bör ligga senare, vi bör ha fler våglabbar eller något liknande det milan visade om vågor under ett labbtillfälle. vi borde dessutom haft någon mer intro om labbarna innan själva labbandet. »
- Boken var dålig. Problemen i slutet av kapitlen var först för lätta sedan så konstiga att boken inte lärde ut hur man skulle lösa problemet. Om man ändå inte byter ut boken skulle föreläsarna kuna låta bli att följa boken exakt så man iaf får lära sig något.»
- Vill ha räkneövningar där man får tillfälle att ställa frågor och få hjälp när man kört fast. Inte bara att föreläsaren står framme vid tavlan och tar ett par räkneexempel.»
- Organiseringen från examinatorerna, Det märks att det var deras första år, i negativ bemärkning...»
- Demoövningar behövs! Antingen med en äldre elev som redan läst kursen eller någon övningsledare. Det behövs demoövningar/räkneövningar i både elektrisk mätteknik-delen samt vågfysik-delen. I år var det upplagt att man nästan bara hade föreläsningar med teoretisk genomgång - för att få bättre förståelse inför examinationen behövs det demoövningar så att eleverna får öva på att räkna på det som gås igenom på föreläsningarna. Självständing räkning av rekommenderade uppgifter i kursmaterialet funkar bara till viss del, förutsatt att man förstår det man gör.»

16. Övriga kommentarer

- examinatorerna svarade inte i telefon under en tid då tentan skrevs,då vi inte visste om de skulle komma personligen heller så var detta ej bra. tesen till tentamen var världigt svår att tolka»
- Det hade varit bra att ha en laboration även i vågfysik delen. Det korta inslag som vi hade om vågfysik (då vi gick igenom bl.a. stående vågor) var väldigt nyttigt och gjorde det lättre att förstå. Tycker att det har varit en ganska konstig uppdelning av föreläsningarna (vem som tar hand om vilken del). Det hade känts mindre rörigt om en av föreläsrna hade tagit hand om mättekninkdelen och den andra om vågfysiken istället för att ta varannan föreläsning under hela kusren.»
- En rolig kurs, men kanske skulle man satsa mer på allmänna oscillationer som för små utslag kan uppskattas som SHM. Till exempel kulor som rullar i dal, molekyler, etc. Finns ju som sagt mängder av tillämpningar. Vi studerar ju även kemi, varför inte dra in oss på labbet och låta oss göra lite spektroskopi och jämföra teori med praktik? En stor del av grunderna som vi gick igenom på kap 1-3 har vi redan behandlat under mekaniken under en enda föreläsning och det var tillräckligt enligt mig. Sedan fick vi labba på en torsionspendel (med pålagd kraft och dämpning), vilket vi inte ens har berört. Se labb-PM: http://fy.chalmers.se/~ferretti/mekanik/LabbPM.pdf . Det finns ingen anledning att dra ut på dessa kapitel på flera föreläsningar. Det skulle även vara kul att göra lite labb på signalöverföring och modulation, kolla på röntgenkristallografi, etc.»
- kursen är svår att få grepp om då vi inte fördjupar oss inom något utan förväntas förstå trots att vi endast snuddar vid det mesta. »
- Väldigt lik fysik B (precis som mekaniken) man lärde sig inte så mycket nytt.»
- Denna kurs måste skötas bättre. Kursen har mycket intressant innehåll men sköttes tyvärr väldigt dåligt. Föreläsarna kändes väldigt orutinerade och stundtals till och med relativt okunniga att besvara våra frågetecken om kursens innehåll. Faktumet att duggans rättning tog alldeles för lång tid kan definitivt inte överdrivas, då det skapade stor illvilja mot kursen i allmänhet från oss teknologer som faktiskt graderas utifrån våra resultat på tentamen. Förbättring måste på något sätt infinna sig till nästa läsår.»


Kursutvärderingssystem från