ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designmetodik V10, LMU622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»3 30%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2.2

- Myyyyycket mer än 35 timmar!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 30%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»5 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Det är bra att kombinera dugga och projektarbete» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 90%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 3.1

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»7 70%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Boken vi har är svår att läsa och upprepande, men jag antar att det är svårt att hitta bättre böcker om ämnet om man inte vill ha 5 olika. Då har jag hellre denna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 2.7

- I vanlig ordning så kommer Thomas med nya direktiv några dagar innan när man har hur mycket som hellst att göra. Vill se bättring på det!» (Mycket dåligt)
- Information via mail har funkat bra men viss information har vi fått alldeles för sent som tex. att vi skulle göra presentations-plascher. Dessutom verkar informationen mellan våra olika lärare och handledare i kursen vara ganska dålig tyvärr.» (Ganska dåligt)
- filinlämningarna på kurshemsidan är ofta inte uppe förrän i senaste laget. skulle vilja ha dem uppe från start, för större frihet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- under projektet var det aldrig någon lärare närvarande, vilket är förståeligt. Men det gick ibland inte att få tag på någon lärare under dessa utsatta lektionstillfällen, vilket jag anser att man faktiskt borde.» (Ganska dåliga)
- Det har varit toppen att ha handledningsmöten. Det har varit mycket lättare att planera arbetet och när frågor och oklarheter uppkommer går det lätt och snabbt att få svar. Det har jag lärt mig mycket av och jag hoppas att vi kommer fortsätta med detta i kommande designprojekt.» (Mycket bra)
- Skitbra med handledning!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 70%
Hög»3 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Dock ganska ojämn arbetsbelastning.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»4 40%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.6

- Eftersom vi själva har fått planera vårt arbete.» (Lagom)
- ibland mycket hög, när två projekt genomfördes parallellt med mekanikstudier. det ledde till att mekaniken självklart blev "undanknuffad", eftersom den är en tenta -man vill inte göra dåligt ifrån sig när saker ska redovisas.» (Hög)
- Hög belastning ställer krav på enskilde individen, med alla bra läxor man lär sig av det.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 20%
Gott»7 70%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.9

- Hade gärna haft mer design denna läsperioden eller egentligen hela terminen. Det har vart mycket teori och lite mindre rent kreativt skapande. Det saknar jag.» (Gott)
- Kul med CWCN-projektet, man lärde sig mycket på det.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tillämpningsprojekt med företag!»
- Projektarbetet»
- Att redovisningen av projektet hålls på annan plats än i skolan som i detta fallet på Xdin eftersom det känns mer "på riktigt". Att vi har kontakt med och jobbar för ett företag. »
- Kul att få redovisa på XDIN»
- Projektarbetet var intressant så något i den stilen bör finnas nästa år. Viktigt att presentationen görs inför representanter mm (som iår) så det hela känns seriöst från båda hållen.»
- Projektdelen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer struktur och tidigare information»
- Gruppindelning för projektarbetet. Väljer ni grupper genom att gå uppifrån och ner i klasslistan för varje projekt så hamnar man alltid med samma folk.»
- Bättre kommunikation mellan handledarna och Thomas Nystöm. Undvika att ge tilläggs-uppgiter sent i projektet.»
- Jag hade gärna haft mer kontakt med kursansvarig under Nepalprojektet. »
- Det går att ha bättre kommunikation lärare och studenter emellan, från båda sidorna. Undvika sena ändringar och information, inte bara för den här kursen då det har hänt tidigare..»
- Administartionen»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att Johan Eileryd är en väldigt bra lärare och jag hoppas att vi kommer att ha honom i fler designkurser.»


Kursutvärderingssystem från