ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 1, LSP301, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»13 86%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.13

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 2.14

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»9 60%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.73

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3.06


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.2

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»4 26%
Lagom»10 66%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»2 13%
Lagom»10 66%
Hög»2 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»1 6%
Godkänt»10 66%
Gott»2 13%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.06

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tanken med tekniskt kommunikation är bra.Kursen är ju till för att vi ska lära oss skriva en så bra rapport som möjligt.»
- Att man fortsätter ett bra sammarbeta mellan teknisk kommunikation och industriell kemi.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man kan kanske ha fler övningar, liknande "läxor", där man kan tillämpa det man lär sig under föreläsningarna och därmed få respons.»
- Undervisningen kändes alldeles för abstrakt. Vi studenter skulle snarare behöva veta mer konkret "så här ska man skriva och så här skriver man inte" inte vad de gamla grekerna hade för tankar om hur saker bör skrivas. Otroligt frustrerande att sitta på en föreläsning och man inte får ut nåt konkret av det.»
- Ge ut exempel oposition så att man kan se hur en oposition ser ut och hur en sådan skall skrivas.»
- Den här kursen var helt meingslös, jag lärde mig ingenting. kanske fler övningar skulle hjälpa? »
- Tycker att man skall få mer hjälp efter den första inlämningen. Ev två möten efter den första inlämningen. Eftersom det var mycket i de anteckningar/kommentarer som vi inte förstod eller behövde hjälp med att utveckla. Helle mer tid med lärare än lektionerna. Man skulle kunna korta ner lektionerna, inte gå så djupt in på det. Det var intressantv lektioner men jag tyckte inte jag hade någon hjälp av dem på under skrivningen av vårt arbete. »

16. Övriga kommentarer

- Visst, det är viktigt att lära naturvetare att kommunicera med varandra, men det som den här kursen tar upp är sådant som de allra flesta redan borde veta om. Jag tycker att den har varit ganska onödig och om något kunde gått djupare på presentationsteknik, men eftersom att vi läser kemi ska vi inte hålla på med sånt. Jag ser inte riktigt meningen med kursen.»
- Utöka kursen till kanske 3 hp. Lägg till lite uppgifter vi ska skriva varje vecka. T.ex första "läxan" är att träna på styckeindelning eller göra en bra grund till rapportinnehållsförteckning som vi veckan därpå får respons på. »
- Ett tips är att låta studenterna opponera på sitt eget arbete för avarandra innan inlämningen då man lärsig väldigt mycket av det. Jag hade aldrig opponerat innan och det var svårt. Att opponera på sitt egetarbete ger både träning in för en opponering och en hjälp att förbättra sitt eget arbete innan det skall lämnas in.»


Kursutvärderingssystem från