ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-26 - 2012-04-16
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

52 svarande

Mycket bra»32 61%
Bra»17 32%
Så där»3 5%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Det är dåligt att inte en högre grad av individanpassade studier uppmuntras. I många kurser verkar det i princip omöjligt att studera på något annat sätt än att gå på föreläsningarna. I efterhand märker man förvånansvärt ofta att man kunde sparat mycket tid, energi till egentliga studier genom att fokusera mer på litteraturen än på att gå på föreläsningar. Utvärdera i vilken grad studierna kan genomföras med hjälp av litteratur, dvs hur väl denna följer informationen som ges på föreläsningarna och upplys studenterna om detta i studieplanen eller på introduktionsföreläsningen. Uppmuntra undervisning on-line i större utsträckning, via t.ex. aktiva pdf-dokument så som ett par lektioner genomfördes i reglertekniken. Det ger möjlighet att stanna upp, gå tillbaka och höra någonting som var oklart eller lurigt igen. Tänk på att alla lär sig olika snabbt på olika sätt. Chalmers produkt är duktiga ingenjörer och inte fulla lektionssalar. Jag är kritisk mot att vi under våren har projekt (IKOT, kandidat) som sträcker sig över hela terminen, med ett antal obligatoriska moment, vilka i en viss utsträckning redogörs med kort varsel. Även om vi är studenter och därmed har vissa åtaganden så har vi ett liv vid sidan om och vill kunna planera mera. Obligatoriska tillfällen borde vara bokade, åtminstone preliminärt vid kursens början. Jag har hört om planer på att läsperioderna kommer att förlängas på maskin/chalmers. Om inte de extra veckorna innebär en självstudieperiod i slutet av läsperioden står jag fast vid att det inte kommer att hjälpa studenterna i någon större utsträckning eftersom många examinatorer skulle dra ut på och lägga till studier. Jag studerar för tillfället parallellt på handels och kan inte låta bli att förvånas av den extrema skillnaden i hur låga deras krav är. Likväl som att diskutera en förlängning lärperioderna på chalmers tycker jag att man kan diskutera GU:s värderingar innehållet av en kurs är värd 7.5 hp när studenterna har tid att arbeta samtidigt som de studerar, någonting som är mer eller mindre en omöjlighet för studenter på chalmers. Att ta vår lediga tid och låta oss studera ytteligare 8 veckor(?) till per år skulle därmed också betyda 8 veckors minskad praktisk kompetens och minskade arbetsinkomster.» (Bra)
- Känns inte som att lokalerna är anpassade för studenter. Tycker även att det är trist att det är ett "ok" resultat när 60% kuggar en tenta. Det är ambitiösa elever som går på programmet och ett så högt kugg indikerar att tentan eller kursen är dåligt upplagd! Det ska inte bemötas med "Det ska vara svårt att plugga på Chalmers" utan kanske med en fundering på varför det blev som det blev och om något måste ändras. » (Så där)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

53 svarande

Ja mycket»15 28%
Ja»30 56%
Någorlunda»8 15%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Hur skall vi blivande ingenjörer veta hur man arbetar som ingenjör och sedan betygsätta det? Dåligt ställd fråga.» (Ja)
- Det är lite kontakt med företag så det är svårt att veta vad som krävs inför ett arbete. Än så länge (M3) är det mycket teoretiskt och lite praktiskt, den fördelningen upplever jag inte stämmer överens med "riktiga världen". Jag hoppas väl på att Mastern lägger en ordentlig grund. Min tanke är att kan man inte förmedla till andra vad man vet spelar det ingen roll hur duktig man är därför tycker jag att mer muntligt och "sälja sig själv" grejer hade varit bra.» (Någorlunda)
- Det vet jag inte... » (Någorlunda)
- För att vara helt ärlig så har jag ingen aning. Man kan bara hoppas.» (Någorlunda)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

53 svarande

Ja mycket»15 28%
Ja»34 64%
Någorlunda»4 7%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.79

- utom reglerteknik» (Ja)
- Mycket varierande på olika kurser.» (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

53 svarande

Fantastikt bra»19 35%
Bra»31 58%
Ganska bra»3 5%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.69

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

53 svarande

Mycket bra»18 33%
Ganska bra»31 58%
Dåliga»3 5%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 1.77

- Det varierar från kurs till kurs. Det finns några riktiga klippor som alltid ställer upp och andra som flyr frågor.» (Ganska bra)
- Väldigt beroende på vilken institution som ger kursen » (Ganska bra)
- väldigt blandat. Vissa eldsjälar sviker aldrig medan några (få) tycks skita i studenterna» (Ganska bra)
- Varierar mycket från kurs till kurs.» (Ganska bra)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

53 svarande

Mycket nöjd»23 43%
Nöjd»28 52%
Inte så nöjd»2 3%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Lilian är en ängel!» (Mycket nöjd)
- Mikael och Lillian gör ett bra jobb, Bankel gör också ett bra jobb men kunde vara lite mer tillmötesgående» (Mycket nöjd)
- De obligatoriska momenten i kandidaten hade kunnat organiserats bättre.» (Nöjd)
- mycket nöjd med lillian och enelund» (Nöjd)
- Studievägledare är bra, har dock inte sett så mycket av programansvarig och utbildningssekreterare. » (Nöjd)
- Kan bli bättre när man gör sitt kandidat med andra program, var många frågor i början som man ej fick svar på under informationstillfällerna utan fick hitta som själv» (Nöjd)
- Detta är en vinklad fråga som inte frågar om jag är nöjd med programledningen i sin helhet inom alla områden.» (Nöjd)
- Det känns lite som de kör sitt rejs och så är det bra med det. Punkt slut. Hade velat känna mig lite mer delaktig i alla fall och få känslan av att de bryr sig om vad studenterna tycker. De kan göra MYCKET mer för att förbättra pedagogiken. Att vi går ett civilingenjörsprogram borde på nån nivå säkerställa kvaliteten hos lärare och handledare, mer pedagogik åt folket!» (Inte så nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

53 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»0 0%
Ja, fast det kunde varit bättre»25 47%
Ja»28 52%

Genomsnitt: 3.52

- Tycker det känns som att de tar kursutvärderingar på allvar, bra. » (Ja)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

52 svarande

Nej inte alls»1 1%
Någorlunda»16 30%
Ja men kan bli bättre»23 44%
Ja»12 23%

Genomsnitt: 2.88

- Jag vet inte hur man skulle kunna få reda på det?» (Någorlunda)
- Ibland bör större vikt läggas på kommentarerna » (Ja men kan bli bättre)
- Vissa kurser verkar bara ha kursutvärderingar bara för att de måste (tex IKOT). men i övrigt verkar de flesta vara bra!» (Ja men kan bli bättre)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 35%
Hög»33 62%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.66

- Det varierar ju lite från period till period» (Lagom)
- skev fördelning, M1 var klart tyngst och minst inspirerande» (Lagom)
- Skiljer mycket mellan olika perioder.» (Hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

53 svarande

Högst 30 timmar»3 5%
30-40 timmar»15 28%
40-50 timmar»23 43%
50-60 timmar»10 18%
Mer än 60 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.86

- Snarare 40 - 60 h» (40-50 timmar)
- jag pluggar ofta på helger» (40-50 timmar)

11. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

53 svarande

Aldrig»40 75%
Någon enstaka gång»11 20%
Några gånger»2 3%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- har blivit förlöjligad » (Någon enstaka gång)
- De kan ha en förmåga att "fördumma" personer. De borde utbildas i att kunna ta hänsyn till att vissa personer kan ha sociala störningar och inte driva med dessa personer (som tyvärr ibland sker).» (Några gånger)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

53 svarande

Ja»15 28%
Nej»38 71%

Genomsnitt: 1.71

- Lilian» (Ja)
- Lilian.» (Ja)
- Lillian Sandström» (Ja)
- vänner» (Ja)
- Lilian. Om inte annat så vet hon vart man ska vända sig sen. Hon vet allt!» (Ja)
- Studiecentrum» (Ja)

13. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

53 svarande

Ja»15 28%
Nej»38 71%

Genomsnitt: 1.71

- Om det av olika anledningar inte går att tala med berörda personer så hade jag pratat med Lilian.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- MUU eller utbildningsansvarig i M-Styret» (Ja)
- Jag skulle vända mig antingen till kåren, M-styret eller Mikael Enelund beroende på sammanhanget.» (Ja)
- Carl-Henrik Fant sa någon gång att han var studieombudsman eller något sådant, jag vet inte om han är det fortfarande eller om det är någon mer som är det. Men jag hade vänt mig till studentkårens utbildningsansvarig eller kanske MUU först.» (Ja)
- S-enheten för kåren, alternativt MUU alternativt, M-styret. Beror på hur kraftigt jag upplevde det.» (Ja)
- Programasvarig» (Ja)
- Studiecentrum» (Ja)
- jag känner att jag kan bli hänvisar till rätt instans men det kan förtydligas» (Nej)
- men skulle tippa på att man kan ta kontakt med nästan vem som hellst! Typ Enelund» (Nej)

14. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

53 svarande

Mycket bra»1 1%
Bra»25 47%
Mindre bra»16 30%
Dåligt»11 20%

Genomsnitt: 2.69

- Högt fläktljud i föreläsningssalarna och dålig ventilation.» (Bra)
- Slitna datorsalar...» (Bra)
- Mycket dåligt med studieplatser!!» (Bra)
- Mer studieplatser i bra miljö efterfrågas starkt» (Bra)
- De platser som finns att plugga vid är ofta högljudda eller har dålig ventilation.» (Bra)
- Dock så finns det för få datasalar. » (Bra)
- Märkliga stolar i datorsalar» (Mindre bra)
- Saknas lokaler och är ofta dålig ventilation och belysning » (Mindre bra)
- Finns för lite platser, massa studenter från andra program än M och Z sitter i studiehallen så det finns inga platser kvar till maskinarna» (Mindre bra)
- ofta dålig luft och få datorer» (Mindre bra)
- Inga platser, oergonomisk höjd på stolar/bord i studiehallen» (Mindre bra)
- trångt många gånger» (Mindre bra)
- Ventilationen i källaren samt alldeles för få grupprum.» (Mindre bra)
- har blivit sämre när klassrum försvunnit. De flesta studielokaler är oftast överfulla.» (Mindre bra)
- Maskinsalarna och maskinhuset ger ett slitet intryck. Datorsalarna är också slitna med dåliga stolar/skärmar med döda pixlar. Finns även för få antal datorer.Toaletterna som har värmetorksapperatur som är väldigt ineffektiv och det tar lång tid att bli torr om händerna. Föredrar vanligt papper.» (Mindre bra)
- Dåliga stolar i studiehallen, de blir obekväma efter en stund. Dåligt att antalet studieplatser minskar i biblioteket. Lika viktigt att vi har en bra miljö på maskin är det att det finns miljöer där ingenjörer med olika bakgrund kan träffas, plugga och umgås. Skapa även mer miljöer för självstudier arbeta gärna för fler bra studierum även i andra delar av chalmers. De tysta rummen på övervåningen är ett steg i rätt riktning, men de är små grå och kalla. » (Mindre bra)
- Alldeles för lite studieplatser och grupprum!» (Dåligt)
- Finns inte tillräckligt med datorer åt alla studenter om det ska vara så många sektioner som aska använda datorerna som finns på maskin.» (Dåligt)
- Ont om studieplatser! Har flertalet gånger fått vända och åka hem igen då det ej funnits några lediga platser i studiehallen eller de grupprum som finns (i maskinhuset samt hc). Det talas ofta om att det finns andra hus man kan sitta i men meningen med att sitta i skolan och studera är just att man ska kunna samarbeta med andra studenter om man exempelvis fastnar på ett tal. Man vill inte sitta isolerad eller där man i te känner någon och plugga. Det känns tryggt och trevligt att sitta i studiehallen på grund av den öppna planytan och möjligheten att sitta själv, i grupp eller söka samarbete när man behöver det. Jag tycker att det ska finnas fler stora rum att sitta i. Bygga en våning till på ha-hc salarna med större trivsamma salar och små grupprum? » (Dåligt)
- För få studieplatser, urgamla hörsalar, dåligt matchade bord och stolar (höjdmässigt), vilken människa är ED anpassad för!?, dåligt benutrymme i allmännhet, ostimulerande arbetsmiljöer, dåligt ljus.......» (Dåligt)
- många lärosalar i M-huset surrar pga ventileringen. "tysta-salen" i M-huset är knappast tyst, det surrar och knarrar nått så obegränsat! Dessutom sitter folk och käkar på varenda vettig studieplats. Det lukar inget vidare! » (Dåligt)
- tycker det är lite svårt att få plats att sitta och plugga, studiehallen är alltid full» (Dåligt)
- Det finns nästan ingen plats för oss elever att studera vid. I studiehallen är det väldigt oergonomiskt med för höga bord och nedsittna stolar utan stöd, dem ger eleverna rygg- och nackproblem. Det är även för mörkt i studiehallen. I datorsalen på entreplan är det dåligt med luft och hög ljudnivå. Föreläsningssalarna är alltid svinkalla och har dålig ventilation. » (Dåligt)
- Bland det sämsta med utbildningen! Fler grupprum borde finnas. Ventilationen i hörsalar, datorsalar och klassrum är oftast riktigt dålig. Skärmar och stolar i datorsalarna är även de under all kritik. Fler datorer skulle också vara bra.» (Dåligt)
- M-källaren ser ju ut som ett fängelse, där får man ju ingen arbetsro. Dessutom slamrar det något fruktansvärt där nere. Ska jag sitta i datorsal sitter jag i EDIT-huset eller HC. De vanliga klassrummen är bra! Hederliga stolar och bord, perfekt! Det finns ju inga grupprum. Vi sitter alltid i EDIT-husets grupprum och arbetar. HC-grupprummen känns det som om någon glömt, inredningen där är mycket bristfällig. Om jag fick önska skulle jag vilja ha: En rymlig datorsal i ljus miljö (ovan jord!), gärna med stolar utan hjul så att man sitter lite bättre. Grupprum i maskinhuset, för maskinstudenter, inga konstigheter, vanliga stolar (utan hjul!), vanliga bord, gärna en whiteboardtavla, gärna ett fönster. Och en mycket trevligare matsal! Gärna två matsalar så att man slipper sitta i klassrum och äta. Jo förresten, studiehallen är ju mysig att studera i, tyvärr är den så mysig att man kan hitta folk från alla möjliga program där inne, vilket gör att vi maskinare behöver ännu mer platser där vi kan sitta och arbeta på. T.ex. en ny matsal där man kan både äta och studera, lite som Winden (men mysigare), men alla får ju inte plats i Winden, helt enkelt.» (Dåligt)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

53 svarande

Ja, absolut»33 62%
Ja, kanske»15 28%
Tveksamt»4 7%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.49

- Jag hade valt det igen, men förhoppningsvis hade jag försökt att hitta min egen väg att klara av kurser i större utsträckning än de sätt som föreslås i kurserna.» (Ja, absolut)
- Maskin hade jag valt igen men på Chalmers vet jag inte. (Ni borde lägga till en övrigt fråga till nästa års enkät där man kan skriva övriga tankar och kommentarer)» (Ja, kanske)
- Hade eventuellt kikat mer åt I-hållet» (Ja, kanske)
- Jag trivs väldigt bra på M. Men frågan är om det är det allra bästa f mig? men sådana saker får man aldrig svar på....» (Ja, kanske)
- Jag skulle välja Maskin, men kanske inte på Chalmers. » (Tveksamt)
- Jag har upptäckt att jag är väldigt intresserad av IT under min tid. Men det är pga intresse inte dålig utbildning.» (Tveksamt)
- Jag hade valt D eller IT (eller kanske E) för jag gillar det bättre och tänker gå en master på computer science efter att jag kompletterat med de kurser som behövs. Mitt val har alltså inte med M att göra utan med vad jag upplever som intressantare utbildning.» (Nej)Kursutvärderingssystem från