ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemisk miljövetenskap, KKM080, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»18 62%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»4 13%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»8 27%
100%»18 62%

Genomsnitt: 4.51


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 24%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 66%
Ja, i hög grad»6 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.38


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»16 55%
Mycket stor»8 27%

Genomsnitt: 3.1

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»12 42%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 1.92

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»22 75%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 3.03


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»3 10%
Har ej sökt hjälp»10 34%

Genomsnitt: 3.68

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 27%
Lagom»17 58%
Hög»2 6%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 2.93

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 48%
Hög»15 51%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.51


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»4 13%
Godkänt»17 58%
Gott»5 17%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.96

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Väldigt intressanta föreläsningar och bra föreläsare»
- Magdalenas föreläsningar. Hon är en jättebra föreläsare som använder sig av relevanta slides och är lätt att lyssna på.»
- Krusens upplägg, den kändes organiserad och man kunde följa en röd tråd. Det ända som kändes som om det kanske inte riktigt passade in var föreläsningarna av Göran Pettersson.»
- Greg var en duktig föreläsare och jag gillade de flesta gästföreläsarna. »
- Peter Thors föreläsningar om hav och ekologi var mycket intressanta, innehållsrika och inspirerande. Helt klart de bästa föreläsningarna under kursen.»
- Att det är olika föreläsare hela tiden, det gör föreläsningarna mer varierade»
- Trevligt med flera föreläsare som är specialiserade på sitt ämne!»
- Projekten och möjligheter till bonuspoäng.»
- Det är en väldigt intressant kurs som tar upp mycket väsentligt.»
- Gillade att vi hade en sådan här kurs i 2an. Kul att lite räkning lades in. Bra med många olika föreläsare.»
- Den del av kursen som tog upp våra största miljöproblem.»
- Föreläsningarna. Superbra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det skulle vara skönt om det fanns någon kurslitteratur som kursen byggde på. I nuläget läser man bara powerpoints inför tentan och de är oftast ganska sparsamma med information.»
- Bättre slides till de andra föreläsningarna. Det känns ganska jobbigt för oss studenter när det kommer frågor på tentorna från fakta som bara nämnts i förbifarten. Det är väldigt svårt för oss att förstå vad som är relevant i kursen när ni gör så.»
- Ge bättre information om hur mycket detaljer man faktiskt behöver lära sig. Vi var många som förstod hur detaljerat examinatorn ville ha det först när vi såg de gamla tentorna. Sådant som jag ansåg att föreläsaren inte lagt någon tid alls på och som jag på grund av det uppfattade som mindre viktigt, visade sig vara JÄTTE viktigt. »
- Ändra tentan, sifferkunskap som hur många kemikalier som syntetiserats i världen har inget med vad vi borde kunna efter att ha läst kursen att göra. Sen är frågan vad antioxidanter, GI och Görans övriga ämnen har med den miljökunskap vi behöver som ingenjörer att göra. Vi går inte en dietist utbildning. Sen kan jag vara ganska kritisk till mycket av det som ingick i Görans föreläsningar. Vissa saker han lärde ut som att Omega-6 är farligt och att palmolja är en riktig kanon grej är hans åsikter och knappast något som särskilt många håller med om. Miljöområdet är så pass stort att det borde gå att hitta bättre saker att ha med än dessa saker jag nämnt. Biokemi delen skulle kunna handla mer om hur saker bryts ner i naturen och mekanismerna bakom de Hormonstörande effekterna hos exempelvis DDT istället för att prata om antioxidanter i äpplen...»
- Detaljfrågor på tentan om saker som inte tagits upp på föreläsningsslides.»
- Görans föreläsningar är helt irrelevanta för kursen. Det är INTE en kurs i näringslära och kostekonomi. Göran framställer egna åsikter som fakta, något som ytterligare sänker kvalitén på hans föreläsningar.»
- Skaffa kursböcker, så att man inte bara måste förlita sig till sina anteckningar under föreläsningarna utan kan läsa i en kursbok om det är något man inte förstår.»
- Det kändes inte riktigt som att tentan reflekterade det vi hade gått igenom i kursen. Det kom flera frågor om detaljer och nästan inga övergripande frågor vilket kändes dumt eftersom det är förståelsen som borde det viktigaste och inte smådetaljer. »
- Managementteorierna:substansifieras GIpropagandan:bort»
- Utförligare beskrivning av vad som ska vara med i ChemSec-projektet. Även tydligare beskrivning om hur ingående föreläsningarna kommer examineras. Nu var det jättemycket detaljer på vissa föreläsningar, men väldigt lite på andra.»
- Det är lite rörigt med alla olika föreläsare, men det var även en rolig sak. Dock kändes det konstigt att våran eximinator inte var med på alla gästföreläsningar då han skulle skriva tentan. Sedan tycker jag att det är en kurs man skulle skriva en rapport istället för att ha en tenta för det är väldigt mycket man ska reflektera över själv och man lär sig mer då när man skriver ett arbete istället för att plugga in fakta. Det känns som fokus läggs på fel sak. Sedan var chemsec projektet rätt meningslöst, iallafall att vi skulle presentera för varandra för det gav mig ingenting. Sedan har jag speciell kritik till en föreläsare, Göran tror jag han hette. Det känns konstigt att han har föreläsning om bara sin egen forskning å sen måste vi lära in det han säger för att det kommer på tentan. man har ingen chans att vara källkritisk vilket jag tycker att man verkligen bör vara på en sådan här hög utbildning? Ännu en bra anledning att skriva en rapport för då hade man kunnat diskuterat hans forskningsresultat i diskussionen iallafall.»
- Kursen känns lite osammanhängande, t ex då den både innefattar miljö och hälsa. Hade velat ha en mer renodlad miljökurs. Hade också önskat mer inslag av miljökemi för att få en chans att förstå miljöproblemen på en högre nivå. Hade kanske varit bra med någon slags kurslitteratur? Det var också svårt att veta vad man förväntades kunna till tentan.»
- Tycker vissa delar av tentan inte var relevanta till de föreläsningar vi haft och vissa områden togs inte alls upp.»
- Jag tycker inte att kursen var sammanhängande. Det var många olika delar som togs upp som inte hade något med varandra att göra vilket gjorde att kursen kändes oseriös. Det är lite synd eftersom om man tittar på de enskilda föreläsningarna var de flesta interessanta och roliga. Jag tycker inte heller att poängen på kursen motsvarar mängden arbete som krävdes med en stor tenta, projekt och seminarie.»
- Kost delen, ingen riktigt hänvisning till var tentan skulle handla om. Tentafrågorna speglade till mycket liten del det som gicks igenom på föreläsningen! »

16. Övriga kommentarer

- Kursen är jätteintressant, men tack vare att tentan är så konstig blir totalintrycket på kursen inte särskilt bra.»
- Kursen är 4,5hp, på de poängen har vi haft 4 föreläsare, en gästföreläsare och två sidoprojekt. blir lätt rörigt då. Kursen heter biokemisk miljövetenskap men särskilt mycket biokemi fanns inte i innehållet, varför? En examinator som uttalar sig stark emot genteknik utan att sedan kunna motivera sig borde kanske inte undervisa på bioteknikprogrammet. Vi hade ett par föreläsningar där vi fick höra hur jobbigt det är med överbefolkning, att växthuseffekten är farlig och att ozonet ska man vara rädd om. Mycket mer djupgående än så var det inte och jag har svårt att se på vilket sätt det tillför något nytt och konkret till vår utbildning då vi förhoppningsvis alla tagit oss igenom lågstadiet. Därmed inte sagt att denna föreläsare var dålig, men nivån var alldeles för låg. Sedan följde två dagar av fantastiska kostråd. Jag måste fråga mig om det är en medveten handling från skolans sida att dra dit en pensionerad forskare som står och viftar med en påse gelehallon och berättar hur farligt det är med socker. Jag tror inte ens att den typen av undervisning skulle godkännas på lågstadiet. Vad har det med biokemisk miljövetenskap att göra? När en lärare på en miljökurs står och prisar palmoljeodlingar med motiveringen att så länge det bara odlas lite till mat kan det väl inte vara så farligt med skogsavverkning och sånt, då tappar man lite i förtroende. När tentorna rättas så ta för all del en koll och se hur många som klarade Görans fantastiska tentafrågor också då det var ganska löst kopplade till de gelehallon han valde att prata om. Sammanfattning: ta en ordentlig koll på vad som är meningen med kursen och vilket innehåll som borde vara med. »
- Svårt att veta vilka bitar av föreläsningarna som är viktigast.»
- Flera duktiga föreläsare.»


Kursutvärderingssystem från