ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 11/12 Drift och underhåll, LBT311

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»1 8%
Godkänt»5 41%
Gott»4 33%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Informationen om VAD vi skulle göra och vad som krävdes för ett visst betyg var extremt dåligt» (Mycket dåligt)
- Större vikt borde läggas på DeDU-programmet.» (Dåligt)
- Perfekt, lagom kurs. Allt flöt på väldigt bra.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) identifiera och beskriva drift och underhållsbehovet hos en byggnad, en byggnads installationer eller en anläggning.
2) ge exempel på hur drift och underhållsarbetet kan organiseras
3) förklara och välja lämpliga metoder för inspektion och kontroll av byggnader, installationereller anläggningar.
4) förklara och välja lämpliga metoder för drift och underhållsåtgärder
5) peka ut de kostnader som är relaterade till drift och underhålls-verksamhet.
6) ha utvecklat dina kunskaper i rapportskrivning och muntlig framställning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3.18

- På två lektioner var det inte mycket som man hann med. Examinatorn hälsade alla välkomna sedan såg man inte henne mer i princip.» (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»6 60%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- visste ju inte om målen.» (Nej, inte alls)
- Eftersom olika grupper hade samma projekt kunde redovisningarna vara lite orättvisa beroende på om man först ut eller inte. Min uppfattning var att det lönade sig att räkna med att andra grupper skulle presentera samma objekt och därefter att man försökte hitta nya aspekter att lyfta fram för att det inte skulle bli enformigt. » (I viss utsträckning)
- Tycker inte man har lärt sig särskilt mycket. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»4 36%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Mer undervisning, handledning om. Hur man gör nr man besiktigar rent praktiskt» (Mycket liten)
- ..undervisning?» (Mycket liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»6 54%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.54

- Fanns inte så mycket» (Ganska liten)
- DeDu var enda materialet.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 36%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3

- Dålig info om exakt vad arbetet skulle innehålla. Även presentationen var oklar angående innehåll.» (Ganska dåligt)
- Chalmers behöver komma överens om det är PingPong eller studieportalen som ska användas. Vi studenter är mer vana vid studentportalen vilket gör att vi i högre grad har koll där. även om läraren uppmanar att man ska kolla på pingpong så glömmer man lätt en vecka.» (Ganska dåligt)
- När man skulle boka in sig för den enda konsultationstiden som fanns, låg det uppe en tid för hela klassen vilket var väl snålt. » (Ganska dåligt)
- Det är alltid lite rörigt när olika kurser har material och information på antingen kurshemsida, pingpong, gamla studentportalen, eller en extern server. » (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»2 18%
Låg»1 9%
Lagom»8 72%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Väldigt lågt ställda krav, men när man gått på jullov och arbetet rättas ställs plötsligt väldigt höga krav. » (För låg)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Fanns en tid att boka in. » (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Det blev lite struligt när alla studenter skulle på samma studiebesök. Dessutom hade inte vår husansvarige fått information om besöket eftersom hon varit sjukskriven då informationen gick ut. Man skulle kunna gå ut lite tidigare för att undvika sådana oturligheter» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 18%
Lagom»4 36%
Hög»2 18%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.54

- Den var lägre eftersom det för min del var 3 poäng mindre. Föregånde period var 3 poäng mer. Detta var dock självvalt och behövligt för min del. » (Låg)
- Industrin tog galet mycket tid.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Besiktningsmomentet»
- Allt.»
- Att det är bestämda hus som man får och inte behöver leta. Det underlättade mycket.»
- Att göra studiebesök och skriva en faktisk underhållsrapport med samma krav som på en riktig rapport. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler föreläsningar. »
- Hur man gör en besiktning i praktik, fler föreläsningar»
- Inget.»
- Att ha fler objekt att undersöka. Kanske två grupper på ett objekt. »
- Hade hellre haft tenta än skrivit rapport.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- bra kurs, Dock hade jag velat se mer trevliga o nyttiga föreläsningar. Samtidigt som ett lite mindre projekt arbete. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.25
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från