ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionsteknik 08/09, MMF292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-28
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»7 58%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 1.83

- Vi läste miljöteknik samtidigt, den kursen innebar en högst orimlig arbetsbelastning, vilket gick ut över konstruktionstekniken» (Högst 15 timmar)
- Miljötekniken som gick parallellt tog tyvärrr all tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»1 8%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.75

- Bortrest en vecka, annars 100%» (75%)
- Mycket bra föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 2.83

- Vad man ska lära sig framkommer tydligt utan att man behöver läsa målen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Jag känner att jag klarar av momenten i kursen men jag känner mig inte så säker på hur jag kan tillämpa kunskaperna. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 3

- Särskilt en fråga (nr.4) var svårtolkad och gjorde därför att jag inte kunde visa vad jag kunde om fjädrar» (I viss utsträckning)
- Ja, det var en uppgift per område ungefär. Jag upplevde dock att det var lite knappt med tiden vid tentan, svårt att hinna med alla uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- tentan är om fyra dagar» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.5

- Hemuppgifterna vi fick varje vecka» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»8 66%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 3.16

- Gamla tentor och lösta uppgifter funkar bäst för mig.» (Ganska liten)
- främst inlämningsuppgifter» (Ganska stor)
- Bra inlämningsuppgifter, ok bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Kunde varit tydligare att lösningar till uppgifterna låg ute på nätet redan från början av kursen. Många missade detta.» (Ganska bra)
- Bra struktur. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- Hade varit bra med en räknestuga varje vecka då man kunde räkna på övningsexempel och ställa frågor» (Ganska bra)
- Engagerad föreläsare som ofta påpekade att man fick komma till honom och ställa frågor när man ville» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»4 33%
För hög»4 33%

Genomsnitt: 4

- Miljöteknikkursen tog dock mycket tid från den här kursen» (Lagom)
- Miljötekniken var löjligt tidskrävande» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»3 25%
Mycket gott»6 50%

Genomsnitt: 4.25

- Jag är förvånad över hur rolig jag tyckte att den var.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt, konstruktionsuppgifterna gav mycket bra förståelse»
- konstruktionsövningarna»
- Inlämningsuppgifterna var bra eftersom man kommer in i hur man angriper problem. De var jobbiga men de gav förståelse och var en bra förberedelse inför tentan.»
- Hemuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna som gjorde att man arbetade med kursen innan tentaveckan och som gav bra förståelse. »
- Inlämningsuppgifterna som gör att man direkt sätts in i det som föreläsningarna handlat om.»
- Inlämningsuppgifterna»
- inlämningsuppgifterna, de var mycket viktiga för att plugga under perioden»
- Inlämningsuppgifter, 5 st till antalet är också bra.»
- Inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer verklighetsanknytningar vid föreläsningar. Skulle skapa mer intresse och förståelse åtminstone hos mig personligen.»
- vet ej»
- vet ej»
- Visa exempel på hur och var maskinelementen används med fysiska modeller och bilder osv. (I år fick vi höra att mycket av demonstartionsmaterialet låg nerpackat i flyttlådor) Kanske någon uppgift som går ut på att som kursdeltagare titta sig omkring och redogöra för var man kan hitta exempel på de maskinelement som gås igenom i kursen.»
- Lite praktik hade varit fint.»
- Mer tydliga modeller eller bilder som exempel för oss som inte vet hur t.ex. en växellåda med axelkoppligar fungerar.»
- Tydligare frågor på tentamen och inlämningsuppgifter.»
- Inget, vad jag kan komma på nu faktiskt!»

16. Övriga kommentarer

- Mycket intressant kurs! Göran Brännare var grymt duktig på att förklara.»
- Vissa delar ur kursplanen togs inte upp: "översiktligt även bromsar, kuggväxlar och remtransmissioner" Kursen behandlade de 5 förstnämnda. »
- Bra att Göran var så tillgänglig om man hade frågor!»


Kursutvärderingssystem från