ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kretsanalys, EMI083

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-17 - 2008-01-19
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivnings år?

Är du inte inskriven på TKELT 300 hp så ange i så fall vilken annan linje du går.

25 svarande

E07»24 96%
E06»1 4%
E05»0 0%
E04»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 1.04


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»17 54%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.93

- Dock har kretsanalys ingått i Teknisk kommunikation som man har jobbat med en hel del.» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»5 16%
100%»25 80%

Genomsnitt: 4.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 61%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 19%

Genomsnitt: 2.87

- Dock verkar det vara lite otydligt vad tyngdpunkterna i kursen egentligen ligger på.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lundgren kunde varit tydligare med vad som är viktigast.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 75%
Nej, målen är för högt ställda»7 24%

Genomsnitt: 2.24

- Målen verkar rimliga men Lundgren utgick att man kunde rätt mycket i början vilket gjorde de lätt att man tappade bort sig på föreläsningarna. Det bättrade sig efter kursens gång.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 42%
Ja, i hög grad»13 46%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.67

- Det här årets examination höll sig ganska bra till sådant vi arbetat med. Dock verkar väldigt många uppgifter från tidigare år nästan förutsätta ytterligare kunskaper och jargong som aldrig nämnts under kursen för att man ska förstå frågeställningen och få en rimlig chans att uppvisa sina kunskaper i kretsanalys...» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 29%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.96

- Tyvärr väldigt luddiga föreläsningar.» (Ganska liten)
- Många gånger var det svårt att hänga med.» (Ganska liten)
- Gick lite för snabbt ibland» (Ganska stor)
- Lennart är väl inte alltid världen bästa pedagog, men framför allt inlämningsuppgifterna har varit väldigt bra, jobbiga ibland, men bra eftersom man varit tvungen att lära sig!» (Ganska stor)
- Dock skulle mycket tjänas på om du kunde dra ner på tempot med jämna mellanrum och skriva ner fler av räknestegen som du gör i huvudet, skulle ofta spara väldigt mycket tid för oss när vi efteråt försöker förstå vad vi antecknat» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.45

- Electric Curcuits boken var en katastrof. Den har bara praktiska problem och börjar varenda tal med att sätta in siffrorna direkt vilket gör att det blir enormt svårt att hänga med. En annan sak var att det inte fanns lösningar till 70% av övningsuppgifterna i den utan isf var man tvungen att titta i svarsboken som fanns i 1(!) exemplar på dc (då var det ändå inte den senaste versionen). Som tur var la Lundgren ut anteckningarna på hemsidan så man förstod iaf grunderna hyffsat.» (Mycket liten)
- finns ju böcker som har samma innehåll och på svenska men vi ska ha en engelsk bok som är tjock och jobbig som man inte fattar så mycket i. » (Mycket liten)
- Kursboken är klassiskt "torr".» (Ganska liten)
- bra med föreläsningsanteckningar på kurshemsidan!» (Ganska stor)
- Boken "Elektriska nät" var räddningen» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.32

- Samma sak här, vi fick mycket matrial men lite väl lite lösningar kanske.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»16 51%
Mycket bra»10 32%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.35

- Om det är något ämne man skulle ha användning för SI och räkneövningar så är det kretsanalys.» (Ganska dåliga)
- Jag skulle gärna vilja ha räknestugor i kretsanalys kursen!» (Ganska dåliga)
- Föreläsningarna var bra, lite snabba men lundgren som jag hade fick upp intresset. De känns dock som att man borde ha någon motsvarighet till SI-mötena.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Det är det som räddat mig i denna kurs...» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 58%
Hög»10 32%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.51

- väldigt låg i början och på slutet extremt mycket .» (Hög)
- Gick för snabbt fram, många gånger känns det som man missat stora delar.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»9 29%
Hög»17 54%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.77

- Svårt att hänga med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 19%
Godkänt»13 41%
Gott»8 25%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.32

- Svårt att hänga med helt enkelt.» (Dåligt)
- Jag tycker att Lennart kunde ha gått igenom stegen i sina lösningar mer noggrant och inte bara säga.. "vi ser att det blir..." » (Godkänt)
- Gick lite fort ibland, förenklade utan att förklara varför och hur.» (Godkänt)
- Känns som att jag gärna skulle ha ägnat mer tid åt kursen, och nu ska jag väl inte helt skylla ifrån mig eftersom jag också varit upptagen med annat men överlag gillar jag inte alls detta att ha tre kurser parallellt, enligt min erfarenhet blir det alltid sämre än att bara ha två kursen, man lär sig helt enkelt mindre i alla tre kurserna när de ligger samtidigt eftersom de hela tiden stjäl tid ifrån varandra då det nästan konstant blir så att det är någon inlämning/deadline i någon av kurserns. Men, men, förmodar att det knappast kommer att ändras...» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna, det är nog dem som gett mest förståelse Bra med problemformuleringar i still med "farbror erik..." förankrade i verkligheten, MEN se till att de inte förutstätter förkunskaper utanför kursinnehållet...»
- Hemuppgifterna, dom var enormt tidskrävande men lärorika.»
- Inlämningsuppgifter»
- inlämningsuppgifterna, mycket bra!»
- Inlämningsuppgifterna.»
- återkoppling»
- Labbarna.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- SI i kretsanalys»
- Räknestugor/SI/annat tillfälle då man kan ställa frågor Rama in i lite mer vad det viktigaste kursen är, ta gärna upp det senare i under hösten ist. för första lektionstillfället»
- Boken och lägga in räkneövningar på schemat om det går.»
- SI möten i kretsanalysen vore guld värt, kanske inte behövs varje vecka om några tillfällen under kursen borde det finnas tillfälle att räkna och få hjälp.»
- Se till att majoriteten av eleverna inte går till tentan i hopp om att bara behöva klara en uppgift för att få godkännt, utan försöka få allt lite mer förklarat så att man förstår det och inte bara kanske förstår sakerna som gås igenom. Samt kanske försöka lägga in några övningstillfällen där man får hjälp av lennart eller liknande med att lösa problem och ställa frågor.»
- Lägga till "Elektriska nät" under kurslitteratur. Mer arbete med räknestugor uppdelade i smågrupper.»
- kör inte tre kurser parallellt»
- Annan föreläsare kanske?»
- Kanske skulle modifiera inlämningsuppgifterna från år till år.»
- föreläsarens icke-pedagogiska undervisning»
- räknestuga ska läggas till»
- Pedagogik!»
- Hitta nått sätt att gör det enklare att förstå för folk.»
- Ta allting igen, långsammare. »

17. Övriga kommentarer

- Tyckte till en början att lennart inte var ngn vidare föreläsare men allt eftersom kursen har fortlöpit tycker jag att det blivit kanon. Tummen upp för lennart, han är grüm.»
- Tentan krävde mycket förkunskap som jag och många med mig kände att vi inte hade. Saker som vi inte har gått igenom på under visningen.»
- jaaaaaaaaaa, Lennart.»


Kursutvärderingssystem från