ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Logistikens grunder, SJO180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

27 svarande

Högst 5 timmar»4 14%
Cirka 10 timmar»7 25%
Cirka 15 timmar»5 18%
Cirka 20 timmar»8 29%
25 timmar eller mer»3 11%

Genomsnitt: 2.96

- Väldigt tidskrävande arbete» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»3 11%
50%»5 18%
75%»12 44%
100%»7 25%

Genomsnitt: 3.85

- Tycker inte att föreläsningarna gav något som jag inte kunde läsa mig till själv, väldigt tråkigt» (25%)
- ej 100% pga sjukdom» (75%)
- Jag tyckte att föreläsningarna endast var en repetition av vad jag hade läst i läroboken.» (75%)
- Har läst kurser som krockat» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 44%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»4 18%

Genomsnitt: 2.18

- Målen var högt satta, finns fördelar och nackdelar förstås men jag har lärt mig av kursen.» (?)
- delvis, ibland kändes det som man skulle haft andra förkunskaper för att förstå bättre» (Ja, målen verkar rimliga)
- Grundläggande logistik heter kursen men jag tycker att den är mycket mer avancerad än så. Då med tanke på läroboken "Logistikens grunder", samt grupparbetet "Essrör". Båda ställde stora kunnskapskrav, speciellt grupparbetet som började redan första dagen av kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»9 34%
Ja, i hög grad»13 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.69

- Vi hade endast arbeten och inlämningar.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»14 51%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.48

- Under föreläsningarna har läraren bara återgett precis vad som står i boken. Man bör utåg från att studenterna läser kurslitteraturen och förbereda föreläsningarna efter de premisserna. » (Mycket liten)
- Undervisningen var exact samma som stod i läroboken. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var kapitel för kapitel i boken, man kunde lika gärna läsa det själv för det var inget nytt. Så jag var inte på så många föreläsningar. » (Ganska liten)
- Under visningen följer ordagrant boken. Läraren har kunskap att ge ytterligare förståelse genom att praktiskt tillämpa kapitel i bok» (Ganska stor)
- Andra halvan av kursen blev för mycket av undervisningen lite väl baserad på boken. Mer konkreta exempel och situationer tagna från verkliga scenarion efterfrågas. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»18 66%

Genomsnitt: 3.55

- Boken är skriven på ett krångligt sätt, lite tjatig. Mycke termer med som man behöver förkunskaper för. Bättre definitioner hade varit bra.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 2.84

- Fanns inget» (?)
- Kurs finns ej på pingpong» (Mycket dåligt)
- Ingen uppdatering på kurshemsidan eller schemat. Bra svar på mejl. Skulle vilja ha lite rakare information om gruppuppgiften.» (Ganska dåligt)
- Finns inget på kurshemsidan, allt gås igenom vid föreläsning på griffeltavla.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.77

- Snabba svar på mejlen. Hjälpsam lärare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»17 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Grupparbete funkar aldrig bra. Någonsin.» (Ganska bra)
- 2/3 av grupp i grupparbete är majoritet men inte en fungerande grupp» (Ganska bra)
- Vi har gjort ett grupparbete som halva betyget baseras på och det fungerade bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 48%
Hög»11 40%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.51

- Mycket svårt att definera vad som krävs i inlämningsuppgift. Breda ramar gör att för mycket tid läggs på denna» (Lagom)
- Ganska hög, pga missförstånd med gruppuppgiften och svårläst bok.» (Hög)
- Mycket tidskrävande i förhållande till alla andra kurser jag har hatt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 80%
Hög»5 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

- blev mycket mot slutet» (Lagom)
- Läser sjökapten och logistik vid sidan om...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»12 44%
Gott»10 37%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.62

- Vi lärde väl oss en del men det kändes som vi fick ta reda på det mesta själva. Grupparbetet vi fick tog enormt många timmar att ens förstå uppgiften eftersom vi inte hade några logistikkunskaper innan alls. Föreläsningarna var inte heller till så stor hjälp eftersom ha sa precis samma sak som det stod i boken. Samma exempel och siffror hela tiden. Det kan ju vara bra att få lite andra exempel för att verkligen förstå.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna, skönt att få arbete praktiskt med kunskap med och inte bara skriva en massa tentor...»
- Enskilt arbete»
- bra att man inte hade tenta i en ut av kurserna (denna) utan att man jobbade med kursens innehåll under hela kursens gång.»
- Föreläsaren, då kunskaperna inom ämnet hos denne var bra. Han är en glad prick»
- Inget.»
- grupparbetet»
- det egna arbetet, man lär sig mycket»
- Tentalös kurs. »
- Att uppleggningen kring examination blir den samma, med inlämningsuppgifter och gruppearbete!»
- Att använda en praktikfallsuppgift.»
- Kurslitteraturen med frågor som man skall besvara.»
- Grupparbetet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grupparbete, bort med det! Det fungerar inte inom gruppen.»
- Lite för höga krav, behövde haft förkunskaper inom ämnet för att få ett högre betyg. Kändes inte som en grundkurs. Tydligare instruktioner om kursens upplägg redan från början.»
- Grupparbetet - väldigt svårt med vår svaga kunskap inom ämnet då det är vår första logistik kurs. Föreläsningarna var identiska med vad som stod i boken, alltid samma diagram/tabeller, kändes då onödigt att gå på föreläsningarna då man läst boken.»
- Föreläsningarnas upplägg. Informationen om inlämningsuppgifterna. Vi fick mycket lite att gå på vad gäller grupparbetet och det var svårt att komma igång efter som man inte kan ämnet innan en grundkurs.»
- Annat grupparbete, mer avgränsat.»
- vet ej.»
- Kurslitteraturen eftersom den är för avancerad för nybörjare.»
- bättre föreläsningar som kompleterar boken istället för att sitera ordagrant vad som står i den.»
- En mer grundläggande kurs. Att lära sig logistiska begrepp som det faktisk står i kursplan i s f att helt fritt omstrukturera ett helt företags logistik i en grundkurs.»
- Att föreläsare ritar mycket direkt från kurslitteratur på tavlan. Detta verker inte så proffsigt och blir litt oinspirerande. En annan sak är att vissa dager blev föreläsningspasserna i överkan långa.»
- Kursens upplägg. Bygger för mycket på boken.»
- Bättre introduktion till grupparbetet.»
- Tydligare beskrivningar av de olika arbeterna, vad som krävs och hur man ska gå till väga.»
- Grupparbetet kan uppfattas som lite väl omfattande för en första kursuppgift i Logistikens grunder.»

16. Övriga kommentarer

-
- rolig kurs och bra upplägg, men kunde gjorts mycket mer intressant om föreläsningarna tagit upp sånt som inte står i boken.»
- Rörigt»


Kursutvärderingssystem från