ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Industriell organisation E, IAR075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»6 60%
Cirka 20 timmar»3 30%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 1.7

- Gå på föreläsningar och läsa lite i kursmaterialet tar inte så mycket tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 50%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.5

- Missat någon föreläsning» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- Kunde ha varit tydligare om vilka begrepp och teorier som är viktiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Lite väl mycket att läsa och föreläsningarna följer inte heller helt litteraturen» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»9 90%

Genomsnitt: 3.8

- Mycket bra lärare!» (Mycket stor)
- Har lärt mig mest på föreläsningarna.» (Mycket stor)

6. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%

Genomsnitt: 3.9

- Det har känts splittrat att ha tre så helt olika föreläsare och som ej heller har varit examinatorer» (Ganska bra)
- Väldigt bra upplägg med olika föreläsare.» (Mycket bra)
- Föreläsningarna ÄR kursen. Bra kvalitet.» (Mycket bra)
- Väldigt bra och intressanta föreläsare förutom han som kom från Jönköpings Högskola» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare som aktivt engagerade studenterna under föreläsningen i diskussioner och "case"» (Mycket bra)
- Det kunde ha blivit rörigt med flera olika föreläsare, men det fungerade väldigt bra.» (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 3

- Föreläsnings-materialet har varit till stor hjälp. Har inte läst så mycket i Slack än.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.3

- Hade gärna sett lite gamla tentor att ladda ner.» (Ganska bra)
- Det blev lite rörigt med ett kurs-PM som var inaktuellt redan när vi fick det och byten av salar m.m. Annars har Anna Moses försökt att bringa ordning i en lite kaotisk situation» (Ganska bra)
- Materialet till föreläsningarna kan delas ut tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- Möjligt nästan bara i samband med föreläsningarna om man vill fråga något personligen, eftersom oftast befinner sig på annan ort. Har inte mailat eller ringt för att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Det kanske borde ha funnits mottagningstider istället för bara i samband med föreläsningar» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt samarbete»2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Inte mycket samarbete förutom vid diskussioner på föreläsningar och seminarier.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»7 70%
Hög»0 0%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.3

- Ganska få föreläsningar och inga former av räknestugor eller motsv.» (Låg)
- Kursen kräver egentligen inte så mycket tid, men arbetsbelastningen känns ändå lagom eftersom kursen är en introduktionskurs och inte får vara för tungrodd.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.44

- Jag studerar endast deltid och läser inget utöver denna kursen» (?)
- Bra balans till kandidatarbetet som tar upp ganska mycket tid.» (Lagom)
- Spännande ämne detta med Industriell organisation - men läser även ännu mer spännande kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 10%
Gott»2 20%
Mycket gott»7 70%

Genomsnitt: 4.6

- Det blev lite rörigt» (Godkänt)
- Roligt med en kurs som inte är så tekniskt inriktad. Det har varit en intressant kurs. » (Gott)
- Intressant och lärorik kurs. Fruktansvärt bra lärare!» (Mycket gott)
- Bland de bästa kurser jag läst på Chalmers.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna!!!»
- Fokusen på föreläsningarna. Tycker personligen om upplägget med föreläsningar + självstudier.»
- Föreläsarna»
- Boken, Anna Moses, seminarierna»
- Kvaliteten på föreläsarna samt boken!»
- föreläsarna, duktiga och motiverande. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske fler seminarier? De gav väldigt mycket.»
- Gärna fler och större case med mer genomgång av "facit" efteråt.»
- Byta ut han från Jönköping för att behålla nivån som lärarna från handels i Stockholm har satt. Sy ihop kursen på sluten med någon sammanfattning.»
- Det bör bara vara en föreläsare, bättre läsanvisningar till boken, bättre följsamhet mellan föreläsningar och bok»
- Att föreläsarna borde koppla mer specifikt till innehållet i boken. Man har inte så klar bild av vad av bokens innehåll som är av större eller mindre relevans. Mer övningar vore bra. Allt som sägs känns som sunt förnuft, men när man ska tänka själv så är det inte alltid så lätt att veta att man är på rätt spår.»
- mer case att klura på, kanske ett till varje kapitel. »

16. Övriga kommentarer

- Kanonföreläsare!»


Kursutvärderingssystem från