ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion H10, LMU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»27 55%
Cirka 20 timmar»14 28%
Cirka 25 timmar»2 4%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 1.79

- Har använt lektionstiden» (Högst 15 timmar)
- har ej avslutat kursen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»0 0%
75%»6 12%
100%»41 83%

Genomsnitt: 4.75

- Blev klar i förtid» (75%)
- Varit på allt, varken eller mindre. Hade viss erfarenhet av CatiaV5 innan annars hade man la fått lägga lite mer tid utanför på CADen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 40%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 34%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»16 41%
Ja, i hög grad»21 53%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.48


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»7 14%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»17 34%

Genomsnitt: 3.12

- Jag kunde mycket om CAD innan så inget dåligt mot undervisaren utan bara att jag redan kunde det mesta ur kursen.» (Ganska liten)
- Kunde mycket innan men alltid gött o fräscha upp lite» (Ganska stor)
- Mycket bra genomgångar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»18 36%
Ganska stor»16 32%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.63

- Boken i ritteknik var väldigt bra visserligen» (Ganska liten)
- Övningshäftet vi använde kändes inte alls som att det utnyttjades speciellt bra av kursledaren (ritteknik). Individuella godkännanden känns som ett måste.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»25 51%

Genomsnitt: 3.4

- Kurshemsidan på studentportalen var svår att nå då den frös till väldigt ofta.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»7 14%
Ganska bra»23 46%
Mycket bra»17 34%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.2

- Frånvarande lärare under CAD.» (Mycket dåliga)
- Eftersom det bara fans EN person som hjälpte oss under CADen så fick man vänta ganska länge tills man fick någon hjälp. Ibland någon timme. Det borde finnas någon mer medhjälpare.» (Ganska dåliga)
- Läraren var endast där 3 timmar på en 4 timmars lektion. Verkade vara mycket "viktigt" på annat håll samtidigt.» (Ganska dåliga)
- läraren var borta rätt mycket på övningarna och det var bara en» (Ganska dåliga)
- många elever per undervisare» (Ganska bra)
- ibland var det många som behövde hjälp och man fick vänta länge (på CAD övn. tillfällena)» (Ganska bra)
- För få lärare på antal elever vid övningarna i CAD tog ibland mycket lång tid att få hjälp» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»38 77%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.77

- Var väl den i min grupp som kunde mest så naturligtvis upplevde jag det som bra :P» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»11 22%
Lagom»35 71%
Hög»2 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.77

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 12%
Lagom»33 67%
Hög»10 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Bästa läsperioden hittills.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»17 34%
Gott»20 40%
Mycket gott»11 22%

Genomsnitt: 3.81

- Vår lärare Kjell Melkersson var väldigt okunnig i Catia, tyvärr...» (Godkänt)
- Att det inte var helt klart mellan de två lärarna hur kraven skulle ställas. Men annars en bra grundkurs.» (Godkänt)
- Kursen kunde gått in lite djupare på ämnet tycker jag.» (Godkänt)
- Speciellt CAD delen den var utmärkt läraren var duktig själv och kunde svara på de flesta frågor. mycket bra.» (Gott)
- Roligt med CAD, praktiskt med Ritteknik, båda momenten går ihop bra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- CAD»
- Examinationsupplägget»
- Rittekniken.»
- Tycker det var riktigt bra faktiskt»
- Catia och möjlighteten att ha det hemma.»
- Långa lektionstillfällen»
- CAD-tillfällena»
- Det mesta»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- färre elever så det blir lättare att få hjälp. När läraren hjälper någon tar det ofta 15-20 min per person (vilket inte är lärarens fel utan att det tar såpass lång tid att lösa problemet). Och dessutom hade det underlättats om inte läraren gick på rast hela tiden och ALLTID slutade en kvart för tidigt.. »
- De kvällsschemalagda timmarna. Det var svårt att koncentrera sig så sent.»
- Alla bör kunna sitta vid en dator själv, man ska inte behöva dela med någon. Då gör man i bästa fall hälften av övningarna och det är inte bra!»
- Slutuppgiften på CADen måste struktureras. Nu fanns ingen krav på hur den skulle se ut/fungera och vad som ska finnas på den för att få godkänt. Ena cad-gruppen fick göra detaljritning på en del, den andra gruppen skulle göra det på alla delar (eller så långt de skulle hinna), varför det? Är det upp till handledaren på labben att besluta vad som är ett krav eller var det någon grupp som var bättre och därmed fick högre krav på sig? Detta var för ostrukturerat och behöver skärpas, speciellt så att det ligger samma krav på båda grupperna att klara kursen. »
- Bättre användning av övningshäftet, del av betyg kanske?»
- CAD-läraren bör vara närvarande alla schemalagda tillfällen, hela tiden (med undantag för nån kafferast kanske) Även om det är sent på läsperioden och många är klara/jobbar vid andra tillfällen»
- Se till att lärarna har SAMMA krav på de 2 grupperna som klassen delas in i. »
- Kvällsföreläsningarna var tyvärr inte så uppskattade av alla, dock av mig.»
- Ingen speciellt, »

16. Övriga kommentarer

- Olika krav för olika grupper under CADen. Känns inte som Chalmers år 2010.»
- Instruktioner för hur man tar hem det kunde förbättras, men det är kanske mer IT-service ansvarsområde.»
- Dåligt med sena lektioner!»


Kursutvärderingssystem från