ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi KOO081 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»16 84%

Genomsnitt: 4.84


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 2.36

- Lite otydliga, fast det kan bero på alla 1000 andra saker man fick reda på då.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»2 14%
Vet ej/har inte examinerats än»6 42%

Genomsnitt: 3

- En munta testar inte mycket.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.16

- Svårt att hinna med att skriva anteckningar på övn då lärarna nämner viktiga saker men skriver ner för lite på tavlan enligt min mening. » (Ganska liten)
- Övningarna gav mycket men föreläsningarna gjorde inte det.» (Ganska stor)
- Mycket bra övningstillfällen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»10 52%

Genomsnitt: 3.42

- Kurslitteraturen är jobbig (=amerikansk)» (Ganska liten)
- Står utförligt i boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 3.52

- Mycket krångel med kursrapporteringssidan till en början. Pingpong borde förbättras.» (Ganska bra)
- Vi blev dubbelbokade på biblioteksövnings-grejen» (Ganska bra)
- Jag hade gärna setta att visst material hade lagts upp tidigare, ex. powerpointslides till föreläsningarna hade gärna fått ligga uppe innan föreläsnignarna.» (Ganska bra)
- Bra hemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.73

- Konsultationstiden var bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 36%
Hög»11 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 36%
Hög»11 57%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.68

- Jobbigt att komma in i pluggandet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 21%
Gott»11 57%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kemi konsultationstiden»
- konsultationstid»
- konsultationstiden är bra. »
- Vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer räkning på övningarna och mer tid till frågor på övningarna.»
- Mer tid till att jobba själv på lektionerna.»
- Det är inte kul att ha laboration veckan innan tentaveckan, om det kan undvikas vore det bra.»
- Vet ej»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från